Autodesk

LICENCIA ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN: AZ AUTODESK KIZÁRÓLAG AZZAL A FELTÉTELLEL ENGEDÉLYEZI A SZOFTVER ÉS BARMELY MÁS LICENCIÁBA ADOTT ANYAG FELHASZNÁLÁSÁT, HA A LICENCIAJOGOSULT ELFOGADJA A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT, VAGY ABBAN HIVATKOZOTT VALAMENNYI FELTÉTELT.

Az "Elfogadom" ("I Accept"), vagy más gomb kiválasztásával, illetve más olyan megoldás alkalmazásával, amely a jelen Megállapodás elektronikus példányának elfogadására, megkötésére szolgál, vagy az Autodesk Anyagok, illetve azok bármely részének telepítésével, letöltésével, az ahhoz való hozzáféréssel vagy annak más módon történő másolásával vagy felhasználásával (i) Ön annak a személynek (társaságnak) a nevében, akinek a képviseletében jogosult eljárni (pl. mint munkavállaló), megköti a jelen Megállapodást és elismeri azt, hogy ezt a személyt a Megállapodás jogilag köti (és Ön elfogadja azt, hogy a jelen Megállapodással összhangban járhat el), vagy ha nem valamilyen más személy (társaság) képviseletében jár el, akkor a jelen Megállapodást a saját nevében, mint természetes személy köti és elismeri, hogy Önre nézve a Megállapodás kötelező, továbbá (ii) Ön kijelenti és szavatol azért, hogy jogosult a kérdéses személy nevében illetve képviseletében (ha van ilyen), vagy a saját nevében eljárni, kötelezettséget vállalni. Ön nem jogosult a jelen Megállapodást más személy nevében megkötni, kivéve ha Ön ennek a személynek olyan munkavállalója, vagy ügynöke (képviselője), aki jogosult, illetve felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ennek a személynek a nevében eljárjon.

Ha a Licencia Jogosult nem hajlandó megkötni a jelen Megállapodást, vagy Ön nem jogosult, illetve nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy ilyen személy nevében vagy a saját nevében (ha nincs ilyen személy) eljárjon, illetve kötelezettséget vállaljon, (a) NE VÁLASSZA KI AZ "ELFOGADOM" ("I Accept"), VAGY MÁS GOMBOT, ÉS NE ALKALMAZZON MÁS, A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ALKALMAZÁST, ILLETVE NE TELEPÍTSE, TÖLTSE LE, FÉRJEN HOZZÁ VAGY MÁSOLJA LE MÁS MÓDON, ILLETVE HASZNÁLJA FEL AZ AUTODESK ANYAGOKAT VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZÉT; ÉS (b) AZ AUTODESK ANYAGOK MEGSZERZÉSÉTŐL (MEGVÁSÁRLÁSÁTÓL) SZÁMÍTOTT HARMINC (30) NAPON BELÜL JOGOSULT VISSZAKÜLDENI AZ AUTODESK ANYAGOT (BELEÉRTVE VALAMENNYI MÁSOLATOT) ANNAK A SZEMÉLYNEK, AKITŐL AZT MEGSZEREZTE, A LICENCIA JOGOSULT ÁLTAL FIZETETT VONATKOZÓ LICENCIADÍJNAK A LICENCIA JOGOSULT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSE ELLENÉBEN.

Az "Autodesk", "Megállapodás" és "Licencia jogosult" kifejezés, továbbá más, a jelen Megállapodásban nagy kezdőbetűvel használt szó definiált kifejezés. A definíciók az "A" Függelékben találhatók (kivéve, ha adott kifejezés a jelen Megállapodás testében került meghatározásra).

1. Felhasználási Jogosultság (Licencia)

1.1 Felhasználási Jogosultság Biztosítása. Ha a Licencia Jogosult folyamatosan megfelel a jelen Megállapodásnak és megfizeti a vonatkozó díjakat, az Autodesk nem kizárólagos, al-licenciába nem adható, át nem ruházható és korlátozott felhasználási jogot biztosít a Licencia Jogosultnak arra, hogy a Licenciába Adott Anyagokat Telepítse és ahhoz Hozzáféréssel rendelkezzen, minden esetben kizárólag (a) a Területen, (b) a Licencia Típusnak megfelelően és az Engedélyezett Számban, amint az a vonatkozó Licencia Azonosítóban meghatározásra került, és (c) a jelen Megállapodás további feltételeivel összhangban. A különböző Licencia Típusok a "B" Függelékben kerültek meghatározásra. Minden olyan esetben, amikor a Licencia Azonosító nem határozza meg a Licencia Típust vagy az Engedélyezett Számot, vagy nincs Licencia Azonosító, a Licencia Típus az Értékelési Licencia és az Engedélyezett Szám egy (1).

1.2 Frissítések és Korábbi Verziók.

1.2.1 A Frissítések Joghatása. Ha az Autodesk vagy egy Viszonteladó a Licenciába Adott Anyagok Frissítését bocsátja a Licencia Jogosult rendelkezésre, a korábban a Licencia Jogosult részére licenciába adott Licenciába Adott Anyagok és minden ahhoz kapcsolódó Autodesk Anyagok "Korábbi Verziónak" minősülnek. Kivéve, ha a 1.2.2 pont másképp rendelkezik (Kapcsolat Programban Résztvevő Licencia Jogosultak Esetében Alkalmazott Eltérések), a Korábbi Verzió tekintetében biztosított felhasználási jogosultság, illetve az annak tekintetében fennálló más jogosultságok a Frissítés Telepítésétől számított százhúsz (120) napot követően megszűnnek. A fenti százhúsz (120) napos időtartam alatt, kivéve, ha az 1.2.2 pont eltérően rendelkezik (Kapcsolat Programban Résztvevő Licencia Jogosultak Esetében Alkalmazott Eltérések), (a) a Licencia Jogosult köteles a Korábbi Verzió minden felhasználásával felhagyni és annak valamennyi példányát Eltávolítani, és (b) a fenti időtartam elteltét követően az ilyen Korábbi Verziók nem minősülnek többé Licenciába Adott Anyagoknak, hanem Kizárt Anyagoknak minősülnek, és a Licencia Jogosult az ilyen Korábbi Verziók tekintetében a továbbiakban nem rendelkezik felhasználási jogosultsággal. A Licencia Jogosult vállalja, hogy az Autodesk kérésére megsemmisíti vagy visszaküldi az Autodesknek vagy annak a Viszonteladónak a Korábbi Verzió minden példányát, akitől azt vásárolta. Az Autodesk fenntartja magának a jogot arra, hogy annak a megfelelő bizonyítására szólítsa fel a Licencia Jogosultat, hogy a Korábbi Verzió valamennyi példánya Eltávolításra,és az Autodesk külön kérésére megsemmisítésre, vagy visszaküldésre került annak a Viszonteladónak, akitől azt vásárolta.

1.2.2 Kapcsolat Programban Résztvevő Licencia Jogosultak Esetében Alkalmazott Eltérések. A Korábbi Verzió tekintetében fennálló jogok megszűnésére vonatkozó, a fenti 1.2.1 pontban (Frissítések Joghatása) meghatározott rendelkezések nem alkalmazandóak a Licencia Jogosultra, ha és amennyiben (a) a Licencia Jogosult részt vesz a Kapcsolat Programban és a Kapcsolat Program Feltételek lehetővé teszik a Licencia Jogosult számára a Korábbi Verziók megtartását vagy (b) ha az Autodesk írásban másként rendelkezik.

1.3 További Feltételek. A Licenciába Adott Anyagokra (és annak részeire) vonatkozhatnak olyan további szabályok, feltételek (pl. a Licenciába Adott Anyagokkal együtt átadott feltételek, vagy a Licenciába Adott Anyagok megrendelése, telepítése, letöltése, az ahhoz való hozzáférés, annak felhasználása vagy másolása során, vagy azzal összefüggésben átadott feltételek), amelyek a jelen Megállapodáson felüli, vagy attól eltérő szabálynak minősülnek; a Licencia Jogosult kötelezettséget vállal ezeknek a feltételeknek a betartására.

1.4 További Anyagok. Ha az Autodesk a Licenciába Adott Anyagokkal összefüggésben bármely további anyagot tesz elérhetővé, vagy bocsát a Licencia Jogosult rendelkezésére, beleértve a javítást, szolgáltatási csomagot, a Licenciába Adott Anyagok frissítését vagy bővítését, vagy új verzióját (beleértve a Frissítéseket), továbbá bármely a Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó Kiegészítő Anyagot vagy Felhasználási Dokumentációt, (a) az ilyen további anyagok tartalmazhatnak más feltéteket, vagy azokra vonatkozhatnak további, vagy eltérő feltételek, mint amelyeket a jelen Megállapodás tartalmaz (beleértve korlátozás nélkül további vagy eltérő díjakat, licencia feltételeket vagy felhasználási korlátozásokat), és a Licencia Jogosult vállalja, hogy ezeket a feltételeket betartja, vagy (b) ha a további anyagok tekintetében nincsenek más feltételek, akkor azokra (kivéve, ha az 1.2 pont (Frissítések és Korábbi Verziók) másképp rendelkezik) ugyanazok a Megállapodási feltételek vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve a licenciákat, vonatkozó Licencia Típust és az Engedélyezett Számot, továbbá a jelen Megállapodás rendelkezéseit), mint azokra a Licenciába Adott Anyagokra, amelyekre ezek a további anyagok vonatkoznak. A fentiek semmilyen körülmények között nem keletkeztetnek jogot a Kizárt Anyagok tekintetében.

1.5 Jogosult Felhasználók. A Licencia Jogosult kizárólag a Licencia Jogosult Személyzete számára jogosult engedélyezni a Licenciába Adott Anyagok Telepítését és/vagy az ahhoz való Hozzáférést (kivéve, ha az alkalmazandó Licencia Típus másképp rendelkezik), és minden ilyen Telepítésre vagy Hozzáférésre vonatkozik a jelen Megállapodás minden további feltétele, valamint az alkalmazandó Licencia Típus és az Engedélyezett Szám. A Licencia Jogosult felel azért, hogy Személyzete, valamint minden olyan személy, aki az Autodesk Anyagokhoz a Licencia Jogosulton keresztül rendelkezik Hozzáféréssel (tekintet nélkül arra, hogy az ilyen Hozzáférést az Autodesk engedélyezte, vagy arra az alkalmazandó Licencia Típus alapján és Engedélyezett Szám keretén belül van lehetőség), betartsa a jelen Megállapodást.

1.6 Harmadik Felek Által Licenciába Adott Anyagok. Az Autodesk Anyagok tartalmazhatnak, vagy azokhoz kapcsolódhatnak harmadik felek szoftverei, adatai vagy más anyagok, amelyekre olyan feltételek vonatkoznak, illetve olyan feltételeknek megfelelően biztosítják azokat, amely feltételek többletfeltételnek minősülnek a jelen Megállapodás szempontjából, vagy eltérnek attól. Ilyen feltételeket tartalmazhat, illetve arra hivatkozhat az adott harmadik fél szoftver, adat, vagy más anyag (pl. az "About box"-ban) vagy az Autodesk által meghatározott weboldal (az Autodesk weboldalán elérhető, vagy az Autodesk által kérésre rendelkezésre bocsátott URL). A Licencia Jogosult vállalja, hogy megfelel ezeknek a feltételeknek. A fentieken felül kizárólag a Licencia Jogosult felelős azért, illetve vállalja, hogy megszerzi és betartja az olyan harmadik fél szoftver, adat vagy anyag használatához szükséges licenciát, amelyet a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyagokkal összefüggésben szerez meg. A Licencia Jogosult elismeri és tudomásul veszi, hogy az Autodesk nem felel, és nem tesz semmilyen kijelentést, kötelezettségvállalást, illetve nem vállal szavatosságot az ilyen harmadik fél szoftverért, adatért vagy más anyagért, vagy azoknak a Licencia Jogosult által történő felhasználásáért.

1.7 Kapcsolat Programok. Az Autodesk a Licencia Jogosult részére ajánlhat és (ilyen esetben) a Licencia Jogosult részt vehet egy (1) vagy több, a Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó Kapcsolat Programban a jelen Megállapodás alapján (és az ilyen Kapcsolat Programok a jelen Megállapodáshoz képest további, illetve attól eltérő jogokat tartalmazhatnak). Valamennyi Kapcsolat Programra az Autodesk vonatkozó felhasználási feltételei irányadók, amely feltételeket a vonatkozó Kapcsolat Program Feltételek tartalmazzák. A Licencia Jogosult vállalja, hogy ha Kapcsolat Programot igényel, fogad el, vagy használ, akkor az ilyen feltételek kötelezőek rá, amely feltételek időről időre a vonatkozó Kapcsolat Program Feltételeknek megfelelően módosulhatnak (és ezek a feltételek, amint azok időről időre módosulnak, részei a jelen Megállapodásnak, illetve hivatkozással részeivé válnak annak), és a Licencia Jogosult betartja azokat. A Licencia Jogosult elismeri, hogy az Autodesk a Kapcsolat Programban való részvétel feltételeként jogosult arra, hogy az ilyen feltételek külön elfogadását kérje.

1.8 Szolgáltatások. Az Autodesk időről időre bizonyos Szolgáltatásokat nyújthat és a Licencia Jogosult időről időre igénybe veheti, illetve élvezheti azokat. Minden Szolgáltatásra az Autodesk által meghatározott vonatkozó feltételek az irányadók, amely feltételeket az alkalmazandó Szolgáltatási Feltételek tartalmazzák. A Licencia Jogosult vállalja, hogy ha Szolgáltatást igényel, fogad el, vagy használ, kötelezőek rá nézve az ilyen feltételek, amelyek időről időre a vonatkozó Szolgáltatási Feltételeknek megfelelően módosulhatnak (és ezek a feltételek, amelyek időről időre módosulnak, részei a jelen Megállapodásnak, illetve hivatkozással részeivé válnak annak), és a Licencia Jogosult betartja azokat. A Licencia Jogosult elismeri, hogy az Autodesk a Szolgáltatások nyújtása feltételeként jogosult arra, hogy az ilyen feltételek külön elfogadását kérje.

1.9 Archivált Másolat. A Licencia Jogosult 1.1 pont (Felhasználási Jogosultság) szerinti felhasználási joga kiterjed arra, hogy a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyagokról egy archív másolatot készítsen a Területen, feltéve, hogy (a) az egy másolat készítésére vonatkozó korlátozás nem vonatkozik az olyan másolatra, amelyeket a Licencia Jogosult teljes számítógépes rendszeréről, amelyre a jelen Megállapodásnak megfelelően a Licenciába Adott Anyag Telepítésre került, rutinszerűen készített biztonsági mentés (backup) véletlenszerűen tartalmaz, feltéve, hogy a biztonsági mentés lényegében a számítógépes rendszeren található valamennyi szoftverről másolatot készít, és (b) bármely archivált másolat csak abban az esetben Hozzáférhető vagy Telepíthető (kivéve az olyan biztonsági másolat tárolására szolgáló médiumot, amelyről a Licenciába Adott Anyagok nem Hozzáférhetők), amikor és addig, amíg a Licenciába Adott Anyagok elsődleges példánya nem elérhető vagy nem működik. A Licenciába Adott Anyagok olyan másolatai, amelyek Telepítésre kerültek, és amelyek száma bármikor meghaladja az Engedélyezett Számot, ha a Licenciába Adott Anyagok elsődleges példánya is elérhető, nem minősülnek "archivált másolatnak", amelynek készítését a jelen 1.9 pont (Archivált Másolat) lehetővé tenné.

1.10 A Licencia Természete. A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy amikor a Licencia Jogosult felhasználási jogosultságot szerez egy Licenciába Adott Anyagra, (beleértve annak a Kapcsolat Programon vagy a Szolgáltatásokon keresztül történő megszerzését), a Licencia Jogosult jogszerzése nem függ, illetve annak nem feltétele jövőbeli funkciók vagy tulajdonságok elérhetővé tétele, illetve arra nem vonatkozik az Autodesk által jövőbeli funkciókkal vagy tulajdonságokkal összefüggésben nyilvánosan tett vagy egyéb kijelentése (legyen az szóbeli, írásbeli, vagy más kijelentés, nyilatkozat).

1.11 API. A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy minden API Információ és Fejlesztési Anyag (kivéve, ha az Autodesk az API-ra vagy a Fejlesztési Anyagra vonatkozó további, vagy eltérő feltételekben másképp nem rendelkezi) (a) bizalmas és annak tulajdonjoga (az azzal kapcsolatos jogok) az Autodesket illetik meg, (b) nem forgalmazható, nem hozható nyilvánosságra, illetve más módon sem közölhető harmadik személlyel, (c) csak belsőleg és kizárólag a Licenciába Adott Anyaggal együtt használható a Licencia Jogosult saját engedélyezett belső felhasználása keretében, amelyre az API Információ vagy a Fejlesztési Anyag vonatkozik, mint például alkalmazások, modulok és komponensek fejlesztése és támogatása, amelyek a Licenciába Adott Anyagon vagy azzal együtt működnek, és (d) csak ugyanarra a Számítógépre, illetve Számítógépekre Telepíthető(k), amely(ek)re az ilyen Licenciába Adott Anyag Telepítése engedélyezett. A fentiekre vagy a 3. pontra (Minden Jog Fenntartva) tekintet nélkül, ha a Licencia Jogosult a jelen Megállapodással összhangban bármilyen ilyen alkalmazást, modult és komponenst kifejleszt, a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem tiltja meg a Licencia Jogosultnak azt, hogy az ilyen alkalmazást, modult és komponenst más szoftverrel és hardverrel használjon (vagy ahhoz alakítsa azokat) (beleértve harmadik felek szoftverét és hardverét), ha az ilyen alkalmazás, modul és komponens (i) nem tartalmaz vagy foglal magába, illetve abba nem került beépítésre semmilyen Fejlesztési Anyag vagy más Autodesk Anyag (kivéve az API Információt, amelyet a jelen Megállapodással összhangban a fejlesztéshez felhasználtak) és (ii) nem hozza nyilvánosságra az API Információt. A jelen 1.11 pont (API) céljából (A) az "API Információ" standard alkalmazás-programozási interfész ("API") információt jelent, amelyet az Autodesk általában a Licenciába Adott Anyagok Licencia Jogosultja részére biztosít, és amely az adott Licenciába Adott Anyag részeként átadott szoftver tekintetében tartalmazza a csatlakozáshoz (interfészeléshez) szükséges információkat (pl. a szoftver funkcióira vagy irányítására vonatkozó információk); és (B) a "Fejlesztési Anyagok" SDK-kat és más olyan eszközrendszert, könyvtárat, scriptet, referencia vagy minta kódot, és hasonló fejlesztői anyagot jelent, amelyek a Licenciába Adott Anyagok részei. Az API Információ nem foglalja magába az ilyen interfész információ, Fejlesztési Anyag vagy bármely más szoftver, modul vagy komponens implementációját.

2. A Felhasználási Jogosultság Korlátai; Tilalmak

2.1 Korlátozások és Kizárások.

2.1.1 Licencia Hiánya; Jogosulatlan Tevékenységek. A felek elismerik és egyetértenek abban, hogy tekintet nélkül a jelen Megállapodás ezzel ellentétes rendelkezéseire, a jelen Megállapodás szerinti felhasználási jogosultság (legyen az kifejezett, hallgatólagos, vagy egyéb) nem vonatkozik (és a jelen Megállapodás kizár minden jogot) (a) a Kizárt Anyagokra, (b) minden Autodesk Anyagra, amelyet a Licencia Jogosult jogellenesen, vagy a jelen Megállapodás megsértésével, vagy abba ütközően szerzett meg, (c) a Licenciába Adott Anyagok olyan Telepítésére vagy Hozzáférésére, amely meghaladja az alkalmazandó licencia kereteit (legyen az akár határozott idejű, vagy a Kapcsolat Program periódusára vagy időtartamára szóló), vagy túllépi az alkalmazandó licencia szerinti Engedélyezett Számot, illetve kívül esik a Licencia Típus keretein, (d) kivéve, ha az Autodesk írásban engedélyezte, a Licenciába Adott Anyag más Számítógépre történő Telepítésére, mint a Licencia Jogosult tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt Számítógép, (e) az Autodesk Anyagok, vagy azok bármely részének forgalmazására, bérbeadására, kölcsönzésére, lízingelésére, értékesítésére, al-licenciába adására, átruházására vagy más módon történő átadására, átruházására bármely személy vagy társaság részére, kivéve, ha a jelen Megállapodás kifejezetten másképp rendelkezik, vagy az Autodesk azt kifejezetten írásban engedélyezte, (f) az Autodesk Anyagok bármely funkciójának, alkalmazásának elérhetővé tételére bármely személy vagy vállalkozás részére (kivéve a Licencia Jogosultat, aki az alkalmazandó Licencia Típusban meghatározott céloknak megfelelően használhatja azokat) akár hálózaton keresztül, akár hosztolva, (g) kivéve, ha adott Licencia Típus kifejezetten másképp rendelkezik, az Autodesk Anyagok Telepítésére vagy Hozzáférhetővé tételére, illetve ennek engedélyezésére, az Interneten, vagy más nem helyi hálózaton, korlátozás nélkül beleértve a WAN-t (földrajzilag szerteágazó hálózatot), virtuális magánhálózatot (VPN), virtualizálást, Web hosting-ot, time-sharing-et (időben megosztott felhasználást), szolgáltató irodát, a szoftver, mint szolgáltatás nyújtását, "cloud"-ot (nem helyi számítógép használatát) vagy más szolgáltatást, vagy technológiát, (h) az Autodesk Anyagokon található bármely jogosultságra vonatkozó felhívás, címke vagy megjelölés eltávolítására, módosítására vagy elfedésére, (i) az Autodesk Anyagok dekompilálására, visszafejtésére vagy szétszedésére, vagy (j) az Autodesk Anyagok fordítására, adaptálására (átdolgozására), átrendezésére, vagy származékos munka készítésére azok alapján, továbbá az Autodesk Anyagok bármely célból történő más módosítására.

2.1.2 Licenciába Adott Anyagok Mint Egységes Termékek. A Licenciába Adott Anyagok egységes termékként (mint egy termék) kerülnek licenciába adásra a Licencia Jogosult részére és az egyes komponensek nem választhatók le arról Telepítés vagy Hozzáférés céljából (továbbá valamennyi komponenst illetve alkotórészt ugyanarra a Számítógépre kell Telepíteni, illetve ezen lehet azokhoz Hozzáférni, kivéve, ha az Autodesk írásban másképp rendelkezik).

2.1.3 Terület. Kivéve, ha az Autodesk írásban másképp rendelkezik, a jelen Megállapodás alapján szerzett felhasználási jogok csak a Területre vonatkoznak arra korlátozódnak. A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése alapján sem engedélyezett a Licencia Jogosult részére (korlátozás nélkül beleértve a Licencia Jogosult Személyzetét is, ha van ilyen), hogy a Területen kívül Telepítsék vagy rendelkezzenek Hozzáféréssel a Licenciába Adott Anyagokhoz.

2.1.4 A Jogosulatlan Felhasználás Következményei. A Licencia Jogosult nem valósít meg, illetve működik közre, továbbá nem engedélyezi vagy segít harmadik személynek abban, hogy a jelen 2.1 pontban (Korlátozások és Kizárások) meghatározott bármely tiltott felhasználást vagy tevékenységet (vagy olyan felhasználást vagy tevékenységet, amely a Megállapodásban meghatározott korlátozásokba ütközik) valósítson meg (együttesen: "Jogosulatlan Felhasználás"). Bármely Jogosulatlan Felhasználás, továbbá a jelen Megállapodás alapján biztosított Licenciába Adott Anyagok ilyen Telepítése vagy az azokhoz való ilyen Hozzáférés, amely kívül esik az alkalmazandó felhasználási jogosultságon (korlátozás nélkül beleértve az alkalmazandó Licencia Típus keretének vagy az Engedélyezett Számnak az átlépését) vagy bármely olyan felhasználás, amely nem a jelen Megállapodásnak megfelelően történik, az Autodesk szellemi tulajdonjogának és a jelen Megállapodásnak a megsértését jelenti, illetve eredményezi. A Licencia Jogosult vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Autodesk vállalatot minden Jogosulatlan Felhasználásról vagy egyéb jogosulatlan Hozzáférésről, Telepítésről.

2.2 Kijátszás.

2.2.1 A Licencia Jogosult nem (i) alkalmazhat semmilyen berendezést, eszközt, készüléket, szoftvert vagy más eszközt (vagy amelyet erre a célra terveztek) az Autodesk által az Autodesk Anyagok tekintetében alkalmazott bármely műszaki intézkedés kijátszására, megkerülésére vagy eltávolítására, vagy (ii) Telepíthet vagy Férhet Hozzá az Autodesk Anyagokhoz olyan termékkóddal, engedélyezési kóddal, sorozatszámmal, vagy más, nem az Autodesk által közvetlenül, vagy közvetve a Viszonteladón keresztül biztosított másolásvédelmi eszközzel. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, a Licencia Jogosult nem alkalmazhat semmilyen berendezést, eszközt, szoftvert vagy más eszközt (vagy olyat, amelyet erre célra terveztek), hogy megkerülje, kijátssza vagy eltávolítsa az Autodesk Licencia Managert vagy bármely olyan eszközt vagy műszaki védelmi intézkedést (hatásos műszaki intézkedést), amelyet az Autodesk az Autodesk Anyagok Telepítésének vagy Hozzáférésének menedzselésére, monitorozására, ellenőrzésre biztosított vagy bocsátott rendelkezésre.

2.2.2 A Licencia Jogosult nem alkalmazhat semmilyen berendezést, eszközt, szoftvert vagy más eszközt (vagy olyat, amelyet erre célra terveztek) arra, hogy kijátsszon, megkerüljön vagy eltávolítson bármely használati korlátozást, vagy olyan funkciót aktiváljon, amelyet az Autodesk nem aktivált (vagy nem tett elérhetővé) a Kizárt Anyagok tekintetében. A Licencia Jogosult nem kerülheti meg vagy törölheti az Autodesk Anyagok olyan funkcióját vagy technikai korlátozását, amely megakadályozza vagy kizárja (illetve ebből a célból tervezték) a Kizárt Anyagok jogosulatlan másolását, Telepítését vagy a Hozzáférést.

3. Minden Jog Fenntartva

Az Autodesk és a licencia tulajdonosok fenntartják tulajdonjogukat és valamennyi jogukat az Autodesk Anyagok és azok minden másolata tekintetében, korlátozás nélkül beleértve minden kapcsolódó szerzői jogot, védjegyjogot, üzleti titkot, szabadalmat vagy bármely más szellemi alkotáshoz fűződő jogot. A Licencia Jogosult azokkal a korlátozott felhasználási jogokkal rendelkezik a Licenciába Adott Anyagok tekintetében, amelyeket a jelen Megállapodás kifejezetten biztosít, és a Licencia Jogosultnak semmilyen kifejezett, sem beleértett további joga nincs. A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy az Autodesk Anyagok tekintetében csak felhasználási jogot szerezhet, azokat nem értékesítették a részére, és a Licenciába Adott Anyagok Telepítésére, valamint a Hozzáféréshez való jog kizárólag az Autodesk által biztosított licencia alapján keletkezik. Az Autodesk Anyagokban található Szoftver felépítése és szerkezete, a Szoftverrel kapcsolatos bármely forráskód vagy hasonló anyag, bármely API Információ és Fejlesztési Anyag (amint azok az 1.11 (API) pontban kifejtésre kerültek), és minden olyan további Licenciába Adott Anyag, amelyet üzleti titoknak, vagy bizalmas anyagnak jelöltek meg, az Autodesk és szállítói értékes üzleti titka és bizalmas információja, és (a) nem hozható forgalomba, nyilvánosságra vagy más módon harmadik fél tudomására, és (b) kizárólag saját, belső célra használható és kizárólag a Licenciába Adott Anyagok Licencia Jogosult általi saját engedélyezett felhasználása során.]

4. Magánélethez Való Jog; Adatok Felhasználása; Összekapcsolódás

4.1 Magánélethez Való Jog és Adatok Felhasználása. A Licencia Jogosult elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy a Licencia Jogosult (és a Licencia Jogosult nevében eljáró harmadik személy) átadhat, az Autodesk és a Viszonteladói (és az Autodesk vagy a Viszonteladói nevében eljáró harmadik személyek) megszerezhetnek bizonyos a Licencia Jogosulttal kapcsolatos információkat és adatokat (korlátozás nélkül beleértve a személyes adatokat is), továbbá a Licencia Jogosult -a jelen Megállapodással kapcsolatos - vállalkozásával összefüggő adatokat, korlátozás nélkül beleértve az Autodesknek vagy a Viszonteladónak (vagy a nevükben eljáró személynek) átadott, vagy az általuk gyűjtött információt és adatot, akár a Vevő Információs Formanyomtatványon, akár más módon gyűjtötték a megrendeléssel, regisztrációval, aktiválással, frissítéssel, továbbá az Audodesk Anyagok, Kapcsolat Programok és Szolgáltatások tekintetében a jogosultság ellenőrzésével, audittal, monitorozással, Telepítéssel és Hozzáféréssel kapcsolatban, valamint a Licencia Jogosulttal való kapcsolattartásra. A Licencia Jogosult ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk az Autodesk adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó szabályzatával, ideértve az Autodesk Adatvédelmi Nyilatkozatával összhangban, amelyet időről időre módosíthat, és amely jelenleg a http://usa.autodesk.com/privacy/. címen érhető el, feldolgozza, használja, tárolja és feltárja az ilyen adatokat és információkat (korlátozás nélkül beleértve a személyes adatokat, ha vannak). A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, a Licencia Jogosult elfogadja és egyetért azzal, hogy (a) az Autodesk időről-időre arra kérheti a Licencia Jogosultat (és a Licencia Jogosult nevében eljáró harmadik személyeket), hogy kifejezetten fogadják el az Autodesk Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltakat, és/vagy kifejezetten járuljanak hozzá információk és adatok (ideértve, korlátozás nélkül, a személyes adatokat is) meghatározott felhasználásához; (b) az Autodesk továbbíthat információt és adatokat, korlátozás nélkül beleértve az Autodesk Anyagok, Kapcsolat Programok Licencia Jogosult általi használatával, támogatási kérelmeivel kapcsolatos információkat, az Autodesk tag- és leányvállalataihoz, Viszonteladóihoz, és más harmadik személyekhez az Autodesk Anyagok, Kapcsolat Programok vagy Szolgáltatások nyújtásával, karbantartásával, adminisztrációjával vagy felhasználásával, vagy az Autodesk Anyagokkal, Kapcsolat Programokkal vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodások végrehajtásával kapcsolatban; és (c) az Autodesk jogosult az ilyen információt, adatot más államba is továbbítani, beleértve olyan államokat is, ahol a magánélet illetve a személyes adatok védelmének szintje alacsonyabb, mint amelyet annak az államnak a joga biztosít, amelyben a Licencia Jogosult letelepedett. A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy az ilyen szabályzatokat az Autodesk időről időre módosíthatja, és hogy a módosítás - amely az Autodesk weboldalán való közzététellel vagy az Autodesk más írásbeli értesítésével lép hatályba - a Licencia Jogosultat köti.

4.2 Összekapcsolódás. Bizonyos Licenciába Adott Anyagok előmozdíthatják azt, illetve esetükben szükség lehet arra, hogy a Licencia Jogosult hozzáférjen vagy használhasson az Autodesk vagy harmadik személy által üzemeltett weboldalakon található tartalmakat, szolgáltatásokat. Előfordulhat, hogy bizonyos tartalom vagy szolgáltatás a Licencia Jogosult Számítógépén úgy jelenhet meg, mint a Licenciába Adott Anyagok funkciója, tulajdonsága, vagy annak bővítése, holott az egy ilyen weboldalon található. Az ilyen tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz való Hozzáférés és a Licenciába Adott Anyagok használata esetén a Licencia Jogosult Számítógépe figyelmeztetés nélkül automatikusan kapcsolódhat az internetre (átmenetileg, váltakozva, vagy rendszeresen) és kommunikálhat az Autodesk vagy harmadik fél weboldalával — például abból a célból, hogy a Licencia Jogosult részére további információt, funkciót, alkalmazást biztosítson, vagy a Licenciába Adott Anyagok érvényesítése érdekében, és/vagy hogy tartalmak, valamint szolgáltatások a jelen Megállapodással, vagy más feltételekkel összhangban kerülnek felhasználásra. Az Autodesk weboldalakkal történő összekapcsolódás esetén az Autodesk ezen 4. pontban (Magánélethez Való Jog, Adatok Felhasználása, Összekapcsolódás) meghatározott szabályzatai irányadók. Harmadik felek weboldalával történő összekapcsolás esetén az összekapcsolás feltételei (beleértve a felelősség korlátozását és a figyelmeztetéseket is) az adott oldalon megtalálhatók, vagy azokat a harmadik fél tartalommal, szolgáltatással más módon kapcsolódó feltételek határozzák meg. Az Autodesk nem ellenőrzi, hagyja jóvá, vagy vállal felelősséget az ilyen harmadik fél szolgáltatások, tartalmak, illetve a Licencia Jogosult és a harmadik fél szolgáltatásokkal, tartalmakkal összefüggő bármely kapcsolata, eljárása tekintetében, korlátozás nélkül beleértve a harmadik fél adatvédelmi szabályzatát, a személyes adatok felhasználásával összefüggő tevékenységét, az áruk vagy szolgáltatások leszállítását és kifizetését, és más, az ilyen tranzakciókkal kapcsolatos feltételeket, amelyek kizárólag a Licencia Jogosult és az adott harmadik fél között valósulnak meg. Az Autodesk bármikor jogosult arra, hogy bármely okból módosítsa vagy megszüntesse a harmadik fél tartalmak, szolgáltatások elérhetőségét. Egyes tartalmakhoz való hozzáféréshez, és azok felhasználásához akár az Autodesk akár a harmadik személy kérheti külön szerződési feltételek elfogadását és/vagy külön díj fizetését.

5. Korlátozott Szavatosság és a Felelősség Kizárása

5.1 Korlátozott Szavatosság. Az Autodesk szavatolja, hogy a Licenciába Adott Anyagok a Licencia Jogosult részére történő kézbesítéstől számított kilencven (90) napig, vagy ha a licencia időtartama rövidebb, akkor ezen rövidebb időtartamig (a továbbiakban "Szavatossági Időszak"), rendelkeznek a Licenciába Adott Anyagok részét képező Felhasználói Dokumentációban általánosságban leírt funkciókkal és jellemzőkkel. Az Autodesk teljes felelőssége, valamint a Licencia Jogosult kizárólagos jogosultsága a Szavatossági Időszak alatt ("Korlátozott Szavatosság"), a jogszabályban előírt és nem korlátozható szavatosság vagy jogorvoslat kivételével, az Autodesk választása szerint az következő, (i) az esetleges hibák kijavításának vagy megkerülésének megkísérlése vagy (ii) a licencia díj visszatérítése, amennyiben a Licencia Jogosult fizetett licencia díjat, és a jelen Megállapodás megszüntetése vagy az adott Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó licencia visszavonása. A visszatérítés feltétele, hogy az Autodesk Anyagok Szavatossági Időszakon belül kerüljenek visszaszolgáltatásra, és a Licencia Jogosult azzal a Licencia Azonosítójával igazolja a licencia fennállását, amelyet a Licencia Jogosult attól a helyi Autodesk irodától vagy attól a Viszonteladótól kapott, akitől az Autodesk Anyagokat beszerezte. A JELEN SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG A LICENCIA JOGOSULTNAK MEGHATÁROZOTT JOGOKAT BIZTOSÍT. A LICENCIA JOGOSULTNAK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN TOVÁBBI JOGOSULTSÁGAI LEHETNEK, AMELYEK ORSZÁGRÓL ORSZÁGRA ELTÉRHETNEK. AZ AUTODESK NEM KÍVÁNJA A JOG ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKEN FELÜL KORLÁTOZNI A LICENCIA JOGOSULT SZAVATOSSÁGI JOGAIT.

5.2 Felelősség Kizárása. A FENTI 5.1 PONTBAN MEGHATÁROZOTT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG (KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG) KIVÉTELÉVEL AZ AUTODESK, ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN TOVÁBBI KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT (HALLGATÓLAGOS) SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG ELADHATÓSÁGRA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VAGY JOGSZABÁLYOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, VAGY EGYÉBKÉNT BÁRMELY, JOGSZABÁLY VAGY KERESKEDELMI GYAKORLAT ALAPJÁN BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT) NEM TESZNEK ÉS SEMMILYEN TOVÁBBI FELTÉTELT NEM VÁLLALNAK AZ AUTODESK ANYAGOK, KAPCSOLAT PROGRAMOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN (KAPCSOLAT PROGRAM ALAPJÁN ÉS EGYÉBKÉNT IS), ILLETVE A VONATKOZÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG KIZÁRJÁK A SZAVATOSSÁGOT. AZ AUTODESK ANYAGOKKAL, KAPCSOLAT PROGRAMOKKAL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS MŰKÖDÉSÜKKEL VALAMINT TULAJDONSÁGAIKKAL KAPCSOLATOSAN A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOKBAN VAGY AZ ÖNNEL FOLYTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN TETT NYILATKOZATOK ÉS ÁLLÍTÁSOK CSUPÁN INFORMÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁLNAK, ÉS NEM MINŐSÜLNEK SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOKNAK, KIJELENTÉSNEK VAGY SZERZŐDÉSI FELTÉTELNEK. TOVÁBBÁ A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL AZ AUTODESK EGYÉRTELMŰEN KIZÁRJA A SZAVATOSSÁGOT AZÉRT, HOGY: (a) A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOKNAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY AZOK TERMÉKEINEK (OUTPUT-JAINAK) A MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTÁSMENTES, HIBÁTLAN, BIZTONSÁGOS, MEGFELELŐ, MEGBÍZHATÓ, VAGY TELJESKÖRŰ LESZ FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY ARRA AZ AUTODESKKEL VAGY HARMADIK SZEMÉLLYEL KÖTÖTT KAPCSOLAT PROGRAMRA VONATKOZIK, VAGY AZ AUTODESK VAGY HARMADIK SZEMÉLY TÁMOGATÁSÁVAL BIZTOSÍTJÁK AZT; (b) AZ AUTODESK VAGY BÁRMELY HARMADIK SZEMÉLY KIJAVÍTJA AZ ESETLEGES HIBÁKAT; VAGY (c) HOGY AZ AUTODESK VAGY BÁRMELY HARMADIK SZEMÉLY TELJESÍT BÁRMILYEN TÁMOGATÁSRA IRÁNYULÓ MEGKERESÉST, ILLETVE HOGY AZ ILYEN MEGKERESÉSRE ADOTT MEGOLDÁS MEGFELEL A LICENCIA JOGOSULT KÖVETELMÉNYEINEK ÉS ELVÁRÁSAINAK. AZ ELŐZŐEK SEMMIBEN SEM KORLÁTOZZÁK AZOKNAK A SZAVATOSSÁGI JOGOKNAK AZ ÉRVÉNYESÜLÉSÉT, AMELYEK JOGSZABÁLYON ALAPULNAK, ÉS AMELYEK MEGÁLLAPODÁS ÚTJÁN NEM ZÁRHATÓK KI, NEM KORLÁTOZHATÓK ÉS NEM MÓDOSÍTHATÓK.

6. Figyelmeztetések

6.1 Funkcionális Korlátozások. A Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások (kivéve azok a Licenciába Adott Anyagok, amelyeket nem üzleti célú felhasználásra szántak, úgy mint a háztartási vagy más fogyasztói célokra fejlesztett, vagy kizárólag oktatási vagy személyes tanulásra licenciába adott Autodesk Anyagok) üzleti felhasználásra szánt szakmai eszközök, amelyeket kizárólag képzett szakemberek általi használatra szántak. A Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások, különösen az üzleti célú szakmai felhasználás keretében, nem helyettesítik a Licencia Jogosult szakmai megítélését vagy a független tesztelést. A Licenciába Adott Anyagokat és Szolgáltatásokat arra szánták, hogy azok segítsék a Licencia Jogosult által végzett tervezést, elemzést, szimulációt, értékelést, tesztelést és/vagy egyéb tevékenységet, és nem helyettesítik a Licencia Jogosult által végzett tervezést, elemzést, szimulációt, értékelést, tesztelést és/vagy egyéb tevékenységet, ideértve a termék teherbírásával, biztonságával és használhatóságával kapcsolatos tevékenységeket. A Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások lehetséges felhasználási módjainak széles skálájára való tekintettel azok tesztelése nem történt meg minden alkalmazhatóság tekintetében. Az Autodesk semmilyen felelősséget nem vállal a Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások használata során elért eredményekért. A Licenciába Adott Anyagokat és Szolgáltatásokat használó személyek felelnek azok felülvizsgálatáért, kezeléséért és ellenőrzéséért, valamint a Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások használata során elért eredményekért. Ez a felelősség - a teljesség igénye nélkül -kiterjed a Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások megfelelő használati módjainak a meghatározására, valamint a Licenciába Adott Anyagok, Szolgáltatások és más számítógépes programok kiválasztására a szándékolt eredmények elérése érdekében. A Licenciába Adott Anyagokat vagy Szolgáltatásokat használó személyek továbbá felelősek azért, hogy meghatározzák a Licenciába Adott Anyagok vagy Szolgáltatások bármely output-ja megbízhatóságának, pontosságának, teljességének és más jellemzői tesztelésének megfelelő,független eljárását, többek között a Licenciába Adott Anyagok vagy Szolgáltatások segítségével tervezett eredmények vonatkozásában is. A Licencia Jogosult továbbá elismeri és elfogadja, hogy a Licenciába Adott Anyagok vagy Szolgáltatások a Licencia Jogosult egyedi számítógépes és szoftveres rendszerének a részei, amelyek célja meghatározott funkciók biztosítása, és hogy az Autodesk által biztosított Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások nem biztos, hogy elérik a Licencia Jogosult által megkívánt eredményt a Licencia Jogosult tervei, elemzései, szimulációi, becslései és/vagy tesztelése keretében.

6.2 Aktiválási Kódok és Biztonság.

6.2.1 A Telepítéshez / Hozzáféréshez és Folyamatos Használathoz Szükséges Aktiválási Kód. A Licenciába Adott Anyagok Telepítéséhez, az azokhoz való Hozzáféréshez szükségesek, a Licenciába Adott Anyagok folyamatos használatához pedig időről időre szükségesek lehetnek az Autodesk által kiadott aktiválási kódok. A aktiválási kód Autodesk általi kiadása előtt regisztrációra lehet szükséges. A Licencia Jogosult ellátja az Autodesket és annak Viszonteladóját minden regisztrációhoz szükséges információval, és biztosítja, hogy minden, az Autodesk vagy annak Viszonteladójának átadott információ pontos és időszerű. A Licencia Jogosult vállalja, hogy rendszeresen karbantartja és frissíti regisztrációs információit a vevői adatregisztrációs eljárásokon keresztül, ideértve, de nem kizárólag a Vevői Információs Űrlapot, amelyet az Autodesk biztosít. A Licencia Jogosult elismeri és beleegyezik abba, hogy az Autodesk felhasználja az információkat az Adatvédelmi Nyilatkozatában (a 4. pont (Adatvédelem; Információk Felhasználása; Összekapcsolás)) leírt és hivatkozott feltételeknek megfelelően.

6.2.2 Hozzáférés Korlátozása. A LICENCIA JOGOSULT ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ AKTIVÁLÁSI, BIZTONSÁGI ÉS TECHNIKAI VÉDELMI MECHANIZMUSOK KORLÁTOZHATJÁK A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOK TELEPÍTÉSÉT ÉS AZ AZOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, HA A LICENCIA JOGOSULT KÍSÉRLETET TESZ A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOK VAGY AZOK EGY RÉSZÉNEK MÁS SZÁMÍTÓGÉPRE VALÓ ÁTMÁSOLÁSÁRA, A SZÁMÍTÓGÉPEN VAGY A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOKBAN LÉVŐ TECHNIKAI VÉDELMI MECHANIZMUSOK VAGY IDŐBEÁLLÍTÁSI MECHANIZMUSOK KIKERÜLÉSÉRE, HA A LICENCIA JOGOSULT A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOKAT A MEGFELELŐ KAPCSOLAT PROGRAM IDŐTARTAMÁN VAGY MEGHATÁROZOTT IDEJÉN TÚL HASZNÁLJA, VAGY HA A LICENCIA JOGOSULT OLYAN TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT, AMI BEFOLYÁSOLJA A BIZTONSÁGI ÜZEMMÓDOT, VAGY EGYÉB KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN, ÉS HOGY EZEK KIHATÁSSAL LEHETNEK A LICENCIA JOGOSULT MUNKATERMÉKÉHEZ VAGY MÁS ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRHETŐK A LICENCIÁBA ADOTT TERMÉKEKBEN ÉS IGÉNYELHETŐK AZ AUTODESKTŐL.

6.2.3 Az Aktiválási Kódok Hatása. A Licencia Jogosult elismeri és beleegyezik abba, hogy egy aktiválási kód átvétele (függetlenül attól, hogy azt a Licencia Jogosult tévedésből kapta, vagy nem) nem szolgál a Licencia Jogosult licencia jogainak bizonyítékaként, és nem befolyásolja a felhasználási jogok terjedelmét. Ezeknek a jogoknak a terjedelmét kizárólag a jelen Megállapodás és a vonatkozó Licencia Azonosító határozza meg.

6.3 Érintett Adatok Köre. Bizonyos Licencia Típusok alapján rendelkezésre bocsátott Licenciába Adott Anyagok segítségével előállított munkatermékek és egyéb adatok, ideértve azokat a licenciákat, amelyek korlátozzák a felhasználási módot oktatási és személyes tanulási célokra, tartalmazhatnak olyan nyilatkozatokat és korlátozásokat, amelyek a munkatermék vagy adat felhasználhatóságát bizonyos felhasználási módokra (pl. oktatási célú felhasználás) korlátozzák. Továbbá, amennyiben a Licencia Jogosult ilyen Licenciába Adott Anyagokkal előállított munkaterméket vagy adatot más módon előállított munkatermékkel vagy adattal összekapcsol, ezek a nyilatkozatok és korlátozások ezekre a más módon előállított munkatermékre vagy adatra is vonatkozhatnak. Az Autodesknek semmilyen felelőssége nincs abban az esetben, ha a Licencia Jogosult az ilyen Licenciába Adott Anyagokkal előállított munkaterméket vagy adatot más módon előállított munkatermékkel vagy adattal összekapcsolja. Továbbá, a Licencia Jogosult nem távolíthat el, nem változtathat meg és nem tehet felismerhetetlenné ilyen nyilatkozatokat vagy korlátozásokat.

7. A Felelősség Korlátozása

7.1 A Felelősség Típusának és Összegének Korlátozása. AZ AUTODESK, VALAMINT SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ESETI, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BÜNTETŐ-KÁRTÉRÍTÉSÉRT, NYERESÉG- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZLETI FORGALOM MEGSZAKADÁSÁÉRT (FÜGGETLENÜL AZ EFFAJTA FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ JOGI ELMÉLETTŐL). TOVÁBBÁ, AZ AUTODESKNEK ÉS SZÁLLÍTÓINAK BÁRMELY AUTODESK ANYAGHOZ, KAPCSOLAT PROGRAMOKHOZ VAGY SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE (FELELŐSSÉGE) NEM HALADHATJA MEG AZ EZEKÉRT AZ AUTODESK ANYAGOKÉRT, KAPCSOLAT PROGRAMOKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETETT VAGY FIZETENDŐ DÍJ ÖSSZEGÉT.

7.2 A Korlátozások Alkalmazása és Alapja. A JELEN 7. FEJEZETBEN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉG-KORLÁTOZÁS MINDENFAJTA KÁRRA KITERJED AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, FÜGGETLENÜL ANNAK KELETKEZÉSÉTŐL VAGY A FELELŐSSÉG MÓDJÁTÓL, ELMÉLETÉTŐL, VALAMINT ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG MEGÁLLAPODÁSON ALAPSZIK, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI MAGATARTÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY BÁRMELY MÁS ALAPON NYUGSZIK, MÉG AKKOR IS, HA AZ AUTODESKET TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KORLÁTOZOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK NEM TUDJÁK BETÖLTENI LÉNYEGI CÉLJUKAT. TOVÁBBÁ A LICENCIA JOGOSULT ELISMERI, HOGY AZ AUTODESK ÁLTAL SZÁMLÁZOTT ÉS A LICENCIA JOGOSULT ÁLTAL FIZETETT LICENCIA, KAPCSOLAT PROGRAMOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA A JELEN 7. FEJEZETBEN (A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA) MEGHATÁROZOTT KOCKÁZATELOSZTÁSON ALAPUL ÉS, HOGY A JELEN 7. FEJEZETBEN (A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA) MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK A FELEK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES ELEMÉT KÉPEZIK.

8. Időtartam és Megszűnés

8.1 Időtartam; Megszűnés vagy Felfüggesztés. A jelen Megállapodás szerinti valamennyi licencia, amely a jelen Megállapodás által lefedett Licenciába Adott Anyag, illetve azok csoportja vonatkozásában keletkezik, a következők közül a későbbi időpontban hatályosul: (a) jelen Megállapodás hatályba lépése, (b) a vonatkozó díjak Licencia Jogosult általi megfizetése, kivéve azoknak a licenciáknak az esetében (úgy mint értékelési licenciák), amelyekért nem kell díjat fizetni, (c) az adott Licenciába Adott Anyag kiszállítása, és (d) Kapcsolat Program keretében biztosított Autodesk Anyagok esetében a vonatkozó Kapcsolat Program időszak vagy határozott időtartam kezdete. Mind az Autodesk, mind a Licencia Jogosult felmondhatja a jelen Megállapodást, a Licencia Jogosult Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó licenciáját, a Licencia Jogosult Kapcsolat Programját, és/vagy a Licenciába Adott Anyagokhoz kapcsolódó Szolgáltatások nyújtását, amennyiben a másik fél megszegi a jelen Megállapodás valamely rendelkezését, és nem szünteti meg a szerződésszegő magatartását az arról való értesítéstől számított tíz (10) napon belül; azonban amennyiben a Licencia Jogosult megsérti az 1. pont (Felhasználási Jogosultság (Licencia)) vagy 2. pont (A Felhasználási Jogosultság Korlátai; Tilalmak) rendelkezéseit, az Autodesk jogosult írásban a szerződésszegés megjelölésével azonnali hatállyal felmondani a jelen Megállapodást, a Licencia Jogosult Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó felhasználási jogosultságát, a Licencia Jogosult Kapcsolat Programját és/vagy a Licenciába Adott Anyagokkal kapcsolatos Szolgáltatások nyújtását. Továbbá, az Autodesk a felmondás helyett felfüggesztheti a Licencia Jogosultnak a Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó felhasználási jogosultságát, a Licencia Jogosult Kapcsolat Programját, a Licenciába Adott Anyagokkal kapcsolatos Szolgáltatások nyújtását, és/vagy az Autodesk bármely kötelezettségét, vagy a Licencia Jogosult bármely jogosultságát a jelen Megállapodás alatt (vagy más olyan feltételek alatt, amelyek a Licenciába Adott Anyagokhoz kapcsolódó anyagokkal kapcsolatosak), amennyiben a Licencia Jogosult nem teljesíti fizetési kötelezettségét az Autodesk vagy annak Viszonteladója felé, vagy bármely más módon nem teljesíti a jelen Megállapodás rendelkezéseit, vagy bármely licenciához, Kapcsolat Programhoz, Szolgáltatásokhoz, vagy kapcsolódó anyagokhoz fűződő feltételeket. Az Autodesk akkor is felmondhatja a jelen Megállapodást, ha a Licencia Jogosult ellen csődeljárás indul, fizetésképtelenné válik vagy egyezséget köt hitelezőivel. A jelen Megállapodás minden értesítés nélkül megszűnik, amennyiben a Licencia Jogosult felszámolását kezdeményezik.

A Licencia Jogosult elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk bármely, jelen Megállapodás alatti jogosultságát vagy kötelezettségét engedményezheti vagy alvállalkozásba adhatja.

8.2 A Megállapodás vagy a Licencia Megszűnésének Hatása. A jelen Megállapodás megszűnése vagy lejárta következtében a jelen Megállapodás alapján nyújtott licenciák is megszűnnek. Bármely Licencia Jogosultnak nyújtott licencia megszűnése vagy lejárta esetén a Licencia Jogosultnak kötelessége felhagyni azoknak az Autodesk Anyagoknak a használatával, amelyekre a licencia vonatkozik, valamint bármely Kapcsolat Program (ideértve, de nem kizárólag kapcsolt szolgáltatások) és Szolgáltatás igénybevételével és köteles Eltávolítani az Autodesk Anyagok minden másolatát. A Licencia Jogosult vállalja, hogy az Autodesk kérésére megsemmisít, vagy visszaküld minden Autodesk Anyagot az Autodesknek vagy annak a Viszonteladónak, akitől azokat vásárolta. Az Autodesk fenntartja magának a jogot, hogy követelje a Licencia Jogosulttól annak megfelelő igazolását, hogy az Autodesk Anyagok minden másolatát Eltávolították, és, amennyiben azt az Autodesk kérte, megsemmisítették vagy visszaküldték az Autodesknek vagy annak a Viszonteladónak, akitől azokat vásárolták. Amennyiben a Licencia Jogosult Kapcsolat Programja szűnik meg vagy jár le, azonban jelen Megállapodás és a Licencia Jogosult Licenciába Adott Anyagokhoz fűződő licenciája hatályban marad, a Licencia Jogosult valamennyi, Kapcsolat Programhoz kapcsolódó jogosultsága (ideértve korlátozás nélkül a Korábbi Verziókkal kapcsolatos jogokat) megszűnik, és a Licencia Jogosultnak teljesítenie kell a 1.2.1 pontban (A Frissítések Joghatása) foglalt kötelezettségeit ezeknek a Korábbi Verzióknak a másolataival kapcsolatban (ideértve azokat a kötelezettségeket, hogy a hagyjon fel a másolatok használatával, Távolítsa el, semmisítse meg vagy szolgáltassa vissza azokat), kivéve ha a Kapcsolat Program Feltételei másképp rendelkeznek.

8.3 Túlélő Rendelkezések. Az 1.3 (További Feltételek), 1.4 (További Anyagok), 1.5 (Jogosult Felhasználók), 1.6 (Harmadik Felek által Licenciába Adott Anyagok), 1.11 (API), 2.1.1 (Licencia Hiánya/Jogosulatlan Tevékenységek), 2.1.4 (Az Engedély Nélküli Felhasználás Következményei), 2.2 (Kijátszás), 3 (Minden Jog Fenntartva), 4 (Magánélethez Való Jog; Adatok Felhasználása; Összekapcsolódás), 5.2 (Felelősség Kizárása), 6 (Figyelmeztetések), 7 (A Felelősség Korlátozása), 8 (Időtartam és Megszűnés) és 9. pont (Általános Rendelkezések), valamint az "A" Függelék hatályban maradnak a jelen Megállapodás megszűnését vagy lejártát követően is.

9. Általános Rendelkezések

9.1 Értesítések. A jelen Megállapodással kapcsolatos valamennyi értesítést írásba kell foglalni, és elektronikus levélben, postai úton vagy kézbesítési szolgáltatón (mint például a UPS, a FexEx vagy a DHL) keresztül kell kézbesíteni a másik fél részére, azzal a kivétellel, hogy a Licencia Jogosult az Autodesk szerződésszegéséről, valamint a jelen Megállapodás felmondásáról szóló értesítés elektronikus levél útján nem kézbesítheti az Autodesk részére. Az Autodesknek a Licencia Jogosult részére küldött értesítések (a) e-mailben küldött értesítések esetén, az Autodesknek megadott e-mail címre küldést követőnapon, vagy (b) postai úton, vagy kézbesítési szolgáltató igénybevételével küldött értesítések esetében, az Autodesknek megadott kézbesítési címre történő elküldést követő öt (5) napon belül hatályosulnak. A Licencia Jogosult hozzájárul ahhoz, hogy a hivatalos iratokat ajánlott levélben kézbesítsék a Licencia Jogosult számára a Licencia Jogosult Vevői Információs Űrlapján meghatározott címére (vagy, amennyiben nem rendelkezik Vevői Információs Űrlappal, Licencia Jogosult Autodesk által ismert utolsó címére), amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik. A Licencia Jogosult által az Autodesknek küldött értesítések (a) e-mailen küldött értesítések esetén a CopyrightAgent@autodesk.com e-mail címre történő elküldést (és Autodesk általi kézhezvételt) követő napon, vagy (b) postai úton vagy kézbesítési szolgáltató útján küldött értesítések esetében azoknak az Autodesk által az Autodesk, Inc. 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, Attention: CopyrightAgent címen történő átvételekor válnak hatályossá. Amennyiben a Licencia Jogosult részt vesz egy Kapcsolat Programban, bármely fél az Kapcsolat Program Feltételeiben meghatározottak szerint is értesítheti a másik felet.

9.2 Alkalmazandó Jog és Joghatóság. A jelen Megállapodás (a) Svájc joga szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat egy európai, afrikai vagy közép-keleti államban vásárolta, (b) Szingapúr joga szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat egy ázsiai, óceániai országban, vagy egy az ázsiai-csendes-óceáni régióba tartozó országban vásárolta, vagy (c) Kalifornia Állam joga (és, amilyen mértékben alkalmazandó, az Egyesült Államok joga) szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat egy amerikai államban (ideértve a karibi térség államait), vagy bármely olyan államban vásárolta, amely nincs meghatározva a jelen 9.2 pontban (Alkalmazandó Jog és Joghatóság). Ezen országok jogának nemzetközi magánjogi szabályai nem irányadóak a jelen Megállapodásra. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezménye, és az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvény (Uniform Computer Information Transaction Act) szintén nem irányadó a jelen Megállapodásra (és jelen Megállapodásra való alkalmazása kifejezetten kizárt). Továbbá mindkét fél beleegyezik abba, hogy bármely, a jelen Megállapodással kapcsolatban, vagy jelen Megállapodás alapján keletkező jogvita, követelés és igény kizárólag Kalifornia Állam Fellebbviteli Bíróságának (Marin County), vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának Kalifornia Állam Északi Kerületi Bírósága, San Francisco, kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, ha a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat (a) egy európai, afrikai vagy közel-keleti államban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Svájc bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik, vagy (b) amennyiben egy ázsiai, óceániai, vagy egy az ázsiai-csendes-óceáni régióba tartozó,államban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Szingapúr bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik. Az előzőek nem korlátozzák az Autodesknek a jogát arra, hogy szellemi tulajdonjogok megsértése miatt fellépjen bármely olyan országban, amelyben a szellemi tulajdonjogait feltehetően sértik.

9.3 Engedményezés Tilalma; Fizetésképtelenség. A Licencia Jogosult nem engedményezheti, illetve ruházhatja át a jelen Megállapodást, vagy bármely abból eredő jogát (függetlenül attól, hogy erre részvények, üzletrész, vagy vagyonátruházás, összefonódás, irányítás megváltozása, jogszabály alapján, vagy más módon kerülne sor) az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelynek megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja, és a Licencia Jogosult általi bármely jogosulatlan engedményezés, átruházás érvénytelen. Fizetésképtelenségi, csődeljárás vagy hasonló eljárás esetében, Licencia Jogosult tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a jelen Megállapodás nem teljesített Megállapodásnak minősül, amely az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem átruházható (nem engedményezhető és/vagy szerezhető meg), amely hozzájárulást az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja akár az Egyesült Államok Kódexe 11. címének 365.(c)(1) szakasza alapján, akár más, a csődeljárás során teljesítendő megállapodásnak minősülő szerződésre vonatkozó jogszabály alapján. Bármely engedményezés, átruházás (függetlenül attól, hogy az hogyan és milyen alapon valósulhat meg) feltétele a következő rendelkezések való megfelelés: legalább harminc (30) nappal a jelen Megállapodásból eredő jogok engedményezését, átruházását vagy bármely engedményezéséről történő megállapodást megelőzően (beleértve a Szoftver példányának vagy felhasználási jogának átruházását), (a) a Licencia Jogosultnak kötelessége írásban értesíteni az Autodesk-et, Eltávolítani a Szoftver minden példányát és engedélyezni az Autodesk vagy megbízottjai számára, hogy ellenőrizzék (a 9.7 (Audit) pont általános jellegének korlátozása nélkül) a Licencia Jogosult és a tag- vagy leányvállalatai (vagy a részükre működtetett) feljegyzéseit, rendszereit és felszereléseit annak érdekében, hogy (bármely, az Autodesk rendelkezésére álló módon akár távoli eléréssel, akár a helyszínen) a Szoftver minden példánya Eltávolításra került (b) az engedményes köteles megállapodásban beleegyezni (és a Licencia Jogosult köteles biztosítani), hogy az ilyen Szoftver tekintetében a jelen Megállapodás minden kötelezettségét teljesíti, amely megállapodásban biztosítani kell az Autodesk kedvezményezett harmadik félként való részvételét, valamint az engedményesnek át kell adni az Autodesk számára ezen megállapodás egy példányát, és (c) a Licencia Jogosultnak és az engedményesnek kötelessége követni az Autodesk által támasztott minden más átadási eljárást.

9.4 Az Autodesk Leányvállalatai. A Licencia Jogosult elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk bármely tag- vagy leányvállalatát bevonja a jelen Megállapodással kapcsolatos bármely tevékenységbe, ideértve korlátozás nélkül az Autodesk Anyagok szolgáltatását és Kapcsolat Programok, valamint Szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy az Autodesk (és nem a tag- és leányvállalatai) marad a jelen Megállapodás szerint az Autodesket terhelő kötelezettségek alanya. A Licencia Jogosult ahhoz is hozzájárul, hogy az Autodesk tag- és leányvállalatai fellépjenek a jelen Megállapodás érvényesítése érdekében, beleértve a szerződésszegés esetét is.

9.5 Kivételek a Tilalmak Alól; Részleges Érvénytelenség.

9.5.1 Kivételek a Tilalmak Alól. A jelen Megállapodásban meghatározott tilalmak nem alkalmazandóak annyiban, amennyiben az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé azok végrehajtását, kikényszerítését. Annak az államnak a joga szerint, amelyben a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyagokat megszerezte, a Licencia Jogosult rendelkezhet más vagy további jogokkal, és a jelen Megállapodás nem módosítja az ezen állam jogszabályai által biztosított jogokat annyiban, amennyiben a fenti állam joga ezt nem teszi lehetővé. A Licencia Jogosultat terheli annak bizonyítása, hogy az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé (i) valamely tilalom végrehajtását, vagy (ii) azt, hogy a jelen Megállapodás az ilyen állam jogszabályai által biztosított meghatározott jogot megváltoztasson (és, hogy a Licencia Jogosult nem lépte át a kikényszeríthetetlen és megváltoztathatatlan jogok határait).

9.5.2 Részleges Érvénytelenség. Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezése a vonatkozó jogszabályok szerint részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az abban az országban, amelyben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, olyan mértékben, amilyen mértékben az a jogellenesség, érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság kiküszöböléséhez szükséges, illetve az alkalmazandó jognak való megfelelés érdekében és felek szándékának a lehető legnagyobb mértékben megfelelően módosítottnak tekintendő. Az, hogy egy rendelkezés valamely állam joga szerint jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, nem befolyásolja annak a rendelkezésnek a jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát más országban.

9.6 Joglemondás Hiánya. A jelen Megállapodásból eredő bármely jogosultságról való lemondás kizárólag annak a félnek az írásbeli nyilatkozata alapján lehetséges, amely ellen a jogosultságot érvényesíteni kívánják. A joglemondás (akár kifejezett, akár beleértett) nem értelmezhető úgy, hogy a fél lemondott volna jogának érvényesítéséről egy másik, eltérő, vagy időben későbbi jogsértés miatt.

9.7 Audit. A Licencia Jogosult hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesknek jogában áll az Autodesk Anyagok, valamint Telepítésük és a hozzájuk való Hozzáférés (elektronikusan vagy más módon történő) auditálását követelni. Egy ilyen audit részeként, az Autodesk vagy a megbízott képviselője jogosult tizenöt (15) napos előzetes írásbeli értesítéssel arra, hogy ellenőrizze a Licencia Jogosult feljegyzéseit, rendszereit és felszereléseit, ideértve többek között a gépek azonosítószámát, sorozatszámát és kapcsolódó információkat az Autodesk Anyagok Licencia Jogosult általi Telepítésének és Hozzáférésének ellenőrzése érdekében. Ezen túlmenően, a Licencia Jogosult átad az Autodesknek az auditról történő értesítéstől számított tizenöt (15) napon belül minden, az Autodesk által kért feljegyzést és információt az Autodesk Anyagok Licencia Jogosult általi Telepítésének és Hozzáférésének ellenőrzése érdekében. A Licencia Jogosult teljes mértékben együttműködik az ilyen auditok elvégzése érdekében. Amennyiben az Autodesk megállapítja, hogy az Autodesk Anyagok Licencia Jogosult általi Telepítése vagy Hozzáférése nem felel meg az alkalmazandó megállapodások vagy felhasználási feltételek rendelkezéseinek, a Licencia Jogosult azonnal megszerzi az érvényes licenciá(ka)t, és köteles ezért licenciáért díjat fizetni annak érdekében, hogy a Licencia Jogosult Telepítése és Hozzáférése megfelelő legyen, és köteles megtéríteni az audit ésszerű költségeit. Ezenfelül az Autodesk fenntart minden jogot arra, hogy bármely jogszabály szerinti jogorvoslattal éljen.

9.8 Nyelv. A jelen Megállapodás angol nyelvű változata irányadó, amennyiben eltérések lennének az angol nyelvű változat és bármely fordítás között. Amennyiben a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó licenciát Kanadában vásárolta, hozzájárul a következőhöz: a jelen Megállapodásban részes felek megerősítik, hogy az az akaratuk, hogy a jelen Megállapodás, valamint más, hozzá kapcsolódó Igazolás, ideértve az értesítések, kizárólag angol nyelvűek legyenek.

9.9 Értelmezés. A jelen Megállapodás található bizonytalan rendelkezések nem értelmezhetőek a Megállapodás készítője számára kedvezőtlenül.

9.10 Vis maior. Az Autodesk nem felel olyan veszteségért, kárért vagy bírságért, amely azzal összefüggésben keletkezett, hogy vis maior esemény miatt a teljesítés késedelmes vagy hibás volt, vagy a szállítók késedelmére vezethető vissza, továbbá amelynek az oka az Autodesk ellenőrzésén kívül álló külső ok.

9.11 Az Egyesült Államok Kormányának Jogai. Az Egyesült Államok kormánya közbeszerzései során minden Autodesk Anyagot a FAR 12.212 értelmében kereskedelmi számítógépes szoftvernek kell tekinteni és így a vonatkozó FAR 52.227-19 pontjai "Kereskedelmi Számítógépes Szoftver - Korlátozott Jogok" és a DFARS 227.7202 pontjai "Kereskedelmi Számítógépes Szoftverre vagy Kereskedelmi Számítógépes Szoftverdokumentációra vonatkozó jogok " alapján vagy bármely más későbbi szabályozás értelmében korlátozott jogok vonatkoznak rá. Az Autodesk Anyagoknak az Egyesült Államok kormánya általi bármely használata, módosítása, reprodukciós kiadása, teljesítése, kiállítása vagy nyilvánosságra hozatala kizárólag az itt definiált licencia feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően történhet.

9.12 Export Korlátozások. A Licencia Jogosult elismeri és hozzájárul, hogy az Autodesk Anyagok és Szolgáltatások (beleértve bármely olyan adatot, amelyet egy Szolgáltatással kapcsolatban, valamint egy Szolgáltatás használata nyomán keletkezett Licencia Jogosult-specifikus ouput-tal kapcsolatban szolgáltatott a Licencia Jogosult) az Egyesült Államok és más megfelelő ország export korlátozásai és szabályai (szankciói) alá tartoznak, ideértve többek között az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Egyesült Államok Államháztartási Minisztériuma által kibocsátott jogszabályokat ("Export Korlátozási Jogszabályok"). A Licencia Jogosult kijelenti, szavatol azért, és vállalja, hogy sem a Licencia Jogosult, sem a Személyzete (i) nem állampolgárai illetve nem tartózkodnak olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kereskedelmi szankciói vagy más jelentős kereskedelmi korlátozások vonatkoznak (ideértve többek között Kubát, Iránt, Szudánt, Szíriát és Észak-Koreát), (ii) nem szerepelnek az Egyesült Államok kormánya által közétett, korlátozások alá eső személyek felsorolását tartalmazó bármely listán (ideértve többek között az Egyesült Államok Államháztartási Minisztériuma által létrehozott listát a Kifejezetten Megjelölt Állampolgárokról és Tiltott Személyekről, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által létrehozott listákat a Tiltott Személyekről, a Személyi Listát és a Nem-ellenőrzött Listát és az Egyesült Államok Külügyminisztériumának proliferációval összefüggő listái), (iii) nem használják az Autodesk Anyagokat és Szolgáltatásokat olyan korlátozás alá eső célokra, mint például nukleáris, kémiai / biológiai fegyverekkel, rakétarendszerekkel vagy legénység nélküli légijárművekkel kapcsolatos tervezésre, elemzésre, szimulációra, becslésekre, tesztelésre vagy egyéb jogellenes tevékenységre, az Export Korlátozási Jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában, (iv) vagy abból a célból sem használja az Autodesk Anyagokat és Szolgáltatásokat, hogy direkt vagy indirekt módon nyilvánosságra hozza, átruházza, letöltse, exportálja vagy újra-exportálja az Autodesk Anyagok és Szolgáltatások használata nyomán keletkezett bármely Licencia Jogosult-specifikus outputokat, harmadik fél tartalmait vagy bármely más tartalmat vagy anyagokat olyan országba, szervezet vagy személy részére, amely az Export Korlátozási Jogszabályok vagy bármely más, Licencia Jogosultra vonatkozó szabályozás értelmében nem jogosult ilyen termékeket kapni. A Licencia Jogosult elismeri, hogy az Export Korlátozási Jogszabályoknak Licencia Jogosultra vonatkozó rendelkezései eltérőek lehetnek attól függően, hogy Licencia Jogosult melyik Autodesk Anyagokat vagy Szolgáltatásokat szerezte meg jelen Megállapodás értelmében és idővel változhatnak, továbbá elismeri, hogy egyedül a Licencia Jogosult felelős (i) az Autodesk Anyagokra és Szolgáltatásokra vonatkozó pontos korlátozások meghatározásáért és (ii) az Export Korlátozási Jogszabályok folyamatos betartásáért, továbbá ezek változásainak figyelemmel kíséréséért.

9.13 Teljes Megállapodás. A jelen Megállapodás és a jelen Megállapodásban hivatkozott valamennyi további megállapodás (úgy mint a Kapcsolat Program Feltételek és a Szolgáltatási Feltételek) a felek jelen tárgyban kötött teljes megállapodása (és magában foglal, valamint felülír minden korábbi vagy átmeneti megállapodást, megbeszélést, kommunikációt, megállapodást, kijelentést, szavatosságvállalást, reklámot vagy egyezséget) azzal, hogy bizonyos Autodesk Anyagokra további vagy különböző feltételek vonatkozhatnak. A felek elismerik, hogy a jelen Megállapodás megkötését követően nem hivatkozhatnak egyetlen olyan megállapodásra, megbeszélésre, kommunikációra, megállapodásra, kijelentésre, szavatosságvállalásra, reklámra vagy egyezségre sem, amelyet a jelen Megállapodás nem tartalmaz. A Licencia Jogosult elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk időről időre bővítheti és módosíthatja a Kapcsolat Program Feltételeket és a Szolgáltatási Feltételeket, feltéve, hogy az Autodesk írásban értesíti a Licencia Jogosultat a bővítésről vagy módosításról, mielőtt a bővítések vagy módosítások Licencia Jogosulttal szemben hatályba lépnének (továbbá az Autodesk biztosíthatja a Licencia Jogosultnak a lehetőséget, hogy ne újítsa meg az Előfizetést vagy Szolgáltatásokat, engedélyezheti azok felmondását, vagy más lehetőségeket biztosíthat a Kapcsolat Programokkal vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatban). Ha a jelen Megállapodás és az Autodesk által alkalmazott egyéb feltételek (ideértve a Kapcsolat Program Feltételeit, a Szolgáltatási Feltételeket, vagy egyéb feltételeket) között ellentét van, az egyéb feltételek irányadók. Ha a Licencia Jogosult a jelen Megállapodás módosítása céljából valamilyen feltételt közöl, az érvénytelen, kivéve, ha arról a Licencia Jogosult az Autodesk képviselőjével írásban megállapodott. A jelen Megállapodás bármely egyéb módosítása szintén érvénytelen, kivéve, ha arról írásban megállapodtak és az Autodesk képviselője aláírta azt.

10. További Feltételek

10.1 Rendering. A jelen 10.1 pont (Rendering) az alábbi Szoftverekre vonatkozik, amelyeket a Licenciába Adott Anyagok tartalmazhatnak: (i) Autodesk Maya; és (ii) Autodesk 3ds Max.

10.1.1 A Rendering Szoftver (amint az az alábbiakban meghatározásra került) esetében a jelen Megállapodásban biztosított licencián felül a Licencia Jogosult engedélyezheti a Rendering Szoftver Hálózati Alapú Telepítését vagy az ahhoz való Hálózati Alapú Hozzáférést kizárólag a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei érdekében és kifejezetten a Szoftverrel előállított fájlok renderelése céljából. Ha azonban a Szoftver mental ray Rendering Szoftver, és az véges számú mental ray rendering csomópontokkal rendelkezik, a mental ray-re való tekintettel a licencia a mental ray rendering csomópontok számára korlátozódik.

10.1.2 A mental ray Batch (Köteg) Szoftver (amint az az alábbiakban meghatározásra került) esetében a jelen Megállapodásban biztosított licencián felül a Licencia Jogosult engedélyezheti a mental ray Batch (Köteg) Szoftver Hálózati Alapú Telepítését vagy az ahhoz való Hálózati Alapú Hozzáférést kizárólag a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei érdekében és (i) kifejezetten a Szoftverrel előállított fájlok renderelése céljából; vagy (ii) a Rendering Szoftver általi felhasználásra a kifejezetten a Szoftverrel előállított fájlok renderelése céljából. A mental ray Batch (Köteg) Szoftver által használt CPU-k száma nem haladhatja meg a Licencia Azonosítóban meghatározott számot.

10.1.3 A Különálló mental ray (amint az az alábbiakban meghatározásra került) esetében a Licencia Jogosult engedélyezheti a Különálló mental ray Hálózati Alapú Telepítését vagy az ahhoz való Hálózati Alapú Hozzáférést Számítástechnikai Eszközö(kö)n (amint az az alábbiakban meghatározásra került) kizárólag a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei érdekében és kifejezetten a Szoftverrel előállított fájlok renderelése céljából. A Különálló mental ray esetében a Megállapodásban található Számítógépre való hivatkozások nem alkalmazhatók, azokat a "Számítástechnikai Eszköz(ök)" kifejezéssel kell helyettesíteni.

10.1.4 A Műholdas mental ray (amint az az alábbiakban meghatározásra került) esetében az Autodesk 3ds Max, az Autodesk Maya és az Autodesk Softimage Szoftverek tekintetében bármely Műholdas mental ray végrehajtható fájl egy (1) vagy több host-on futhat, de nem több, mint négy (4) kliens Számítástechnikai Eszközön. A Műholdas mental ray esetében a Megállapodásban található Számítógépre való hivatkozások nem alkalmazhatók, azokat a "Számítástechnikai Eszköz(ök)" kifejezéssel kell helyettesíteni.

10.1.5 Definíciók.

(1) "Különálló mental ray" az a Különálló mental ray kliens/szerver végrehajtható fájl, ideértve a standard/szabványos mental ray shader könyvtárakat és segédprogramokat, amelyeket kifejezetten a Szoftverrel előállított fájlok renderelésére használnak.

(2) "Rendering Szoftver" a Szoftver olyan egysége, amely kifejezetten a Szoftverrel előállított fájlok renderelésére használható.

(3) "mental ray Batch (Köteg) Szoftver" a Szoftver olyan egysége, amelyet: (i) kifejezetten a Szoftverrel előállított fájlok renderelése céljából használnak vagy (ii) a Rendering Szoftver használ kifejezetten a Szoftverrel előállított fájlok renderelése céljából.

(4) "Műholdas mental ray" Műholdas mental ray szerver végrehajtható fájl, ideértve a standard/szabványos mental ray shader könyvtárakat. A Műholdas mental ray funkcionálisan megegyezik a Különálló mental ray szerver végrehajtható fájllal, amely kifejezetten a Szoftverrel előállított fájlok renderelésére használható azzal, hogy nem alkalmas a teljes mi2 formátumban lévő fájlok olvasására és írására.

(5) "Számítástechnikai Eszköz" (i) egy olyan különálló elektronikai készlet, amely legfeljebb: (a) négy (4) CPU-val (az egyes CPU-kban lévő magvak számától függetlenül) rendelkezik, ahol mindegyik CPU egy vagy több mikroprocesszort tartalmaz, (b) négy (4) diszkrét GPU alapú számítástechnikai táblával; vagy (ii) a fenti (i) részben leírt különálló elektronikai készlet szoftveren való megjelenésével (úgynevezett 'virtuális gép'), amely különálló elektronikai készlet információt digitális vagy hasonló formában fogad, és egy meghatározott eredmény elérése érdekében, utasítások sorozata alapján átalakítja az információt.

10.2 Kivételek. Az alábbi 10.2 pont (Kivételek) a következő Szoftverekre vonatkozik, amelyeket a Licenciába Adott Anyagok esetlegesen tartalmaznak: (i) Autodesk Maya; (ii) Autodesk 3ds Max; és (iii) Autodesk Stingray.

10.2.1 Tekintet nélkül a 2.1.1 pontra (Licencia Hiánya; Jogosultatlan Elnevezések) ha: (i) a Továbbadható Komponens (amint az az alábbiakban meghatározásra került) a Szoftverrel és a Licencia Jogosult Alkalmazásával együtt működik; és (ii) a Továbbadható Komponens a Licencia Jogosult Alkalmazásához van linkelve; a Licencia Jogosult reprodukálhatja és terjesztheti a Továbbadható Komponenst a Licencia Jogosult Alkalmazásával együtt, amennyiben szigorúan betartja következő feltételeket:

(a.) a Licencia Jogosult által előállított valamennyi objektum osztályazonosítójának el kell térnie, és egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lennie az Autodesk által alkalmazott osztályazonosítóktól;

(b.) jelölni kell, hogy a módosított Mintát (amint az az alábbiakban meghatározásra került), és az az alapján létrejött, a Licencia Jogosult Alkalmazásában szereplő valamennyi bináris fájlt, a Licencia Jogosult és nem az Autodesk fejlesztette;

(c.) a Licencia Jogosult Alkalmazásán a Licencia Jogosult szerzői jogi nyilatkozata szerepel;

(d.) bármely Módosításnak (amint az az alábbiakban meghatározásra került) és azzal összefüggésben keletkezett bináris fájlnak tartalmaznia kell az Autodesk, Inc. szerzői jogi nyilatkozatát, valamint a következő állítást: "A jelen szoftver az Autodesk, Inc. szellemi tulajdonát képező, szerzői jog által védett kódot tartalmaz, amelyet módosítottak, és amelynek a módosítását az Autodesk, Inc. nem ellenőrizte illetve hagyta jóvá." A szerzői jogi nyilatkozatot és a fenti állítást a Szoftver nyelvével azonos nyelven kell tenni;

(e.) a terjesztés egyáltalán nem irányulhat haszonszerzési célra;

(f.) a terjesztés vagy bináris vagy szöveges formában történik;

(g.) a terjesztés egy olyan kattintással elfogadható, sztenderd végfelhasználói licencia szerződés feltételeinek megfelelően történik, amely többek között:

(1) védi az Autodesk érdekeit a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban; és

(2) tilalmazza a Továbbadható Komponens terjesztését;

(h.) amennyiben a Továbbadható Komponens az Autodesk 3ds Max Szoftverrel és a Licencia Jogosult Alkalmazásával együtt működik, a Továbbadható Komponens és a Licencia Jogosult Alkalmazásának reprodukciója és terjesztése előtt valamennyi MIDI fájlt ki kell zárni a Továbbadható Komponensek és a Licencia Jogosult Alkalmazása köréből; és

(i.) A Licencia Jogosult vállalja, hogy védi és kártalanítja az Autodesket, valamint tag- és leányvállalatait minden olyan kárral, költséggel, veszteséggel, felelősséggel, kiadással és egyezséggel kapcsolatos költséggel szemben, amely olyan harmadik fél által indított perrel, igénnyel vagy keresettel kapcsolatban merült fel, aki azt állítja, hogy a Továbbadható Komponens és/vagy a Licencia Jogosult Alkalmazása sérti vagy bitorolja szabadalmát, szerzői jogát, nem vagyoni jogát, védjegyét, üzleti titkát vagy formatervezési mintaoltalmi jogát függetlenül attól, hogy azt lajstromozták vagy sem, és ideértve bármely előző jogok bejegyzésére irányuló bejelentést és az oltalom bármely hasonló természetű formáját, amely az előzőekkel azonos vagy hasonló hatással bír, függetlenül attól, hogy az a világ mely országában illeti meg e harmadik személyt.

10.2.2 Definíciók.

(1.) A "Licencia Jogosult Alkalmazása" a Licencia Jogosult által végzett olyan Módosítás a Szoftveren, amelyet a Licencia Jogosult az által készített program alkalmazás tervezése, kifejlesztése, tesztelése céljából eszközölt.

(2.) "Módosítás": (i) a Minta lényeges részének bármilyen kiegészítése, vagy bármely olyan fájl lényeges tartalmának kiegészítése, amely Mintát tartalmaz; (ii) a Minta struktúrájából való törlés, vagy az olyan fájl tartalma struktúrájának törlése, amely Mintát tartalmaz; és/vagy (iii) bármely új fájl, amely tartalmazza a Minta bármely részét; amelyek az Autodesk kizárólagos döntése szerint mind biztosítják, hogy ne a Minta legyen az elsődleges értékhordozó.

(3.) "Továbbadható Komponens" a Minta (Minták) és/vagy a Módosítás.

(4.) "Minta (Minták)" a Szoftverben foglalt olyan minta forráskódok, vagy egyéni animációk, álló felvételek és/vagy audiófájlok, amelyek a mintajegyzékben (könyvtárban), a példa-aljegyzékben, mintafájlokban vagy bármely hasonló típusú jegyzékben vagy fájlban találhatók; továbbá csak és kizárólag az Autodesk Stingray esetén, a futásidejű motor állományai valamint kapcsolódó bináris DDL-ek, amelyeket az Autodesk megjelölt és szükségesek ahhoz, hogy a fellhasználók használják a Licencia Jogosult Alkalmazását és/vagy futtassák a Licencia Jogosult Alkalmazását.

11. Autodesk Creative Finishing Tools Ha a Szoftver egy összeállításhoz (compositing), minősítéshez, szerkesztéshez és/vagy utómunkálathoz felhasználható Autodesk Creative Finishing alkalmazás, ideértve de nem korlátozva az Autodesk Flame Premium, Autodesk Flame, Autodesk Flame Assist, Autodesk Flare, Autodesk Lustre és Autodesk Backdraft Conform alkalmazást, a következő kiegészítő feltételek alkalmazandóak: ami az Autodesk Wiretap API-t illeti, (a) a Licencia Jogosult akkor is Telepítheti az API-t egy Számítógépre és akkor is Hozzáférhet az API-hoz, ha a Creative Finishing Tools licenciába adott példánya nem került Telepítésre; és (b) az API Telepítésének és az ahhoz való Hozzáférésnek nem kizárólag a Creative Finishing Tools Licencia Jogosult által történő Telepítésével és az ahhoz való Hozzáféréssel kapcsolatban kell történnie.

12. Az Autodesk letöltési technológia az Akamai NetSession Interface-t használhatja, amely korlátozott mértékben felhasználhatja az Ön feltöltési sávszélességét és PC forrásainak egy részét annak érdekében, hogy összekösse Önt egy "peer" hálózattal és javítsa a Web tartalom sebességét és megbízhatóságát. Az Akamai NetSession Interface egy biztonságos ügyfél oldali hálózati technológia, amely az Ön számítógépének a teljesítményét használja fel az Akamai hálózaton található szoftverek és médiatartalmak átadására. Az Ön Akamai NetSession Interface-e együttműködik más Akamai NetSession Interface-ekkel, valamint több ezer más, Akamai edge szerverrel és mint hálózati szolgáltatás működik az Ön számítógépe rendelkezésre álló forrásainak korlátozott felhasználásával. Az Akamai NetSession Interfészről további információ megtekinthető a http://www.akamai.com/client weboldalon. Az "Elfogadom" gombra kattintással és az Autodesk letöltési technológia használatával, Ön az Autodesk Licencia és Szolgáltatási Megállapodás mellett elfogadja az Akamai Licencia Megállapodást (http://www.akamai.com/eula) is.

"A" Függelék

Definíciók

1. "Hozzáférés" vagy "Hozzáférhető" számítógépes program vagy más anyagok vonatkozásában (a) a számítógépes program vagy más anyagok felhasználását vagy futtatását jelenti vagy (b) a számítógépes program vagy más anyagok alkalmazásainak vagy funkcióinak használatát, vagy az azzal kapcsolatos más előnyszerzést.

2. "Megállapodás" a jelen Licencia és Szolgáltatási Megállapodást jelenti, beleértve annak függelékeit és mellékleteit, valamint annak módosításait, amelyre a jelen Megállapodásnak megfelelően időről időre sor kerülhet.

3. "Jogosult Felhasználó" minden olyan természetes személy, aki Telepíti és Hozzáfér, vagy jogosult Telepíteni és Hozzáférni bármely Licenciába Adott Anyaghoz.

4. "Autodesk" az Autodesk, Inc., egy Delaware állam joga szerint bejegyzett társaságot jelent, kivéve, ha a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokhoz kapcsolódó licenciát (a) valamely európai, afrikai, vagy közel-keleti államban szerzi meg, mert ilyenkor az "Autodesk" az Autodesk Developement Sàrl-ot, vagy (b) valamely ázsiai, óceániai vagy az ázsiai-csendes-óceáni régióhoz tartozó országban szerzi meg, mert ilyenkor az "Autodesk" az Autodesk Asia Pte Ltd-t jelenti.

5. "Autodesk Licencia Manager" az Autodesk Licencia Manager nevűeszközt jelenti, vagy bármely olyan jövőben alkalmazandó Autodesk eszközt, amely az Autodesk Anyagok Telepítésének, vagy az ahhoz való Hozzáférés menedzselésére, monitorozására vagy ellenőrzésre szolgál.

6. "Autodesk Anyagok" bármely közvetlenül vagy közvetve az Autodesk által forgalmazott vagy elérhetővé tett anyagot jelenti, beleértve a Szoftvert, Kiegészítő Anyagokat, Felhasználói Dokumentációt és Kizárt Anyagokat (függetlenül attól, hogy azok tekintetében a Licencia Jogosult rendelkezik-e felhasználási joggal vagy nem).

7. "Számítógép" (i) különálló elektronikus eszköz, amely egy vagy több központi processzorral (CPU) rendelkezik, amely digitális vagy hasonló formában képes információt fogadni és amely az utasítások sorrendjében valamely meghatározott eredmény elérése érdekében kezeli az információt, vagy (ii) egy ilyen eszköz szoftver implementációja (úgynevezett virtuális gép).

8. "Vevő Információs Formanyomtatvány" olyan formanyomtatványt jelent, amelyet a Licencia Jogosult, vagy az ő nevében töltenek ki, és amely a Licencia Jogosult Autodesk Anyagokra, Kapcsolat Programra vagy Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésével kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve átadásra kerül az Autodesknek vagy a Viszonteladónak.

9. "Oktatási Licencia Jogosult" olyan Licencia Jogosultat jelent, aki egyúttal (a) egy Minősített Oktatási Intézmény, (b) Tanár, (c) Diák vagy (d) Egyéb Engedélyezett Oktatási Licencia Jogosult. Az Autodesk kérheti az Oktatási Licencia Jogosulttól az alkalmasságának igazolását. Az Autodesk kizárólag saját döntése alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározza a Oktatási Licencia Jogosultságra való alkalmasságot.

10. "Oktatási Célok" (i) Minősített Oktatási Intézmény, Tanár vagy Egyéb Engedélyezett Oktatási Licencia Jogosult esetében olyan közvetlenül a tanulással, tanítással, képzéssel, és kutatás-fejlesztéssel összefüggő célokat jelentenek, amelyek részei a Minősített Oktatási Intézmény vagy Egyéb Engedélyezett Oktatási Licencia Jogosult által végzett oktatási feladatoknak; (ii) diákok esetében pedig a tanulással, képzéssel, kutatással vagy fejlesztéssel kapcsolatos célokat jelentenek. Nem tartoznak az "Oktatási Célok" közé a kereskedelmi, szakmai (professzionális) vagy bármely egyéb profit orientált célok.

11. "Értékelési Célok" a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok értékelésének vagy képességeik bemutatásának célját jelenti, de nem tartozik ide a kompetitív, vagy bármely kereskedelmi, szakmai vagy profit orientált elemzés.

12. "Kizárt Anyagok" bármely olyan anyag, beleértve a Szoftvert, Kiegészítő Anyagokat, Felhasználói Dokumentációt (korlátozás nélkül beleértve bármely számítógépes programot, vagy annak modulját illetve komponensét, számítógépes program funkcióját vagy tulajdonságát, elektronikus vagy nyomtatott magyarázó anyagot, tartalmat vagy bármely más anyagot, ha van ilyen), amelyet a Licencia Jogosultnak bármely eszközzel vagy médián (adathordozón) átadnak, vagy elérhetővé tesznek, és amelyre (a) a Licencia Jogosult nem rendelkezik Licencia Azonosítóval, vagy (b) amely tekintetében a Licencia Jogosult nem fizetette meg (vagy nem folyamatosan fizette) a vonatkozó díjat. A Licencia Jogosult elismeri, hogy a Kizárt Anyag elérhető lehet valamely adathordozón vagy letöltés során, amelyet az Autodesk a licencia mechanizmus megkönnyítése érdekében alkalmaz, és az a tény, hogy a Kizárt Anyag itt megtalálható, nem eredményez annak tekintetében, akár kifejezetten, akár hallgatólagosan biztosított felhasználási jogot.

13. "Tanár" olyan természetes személyt jelent, aki egy Minősített Oktatási Intézménynek dolgozik munkavállalóként vagy egyéni vállalkozóként.

14. "Telepít" és "Telepítés" számítógépes program vagy más anyag merevlemezre vagy más tárolóeszközre történő másolását jelenti.

15. "Licencia Azonosító" az Autodesk egy vagy több olyan megjelölése, amely (többek között) tartalmazza a Licenciába Adott Anyagok Licencia Típusát. A Licencia Azonosító elhelyezésre kerülhet (a) (i) a Licenciába Adott Anyagokban (például egy "Rólunk" dobozban, egy licenciáról szóló információkat tartalmazó dobozban, vagy a Szoftvernek egy szövegfájljában, (ii) az Autodesk csomagoláson, vagy amellett, vagy (iii) az Autodesk által a Licencia Jogosult részére e-mailben, faxon, postai úton, vagy másképpen küldött írásbeli megerősítésben, vagy más értesítésben, vagy (b) kérésre megkapható az Autodesktől. Az egyértelműség kedvéért nem minősül Licencia Azonosítónak a Viszonteladótól, vagy egyéb harmadik személytől kapott megjelölés, megerősítés, csomagolás vagy egyéb dokumentum.

16. "Licencia Típus" az Autodesk által az Autodesk Anyagok tekintetében meghatározott licencia típust jelenti, beleértve a "B" Függelékben meghatározott típusokat. A Licencia Típus magába foglalja az Autodesk által az adott típus tekintetében meghatározott feltételeket, beleértve a "B" Függelékben meghatározott és alkalmazandó feltételeket is. A Licencia Típust az Autodesk határozza meg és belefoglalhatja azt a Licencia Azonosítóba.

17. "Licenciába Adott Anyagok" olyan Szoftvert, Kiegészítő Anyagokat és Felhasználói Dokumentációt jelent, amely (a) az "Elfogadom" ("I Accept"), vagy más gombra való kattintással, vagy a jelen Megállapodás megkötésére vonatkozó mechanizmus útján került letöltésre, megszerzésre vagy bármely olyan módon, amely a Megállapodás elfogadást jelenti, (b) a jelen Megállapodással egybecsomagolva került átadásra, vagy (c) amelyet más módon kísér a jelen Megállapodás, feltéve, hogy (i) Szoftver esetében a Szoftver azonosításra került az alkalmazandó Licencia Azonosítóban, és (ii) a Licencia Jogosult megfizette (és/vagy folyamatosan fizeti) az alkalmazandó díjat. Licenciába Adott Anyagnak minősül a Kiegészítő Anyag és a Felhasználói Dokumentáció is, amelyet az Autodesk a jelen Megállapodás alapján licenciába adott Szoftverrel való használatra átad vagy elérhetővé tesz a Licencia Jogosult számára, kivéve, ha ahhoz arra nem vonatkoznak az Autodesk által meghatározott külön feltételek. A Licenciába Adott Anyag fogalma kiterjed továbbá korlátozás nélkül a hibajavításokra, javításokra, szolgáltatási csomagokra, továbbá a Licenciába Adott Anyagok frissítésére és bővítésére, azok új verzióira, amelyeket az Autodesk a Licencia Jogosult részére az akkor hatályos licence feltételek szerint átad vagy elérhetővé tesz. A Licencia Jogosult elismeri, hogy a Frissítések és új verziók elérhetőségének további díj fizetése és Kapcsolat Program Feltételek elfogadása/alkalmazása lehet a feltétele. Továbbá, a Licenciába Adott Anyagok közé tartozik - korlátozás nélkül - bármely Korábbi Verzió, vagy más Autodesk Anyag, amelyet a Licencia Jogosult a Kapcsolat Program Feltételek alapján megkap vagy amellyel annak alapján rendelkezik mindaddig, amíg arra a Kapcsolat Program Feltételek kifejezetten feljogosítják. Tekintet nélkül a fentiekre (vagy a jelen Megállapodás bármely más rendelkezésére), a Kizárt Anyagok semmilyen körülmények között nem tartoznak a Licenciába Adott Anyagok közé.

18. "Licencia Jogosult" azt a (a) társaságot vagy más (jogi) személyt jelenti, amelynek a nevében az Autodesk Anyagokat megszerzik, ha az Autodesk Anyagokat ilyen személy javára szerzik meg (pl. valamely munkavállaló, független szerződéses partner, vagy más képviselő), vagy (b) ha nincs ilyen személy, az a természetes személy, aki a jelen Megállapodást megköti (pl. az "Elfogadom" ("I Accept") gomb, vagy más gomb kiválasztásával, illetve jelen Megállapodáshoz kapcsolódó olyan mechanizmus alkalmazásával, vagy más módon, amely a jelen Megállapodás elfogadását fejezi ki, vagy az Autodesk Anyagok, illetve azok bármely részének telepítésével, letöltésével, az ahhoz való hozzáféréssel, vagy más módon történő másolásával illetve felhasználásával). A félreértések elkerülése végett, a "Licencia Jogosult" csak egy meghatározott jogi személyt vagy természetes személyt jelent, és nem vonatkozik ezek leányvállalataira, kapcsolt vállalkozásokra, vagy bármely más kapcsolódó személyre, hozzátartozóra.

19. "A Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei" a Licenciába Adott Anyagok tekintetében a Licenciába Adott Anyagok (és azok funkcióinak) a Licencia Jogosult saját Személyzete általi olyan felhasználását jelentik, amely a rendes üzletmenet során a Licencia Jogosult vállalkozásának (tevékenységének) saját szükségletei kielégítésére szolgál azzal, hogy a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei semmilyen körülmények között nem jelentik, illetve eredményezhetik a Licenciába Adott Anyagok (vagy azok bármely funkciójának) bármely harmadik személy részére történő átadását, vagy elérhetővé tételét.

20. "Hálózati Alapú" olyan számítógépes környezetet jelent, amelybe beletartozik egy file szerverként működő Számítógép, amely lehetővé teszi a Számítógépre feltöltött Licenciába Adott Anyagok vagy a vonatkozó Felhasználói Dokumentáció feltöltését, telepítését más Számítógépekre, illetve működtetését más Számítógépekről, amelyek helyi hálózaton vagy VPN kapcsolaton keresztül, a VPN feltételeknek megfelelően, Hozzáféréssel rendelkeznek vagy elérik azt.

21. "Egyéb Engedélyezett Oktatási Licencia Jogosult" a http://www.autodesk.com/educationterms weboldalon ismertetett vagy egyébként az Autodesk által írásban engedélyezett Licencia Jogosultat jelent.

22. "Engedélyezett Szám" azt a maximális számot jelenti (pl. az engedélyezett felhasználók, egyidejű felhasználások, számítógépek számát, felhasználási alkalmakat stb.), amely a Licenciába Adott Anyagok licencére és Licencia Típusára irányadó. Ezt a számot az Autodesk határozza meg és az a vonatkozó Licencia Azonosítóba foglalható.

23. "Személyes Tanulási Célok" (i) Diákként történő tanulást vagy (ii) ha valaki nem Diák, személyes tanulást jelent, kivéve (a) a személyes vagy on-line képzést valamely képesítést vagy diplomát adó program keretében és (b) kereskedelmi, professzionális vagy más profit orientált tanulást.

24. "Személyzet" (a) a Licencia Jogosult munkavállalóit és (b) olyan személyeket jelent, akik független szerződéses partnerek, és a Licencia Jogosult telephelyén (területén) dolgoznak és akik a Licenciába Adott Anyagokat a Licencia Jogosult tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt Számítógépekre Telepítik, illetve Hozzáféréssel rendelkeznek.

25. "Korábbi Verziók" a Licenciába Adott Anyagok aktuális változatáshoz képest annak megelőző kiadását/változatát jelentik, amelynek az utóda vagy helyettesítője az aktuális változat (amint azt az Autodesk meghatározza).

26. "Minősített Oktatási Intézmény" olyan oktatási intézményt jelent, amelyet akkreditált az illetékes helyi, állami, tartományi, szövetségi vagy nemzeti kormányzati szerv és melynek elsődleges szerepe a beiratkozott diákok oktatása. Példák olyan szervezetekre, amelyek ezen definíció alá tartoznak, vagy abból ki vannak zárva a http://www.autodesk.com/educationterms weboldalon találhatók.

27. "Kapcsolat Program" jelenti az általában az Autodesk által nyújtott (i) Előfizetést vagy (ii) kölcsönözési programot, amelynek megfelelően az Autodesk Licenciába Adott Anyagokat tesz elérhetővé.

28. "Kapcsolat Program Feltételek" egy Kapcsolat Program feltételeit jelenti, amelyek a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions weboldalon vagy az Autodesk bármely utód-, vagy kiegészítő honlapján (amelynek az URL címe az Autodesk weboldaláról vagy kérésre kapható meg) érhetők el.

29. "Viszonteladó" az Autodesk által az autentikus Autodesk Anyagok Licencia Jogosult részére történő forgalmazására közvetlenül vagy közvetetten kijelölt kereskedő vagy viszonteladó.

30. "Szolgáltatások" az Autodesk által nyújtott vagy elérhetővé tett szolgáltatásokat jelentik (a szolgáltatások eredményét is) korlátozás nélkül beleértve a támogatási szolgáltatást, tárolást, szimulációs és teszt szolgáltatást is, képzést továbbá más előnyöket; Kapcsolat Program részeként nyújtott vagy elérhetővé tett szolgáltatások nem tartoznak ide.

31. "Szolgáltatási Feltételek" a Szolgáltatások igénybevételének szabályait jelentik, amelyek adott Szolgáltatás vonatkozásában ott kerülnek közzétételre ahol a felhasználó valamely Szolgáltatást megrendelhet vagy arra regisztrálhat, vagy amelyet az adott Szolgáltatás megrendelése, illetve az arra való regisztráció során megjelenítenek (például egy weboldal), vagy, amennyiben ilyen feltételek nem léteznek, a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service (amennyiben a Szolgáltatások webes szolgáltatások) vagy http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use (minden más Szolgáltatás esetén) weboldalakon, vagy az Autodesk bármely utód-, vagy kiegészítő honlapján.

32. "Szoftver" számítógépes programot, vagy annak modulját, alkotórészét jelenti, amelyet az Autodesk forgalmaz vagy elérhetővé tesz. A "Szoftver" fogalma utalhat egy számítógépes program valamely funkciójára is.

33. "Különálló Alapon" vagy "Különálló Alapú" (i) a Licenciába Adott Anyagokat egyetlen Számítógépre Telepítették és (ii) a Licenciába Adott Anyagok nem Telepíthetők más Számítógépre, továbbá nem működtethetők, tekinthetők meg, illetve azokhoz nem lehet más módon Hozzáférni más Számítógépről (pl. bármely hálózati kapcsolaton keresztül).

34. "Diák" olyan természetes személyt jelent, aki beiratkozott diákként egy Minősített Oktatási Intézménybe.

35. "Előfizetés" olyan lehetőség (program), amelyet az Autodesk általában ajánl, és amelynek keretében az Autodesk többek között az Autodesk Anyagok,frissítéseit, bővítéseit, vagy új verzióit nyújtja, vagy más, ahhoz kapcsolódó támogatást, szolgáltatást és képzési lehetőséget biztosít.

36. "Kiegészítő Anyagok" olyan anyagokat jelentenek, amelyek nem minősülnek Szoftvernek vagy kapcsolódó Felhasználói Dokumentációnak, hanem amelyeket az Autodesk a Szoftverrel való használat érdekében elérhetővé tesz, vagy rendelkezésre bocsát. A Kiegészítő Anyagok korlátozás nélkül magukba foglalnak (a) tartalmakat, például rajz- vagy tervmintákat, rajz-vagy tervmodulokat, valamint rajzok és tervek készítése során használt elemek megjelenítései (pl. épületek, épületrészek, berendezési tárgyak, bútorok, hidak, utak, jelek, hátterek, beállítások és animációk), (b) háttéranyagok, úgy mint épületkódok és az építési technikai leírása, (c) eszközök, amelyek a Szoftver output-ját segítik, pl. betűrajzolatok sorozata, és (d) Fejlesztési Anyagok alkalmazási program interfészek (API), és más hasonló fejlesztői anyagok (ideértve az API Információt).

37. "Terület" (a) az az ország, országok vagy joghatóság(ok), amely abban a Licencia Azonosítóban került meghatározásra, vagy (b) ha nincs Licencia Azonosító, vagy a Licencia Azonosító nem határoz meg országot vagy joghatóságot, akkor az az ország, amelyben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokra vonatkozó licenciát megszerzi. Ha az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került, vagy ha a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállamában szerzi meg, akkor a Terület az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamennyi tagállamát jelenti.

38. "Eltávolít" az Autodesk Anyagok valamely példányának az eltávolítását jelenti a merevlemezről vagy más memóriából, illetve a működés bármely eszközzel történő végleges megszüntetését ezek tekintetében, vagy annak megsemmisítését, illetve az Autodesk Anyagok valamely példányának használhatatlanná tételét.

39. "Frissítés" a Licenciába Adott Anyag teljes kereskedelmi verzióját jelenti, amely (a) valamely megfelelő (jogosult) korábban kiadott Licenciába Adott Anyag utóda,helyettesítője vagy másik kiadása (és magába foglalja a hibajavításokat, javításokat, szerviz csomagokat, és frissítheti, bővítheti, vagy további funkcióval bővítheti a korábbi kiadást), (b) olyan Licencia Jogosultnak kerül biztosításra, aki korábban licenciába vette az Autodesktől a vonatkozó és megfelelő (jogosult) forgalomba hozatal előtti vagy másik kiadású anyagot és (c) amelyért az Autodesk általában külön díjat számít fel vagy csak Kapcsolat Program keretében bocsát a vevő rendelkezésére. Az, hogy egy Autodesk Anyag Frissítésnek minősül-e, a vonatkozó Licencia Azonosítóban kerülhet meghatározásra. Az Autodesk határozza meg, hogy az Autodesk Anyagok Frissítésnek minősülnek-e, valamint azt, hogy a Licencia Jogosult megfelel-e a feltételeknek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Autodesk Anyagokat Frissítésként vegye licenciába.

40. "Felhasználói Dokumentáció" a Szoftverhez vagy a Kiegészítő Anyagokhoz tartozó, kinyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre álló magyarázó vagy iránymutatást tartalmazó anyag (beleértve a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok felhasználásával kapcsolatos anyagokat), amelyeket az Autodesk vagy a Viszonteladó a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok részévé tesz (vagy a Szoftver, illetve Kiegészítő Anyagok csomagolásában van, csomagolásán szerepel) vagy amelyeket egyébként átad a vevőknek, amikor a vevők a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok felhasználási jogát megszerzik, vagy azokat Telepítik.

41. "VPN Feltételek" ha a (i) Licenciába Adott Anyagokhoz biztonságos virtuális magánhálózaton ("VPN") keresztül Férnek Hozzá; (ii) a Licenciába Adott Anyagokhoz egyidejűleg (Hálózati Alapú vagy VPN alapú) Hozzáféréssel rendelkező felhasználók maximum száma semmikor sem haladja meg az Engedélyezett Számot; (iii) a Licenciába Adott Anyagok minden példánya kizárólag csak a Licenciába Adott Anyagokkal átadott műszaki biztonsági eszközzel (ha van ilyen) lett Telepítve, illetve ezen keresztül történik a Hozzáférés; és (iv) a VPN kapcsolat biztonságos és megfelel az aktuális piaci titkosítási standardoknak és védelmi mechanizmusoknak.

"B" Függelék

Licencia Típusok

1. Különálló (Egyedi) Licencia. Ha Licencia Azonosító alapján a Licencia Típus "Különálló Licencia" vagy "Egyedi Licencia", akkor a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyag specifikus kiadásának egyetlen elsődleges példányát, amint az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került, egy (1) Számítógépre Telepítheti, Különálló Alapon, és a Licenciába Adott Anyag elsődleges példányához kizárólag a Licencia Jogosult Személyzete rendelkezhet Hozzáféréssel és kizárólag a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei érdekében. A Különálló (Egyedi) Licencia határozatlan időtartamú, kivéve, ha a jelen Megállapodás másképp rendelkezik. A Licencia Jogosult ezenkívül a Licenciába Adott Anyag egy további példányát is egy (1) Számítógépre Telepítheti, Különálló Alapon, amennyiben (i) a további példányhoz kizárólag ugyanaz a személy Fér Hozzá, mint az elsődleges példányhoz; (ii) ez a személy maga a Licencia Jogosult (amennyiben a Licencia Jogosult természetes személy) vagy a Licencia Jogosult alkalmazottja; (iii) ez a személy kizárólag akkor Fér Hozzá a további példányhoz, amikor a szokásos működési helyétől távol végez munkát és kizárólag a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei érdekében; és (iv) az elsődleges és a további példányhoz nem egyszerre Fér Hozzá.

2. Többszörös Telepítésű Különálló Licencia. Ha a Licencia Azonosító szerint a Licencia Típus "Többszörös Telepítésű Különálló Licencia", akkor a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyag specifikus kiadásának elsődleges példányait, amint az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került, Engedélyezett Számú Számítógépre Telepítheti, Különálló Alapon, és a Licenciába Adott Anyagok példányaihoz kizárólag a Licencia Jogosult Személyzete rendelkezhet Hozzáféréssel és kizárólag a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei érdekében. A Licencia Jogosult ezenkívül a Licenciába Adott Anyag további példányait is annyi Számítógépre Telepítheti, Különálló Alapon, amennyi azoknak az Engedélyezett Száma a Licencia Azonosító szerint, amennyiben (i) minden egyes további példányhoz kizárólag ugyanaz a személy Fér Hozzá, mint az elsődleges példányhoz; (ii) ez a személy maga a Licencia Jogosult (amennyiben a Licencia Jogosult természetes személy) vagy a Licencia Jogosult alkalmazottja; (iii) ez a személy kizárólag akkor Fér Hozzá a további példányhoz, amikor a szokásos működési helyétől távol végez munkát és kizárólag a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei érdekében; és (iv) az elsődleges és a további példányhoz nem egyszerre Férnek Hozzá. A Többszörös Telepítésű Különálló Licencia határozatlan időtartamú, kivéve, ha a jelen Megállapodás másképp rendelkezik.

3. Hálózati Licencia. Ha a Licencia Azonosító szerint a Licencia Típus "Hálózati Licencia", akkor a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyag specifikus kiadását, amint az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került, egy Számítógépre Telepítheti és a Licenciába Adott Anyaghoz több Számítógépről engedélyezheti a Hozzáférést Hálózati Alapon, kizárólag a Licencia Jogosult Személyzete részére, kizárólag a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei érdekében, de csak addig, amíg az együttes Jogosult Felhasználók száma nem haladja meg a Jogosult Felhasználók Engedélyezett Számát, vagy az Autodesk Licencia Manager által meghatározott korlátot (ha van ilyen). A Licencia Jogosult saját döntése alapján jogosult a Licenciába Adott Anyagot egy Hot Backup Szerverre Telepíteni; feltéve, hogy a Licencia Jogosult a Hot Backup Szerverre Telepített Licenciába Adott Anyaghoz csak azalatt az időtartam alatt férhet hozzá, és kizárólag addig, amíg a Licenciába Adott Anyagok elsődleges Telepített példánya működésképtelen, és kizárólag azon feltételek szerint, amelyek az elsődleges Telepített példányra vonatkoznak. A "Hot Backup Szerver" olyan fájl szerver Számítógép, amelyre Telepítésre került a Szoftver és a Kiegészítő Anyagok, de amelyhez nem engedélyezett a Hozzáférés, kivéve, ha a Szoftver és a Kiegészítő Anyagok Telepített első példánya nem működik, és kizárólag addig, amíg az elsődleges telepítésű példány működésképtelen. A Hálózati Licencia határozatlan időtartamú, kivéve, ha a jelen Megállapodás másképp rendelkezik.

4. Oktatási Különálló (Egyedi) Licencia. Ha a Licencia Azonosító szerint a Licencia Típus "Oktatási Különálló (Egyedi) Licencia," akkor az Oktatási Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyag specifikus kiadását, amint az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került egy (1) Számítógépre Telepítheti, amelyre bizonyos működési korlátozások vonatkoznak, amint az a 6.3 pontban (Érintett Adatok Köre) meghatározásra került, Különálló Alapon, és a Licenciába Adott Anyagok példányához Hozzáférést csak egy Oktatási Licencia Jogosult kaphat kizárólag Oktatási Célokból. Az Oktatási Különálló (Egyedi) Licencia a Licencia Azonosítóban meghatározott határozott időtartamra szól, és amennyiben a Licencia Azonosítóban nem található utalás a licencia időtartamára, az időtartam a Telepítéstől számított harminchat (36) hónap, illetve az Autodesk által írásban meghatározott időtartam.

5. Oktatási Többszörös Telepítésű Különálló Licencia. Ha a Licencia Azonosító szerint a Licencia Típus "Oktatási Többszörös Telepítésű Különálló Licencia," akkor az Oktatási Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyag specifikus kiadását, amint az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került, Engedélyezett Számú Számítógépre Telepítheti, amelyre bizonyos működési korlátozások vonatkoznak, amint az a 6.3 pontban (Érintett Adatok Köre) meghatározásra került, Különálló Alapon, és a Licenciába Adott Anyagok példányához Hozzáférést csak Oktatási Licencia Jogosult kaphat, kizárólag Oktatási Célból. Az Oktatási Többszörös Telepítésű Különálló Licencia a Licencia Azonosítóban meghatározott határozott időtartamra szól, és amennyiben a Licencia Azonosítóban nem található utalás a licencia időtartamára, az időtartam a Telepítéstől számított harminchat (36) hónap, vagy az Autodesk által írásban meghatározott időtartam.

6. Oktatási Hálózati Licencia. Ha a Licencia Azonosító szerint a Licencia Típus "Oktatási Hálózati Licencia," akkor az Oktatási Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyag specifikus kiadását, amint az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került, egy (1) fájl szerver Számítógépre Telepítheti, amelyre bizonyos működési korlátozások vonatkoznak, amint az a 6.3 pontban (Érintett Adatok Köre) meghatározásra került, az ilyen Licenciába Adott Anyagokhoz Hálózati Alapon több Számítógép rendelkezhet Hozzáféréssel, és a Licenciába Adott Anyagok példányaihoz Hozzáféréssel csak Oktatási Licencia Jogosultak rendelkezhetnek kizárólag Oktatási Célból, mindaddig, amíg az együttes Jogosult Felhasználók maximum száma nem haladja meg a Jogosult Felhasználók Engedélyezett Számát. Az Oktatási Hálózati Licencia a Licencia Azonosítóban meghatározott határozott időtartamra szól, és amennyiben a Licencia Azonosítóban nem található utalás a licencia időtartamára, az időtartam a Telepítéstől számított harminchat (36) hónap, vagy az Autodesk által írásban meghatározott időtartam.

7. Személyes Tanulásra Szolgáló Licencia. Ha a Licencia Azonosító szerint a Licencia Típus "Személyes Tanulásra Szolgáló Licencia", akkor a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyag specifikus kiadását, amint az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került egy (1) Számítógépre Telepítheti, amelyre bizonyos működési korlátozások vonatkoznak, amint az a 6.3 pontban (Érintett Adatok Köre) meghatározásra került, Különálló Alapon, és a Licenciába Adott Anyagok példányához csak a Licencia Jogosult természetes személy egyedül jogosult hozzáférni kizárólag Személyes Tanulási Célból, amíg az együttes Jogosult Felhasználók maximális száma nem haladja meg az egyet (1), és csak olyan helyen/helyről, amelyek nem laboratóriumok vagy osztálytermek és olyanok, amelyeket kereskedelmi, professzionális vagy profit orientált célból üzemeltetnek. A Személyes Tanulásra Szolgáló Egyedi Licencia a Licencia Azonosítóban meghatározott határozott időtartamra szól. Amennyiben a Licencia Azonosítóban nem található utalás a licencia időtartamára, az időtartam a telepítéstől számított tizenhárom (13) hónap, illetve az Autodesk által írásban meghatározott időtartam.

8. Értékelés/Bemutatás/Próba. Ha a Licencia Azonosító szerint a Licencia Típus "bemutatás", "értékelés", "próba", "nem viszonteladásra szánt", vagy "NFR" változatként (külön-külön "Értékelési Licencia") került meghatározásra, akkor a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyag specifikus kiadását, amint az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került egy (1) Számítógépre Telepítheti, amelyre bizonyos működési korlátozások vonatkoznak, amint az a 6.3 pontban (Érintett Adatok Köre) meghatározásra került, Különálló Alapon, és a Licenciába Adott Anyagok példányához csak a Licencia Jogosult Személyzete jogosult hozzáférni kizárólag Értékelési Célokból, amíg az együttes Jogosult Felhasználók maximális száma nem haladja meg az egyet (1), és csak a Licencia Jogosult munkahelyéről. Az Értékelési Licencia a Licencia Azonosítóban meghatározott határozott időtartamra szól, vagy amennyiben a Licencia Azonosítóban nem található utalás a licencia időtartamára, az időtartam a telepítéstől számított harminc (30) nap, illetve az Autodesk által írásban meghatározott időtartam.

9. Határozott Időre/Korlátozott Időtartamra Szóló Licencia / Bérlicencia. Ha a Licencia Azonosító szerint a licencia határozott idejű vagy korlátozott időtartamra szól, vagy bérlicencia, a Licencia Jogosultnak csak addig az időpontig van joga Telepíteni és Hozzáférni a Licenciába Adott Anyagokhoz, amely a Licencia Azonosítóban meghatározásra került. A Telepítésre és Hozzáférésre a vonatkozó Licencia Típusra és az Engedélyezett Számra vonatkozó rendelkezések irányadók. Ha a Licencia Azonosító szerint a licencia határozott idejű vagy korlátozott időtartamra szól, vagy bérlicencia azonban a Licencia Azonosító nem tartalmazza a licencia időtartamát vagy lejárati időpontját, a licencia a Telepítéstől számított kilencven (90) napig tart (vagy a jelen B Függelék B.6 (Oktatási Hálózati Licencia), B.7 (Személyes Tanulásra Szolgáló Licencia) vagy B.8 (Értékelés/Bemutatás/Próba) pontjaiban szereplő licenciák estében az ezen pontok alatt meghatározott ideig).

10. Alkalomspecifikus Hálózati Licencia. Ha a Licencia Azonosító szerint a Licencia Típus "Alkalomspecifikus Hálózati Licencia", akkor a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyag specifikus kiadását, amint az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került egy (1) Számítógépre Telepítheti, és ezekhez a Licenciába Adott Anyagokhoz több számítógépről biztosíthat Hozzáférést egy Támogatott Virtualizáló Alkalmazás útján Hálózati Alapon, kizárólag a Licencia Jogosult Személyzete részére, kizárólag a Licencia Jogosult Saját Üzleti Igényei érdekében, de csak addig, amíg az együttes Jogosult Felhasználók száma nem haladja meg a Jogosult Felhasználók Engedélyezett Számát, vagy az Autodesk Licencia Manager által meghatározott korlátot (ha van ilyen). Az ilyen Alkalomspecifikus Hálózati Licencia céljából (a) egy "Alkalom" egyetlen interaktív információcsere két olyan Számítógép között, amelyek egy Támogatott Virtualizáló Alkalmazáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz, és (b) "Támogatott Virtualizáló Alkalmazás" harmadik felek olyan virtualizáló alkalmazása vagy módszere, amelyet az Autodesk a Licenciába Adott Anyagok Felhasználói Dokumentációjában kifejezetten támogatottnak minősít. A Támogatott Virtualizáló Alkalmazás szempontjából a Licencia Jogosult vállalja, hogy aktivál minden elérhető felhasználást követőalkalmazást, nem korlátoz ilyen felhasználást követő alkalmazást, és megőriz minden feljegyzést, amely az ilyen felhasználást követő alkalmazás használata nyomán keletkezett. Az Alkalomspecifikus Hálózati Licencia határozatlan időtartamra szól, a jelen Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában.