Autodesk

LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA

ČTĚTE POZORNĚ: SPOLEČNOST AUTODESK UDĚLUJE LICENCI NA SOFTWARE A JINÉ MATERIÁLY PODLÉHAJÍCÍ LICENCI POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE DRŽITEL LICENCE PŘIJME VEŠKERÉ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ NEBO PODMÍNKY, NA KTERÉ TATO SMLOUVA ODKAZUJE.

Volbou tlačítka „Souhlasím“ („I accept“) nebo jiného tlačítka či mechanismu určeného k vyjádření souhlasu s podmínkami elektronické kopie této Smlouvy nebo nainstalováním, zavedením, zpřístupněním či jiným zkopírováním nebo použitím všech materiálů společnosti Autodesk nebo jakékoliv jejich části (i) souhlasíte s touto Smlouvou jménem společnosti, za kterou jste oprávněni jednat (např. zaměstnavatele), a potvrzujete, že tato společnost je touto Smlouvou právně vázána (a zavazujete se jednat způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou), nebo pokud neexistuje žádná společnost, za kterou jste oprávněni jednat, souhlasíte s touto Smlouvou svým jménem jako samostatná fyzická osoba a potvrzujete, že jste touto Smlouvou právně vázáni, a (ii) prohlašujete a zaručujete, že máte právo, pověření a zplnomocnění jednat jménem takové společnosti nebo jménem svým a že tato Smlouva je pro tuto společnost nebo pro vás závazná. Tuto Smlouvu nesmíte přijmout jménem jiné společnosti, pokud nejste jejím zaměstnancem nebo jiným zástupcem a nemáte právo, pověření nebo zplnomocnění jménem takové společnosti jednat.

Pokud Držitel licence s touto Smlouvou nesouhlasí nebo pokud nemá právo, pověření a zplnomocnění jednat jménem takové společnosti nebo jménem svým nebo nemá právo, pověření a zplnomocnění takovou společnost (pokud existuje) nebo sebe jako fyzickou osobu zavazovat, (a) NEZVOLÍ TLAČÍTKO „Souhlasím“ („I accept“) ANI NEKLIKNE NA ŽÁDNÉ TLAČÍTKO ČI MECHANISMUS URČENÝ K VYJÁDŘENÍ SOUHLASU S TOUTO SMLOUVOU, A NEBUDE INSTALOVAT, ZAVÁDĚT, ZPŘÍSTUPŇOVAT ANI JINAK KOPÍROVAT ČI UŽÍVAT ŽÁDNÉ ČÁSTI MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI AUTODESK A (b) DO TŘICETI (30) DNŮ OD DATA POŘÍZENÍ MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI AUTODESK MŮŽE MATERIÁLY SPOLEČNOSTI AUTODESK (VČETNĚ VŠECH KOPIÍ) VRÁTIT SPOLEČNOSTI, OD KTERÉ JE ZÍSKAL, A BUDE MU VRÁCEN PŘÍSLUŠNÝ LICENČNÍ POPLATEK, KTERÝ ZAPLATIL.

Pojmy „Autodesk“, „Smlouva“ a „Držitel licence“ a jiné pojmy uváděné v této Smlouvě s velkými počátečními písmeny jsou definovanými pojmy. Definice jsou uvedeny v Příloze A (pokud tyto pojmy nejsou definovány v textu této Smlouvy).

1. Licence

1.1 Udělení licence. Pod podmínkou soustavného dodržování této Smlouvy ze strany Držitele licence a zaplacení příslušných poplatků uděluje společnost Autodesk Držiteli licence nevýlučnou, nepřevoditelnou, omezenou licenci bez možnosti poskytování dílčí licence k instalaci licencovaných materiálů a jejich zpřístupnění, a to vždy pouze (a) na území, (b) v rámci typu licence a povoleného počtu uvedeného v příslušném označení licence a (c) v souladu s ostatními podmínkami této Smlouvy. Různé typy licencí jsou popsány v Příloze B. V případě, že v označení licence není uveden typ licence nebo povolený počet nebo že označení licence chybí, bude typem licence standardně licence na zkušební verzi a povoleným počtem bude standardně jeden (1) uživatel/počítač.

1.2 Vyšší verze a předchozí verze.

1.2.1 Účinek vyšších verzí. Pokud společnost Autodesk nebo distributor poskytne Držiteli licence vyšší verzi jiných licencovaných materiálů, ke kterým již dříve poskytla Držiteli licenci, budou licencované materiály, ke kterým byla Držiteli již dříve poskytnuta licence, a jakékoliv jiné s nimi související materiály společnosti Autodesk považovány za „předchozí verzi“. S výjimkou případu uvedeného v bodu 1.2.2 (Výjimka pro Držitele licence  v rámci programu spolupráce) skončí platnost udělené licence a ostatních práv k předchozí verzi sto dvacet (120) dnů od instalace vyšší verze. V rámci této stodvacetidenní (120 dnů) lhůty, s výjimkou případu uvedeného v bodu 1.2.2 (Výjimka pro Držitele licence v rámci programu spolupráce), (a) musí Držitel licence přestat používat předchozí verzi a odinstalovat veškeré kopie této předchozí verze a (b) po uplynutí výše uvedené lhůty již nebude předchozí verze představovat licencované materiály, bude považována za nezahrnuté materiály a Držitel licence již nebude mít licenci ani doklad o udělení licence na takovou předchozí verzi. Držitel licence souhlasí s tím, že na žádost společnosti Autodesk zničí nebo vrátí společnosti Autodesk či distributorovi, od kterého předchozí verzi získal, veškeré její kopie. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo požádat Držitele licence, aby dostatečným způsobem doložil, že veškeré kopie předchozí verze byly odinstalovány, a pokud o to společnost Autodesk požádala, zničeny nebo vráceny společnosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého předchozí verzi získal.

1.2.2 Výjimka pro Držitele licence v rámci programu spolupráce. Zánik práv k předchozím verzím popsaný v bodu 1.2.1 (Účinek vyšších verzí) pro Držitele licence neplatí, pokud (a) je Držitel licence zapojen do programu spolupráce a Podmínky programu spolupráce mu umožňují si předchozí verze ponechat nebo (b) má jiný písemný souhlas společnosti Autodesk.

1.3 Dodatečné podmínky. Licencované materiály (nebo jejich části) mohou podléhat podmínkám (např. podmínkám, které jsou připojeny k licencovaným materiálům nebo jsou dány k dispozici v souvislosti s objednávkou, nainstalováním, zavedením, zpřístupněním, použitím nebo zkopírováním takových licencovaných materiálů), které doplňují podmínky stanovené touto Smlouvou nebo jsou od těchto podmínek odchylné. Držitel licence se zavazuje, že bude tyto podmínky dodržovat.

1.4 Jiné materiály. Pokud společnost Autodesk poskytuje nebo zpřístupňuje Držiteli licence jakékoliv další materiály související s licencovanými materiály, včetně oprav, korekčních programů, servisních balíčků, aktualizací nebo vyšších či nových verzí licencovaných materiálů (včetně vyšších verzí) nebo jakýchkoliv doplňkových materiálů či uživatelské dokumentace pro licencované materiály, (a) mohou tyto další materiály zahrnovat další podmínky, které doplňují podmínky stanovené touto Smlouvou nebo se od nich odchylují (zejména dodatečné nebo odlišné poplatky, licenční podmínky či omezení užívání), a Držitel licence souhlasí s tím, že bude tyto podmínky dodržovat, nebo (b) pokud žádné další podmínky pro tyto další materiály neexistují (s výjimkou případu, kdy je stanoveno jinak bodem 1.2 (Vyšší verze a předchozí verze), budou podléhat stejným podmínkám (zejména licencím, příslušnému typu licence a povolenému počtu a dalším podmínkám této Smlouvy) jako licencované materiály, ke kterým se takové další materiály vztahují. V žádném případě nevyplyne z výše uvedeného právo k nezahrnutým materiálům.

1.5 Oprávnění uživatelé. Držitel licence může povolit, aby licencované materiály byly nainstalovány a/nebo zpřístupněny pouze zaměstnancům Držitele licence (s výjimkou případu, kdy bude stanoveno jinak u příslušného typu licence), a takové nainstalování nebo zpřístupnění bude podléhat jakýmkoliv jiným požadavkům stanoveným touto Smlouvou a příslušným typem licence a povoleným počtem. Držitel licence bude odpovědný za dodržování této Smlouvy ze strany svých zaměstnanců a jakýchkoliv jiných osob, které mají přístup k materiálům společnosti Autodesk prostřednictvím Držitele licence (ať již takový přístup schválí společnost Autodesk nebo ať již odpovídá příslušnému typu licence a povolenému počtu či nikoliv).

1.6 Licencované materiály třetí strany. Materiály Autodesk mohou obsahovat (nebo k nim může být připojen) software třetí strany, údaje nebo jiné materiály, které podléhají a jsou poskytovány v souladu s podmínkami doplňujícími nebo odchylnými od podmínek stanovených touto Smlouvou. Tyto podmínky mohou být zahrnuty v softwaru třetí strany, údajích nebo jiných materiálech nebo se v nich na ně může odkazovat (např. v údajích „O produktu“) nebo mohou být uvedeny na webových stránkách určených společností Autodesk (jejichž URL lze získat na webových stránkách společnosti Autodesk nebo od společnosti Autodesk na požádání). Držitel licence souhlasí s tím, že bude tyto podmínky dodržovat. Držitel licence bude také odpovědný za získání a dodržování jakýchkoliv licencí, které mohou být nezbytné k užívání softwaru třetí strany, údajů nebo jiných materiálů, které Držitel licence používá nebo získá k užívání v souvislosti s licencovanými materiály. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk nenese žádnou odpovědnost za takový software třetí strany, údaje nebo jiné materiály nebo za jejich používání Držitelem licence, ani v souvislosti s nimi nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky.

1.7 Programy spolupráce. Autodesk může Držiteli licence nabídnout zapojení do jednoho (1) nebo více programů spolupráce ve vztahu k licencovaným materiálům, na které mu byla poskytnuta licence dle této Smlouvy (a takové programy spolupráce mohou zahrnovat práva, která doplňují práva stanovená touto Smlouvou nebo se od nich odchylují), a pokud tak učiní, může se Držitel licence rozhodnout toto předplatné přijmout. Programy spolupráce podléhají příslušným podmínkám společnosti Autodesk, které jsou stanoveny v podmínkách programu spolupráce. Držitel licence souhlasí s tím, že pokud požádá o program spolupráce, přijme jej nebo jej využije, bude vázán příslušnými podmínkami ve znění čas od času upraveném v souladu s podmínkami programu spolupráce (a tyto podmínky, v upraveném znění, budou tvořit součást této Smlouvy a budou do ní začleněny odkazem), a s tím, že bude tyto podmínky dodržovat. Držitel licence bere na vědomí, že společnost Autodesk může požadovat další souhlas s těmito podmínkami jako podmínku zapojení do programu spolupráce.

1.8 Služby. Společnost Autodesk může čas od času poskytovat vybrané služby a Držitel licence může tyto služby přijmout nebo z nich mít prospěch. Veškeré služby podléhají podmínkám společnosti Autodesk, které jsou stanoveny v příslušných podmínkách poskytování služeb. Držitel licence souhlasí s tím, že pokud požádá o jakékoliv služby, přijme je nebo je využije, bude vázán výše uvedenými podmínkami ve znění čas od času upraveném v souladu s příslušnými podmínkami poskytování služeb (a takto upravené podmínky tvoří součást této Smlouvy a jsou do ní začleněny odkazem), a s tím, že bude tyto podmínky dodržovat. Držitel licence bere na vědomí, že společnost Autodesk může požadovat další souhlas s těmito podmínkami jako podmínku pro poskytování služeb.

1.9 Archivační kopie. Licence Držitele licence dle bodu 1.1 (Poskytnutí licence) zahrnuje právo na pořízení jedné kopie licencovaných materiálů pro archivaci v rámci území, s tím, že (a) omezení na jednu kopii se nevztahuje na kopie pořízené náhodně při rutinním zálohování celého počítačového systému Držitele licence, na kterém jsou nainstalovány licencované materiály podle této Smlouvy, kdy takové zálohování zahrnuje pořizování kopií v podstatě veškerého dalšího softwaru v takovém počítačovém systému, a (b) jakákoliv archivovaná kopie je dostupná nebo nainstalovaná (jinak než na záložním paměťovém médiu, kde není možné mít k licencovaným materiálům přístup) pouze po dobu, kdy je základní kopie licencovaných materiálů nedostupná a nelze s ní pracovat. Kopie licencovaných materiálů, které jsou nainstalovány a přesahují povolený počet kdykoliv, kdy je dostupná i základní kopie licencovaných materiálů, nejsou archivačními kopiemi povolenými podle tohoto bodu 1.9 (Archivační kopie).

1.10 Povaha licencí. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nabude licenci k licencovaným materiálům (například prostřednictvím programu spolupráce nebo služeb), nebude toto nabytí podmíněno budoucím dodáním jakýchkoliv funkcí či programů ani nebude podléhat žádným veřejným ani jiným vyjádřením (ústním, písemným či jiným) společnosti Autodesk ohledně budoucích funkcí či programů.

1.11 API. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré informace a vývojové materiály API (pokud společnost Autodesk nestanoví jinak v doplňujících nebo odchylných podmínkách spojených s těmito informacemi nebo vývojovými materiály API) (a) jsou pro společnost Autodesk důvěrné a tajné, (b) nesmějí být dále distribuovány, zpřístupněny ani jinak poskytnuty třetím stranám, (c) smějí být používány pouze interně a pouze v souvislosti s vlastním oprávněným interním užíváním licencovaných materiálů ze strany Držitele licence, ke kterým se vztahují informace nebo vývojové materiály API, například vývoj a podpora aplikací, modulů a komponentů k používání na licencovaných materiálech nebo společně s nimi, a (d) mohou být nainstalovány pouze na počítači/počítačích, na kterém/kterých je umožněna instalace licencovaných materiálů. Bez ohledu na výše uvedené nebo na článek 3 (Vyhrazení všech práv) platí, že pokud Držitel licence vyvine jakoukoliv takovou aplikaci, moduly a komponenty podle této Smlouvy, nebude nic v této Smlouvě Držiteli licence bránit v používání takových aplikací, modulů a komponentů s jiným softwarem a hardwarem (včetně softwaru a hardwaru třetích stran) a jejich portování na takový jiný software a hardware, pokud takové aplikace, moduly a komponenty (i) nezahrnují ani neobsahují žádné vývojové či jiné materiály společnosti Autodesk (jiné než informace API, které byly používány při jejich vývoji podle této Smlouvy) a (ii) nezpřístupní informace API. Pro účely tohoto bodu 1.11 (API), (A) znamenají „informace API“ informace o standardním rozhraní pro programování aplikací („API“) obecně poskytované společností Autodesk Držiteli licence na licencované materiály, které uvádějí požadavky pro rozhraní (např. zavádění nebo směrování funkcí) softwaru zahrnutého v takových licencovaných materiálech, a (B) pojem „vývojové materiály“ znamená SDK a jiné nástroje, knihovny, zápisy, odkazy nebo vzorové kódy a podobné vývojové materiály začleněné do licencovaných materiálů. Informace API nezahrnují žádnou implementaci takových informací o rozhraní, vývojové materiály ani žádný jiný software, modul ani komponent.

2. Omezení licence; zákazy

2.1 Omezení a výjimky.

2.1.1 Neudělení licence; nepovolené činnosti. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že nehledě na cokoliv protikladného stanoveného touto Smlouvou nebude na základě této Smlouvy poskytnuta žádná licence (ať již výslovně, implikací či jinak) (a touto Smlouvou se výslovně vylučuje jakékoliv právo) (a) na nezahrnuté materiály, (b) na jakékoliv materiály společnosti Autodesk, které Držitel licence nezískal zákonným způsobem nebo které obdržel na základě porušení této Smlouvy nebo způsobem, který je s touto Smlouvou v rozporu, (c) na instalaci nebo přístup k licencovaným materiálům nad rámec platné doby trvání licence (ať již pevně stanovené doby nebo doby trvání programu spolupráce) nebo nad rámec platného typu licence či povoleného počtu, (d) na instalaci licencovaných materiálů na jakémkoliv jiném počítači než na počítači vlastněném nebo pronajatém a kontrolovaném Držitelem licence, pokud společnost Autodesk neschválí písemně jinak, (e) na distribuci, najímání, půjčování, pronájem, prodej, poskytování sublicence, převod či jiné poskytování veškerých materiálů společnosti Autodesk jakékoliv osobě nebo subjektu, s výjimkou případů výslovně stanovených touto Smlouvou nebo výslovně písemně schválených společností Autodesk, (f) na poskytování nebo zpřístupňování jakýchkoliv funkcí či programů v rámci materiálů společnosti Autodesk jakékoliv osobě či subjektu (s výjimkou samotného Držitele licence pro účely uvedené v příslušném typu licence), ať již prostřednictvím sítě či na základě hostingu, (g) s výjimkou případů, kdy bude výslovně uvedeno jinak v souvislosti s konkrétním typem licence, na nainstalování či zpřístupnění nebo umožnění instalace či zpřístupnění materiálů společnosti Autodesk přes Internet nebo jiné sítě, zejména užívání v souvislosti s WAN a VPN, virtualizací, web hostingem, sdílením (timesharing), servisní kanceláří, softwarem jako službou, tzv. cloud computing nebo jinou službou či technologií, (h) na odstranění jakýchkoliv sdělení o vlastnictví, nálepek nebo známek v materiálech společnosti Autodesk nebo na jejich úpravu či zakrytí, (i) na dekompilaci, rozkládání či jinou zpětnou analýzu materiálů společnosti Autodesk nebo (j) na provádění překladů, přizpůsobování, změnu uspořádání či vytváření odvozených děl z materiálů společnosti Autodesk za jakýmkoliv účelem.

2.1.2 Licencované materiály jako jediný produkt. Držiteli licence byla poskytnuta licence na licencované materiály jako na jediný produkt a příslušné komponenty nemohou být odděleny pro účely instalace nebo zpřístupnění (a veškeré takové komponenty musejí být nainstalovány a zpřístupněny na témže počítači, s výjimkou případů písemně schválených společností Autodesk).

2.1.3 Území. S výjimkou případů písemně schválených společností Autodesk jsou licence udělené dle této Smlouvy poskytovány pouze pro dané území. Žádným ustanovením v této Smlouvě se Držiteli licence (zejména případným pracovníkům Držitele licence) nepovoluje instalace či zpřístupnění licencovaných materiálů mimo území.

2.1.4 Účinek neoprávněného užívání. Držitel licence se nebude podílet (a ani to neumožní třetí straně) na žádném užívání nebo činnostech zakázaných tímto bodem 2.1 (Omezení a výjimky) (ani na jakémkoliv užívání nebo činnostech, které uvedeným omezením odporují) (dále společně jen „neoprávněné užívání“). Jakékoliv takové neoprávněné užívání a nainstalování či zpřístupnění licencovaných materiálů poskytnutým dle této Smlouvy nad rámec příslušné licence (zejména nad rámec typu licence a/nebo povoleného počtu) nebo jinak v rozporu s touto Smlouvou zakládá porušení práv k duševnímu vlastnictví společnosti Autodesk i porušení této Smlouvy. Držitel licence okamžitě společnosti Autodesk oznámí jakýkoliv takový případ neoprávněného užívání nebo jiného neoprávněného nainstalování či zpřístupnění.

2.2 Obcházení.

2.2.1 Držitel licence nesmí (i) používat žádné vybavení, zařízení, software nebo jiné prostředky určené k obcházení či odstranění jakékoliv formy technické ochrany používané společností Autodesk v souvislosti s jakýmikoliv materiály společnosti Autodesk ani (ii) nainstalovat či zpřístupnit materiály společnosti Autodesk spolu s produktovým kódem, autorizačním kódem, sériovým číslem či jiným prostředkem ochrany proti kopírování, který nedodala přímo společnost Autodesk nebo autorizovaný distributor. Aniž by se omezila obecná platnost výše uvedeného, nesmí Držitel licence používat žádné vybavení, zařízení, software ani jiné prostředky určené k obcházení či odstraňování nástroje Autodesk License Manager nebo jiného nástroje či opatření technické ochrany, které společnost Autodesk poskytla nebo zpřístupnila za účelem řízení, monitoringu nebo kontroly instalace či přístupu k materiálům společnosti Autodesk.

2.2.2 Držitel licence nesmí používat žádné vybavení, zařízení, software ani jiné prostředky určené k obcházení či odstranění jakýchkoliv omezení užívání nebo k povolení funkcí zakázaných společností Autodesk v souvislosti s nezahrnutými materiály. Držitel licence nesmí obcházet ani odstranit žádné funkce či technická omezení materiálů společnosti Autodesk, která brání neoprávněnému kopírování, nainstalování či zpřístupnění nezahrnutých materiálů nebo je potlačují (nebo jsou k takovému účelu určena).

3. Vyhrazení všech práv

Právní titul a vlastnictví materiálů společnosti Autodesk a všech jejich kopií i veškerá další práva a podíl na materiálech společnosti Autodesk a jejich kopiích, mimo jiné patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství a jiná práva duševního vlastnictví, zůstávají společnosti Autodesk a jejím poskytovatelům licencí. Držitel licence má pouze omezená práva ve vztahu k licencovaným materiálům výslovně uvedená v této Smlouvě a nemá žádná další práva, ať již předpokládaná či jiná. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že k materiálům společnosti Autodesk se uděluje licence a nejedná se o prodej a že práva na nainstalování a zpřístupnění licencovaných materiálů jsou získána pouze na základě licence od společnosti Autodesk. Struktura a organizace softwaru v materiálech společnosti Autodesk, jakýkoliv zdrojový kód či podobné materiály související s takovým softwarem, veškeré informace a vývojové materiály API (uvedené v bodu 1.11 (API)) a jakékoliv další licencované materiály označené jako důvěrné či tajné představují cenné obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti Autodesk a jejích dodavatelů a (a) nesmějí být distribuovány, sdělovány ani jinak poskytovány třetím stranám a (b) mohou být užívány pouze interně a výhradně ve spojení s vlastním oprávněným užíváním licencovaných materiálů ze strany Držitele licence.

4. Důvěrné informace; používání informací; propojenost

4.1 Důvěrné informace a užívání informací. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že on (a třetí strany jednající jeho jménem) může v souvislosti s touto Smlouvou poskytovat informace a údaje o sobě (zejména osobní údaje) a svém podnikání a že společnost Autodesk a její distributoři (a třetí strany jednající jménem společnosti Autodesk a jejích distributorů) mohou tyto informace a údaje týkající se Držitele licence získat, a to zejména informace a údaje poskytované společnosti Autodesk a jejích distributorům nebo informace a údaje, které společnost Autodesk a její distributoři (nebo třetí strany jednající jménem společnosti Autodesk a jejích distributorů) získají z informačního zákaznického formuláře nebo jinak v souvislosti s objednávkou, registrací, aktivací, aktualizací, potvrzením platnosti nároku na zpřístupnění, auditem, monitoringem nainstalováním a zpřístupněním materiálů společnosti Autodesk, programy spolupráce a službami a řízením vztahu s Držitelem licence. Držitel licence tímto uděluje svůj souhlas s tím, že společnost Autodesk bude udržovat, používat, ukládat a sdělovat tyto informace a údaje (zejména případné osobní údaje) v souladu se směrnicemi společnosti Autodesk o důvěrných informacích a ochraně osobních údajů, ve znění příležitostných úprav, zejména prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách společnosti Autodesk http://usa.autodesk.com/privacy/. Aniž by se tím omezila obecná platnost výše uvedeného, bere Držitel licence na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk může (a) příležitostně Držitele licence (a třetí strany jednající jeho jménem) vyzvat k vyjádření výslovného souhlasu s podmínkami prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů a/nebo výslovného souhlasu s konkrétním použitím informací a údajů (zejména osobních údajů), (b) poskytovat informace a údaje, zejména informace a údaje o užívání materiálů společnosti Autodesk Držitelem licence, o programech spolupráce a dalších požadavcích Držitele licence dceřiným společnostem a spřízněným osobám společnosti Autodesk, distributorům a dalším třetím stranám v souvislosti s poskytováním, vedením, správou a užíváním licencovaných materiálů, programů spolupráce nebo služeb nebo v souvislosti s uplatněním jakýchkoliv smluv, které se k nim vztahují, a (c) tyto informace a údaje předávat do zahraničí, a to i do jurisdikcí, kde jsou zákony na ochranu důvěrných informací a osobních údajů méně striktní než v jurisdikci, kde má Držitel licence sídlo. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že se tyto směrnice mohou čas od času měnit a že nabývají pro Držitele licence účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti Autodesk nebo na základě jiného písemného oznámení společnosti Autodesk.

4.2 Propojenost. Licencované materiály mohou usnadnit nebo vyžadovat přístup Držitele licence k obsahu a službám, které jsou provozovány na webových stránkách společnosti Autodesk nebo třetích stran, a užívání tohoto obsahu a služeb ze strany Držitele licence. V některých případech se může takový obsah a služby jevit jako funkce nebo vlastnost v rámci licencovaných materiálů v počítači Držitele licence nebo jako rozšíření takových materiálů, i když jsou provozovány na těchto webových stránkách. V důsledku přístupu k takovému obsahu a službám a použití licencovaných materiálů může dojít k tomu, že bude počítač Držitele licence bez jakéhokoliv upozornění automaticky připojen k Internetu (dočasně, občas nebo pravidelně) a že bude komunikovat s webovými stránkami společnosti Autodesk nebo třetí strany – například pro účely poskytování dalších informací, funkcí a vlastností Držiteli licence nebo za účelem potvrzení, že licencované materiály a/nebo obsah či služby jsou užívány v souladu s touto Smlouvou nebo jinými platnými podmínkami. Propojenost s webovými stránkami společnosti Autodesk se řídí směrnicemi společnosti Autodesk o důvěrných informacích a ochraně osobních údajů, jak je uvedeno v tomto článku 4 (Důvěrné informace; užívání informací; propojenost). Propojenost s webovými stránkami třetích stran se řídí podmínkami (včetně prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti a oznámení), které jsou uvedeny na takových webových stránkách nebo jsou jinak spojeny s obsahem a službami třetích stran. Společnost Autodesk nekontroluje, neschvaluje ani nepřebírá odpovědnost za jakýkoliv obsah či služby třetí strany a jakákoliv jednání mezi Držitelem licence a třetí stranou v souvislosti s takovým obsahem a službami, zejména směrnice takových třetích stran o ochraně důvěrných informací, používání osobních údajů, dodávky zboží a poskytování služeb a platby za ně, i veškeré další podmínky spojené s takovými jednáními jsou výhradně záležitostí Držitele licence a takové třetí strany. Společnost Autodesk může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu upravit či přerušit dostupnost obsahu a služeb třetích stran. Přístup k obsahu a službám a jejich užívání (ať již se jedná o obsah a služby společnosti Autodesk nebo třetích stran) může vyžadovat souhlas se samostatnými podmínkami a/nebo platbu dodatečných poplatků.

5. Omezená záruka a zřeknutí se odpovědnosti

5.1 Omezená záruka. Společnost Autodesk zaručuje, že k datu dodání licencovaných materiálů Držiteli licence a po dobu devadesáti (90) dnů poté, nebo pokud je doba trvání licence kratší, po takovou kratší dobu (dále jen „záruční doba“) budou mít licencované materiály obecné funkce a vlastnosti uvedené v uživatelské dokumentaci k licencovaným materiálům. Celková odpovědnost společnosti Autodesk a výlučný prostředek nápravy pro Držitele licence během záruční doby (dále jen „omezená záruka“) bude, s výjimkou jakékoliv zákonné záruky nebo prostředku nápravy, který nemůže být ze zákona vyloučen, dle rozhodnutí společnosti Autodesk spočívat (i) v pokusu o opravu nebo odstranění případných chyb nebo (ii) případné refundaci licenčních poplatků, které Držitel licence zaplatil, a ve zrušení této Smlouvy nebo licence ke konkrétním licencovaným materiálům. Tato refundace je podmíněna vrácením materiálů společnosti Autodesk během záruční doby spolu s kopií označení licence Držitele licence do místní kanceláře společnosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého Držitel licence materiály společnosti Autodesk pořídil. OMEZENÁ ODPOVĚDNOST STANOVENÁ TÍMTO ČLÁNKEM POSKYTUJE DRŽITELI LICENCE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA. DRŽITEL LICENCE MŮŽE MÍT I DALŠÍ PRÁVA DLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ, KTERÉ SE MOHOU V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠIT. SPOLEČNOST AUTODESK NEPOŽADUJE OMEZENÍ ZÁRUČNÍCH PRÁV DRŽITELE LICENCE JINAK, NEŽ JE POVOLENO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

5.2 Zřeknutí se odpovědnosti. S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUK UVEDENÝCH V BODU 5.1 TÉTO SMLOUVY (OMEZENÁ ZÁRUKA) A V ROZSAHU POVOLENÉM DLE PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA SPOLEČNOST AUTODESK A JEJÍ DODAVATELÉ VE VZTAHU K MATERIÁLŮM SPOLEČNOSTI AUTODESK, PROGRAMŮM SPOLUPRÁCE A SLUŽBÁM (PODLE PROGRAMU SPOLUPRÁCE ČI JINAK) NEPOSKYTUJÍ A DRŽITEL LICENCE NEDOSTÁVÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ (ZEJMÉNA JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ZÁRUKY JINAK PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM NEBO V RÁMCI JEDNÁNÍ ČI OBCHODNÍHO STYKU). JAKÁKOLIV PROHLÁŠENÍ NEBO UJIŠTĚNÍ O MATERIÁLECH SPOLEČNOSTI AUTODESK A JEJICH VLASTNOSTECH, PROGRAMECH SPOLUPRÁCE ČI SLUŽBÁCH A FUNKČNOSTI, UVEDENÁ V LICENCOVANÝCH MATERIÁLECH NEBO PŘI JAKÉKOLIV KOMUNIKACI S DRŽITELEM LICENCE, JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A NEZAKLÁDAJÍ VÝSLOVNOU ZÁRUKU NEBO GARANCI. ANIŽ BY SE OMEZILA PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST AUTODESK NEZARUČUJE: (a) ŽE PROVOZ LICENCOVANÝCH MATERIÁLŮ NEBO VÝSTUPY Z NICH ČI SLUŽBY BUDOU PLYNULÉ, BEZ CHYB, BEZPEČNÉ, PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ NEBO ÚPLNÉ, AŤ JIŽ S PROGRAMEM SPOLUPRÁCE NEBO PODPOROU SPOLEČNOSTI AUTODESK ČI JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY, NEBO (b) ŽE VADY BUDOU OPRAVENY SPOLEČNOSTÍ AUTODESK NEBO JAKOUKOLIV TŘETÍ STRANOU NEBO (c) ŽE SPOLEČNOST AUTODESK NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA VYŘEŠÍ JAKÝKOLIV KONKRÉTNÍ POŽADAVEK NA PODPORU NEBO ŽE TOTO ŘEŠENÍ SPLNÍ POŽADAVKY ČI OČEKÁVÁNÍ DRŽITELE LICENCE. ŽÁDNÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NEBUDE MÍT VLIV NA ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEDPOKLÁDÁNY ZE ZÁKONA A NEMOHOU BÝT VYLOUČENY, OMEZENY NEBO ZMĚNĚNY BEZ OHLEDU NA OPAČNÁ SMLUVNÍ OMEZENÍ.

6. Upozornění

6.1 Funkční omezení. Licencované materiály a služby (s výjimkou licencovaných materiálů určených k nekomerčnímu užívání, jako jsou materiály společnosti Autodesk určené k užívání v domácnostech nebo pro jiné spotřební účely nebo licencované pouze pro vzdělávací účely či osobní vzdělávání) jsou komerčními profesionálními nástroji, které jsou určeny k užívání pouze vyškolenými odborníky. Zvláště v případě komerčního profesionálního užívání nenahrazují licencované materiály a služby odborný úsudek nebo nezávislé odzkoušení ze strany Držitele licence. Licencované materiály a služby jsou určeny pouze k tomu, aby Držiteli licence napomáhaly při jeho činnostech v oblasti navrhování, analýzy, simulace, plánování, testování a/nebo při jiných činnostech a neslouží jako náhrada za vlastní samostatné navrhování, analýzu, simulaci, plánování, testování a/nebo jiné činnosti Držitele licence, včetně činností týkajících se testování zatížení, bezpečnosti a použitelnosti výrobku. Vzhledem k  široké škále možných aplikací nebyly tyto licencované materiály a služby vyzkoušeny ve všech situacích, v nichž mohou být použity. Společnost Autodesk nenese žádnou odpovědnost za výsledky získané za použití těchto licencovaných materiálů a služeb. Osoby, které používají licencované materiály a služby, odpovídají za dohled nad těmito licencovanými materiály a službami, za jejich správu a kontrolu i za výsledky získané jejich prostřednictvím. K této povinnosti patří zejména stanovení vhodného uplatnění licencovaných materiálů a služeb a výběr licencovaných materiálů a služeb a jiných počítačových programů a materiálů k  dosažení zamýšlených výsledků. Osoby, které používají licencované materiály a služby, jsou také odpovědné za stanovení přijatelnosti samostatných postupů pro testování spolehlivosti, přesnosti, úplnosti a jiných vlastností jakéhokoliv výstupu licencovaných materiálů nebo služeb, zejména veškerých položek navržených pomocí těchto licencovaných materiálů. Držitel licence dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že licencované materiály tvoří součást celého jedinečného hardwaru a softwaru Držitele licence k plnění určité funkce a že licencované materiály a služby, které jsou poskytovány společností Autodesk, nemusejí dosahovat výsledků, které Držitel licence zamýšlí v rámci svých návrhů, analýz, simulací, plánů a/nebo zátěžových testů.

6.2 Aktivační kódy a zabezpečení.

6.2.1 Aktivační kód požadovaný pro aktivaci/přístup a trvalé používání. Instalace a přístup k licencovaným materiálům a jejich trvalé používání mohou čas od času vyžadovat aktivační kódy vydané společností Autodesk. Předtím, než společnost Autodesk vydá aktivační kód, může být požadována registrace. Držitel licence poskytne společnosti Autodesk a jejímu distributorovi veškeré informace nezbytné k registraci a souhlasí s tím, že informace poskytnuté společnosti Autodesk nebo jejím distributorům budou přesné a aktuální. Držitel licence bude pravidelně udržovat a aktualizovat své registrační údaje pomocí postupů zákaznické registrace dat, jmenovitě na základě informačního zákaznického formuláře, které mu může poskytnout společnost Autodesk. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk může tyto informace použít v souladu se svým platným Prohlášením o ochraně osobních údajů (jak je popsáno v článku 4 (Mlčenlivost; používání informací, propojenost)).

6.2.2 Znemožnění přístupu. DRŽITEL LICENCE BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE INSTALACE A PŘÍSTUP K LICENCOVANÝM MATERIÁLŮM MOHOU BÝT ZNEMOŽNĚNY AKTIVACÍ, ZABEZPEČENÍM A MECHANISMY TECHNICKÉ OCHRANY, POKUD SE DRŽITEL LICENCE POKUSÍ PŘEVÉST VŠECHNY LICENCOVANÉ MATERIÁLY NEBO JEJICH ČÁST NA JINÝ POČÍTAČ, BUDE MANIPULOVAT S MECHANISMY TECHNICKÉ OCHRANY NEBO MECHANISMY K NASTAVENÍ DAT NA SVÉM POČÍTAČI V RÁMCI LICENCOVANÝCH MATERIÁLŮ, POUŽÍVAT LICENCOVANÉ MATERIÁLY I PO UPLYNUTÍ DOBY TRVÁNÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE NEBO PEVNĚ STANOVENÉ DOBY NEBO PROVÁDĚT JINÉ ČINNOSTI, KTERÉ MOHOU ZMĚNIT NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO REŽIMU, NEBO ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ, A ŽE TO MŮŽE OVLIVNIT PŘÍSTUP DRŽITELE LICENCE K JEHO PRODUKTU A JINÝM DATŮM. DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍSLUŠNÝCH LICENCOVANÝCH MATERIÁLECH NEBO JSOU K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ U SPOLEČNOSTI AUTODESK.

6.2.3 Účinek aktivačních kódů. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že přijetí aktivačního kódu (ať již je či není Držiteli poskytnut omylem) nezakládá doklad o rozsahu licenčních práv Držitele licence ani tento rozsah neovlivňuje. Tato práva jsou stanovena pouze touto Smlouvou a příslušným označením licence.

6.3 Dotčené údaje. Pracovní produkty a jiné údaje vytvořené pomocí licencovaných materiálů poskytnutých na základě určitých typů licence, včetně licencí, které omezují povolený účel použití na vzdělávací účely nebo osobní vzdělávání, mohou obsahovat určitá upozornění a omezení, dle kterých je možné takový pracovní produkt nebo jiné údaje použít pouze za určitých okolností (například v oblasti vzdělávání). Pokud navíc Držitel licence pracovní produkt nebo jiné údaje vytvořené pomocí takových licencovaných materiálů zkombinuje či propojí s jinak vytvořeným pracovním produktem nebo jinými údaji, mohou se tato upozornění a omezení vztahovat i takový další pracovní produkt nebo údaje. Společnost Autodesk nenese žádnou odpovědnost v případě, že Držitel licence takto zkombinuje nebo propojí pracovní produkt či jiné údaje vytvořené pomocí licencovaných materiálů s jinak vytvořeným pracovním produktem nebo údaji. Držitel licence také nesmí taková upozornění nebo omezení odstranit, změnit nebo zakrýt.

7. Omezení odpovědnosti

7.1 Omezení typu a výše odpovědnosti. SPOLEČNOST AUTODESK ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ (PŘÍMO ANI NEPŘÍMO) NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, PŘÍJMU NEBO DAT NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU (BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII OHLEDNĚ UPLATŇOVÁNÍ TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI). ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AUTODESK A JEJÍCH DODAVATELŮ VE VZTAHU K JAKÝMKOLIV MATERIÁLŮM SPOLEČNOSTI AUTODESK, PROGRAMŮM SPOLUPRÁCE NEBO SLUŽBÁM ČI V SOUVISLOSTI S NIMI NAVÍC NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘEKROČIT ČÁSTKU UHRAZENOU DRŽITELEM LICENCE NEBO JÍM SPLATNOU ZA TAKOVÉ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI AUTODESK, PROGRAMY SPOLUPRÁCE NEBO SLUŽBY.

7.2 Uplatnění omezení a jejich základ. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI DLE TOHOTO ČLÁNKU 7 (OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI) SE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY VZTAHUJE NA VEŠKERÉ ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ VZNIKLY JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM A BEZ OHLEDU NA TEORII O ODPOVĚDNOSTI A AŤ UŽ JE ODVOZENA ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (ZEJMÉNA NEDBALOSTI) NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST AUTODESK BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD INFORMOVÁNA, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA OMEZENÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PODLE TÉTO SMLOUVY K DISPOZICI, NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ CÍL. DRŽITEL LICENCE TAKÉ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE LICENCE, PROGRAMY SPOLUPRÁCE A POPLATKY ZA SLUŽBY A JINÉ POPLATKY ÚČTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ AUTODESK A ZAPLACENÉ DRŽITELEM LICENCE ODRÁŽEJÍ A VYCHÁZEJÍ Z ROZLOŽENÍ RIZIKA TAK, JAK JE ZAMÝŠLENO TÍMTO ČLÁNKEM 7 (OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI), A ŽE OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI STANOVENÁ TÍMTO ČLÁNKEM 7 (OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI) JSOU ZÁKLADNÍ SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI STRANAMI.

8. Doba trvání a ukončení

8.1 Doba trvání; ukončení nebo pozastavení. Každá licence dle této Smlouvy týkající se konkrétního souboru licencovaných materiálů, na které se vztahuje, nabývá účinnosti okamžikem, kdy: (a) tato Smlouva nabude účinnosti, (b) Držitel licence uhradí příslušné poplatky, s výjimkou licencí (jako je licence na zkušební verzi), kde nejsou požadovány žádné poplatky, (c) dojde k vydání konkrétních licencovaných materiálů a (d) začne příslušná doba trvání programu spolupráce nebo pevně stanovená doba, pokud jsou materiály Autodesk poskytovány v souvislosti s programem spolupráce, podle toho, co nastane nejpozději. Společnost Autodesk nebo Držitel licence mohou ukončit tuto Smlouvu, licenci Držitele licence na licencované materiály, program spolupráce Držitele licence a/nebo poskytování služeb vztahujících se na licencované materiály, pokud druhá strana poruší tuto Smlouvu a nenapraví takové porušení do deseti (10) dnů od zaslání písemného oznámení o porušení; pokud však Držitel licence poruší článek 1 (Licence) nebo článek 2 (Omezení licence; zákazy), může společnost Autodesk ukončit tuto Smlouvu, licenci Držitele licence k licencovaným materiálům, program spolupráce Držitele licence a/nebo poskytování služeb v souvislosti s licencovanými materiály bezprostředně po písemném upozornění o porušení. Společnost Autodesk také namísto ukončení může pozastavit platnost licence Držitele licence k licencovaným materiálům, program spolupráce Držitele licence, poskytování služeb týkajících se licencovaných materiálů a/nebo závazků společnosti Autodesk či práv Držitele licence dle této Smlouvy (nebo podle jiných případných podmínek týkajících se licencovaných materiálů), pokud Držitel licence neprovede platbu ve prospěch společnosti Autodesk či distributora nebo jinak nesplní ustanovení této Smlouvy či jiné podmínky vztahující se na jakoukoliv takovou licenci, předplatné, služby nebo jiné související materiály. Autodesk může také ukončit tuto Smlouvu, pokud je v souvislosti s Držitelem licence zahájeno konkurzní řízení, Držitel licence se dostane do platební neschopnosti nebo dojde k narovnání s věřiteli Držitele licence. Tato Smlouva bude bez dalšího ukončena automaticky nebo na základě úkonu společnosti Autodesk, pokud Držitel licence vstoupí do likvidace.

8.2 Účinek ukončení Smlouvy nebo licence. Udělené licence zaniknou po ukončení či uplynutí platnosti této Smlouvy. Po ukončení nebo uplynutí platnosti jakékoliv licence udělené Držiteli licence musí Držitel licence přestat používat veškeré materiály společnosti Autodesk, na které se licence vztahují, programy spolupráce (zejména související služby) a jakékoliv služby a odinstalovat veškeré kopie materiálů společnosti Autodesk. Držitel licence souhlasí s tím, že na žádost společnosti Autodesk zničí nebo vrátí veškeré materiály společnosti Autodesk zpět společnosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého je získal. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo požádat Držitele licence o předložení dostatečného dokladu o tom, že veškeré kopie materiálů společnosti Autodesk byly odinstalovány, a pokud o to společnost Autodesk požádala, zničeny nebo vráceny společnosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého je získal. Pokud je ukončen program spolupráce Držitele licence nebo uplyne jeho platnost, avšak tato Smlouva a licence Držitele licence k licencovaným materiálům zůstávají v platnosti, zaniknou veškerá práva Držitele licence vyplývající z programu spolupráce (zejména práva týkající se předchozích verzí) a (pokud podmínky programu spolupráce neumožní jinak) Držitel licence musí dodržovat závazky stanovené v článku 1.2.1 (Účinek vyšších verzí) ve vztahu k veškerým kopiím takových předchozích verzí (včetně závazku ukončit užívání takových předchozích verzí, odinstalovat je a zničit je nebo vrátit).

8.3 Platnost ustanovení. Články 1.3 (Dodatečné podmínky), 1.4 (Jiné materiály), 1.5 (Oprávnění uživatelé), 1.6 (Licencované materiály třetí strany), 1.11 (API), 2.1.1 (Neudělení licence/nepovolené činnosti), 2.1.4 (Účinek neoprávněného užívání), 2.2 (Obcházení), 3 (Vyhrazení všech práv), 4 (Důvěrné informace; použití důvěrných informací, propojenost), 5.2 (Zřeknutí se odpovědnosti), 6 (Upozornění), 7 (Omezení odpovědnosti), 8 (Doba trvání a ukončení) a 9 (Obecná ustanovení) a Příloha A zůstávají v platnosti i po jakémkoliv ukončení či uplynutí platnosti této Smlouvy.

9. Obecná ustanovení

9.1 Oznámení. Oznámení kterékoliv ze stran v souvislosti s touto Smlouvou budou v písemné podobě a budou zaslána elektronickou poštou, poštou nebo doručovací službou (jako je UPS, FedEx nebo DHL), s výjimkou toho, že Držitel licence nesmí společnosti Autodesk podat oznámení o jejím porušení nebo vypovědět tuto Smlouvu elektronickou poštou. Oznámení společnosti Autodesk Držiteli licence nabývají účinnosti (a) v případě oznámení elektronickou poštou jeden (1) den po zaslání na e-mailovou adresu poskytnutou společnosti Autodesk nebo (b) v případě oznámení poštou či doručovací službou pět (5) dnů po zaslání běžnou poštou nebo doručovací službou na adresu poskytnutou společnosti Autodesk. Držitel licence tímto souhlasí s tím, že služební korespondence bude Držiteli licence doručována doporučenou poštou na adresu uvedenou v informačním zákaznickém formuláři Držitele licence (nebo pokud tento formulář nebude předložen, na poslední adresu Držitele licence známou společnosti Autodesk), pokud tak umožňují příslušné zákony. Oznámení Držitele licence společnosti Autodesk nabývá účinnosti (a) v případě oznámení e-mailem jeden (1) den od zaslání (a přijetí společností Autodesk) na adresu CopyrightAgent@autodesk.com nebo (b) v případě oznámení poštou nebo doručovací službou okamžikem přijetí společností Autodesk na adrese Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornie 94903, USA, k rukám: Copyright Agent. Pokud je Držitel licence zapojen do programu spolupráce, může kterákoliv strana podat oznámení, jak je uvedeno v podmínkách programu spolupráce.

9.2 Rozhodné právo a jurisdikce. Tato Smlouva se bude řídit a bude vykládána v souladu s právním řádem (a) Švýcarské konfederace, pokud Držitel licence získal materiály společnosti Autodesk v některé zemi v Evropě, Africe nebo na Středním východě, (b) Singapuru, pokud Držitel licence získal materiály společnosti Autodesk v některé zemi v Asii, Oceánii nebo regionu Asie a Tichomoří, nebo (c) státu Kalifornie (a v oblasti kontroly i v souladu s federálními zákony Spojených států amerických), pokud Držitel licence získal materiály společnosti Autodesk v některé zemi Severní nebo Jižní Ameriky (včetně Karibské oblasti) nebo v jakékoliv jiné zemi neuvedené v bodu 9.2 (Rozhodné právo a jurisdikce). Zákony těchto jurisdikcí budou platit bez odkazu na principy kolizních norem v daných jurisdikcích. Úmluva OSN o Smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a zákon o jednotných počítačových informacích se na tuto Smlouvu nevztahují (a jsou vyloučeny ze zákonů, kterými se tato Smlouva řídí). Mimoto strany souhlasí s tím, že veškeré nároky, žaloby či spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související budou výhradně postoupeny Nejvyššímu soudu státu Kalifornie, okres Marin, nebo Okresnímu soudu Spojených států amerických pro severní okres státu Kalifornie v San Franciscu (a strany se podřídí jejich výhradní jurisdikci), s tou výjimkou, že pokud Držitel licence získal materiály společnosti Autodesk (a) v některé zemi v Evropě, Africe nebo na Blízkém východě, budou takové nároky či spory postoupeny výhradně soudům Švýcarské konfederace (a strany se podřídí jejich výhradní jurisdikci), nebo (b) v některé zemi v Asii, Oceánii nebo regionu Asie a Tichomoří, budou takové nároky nebo spory postoupeny výhradně soudům v Singapuru (a strany se podřídí jejich výhradní jurisdikci). Žádné výše uvedené ustanovení nebude společnosti Autodesk bránit v tom, aby vznesla žalobu na porušení práv k duševnímu vlastnictví v jakékoliv zemi, kde k takovému porušení údajně došlo.

9.3 Zákaz postoupení; platební neschopnost. Držitel licence nesmí tuto Smlouvu ani žádná práva z této Smlouvy postoupit (ať již na základě koupě akcií nebo majetku, sloučení, změny kontroly, působením práva nebo jinak), aniž by k tomu získal předchozí písemný souhlas společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk na základě svého výhradního uvážení odepřít, a jakékoliv nepovolené zamýšlené postoupení ze strany Držitele licence bude neplatné. V rámci jakéhokoliv konkurzního či jiného řízení bere Držitel licence na vědomí a souhlasí s tím, že s touto Smlouvou bude nakládáno jako s prováděcí smlouvou, jež nesmí být postoupena a/nebo převedena bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk dle svého výhradního uvážení odepřít, ať již na základě ust. § 365 písm. c) bodu 1 Kapitoly 11 Zákoníku Spojených států amerických nebo jiného příslušného právního předpisu upravujícího nakládání s prováděcími smlouvami v rámci konkurzního řízení. Jakékoliv postoupení (bez ohledu na to, jak nebo na jakém základě k němu může dojít) bude podmíněno dodržováním následujícího: nejméně třicet (30) dnů před postoupením či sjednáním jakéhokoliv postoupení práv dle této Smlouvy (včetně převodu jakýchkoliv kopií softwaru nebo práv na užívání softwaru) (a) musí Držitel licence podat písemné oznámení společnosti Autodesk, odinstalovat veškeré kopie softwaru a (aniž by se tím omezila obecná platnost čl. 9.7 (Audity)) umožnit společnosti Autodesk nebo její pověřené osobě, aby provedla kontrolu záznamů, systémů a zařízení Držitele licence (nebo záznamů, systémů či zařízení pro něj provozovaných) a jeho dceřiných společností a spřízněných osob za účelem ověření (jakýmikoliv prostředky dostupnými společnosti Autodesk, ať již na dálku nebo na místě), že všechny kopie softwaru byly odinstalovány, (b) navržený postupník musí souhlasit s tím, že bude dodržovat (a Držitel licence musí zajistit, že tak postupník bude činit) veškeré závazky dle této Smlouvy s ohledem na software, přičemž tato dohoda musí stanovit, že společnost Autodesk je oprávněnou osobou – třetí stranou smlouvy postupníka a že postupník musí předložit kopii smlouvy společnosti Autodesk, a (c) Držitel licence a navržený postupník musejí dodržovat ostatní postupy při převodu, určené společností Autodesk.

9.4 Dceřiné společnosti a spřízněné osoby Autodesk. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk může zajistit, aby se její dceřiné společnosti a spřízněné osoby podílely na činnosti související s touto Smlouvou, zejména na dodávce materiálů společnosti Autodesk a poskytnutí programu spolupráce a služeb s tím, že společnost Autodesk (a nikoliv takové dceřiné společnosti a spřízněné osoby) bude i nadále podléhat svým závazkům dle této Smlouvy. Držitel licence také souhlasí s tím, že dceřiné společnosti a spřízněné osoby Držitele licence mohou vymáhat plnění této Smlouvy (včetně přijetí opatření proti porušení této Smlouvy).

9.5 Výjimky ze zákazů; Oddělitelnost.

9.5.1 Výjimky ze zákazů. Zákazy obsažené v této Smlouvě se nebudou vztahovat na případy, kdy platné zákony neumožňují, aby byly takové zákazy vymáhány. Držitel licence může mít další práva podle zákonů státu nebo země v rámci území, ve kterém byly licencované materiály pořízeny, a tato Smlouva nemění práva Držitele licence podle zákonů takového státu nebo země, pokud to zákony takového státu nebo země této Smlouvě neumožňují. Držitel licence ponese důkazní břemeno při prokazování, že příslušné zákony nedovolují (i) vymáhání takových zákazů nebo (ii) provedení změny konkrétních práv v daném státě nebo zemi touto Smlouvou (a že Držitel licence nejednal nad rámec nevymahatelných zákazů a nezměnitelných práv).

9.5.2 Oddělitelnost. Pokud se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane zcela nebo částečně nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným dle příslušného práva, bude takové ustanovení nebo jeho část neúčinné ve vztahu k jurisdikci, v níž je nezákonné, neplatné či nevynutitelné v rozsahu takové nezákonnosti, neplatnosti či nevynutitelnosti, a bude považováno za upravené v rozsahu nezbytném k tomu, aby odpovídalo příslušným zákonům a aby strany mohly v maximální možné míře naplnit jeho účel. Nezákonnost, neplatnost či nevynutitelnost takového ustanovení v dané jurisdikci nijak neovlivní zákonnost, platnost či vynutitelnost takového nebo jiného ustanovení této Smlouvy v jiné jurisdikci.

9.6 Nezřeknutí se práv. Žádná podmínka ani ustanovení této Smlouvy nebudou pokládány za podmínku nebo ustanovení, od nichž bylo upuštěno, a žádné porušení Smlouvy nebude prominuto, pokud toto zřeknutí se práv není podepsáno jménem strany, proti které je uplatňováno. Žádné zřeknutí se práv (ať již vyjádřené přímo nebo nepřímo) nebude znamenat schválení, zřeknutí se nebo prominutí v souvislosti s jakýmkoliv jiným, odlišným nebo následným případem porušení.

9.7 Audity. Držitel licence souhlasí s tím, že společnost Autodesk má právo požadovat audit (elektronický nebo jiný) materiálů společnosti Autodesk a jejich instalaci a zpřístupnění. V rámci jakéhokoliv takového auditu má společnost Autodesk anebo její pověřený zástupce právo, aby na základě oznámení podaného Držiteli licence patnáct (15) dnů předem, provedli  kontrolu záznamů Držitele licence, jeho systémů a zařízení, včetně identifikačního čísla přístroje, sériových čísel a souvisejících údajů, a to za účelem ověření že Držitel licence nainstaloval a zpřístupnil materiály společnosti Autodesk. Navíc, do 15 dnů od žádosti o audit, poskytne Držitel licence společnosti Autodesk všechny záznamy a informace požadované společností Autodesk za účelem ověření instalace a zpřístupnění materiálů společnosti Autodesk Držitelem licence. Držitel licence poskytne plnou spolupráci za účelem provedení takového auditu. Pokud společnost Autodesk zjistí, že instalace nebo zpřístupnění materiálů společnosti Autodesk Držitelem licence není v souladu s příslušnými smlouvami nebo podmínkami poskytování služeb, obdrží Držitel licence okamžitě platnou/platné licenci/licence a zaplatí za ni/ně tak, aby jeho instalace a zpřístupnění materiálů společnosti Autodesk byly v souladu s příslušnými pravidly, a dále zaplatí přiměřené náklady na audit. Mimo tato práva na platby si společnost Autodesk vyhrazuje právo požadovat jakékoliv další prostředky nápravy, které jsou dostupné dle příslušných právních předpisů a ekvity.

9.8 Jazyk. Anglická jazyková verze této Smlouvy je právně závazná v případě jakékoliv nesrovnalosti mezi anglickou jazykovou verzí a jejími překlady. Pokud Držitel licence koupil licenci na licencované materiály v Kanadě, souhlasí s následujícím: strany této Smlouvy potvrzují, že si přejí, aby tato Smlouva, jakož i ostatní související dokumenty, včetně oznámení, byla sepsána pouze v anglickém jazyce.

9.9 Výklad. Nejasnosti v této Smlouvě nebudou vykládány proti osobě, která tuto Smlouvu sepsala.

9.10 Vyšší moc. Společnost Autodesk neponese odpovědnost za žádnou ztrátu, škodu ani pokutu vyplývající z prodlení v plnění či neprovedení plnění v důsledku působení vyšší moci, prodlení dodavatele nebo z jiných příčin mimo přiměřenou kontrolu společnosti Autodesk.

9.11 Práva vlády Spojených států amerických. Pro zakázky vlády Spojených států amerických budou všechny materiály Autodesk považovány za komerční počítačový software, jak je definováno ve FAR 12.212, který podléhá omezeným právům, jak je definováno ve FAR, § 52, 227-19 „Komerční počítačový software – omezená práva“ a DFARS 227.7202, „Práva ke komerčnímu počítačovému softwaru nebo případně komerční počítačové softwarové dokumentaci“, a v jakýchkoliv následných nařízeních. Jakékoliv použití, úpravy, reprodukce, plnění, vystavování nebo sdělení materiálu Autodesk ze strany vlády Spojených států amerických bude výhradně v souladu s licenčními právy a omezeními, jak jsou popsána v této Smlouvě.

9.12 Kontrola vývozu. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že materiály společnosti Autodesk a služby (včetně jakýchkoliv údajů předložených Držitelem licence v souvislosti se službou a jakýmkoliv výstupem služeb specifickým pro daného Držitele licence) podléhají zákonům a předpisům Spojených států amerických a příslušné země o kontrole vývozu, zákonům o obchodních sankcích, pravidlům a předpisům, zejména nařízením vydaným Ministerstvem obchodu Spojených států amerických a Ministerstvem financí Spojených států amerických (dále společně jen „Zákony o kontrole vývozu“). Držitel licence prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že on ani jeho pracovníci/zaměstnanci (i) nemají státní příslušnost ani bydliště v zemi podléhající obchodním sankcím ani jiným významným omezením vlády USA (zejména Kuba, Írán, Súdán, Sýrie a Severní Korea) ani se v takové zemi nenacházejí, (ii) nejsou na žádném seznamu vlády USA uvádějícím zakázané osoby (zejména na seznamu Ministerstva financí Spojených států amerických zvlášť určených státních příslušníků a zakázaných osob/„the U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons“, na seznamu zakázaných osob Ministerstva obchodu/„the U.S. Department of Commerce's Denied Party List“ a na seznamu subjektů a neověřeném seznamu a seznamech Ministerstva vnitra Spojených států amerických týkajících se šíření zbraní/„Entity List and Unverified List and the U.S. Department of State's proliferation-related lists“, (iii)  nebudou, pokud na základě zákonů o kontrole vývozu nebude odsouhlaseno jinak, používat materiály společnosti Autodesk nebo služby při žádném zakázaném konečném užívání, zejména při navrhování, analýze, simulaci, plánování, testování nebo jiných činnostech souvisejících s jadernými, chemickými/biologickými zbraněmi, raketovými systémy nebo automatizovanými leteckými zařízeními, ani (iv) nebudou používat materiály společnosti Autodesk nebo Služby za účelem sdělování, převodu, stahování, vývozu nebo opětovného vývozu, přímo či nepřímo, jakýchkoliv specifických výstupů vytvořených na základě materiálů společnosti Autodesk nebo služeb pro daného Držitele licence, obsahu Držitele licence, obsahu třetí strany nebo jakéhokoliv jiného obsahu nebo materiálu do jakékoliv země, jakémukoliv subjektu nebo straně, která není dle zákonů o kontrole vývozu nebo jiných zákonů či právních předpisů, kterým Držitel licence může podléhat, oprávněna tyto položky získat. Držitel licence je srozuměn s tím, že požadavky a omezení stanovená zákony o kontrole vývozu, která se na Držitele licence vztahují, se mohou lišit v závislosti na stažených materiálech společnosti Autodesk a službách poskytovaných dle této Smlouvy a mohou se čas od času měnit. Držitel licence je výhradně odpovědný za (i) stanovení přesné regulace ve vztahu k materiálům společnosti Autodesk nebo službám a (ii) za dodržování zákonů o kontrole vývozu a monitorování jakýchkoliv jejich úprav.

9.13 Úplná dohoda. Tato Smlouva a jakékoliv další podmínky v ní uvedené (např. podmínky programu spolupráce a podmínky poskytování služeb) zakládají úplnou dohodu mezi stranami (a spojí se a nahradí veškeré předcházející či současné Smlouvy, diskuze, komunikaci, dohody, prohlášení, záruky, reklamy a ujednání) ve vztahu k předmětu této Smlouvy, s výjimkou těch materiálů společnosti Autodesk, které mohou podléhat dodatečných nebo odlišným podmínkám spojeným s materiály společnosti Autodesk. Strany potvrzují, že při uzavření této Smlouvy nevycházejí z žádné jiné dohody, jednání, komunikace, smlouvy, prohlášení, záruky, reklamy nebo ujednání, než je výslovně uvedeno v této Smlouvě. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk může čas od času doplnit nebo změnit podmínky programu spolupráce a podmínky poskytování služeb s tím, že společnost Autodesk bude Držitele licence o takových doplňcích či změnách písemně informovat (a umožní mu, aby program spolupráce či poskytování služeb neobnovil nebo je ukončil, a nabídne mu další možnosti ohledně tohoto programu spolupráce či služeb) před tím, než doplňky či změny nabudou vůči Držiteli licence účinnosti. Pokud dojde k rozporu mezi touto Smlouvou a ostatními podmínkami společnosti Autodesk (zejména podmínkami programu spolupráce, podmínkami poskytování služeb nebo doplňujícími či odlišnými podmínkami), platí ostatní podmínky. Podmínky stanovené Držitelem licence v rámci jakékoliv komunikace z jeho strany, jejímž cílem je změna této Smlouvy nebo takových ostatních podmínek, budou neplatné a neúčinné, pokud nebudou sjednány písemně a podepsány pověřeným zástupcem společnosti Autodesk. Ani žádné další úpravy této Smlouvy nebudou platné, pokud nebudou sjednány písemně a podepsány pověřeným zástupcem společnosti Autodesk.

10. Dodatečné podmínky

10.1 Rendrování („Rendering“). Tento článek 10.1 (Rendrování) se vztahuje na následující Software, který může být součástí licencovaných materialů: (i) Autodesk Maya; a (ii) Autodesk 3ds Max

10.1.1 V souvislosti s Rendrovacím softwarem (definovaným níže) může Držitel licence vedle jiné licence poskytnuté touto Smlouvou umožnit, aby byl Rendrovací software nainstalován nebo zpřístupněn na síti výhradně pro interní obchodní užití/potřebu Držitele licence, a to konkrétně k rendrování souborů vytvořených pomocí Softwaru. Jestliže je však Rendrovací software mental ray a Software je poskytnut s konečným počtem rendrovacích uzlů mental ray, pak s ohledem na mental ray je výše uvedené omezeno na tento počet rendrovacích uzlů mental ray.

10.1.2 V souvislosti se softwarem mental ray Batch (definovaným níže) může Držitel licence vedle jiné licence poskytnuté touto Smlouvou umožnit, aby byl software mental ray Batch nainstalován nebo zpřístupněn na síti výhradně pro interní obchodní užití/potřebu Držitele licence a používán (i) konkrétně k rendrování souborů vytvořených pomocí Softwaru; nebo (ii) Rendrovacím softwarem konkrétně k  rendrování souborů vytvořených pomocí Softwaru. Celkový počet základních procesorových jednotek (CPU) používaných softwarem mental ray Batch nesmí překročit počet uvedený v označení licence.

10.1.3 V souvislosti s mental ray Standalone (definovaným níže) může Držitel licence umožnit, aby byl mental ray Standalone nainstalován nebo zpřístupněn na síti výhradně na Výpočetním zařízení (Výpočetních zařízeních) (definovaných níže), a to výhradně pro interní obchodní užití/potřebu Držitele licence konkrétně k rendrování souborů vytvořených pomocí Softwaru. V souvislosti s mental ray Standalone se všechny odkazy ve Smlouvě na Počítač tímto ruší a nahrazují výrazem „Výpočetní zařízení“.

10.1.4 V souvislosti s mental ray Satellite (definovaným níže) pro software Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya a Autodesk Softimage může každý spustitelný mental ray Satellite běžet na jednom (1) či více, avšak nikoli více než na čtyřech (4), Výpočetních zařízeních klienta. V souvislosti s mental ray Satellite se všechny odkazy ve Smlouvě na Počítač tímto ruší a nahrazují výrazem „Výpočetní zařízení“.

10.1.5 Definice.

(1) „mental ray Standalone“ znamená spustitelný mental ray Standalone klient/server včetně standardních mental ray knihoven ke stínování (shader knihoven) a obslužných programů, který se používá konkrétně k rendrování souborů vytvořených pomocí Softwaru.

(2) „Rendrovací software“ znamená podskupinu Softwaru, která se používá konkrétně k rendrování souborů vytvořených pomocí Softwaru.

(3) „mental ray Batch“ znamená podskupinu Softwaru, která se používá: (i) konkrétně k rendrování souborů vytvořených pomocí Softwaru nebo (ii) Rendrovacím softwarem konkrétně k rendrování souborů vytvořených pomocí Softwaru.

(4) „mental ray Satellite“ znamená spustitelný server mental ray Satellite včetně standardních mental ray shader knihoven. Mental ray Satellite je funkčně ekvivalentní spustitelnému serveru mental ray Standalone, který se používá konkrétně k rendrování souborů vytvořených pomocí Softwaru, ale nedokáže číst a psát soubory v kompletním formátu mi2.

(5) „Výpočetní zařízení“ znamená (i) jedno elektronické zařízení s maximálně (a) čtyřmi (4) základními procesorovými jednotkami (CPU) (bez ohledu na počet jader v každé základní procesorové jednotce), přičemž každá základní procesorová jednotka (CPU) má jeden nebo více mikroprocesorů, (b) čtyřmi (4) přídavnými deskami s procesory GPU (discreet GPU-based computing boards) nebo (ii) softwarovou implementaci takového zařízení (neboli takzvaný virtuální stroj) popsaného v bodu (i) výše, které přijímá informace v digitální nebo podobné formě a manipuluje s informacemi za účelem dosažení konkrétního výsledku podle sekvence instrukcí.

10.2 Výjimky.

Tento bod 10.2 (Výjimky) platí pro následující Software, který může být zahrnut v licencovaných materiálech: (i) Autodesk Maya; (ii) Autodesk 3ds Max; a (iii) Autodesk Stingray.

10.2.1 Bez ohledu na ustanovení bodu 2.1.1 (Neudělení licence; nepovolené činnosti) jestliže: (i) se Softwarem a Aplikací Držitele licence pracuje Redistribuovatelná komponenta; a (ii) s Aplikací Držitele licence je spojena Redistribuovatelná komponenta; pak může Držitel licence reprodukovat a distribuovat Redistribuovatelnou komponentu a Aplikaci Držitele licence společně, přičemž musí důsledně dodržovat všechny následující podmínky:

(a)  označení třídy pro všechny třídy objektů, které Držitel licence vytvořil, bude jiné a jasně odlišitelné od identifikace třídy, jež používá Autodesk;

(b) modifikovaný Vzorový kód (Sample code) (definovaný níže) a všechny výsledné binární soubory v Aplikaci Držitele licence jsou označeny jako vyvinuté Držitelem licence, a nikoli společností Autodesk;

(c) Aplikace Držitele licence obsahuje upozornění na autorská práva společnosti Autodesk;

(d) každá Modifikace (definovaná níže) a všechny výsledné binární soubory musí obsahovat upozornění na autorská práva společnosti Autodesk, Inc. a následující větu: „Tento software obsahuje kód chráněný autorským právem, který vlastní společnost Autodesk, Inc., ale který byl modifikován a není schválen společností Autodesk, Inc.“ Upozornění na autorská práva a uvedená věta bude ve stejném jazyce jako jazyk Softwaru;

(e) distribuce bude výhradně pro neziskové účely;

(f) distribuce je buď v binární formě, nebo v textové formě;

(g) distribuce podléhá standardní formě smlouvy o poskytnutí licence koncovému uživateli s prokliknutím, přičemž tato smlouva o poskytnutí licence koncovému uživateli bude mimo jiné:

(1)  chránit zájmy společnosti Autodesk v souladu s podmínkami této Smlouvy a

(2) zakazovat redistribuci Redistribuovatelné komponenty;

(h)  vedle výše uvedeného, jestliže Redistribuovatelná komponenta pracuje se Softwarem Autodesk 3ds Max a s Aplikací Držitele licence, pak před reprodukováním a distribuováním Redistribuovatelné komponenty a Aplikace Držitele licence musí být všechny soubory MIDI z Redistribuovatelné komponenty a Aplikace Držitele licence vyloučeny; a

(i) držitel licence se zavazuje hájit, odškodnit a zbavit odpovědnosti společnost Autodesk a její dceřiné společnosti a spřízněné osoby za všechny škody, náklady, ztráty, závazky a výdaje a částky zaplacené za vyrovnání vynaložené v souvislosti s žalobou, soudním sporem či řízením třetí strany tvrdící, že Redistribuovatelná komponenta anebo Aplikace Držitele licence porušuje či neoprávněně užívá její patent, autorská práva, osobnostní práva, ochrannou známku, obchodní tajemství a práva na průmyslový vzor, ať již registrovaná nebo neregistrovaná, a zahrnující žádost o registraci výše uvedeného a všechna práva či formy ochrany podobného charakteru mající ekvivalentní či podobný účinek na výše uvedené, jež mohou existovat kdekoli na světě.

10.2.2 Definice.

(1) „Aplikace Držitele licence“ znamená ve vztahu k Software Modifikace vytvořená Držitelem licence za účelem navrhování, vyvíjení a testování aplikačního programu vytvořeným Držitelem licence.

(2) „Modifikace“ znamená jakýkoli: (i) dodatek k podstatě Vzoru nebo doplnění podstaty obsahu souboru obsahujícího Vzor; (ii) jakékoli vymazání ze struktury Vzoru nebo jakékoli vymazání ze struktury obsahu souboru obsahujícího Vzor; anebo (iii) jakýkoli nový soubor, který obsahuje libovolnou část Vzoru; přičemž vše uvedené podle výhradního uvážení společnosti Autodesk zajišťuje, že Vzor není primárním zdrojem hodnoty.

(3) „Redistribuovatelná komponenta“ znamená Vzor(y) anebo Modifikaci.

(4) „Vzor(y)“ znamená vzorový zdrojový kód nebo jednotlivé animace, nepohyblivé obrazy anebo audio soubory obsažené v Softwaru a umístěné ve vzorovém adresáři, podadresář příkladů, vzorové soubory nebo jakýkoli podobný typový adresář či soubor; a v případě Autodesk Stingray Software pouze runtime engine soubory a příslušné DLL v binární formě, a to pouze ty, které jsou identifikované společností Autodesk a jsou nevyhnutné pro to, aby uživatelé aplikace Držitele licence mohli využívat a/nebo spustit aplikaci Držitele licence.

11. Kreativní dokončovací nástroje Autodesk. Pokud je softwarem kreativní dokončovací nástroj Autodesk pro skládání, třídění, úpravu a/nebo dokončování, zejména Autodesk® Flame® Premium , Autodesk® Flame®, Autodesk® Flame® Assist, Autodesk® Flare®, Autodesk® Lustre® a Autodesk® Backdraft®, platí následující dodatečné podmínky: V souvislosti s technologií Autodesk Wiretap API (a) může držitel licence nainstalovat a zpřístupnit takové API na počítači, i když licencovaná kopie kreativních dokončovacích nástrojů není nainstalována, a (b) instalace a připojení tohoto rozhraní API nemusí proběhnout výhradně v souvislosti s instalací a přístupem držitele licence ke kreativním dokončovacím nástrojům.

12. Technologie Autodesk pro stahování využívá rozhraní Akamai NetSession Interface, které může využít část vašeho vlnového pásma pro nahrávání (tzv. upload brandwidth) a počítačových zdrojů za účelem připojení k obdobné síti a zvýšení rychlost a spolehlivosti obsahu na webových stránkách. Rozhraní Akamai NetSession Interface představuje bezpečnou technologii pro komunikaci klientů v rámci sítě, která využívá možností vašeho počítače k poskytování softwaru a médií dostupných v rámci sítě Akamai. Vaše rozhraní Akamai NetSession Interface funguje společně s ostatními rozhraními Akamai NetSession Interfaces, spolu s tisíci koncových serverů Akamai a funguje jako síťová služba využívající určité části zdrojů dostupných na Vašem počítači. Více informací o rozhraní Akamai NetSession získáte na webových stránkách: http://www.akamai.com/client. Kliknutím na „Souhlasím“ a použitím technologie Autodesk pro stahování akceptujete kromě Smlouvy o udělení licence a poskytování služeb i Licenční smlouvu Akamai (http://www.akamai.com/eula).

Příloha A

Definice pojmů

1. „Zpřístupnění“ nebo „přístup“ znamená ve vztahu k počítačovému programu nebo jiným materiálům (a) používání nebo spuštění počítačového programu či jiných materiálů nebo (b) používání nebo jiný prospěch z vlastností či funkcí počítačového programu nebo jiných materiálů.

2. „Smlouva“ znamená tuto licenční a servisní smlouvu včetně všech jejích příloh tak, jak může být čas od času upravena v souladu s jejími podmínkami.

3. „Oprávněný uživatel“ znamená jakoukoliv osobu, která si nainstaluje nebo zpřístupní licencované materiály nebo která je oprávněna tak učinit.

4. „Autodesk“ znamená Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware, s tou výjimkou, že pokud Držitel licence získá licenci na materiály společnosti Autodesk v (a) některé zemi v Evropě, Africe nebo na Blízkém východě, znamená „Autodesk“ společnost Autodesk Development Sàrl, nebo (b) v některé zemi v Asii, Oceánii nebo regionu Asie a Tichomoří, znamená „Autodesk“ společnost Autodesk Asia Pte Ltd.

5. „Autodesk License Manager“ znamená nástroj označovaný jako Autodesk License Manager nebo jakýkoliv budoucí nástroj Autodesk pro řízení, sledování a kontrolu instalace nebo zpřístupnění materiálů společnosti Autodesk.

6. „Materiály společnosti Autodesk“ znamenají veškeré materiály přímo či nepřímo poskytované nebo dané k dispozici společností Autodesk, včetně softwaru, uživatelské dokumentace a nezahrnutých materiálů (bez ohledu na to, zda na ně byla Držiteli licence poskytnuta licence či nikoliv).

7. „Počítač“ znamená (i) samostatné elektronické zařízení s jednou nebo více základními procesorovými jednotkami (CPU), které přijímají informace v digitální nebo jí podobné formě a na základě sekvence příkazů tyto informace zpracovávají za účelem dosažení specifického výsledku, nebo (ii) softwarovou realizaci takového zařízení (tzv. virtuální počítač).

8. „Informační zákaznický formulář“ znamená formulář vyplněný Držitelem licence a předložený společnosti Autodesk nebo distributorem přímo či nepřímo v souvislosti s objednávkou Držitele licence na materiály společnosti Autodesk, program spolupráce nebo služby.

9. „Držitel licence pro vzdělávací instituce“ znamená Držitele licence, který je zároveň (a) akreditovanou vzdělávací institucí, (b) členem pedagogického sboru, (c) studentem nebo (d) jiným oprávněným držitelem licence pro vzdělávací instituce. Držitel licence pro vzdělávací instituce může být povinen doložit své oprávnění, bude-li k tomu společností Autodesk vyzván. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení rozhodnout o oprávnění Držitele licence pro vzdělávací instituce.

10. „Vzdělávací účely“ znamenají (i) v případě akreditované vzdělávací instituce, člena pedagogického sboru nebo jiného oprávněného držitele licence pro vzdělávací instituce účely přímo související se vzděláváním, výukou, školením a výzkumem a vývojem, které tvoří součást výukových funkcí plněných akreditovanou vzdělávací institucí nebo jiným oprávněným držitelem licence pro vzdělávací instituce, a (ii) v případě studentů účely související s výukou, školením, výzkumem nebo vývojem. „Vzdělávací účely“ nezahrnují komerční, odborné nebo jiné výdělečné účely.

11. „Zkušební účely“ znamenají vyzkoušení a předvedení možností softwaru nebo doplňkových materiálů, s výjimkou konkurenční analýzy a jakýchkoliv komerčních, odborných nebo jiných výdělečných účelů.

12. „Nezahrnuté materiály“ znamenají veškeré materiály, včetně softwaru, doplňkových materiálů nebo uživatelské dokumentace (zejména veškeré počítačové programy, moduly, komponenty nebo funkce počítačového programu, vysvětlující tištěné nebo elektronické materiály, obsah nebo případně jiné materiály), které mohou být jakýmkoliv způsobem poskytnuty nebo dány k dispozici Držiteli licence nebo které mohou být obsaženy na médiích dodaných Držiteli licence, u nichž (a) Držitel licence nemá označení licence nebo (b) za které Držitel licence nezaplatil (a neplatí) příslušné poplatky. Držitel licence bere na vědomí, že nezahrnuté materiály jsou obsaženy na médiích nebo ve stahovaných souborech pouze z důvodu licenčního mechanismu používaného společností Autodesk a jejich přítomnost Držitele licence nijak neopravňuje, a to výslovně ani implicitně, je používat.

13. „Člen pedagogického sboru“ znamená fyzickou osobu, která je zaměstnancem nebo nezávislým kontraktorem pracujícím pro akreditovanou vzdělávací instituci.

14. „Instalovat“ a „instalace“ ve vztahu k počítačovému programu nebo jiným materiálům znamená umístění kopie takového programu nebo jiných materiálů na pevný disk nebo na jiné paměťové médium.

15. „Označení licence“ znamená jedno nebo více označení společnosti Autodesk, která uvádějí (mimo jiné) typ licence daného Držitele licence na licencované materiály. Označení licence může být (a) umístěno v (i) licencovaných materiálech (například v kolonce „O produktu“, v dialogu s informacemi o licenci nebo textovém souboru softwaru), (ii) v balení společnosti Autodesk nebo na něm nebo (iii) písemném potvrzení nebo jiném oznámení vydaném Držiteli licence společností Autodesk a zaslaném e-mailem či faxem nebo doručeném osobně či jinak nebo (b) jej lze získat od společnosti Autodesk na vyžádání. Aby se předešlo pochybnostem, označení licence nezahrnuje označení, potvrzení, obal ani jiný dokument poskytovaný distributorem nebo jinou třetí stranou.

16. „Typ licence“ znamená typ licence stanovený společností Autodesk pro materiály společnosti Autodesk, včetně typů uvedených v Příloze B. Typ licence zahrnuje podmínky stanovené společností Autodesk pro každý typ licence, včetně příslušných podmínek uvedených v Příloze B. Typ licence stanoví společnost Autodesk a může být uveden v příslušném označení licence.

17. „Licencované materiály“ znamenají software, doplňkové materiály a uživatelskou dokumentaci (a) staženou kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ („I accept“) nebo na jiné tlačítko či pomocí jiného mechanismu spojeného s touto Smlouvou nebo jiným vyjádřením souhlasu s touto Smlouvou, (b) dodanou v balení spolu s touto Smlouvou nebo (c) jinak připojenou k této Smlouvě, s tím, že (i) v případě softwaru je daný software uveden v příslušném označení licence a (ii) Držitel licence zaplatil (a nadále platí) příslušné poplatky. Licencované materiály dále zahrnují doplňkové materiály a uživatelskou dokumentaci, kterou společnost Autodesk poskytuje nebo dává k dispozici Držiteli licence k použití se softwarem licencovaným podle této Smlouvy, pokud společnost Autodesk ve vztahu k takovým materiálům nestanoví zvláštní podmínky. Licencované materiály zahrnují zejména opravy chyb, korekční programy, servisní balíčky, aktualizace, vyšší verze a nové verze licencovaných materiálů, které společnost Autodesk poskytuje nebo dává k dispozici Držiteli na základě jeho aktuálně platné licence. Držitel licence bere na vědomí, že vyšší a nové verze mohou být k dispozici za poplatek a mohou se na ně vztahovat podmínky programu spolupráce. Licencované materiály dále zahrnují zejména veškeré předcházející verze a jiné materiály společnosti Autodesk, které Držitel licence obdrží nebo které si ponechá podle podmínek programu spolupráce, ale pouze tehdy, pokud je to výslovně povoleno v podmínkách takového programu. Bez ohledu na výše uvedené (nebo na kterékoliv jiné ustanovení této Smlouvy) jsou z licencovaných materiálů v každém případě vyloučeny nezahrnuté materiály.

18. „Držitel licence“ znamená (a) společnost nebo jiný subjekt, jehož jménem jsou materiály společnosti Autodesk pořizovány, pokud jsou pořizovány jménem takového subjektu (například zaměstnancem, nezávislým dodavatelem nebo jiným pověřeným zástupcem), nebo (b) pokud se o žádný subjekt nejedná, osobu, která přijme tuto Smlouvu (například volbou tlačítka „Souhlasím“ („I accept“) nebo jiného tlačítka či mechanismu spojeného s touto Smlouvou nebo jiným vyjádřením souhlasu s touto Smlouvou nebo instalací, stažením, zpřístupněním nebo jiným způsobem kopírování či použití materiálů společnosti Autodesk, ať již v celém rozsahu nebo jen některé jejich části). Aby se předešlo pochybnostem, „Držitel licence“ znamená pouze jednotlivou, konkrétně označenou právnickou nebo fyzickou osobu a nezahrnuje žádné dceřiné společnosti nebo spřízněné osoby takové právnické či fyzické osoby ani žádnou jinou propojenou osobu.

19. „Interní obchodní potřeby Držitele licence“ znamenají ve vztahu k licencovaným materiálům použití takových materiálů (a jejich vlastností a funkcí) pracovníky Držitele licence za účelem plnění interních potřeb v rámci běžné obchodní činnosti Držitele licence, s tím, že interní obchodní potřeby nebudou v žádném případě zahrnovat poskytnutí nebo zpřístupnění takových licencovaných materiálů (nebo jejich vlastností či funkcí) jakékoliv třetí straně.

20. „V rámci sítě“ znamená počítačové prostředí složené z jednoho počítače, který funguje jako souborový server umožňující nahrání, instalaci, provoz, prohlížení nebo jiné zpřístupnění licencovaných materiálů instalovaných na takovém počítači z jiných počítačů prostřednictvím místního síťového připojení nebo za předpokladu splnění požadavků virtuální privátní sítě (VPN) prostřednictvím připojení VPN.

21. „Jiný oprávněný držitel licence pro vzdělávací instituce“ znamená Držitele licence uvedeného na webových stránkách http://www.autodesk.com/educationterms nebo jinak pověřeného písemně společností Autodesk.

22. „Povolený počet“ znamená maximální počet (například počet oprávněných uživatelů, počet souběžných uživatelů, počet počítačů, relací atp.), který odpovídá licenci na dané licencované materiály a příslušnému typu licence. Tento počet stanoví společnost Autodesk a může být uveden v příslušném označení licence.

23. „Účely osobního vzdělávání“ znamenají (i) osobní vzdělávání v případě studenta nebo (ii) v případě osoby, která není studentem, osobní vzdělávání s výjimkou (a) prezenční nebo online výuky v učebně v rámci programu zakončeného udělením akademické hodnosti nebo certifikátu a (b) výuku související s jakýmikoliv komerčními, odbornými nebo jinými výdělečnými účely.

24. „Pracovníci“ znamenají (a) jednotlivé zaměstnance Držitele licence a (b) fyzické osoby, které jako nezávislí dodavatelé pracují v prostorách Držitele licence a které si nainstalují a mají přístup k licencovaným materiálům pouze na počítačích vlastněných nebo pronajímaných a kontrolovaných Držitelem licence nebo jejich prostřednictvím.

25. „Předchozí verze“ znamenají ve vztahu k jakékoliv aktuálně platné verzi licencovaných materiálů předchozí verzi takových licencovaných materiálů, po které aktuální verze následuje nebo kterou nahradila (podle rozhodnutí společnosti Autodesk).

26. „Akreditovaná vzdělávací instituce“ znamená vzdělávací instituci, která získala akreditaci od pověřeného státního orgánu příslušné místní samosprávy nebo vlády příslušného státu, provincie, federální nebo národní vlády a jejímž primárním účelem je výuka zapsaných studentů. Příklady subjektů zahrnutých do této definice nebo naopak z této definice vyloučených jsou uvedeny na stránkách http://www.autodesk.com/educationterms.

27. „Program spolupráce“ znamená (i) předplatné nebo (ii) program nabízený obecně společností Autodesk k pronájmu, na základě kterého dává společnost Autodesk k dispozici licencované materiály.

28. „Podmínky programu spolupráce“ znamenají podmínky programu spolupráce uvedené na stránkách http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions nebo na jakýchkoliv webových stránkách společnosti Autodesk, které je nahradí nebo doplní (jejichž URL lze získat na stránkách společnosti Autodesk nebo na vyžádání).

29. „Distributor“ znamená distributora nebo prodejce přímo či nepřímo pověřeného společností Autodesk dodáním pravých materiálů společnosti Autodesk Držiteli licence.

30. „Služby“ znamenají služby (včetně jejich výstupů) poskytované nebo dané k dispozici společností Autodesk, zejména služby podpory, ukládání, simulace, testování, školení a jiné výhody, ovšem s vyloučením služeb poskytovaných nebo daných k dispozici jako součást programu spolupráce.

31. „Podmínky služeb“ znamenají podmínky služeb uvedené na místě, kde může uživatel zadat objednávku nebo se zaregistrovat nebo které se zobrazí v souvislosti s objednáváním takových služeb nebo registrací k nim (například na webové stránce), nebo pokud žádné takové podmínky neexistují, na adrese http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service (pokud se jedná o webové služby) nebo na adrese http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use (pro všechny ostatní služby) nebo na jakékoliv webové stránce Autodesk, která tyto adresy nahradí či doplní.

32. „Software“ znamená počítačový program nebo modul či komponent počítačového programu poskytovaného nebo daného k dispozici společností Autodesk. Pojem „software“ může být dále používán v souvislosti s funkcemi nebo vlastnostmi počítačového programu.

33. „Samostatná verze“ znamená, že (i) licencované materiály jsou nainstalovány v jednom počítači a že (ii) licencované materiály není možné nainstalovat, provozovat, prohlížet nebo jinak zpřístupňovat z jakéhokoliv jiného počítače nebo jeho prostřednictvím (například prostřednictvím jakéhokoliv druhu síťového připojení).

34. „Student“ znamená fyzickou osobu zapsanou jako student u akreditované vzdělávací instituce.

35. „Předplatné“ je program obecně nabízený společností Autodesk, v rámci kterého společnost Autodesk poskytuje mimo jiné aktualizace a vyšší verze, nové verze a další vybranou podporu, služby a školení k materiálům společnosti Autodesk.

36. „Doplňkové materiály“ znamenají materiály s výjimkou softwaru a materiálů týkajících se uživatelské dokumentace, které jsou poskytovány nebo dány k dispozici společností Autodesk k použití spolu se softwarem. Doplňkové materiály zahrnují zejména (a) obsah, jako jsou například vzorové kresby a návrhy, moduly ke kreslení a navrhování a představení prvků používaných v kresbách a návrzích (např. budovy, části budov, vybavení, nábytek, mosty, silnice, znaky, pozadí, prostředí a animace), (b) podkladové materiály, jako jsou například stavební řády a popis stavebních postupů, (c) nástroje k zobrazení výstupu ze softwaru, jako jsou například fonty, a (d) vývojové materiály, rozhraní pro programování aplikací (API) a další podobné vývojové materiály (včetně informací o API).

37. „Území“ znamená (a) zemi, země či jurisdikci/jurisdikce uvedenou v označení licence, nebo (b) pokud žádné označení licence neexistuje nebo v něm není uvedena žádná země či jurisdikce, zemi, ve které Držitel licenci na materiály společnosti Autodesk pořídil. Pokud je v označení licence uvedena členská země Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) nebo pokud Držitel licence v takové zemi materiály společnosti Autodesk pořídil, znamená „území“ všechny členské státy Evropské unie a EFTA.

38. „Odinstalovat“ znamená jakýmikoliv prostředky odstranit nebo dezaktivovat kopii materiálů společnosti Autodesk z pevného disku či jiného paměťového média nebo jinak zničit či znemožnit užívání kopie materiálů společnosti Autodesk.

39. „Vyšší verze (upgrade)“ znamená úplnou komerční verzi licencovaných materiálů, (a) která následuje po schválené předchozí verzi nebo ji nahrazuje (a může v sobě zahrnovat opravy chyb, korekční programy, servisní balíčky a aktualizace a upgrady předchozí verze nebo může rozšiřovat či doplňovat její vlastnosti nebo funkce) nebo znamená odlišnou verzi licencovaných materiálů, (b) která je poskytnuta Držiteli licence, který již od společnosti Autodesk získal licenci na příslušnou schválenou předchozí nebo odlišnou verzi, a (c) za kterou společnost Autodesk obvykle účtuje zvláštní poplatek nebo ji poskytuje výhradně zákazníkům v rámci programu spolupráce. Zda se v případě materiálů společnosti Autodesk jedná o vyšší verzi, může být uvedeno v příslušném označení licence. Zda se jedná o vyšší verzi materiálů společnosti Autodesk a zda Držitel licence splnil kritéria pro poskytnutí licence na konkrétní materiály společnosti Autodesk jako vyšší verzi, určí společnosti Autodesk.

40. „Uživatelská dokumentace“ znamená vysvětlující nebo instruktážní materiály k softwaru nebo doplňkovým materiálům (včetně materiálů týkajících se používání softwaru nebo doplňkových materiálů) v tištěné nebo elektronické podobě, které společnost Autodesk nebo její distributor začlenili do softwaru nebo doplňkových materiálů (nebo které k nim přibalili) nebo je jinak poskytli svým zákazníkům poté, co daní zákazníci získali licenci na software nebo doplňkové materiály, pořídili si je nebo nainstalovali.

41. „Požadavky VPN“ znamenají, že (i) licencované materiály jsou zpřístupňovány prostřednictvím bezpečné virtuální privátní sítě („VPN“), (ii) maximální počet souběžných uživatelů majících přístup k licencovaným materiálům (prostřednictvím síťové verze nebo VPN) nikdy nepřesáhne povolený počet, (iii) veškeré kopie licencovaných materiálů jsou nainstalovány a zpřístupněny výhradně ve spojení se zařízením technické ochrany případně dodávaným spolu s licencovanými materiály a (iv) připojení VPN je bezpečné a vyhovuje současným oborovým normám šifrování a ochrany.

Příloha B

Typy licencí

1. Licence na samostatnou (individuální) verzi. Pokud je v označení licence uveden typ licence jako „licence na samostatnou verzi“ nebo „licence na individuální verzi“, je Držitel licence oprávněn nainstalovat jednu základní kopii verze licencovaných materiálů uvedené v příslušném označení licence do jednoho (1) samostatně stojícího počítače a zpřístupnit tuto kopii licencovaných materiálů výhradně pracovníkům Držitele licence, výhradně pro interní obchodní potřeby Držitele licence. Držitel licence může také nainstalovat jednu další kopii licencovaných materiálů do jednoho dalšího (1) samostatně stojícího počítače, za předpokladu, že (i) tato další kopie licencovaných materiálů je zpřístupněna výhradně stejné osobě jako základní kopie, (ii) tato osoba je Držitelem licence (pokud je Držitelem licence fyzická osoba) nebo zaměstnancem Držitele licence, (iii) tato osoba zpřístupní další kopii výhradně za účelem plnění pracovních úkolů, když je mimo své běžné místo výkonu práce a výhradně pro interní obchodní potřeby Držitele licence, (iv) základní a další kopie nejsou zpřístupněny ve stejnou dobu. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, není licence na samostatnou (individuální) verzi časově omezená.

2. Licence na vícemístnou samostatnou verzi. Pokud je v označení licence označen typ licence jako „licence na vícemístnou samostatnou verzi“, je Držitel licence oprávněn nainstalovat základní kopie verze licencovaných materiálů uvedené v příslušném označení licence do povoleného počtu samostatně stojících počítačů a zpřístupnit tyto kopie licencovaných materiálů výhradně pracovníkům Držitele licence a výhradně pro interní obchodní potřeby Držitele licence. Držitel licence může také nainstalovat další kopie takových licencovaných materiálů do dalších počítačů, a to maximálně v povoleném počtu oprávněných uživatelů v samostatně stojícím počítači, s tím, že (i) každá další kopie takových licencovaných materiálů je zpřístupněna pouze téže osobě jako základní kopie, (ii) taková osoba je Držitelem licence (pokud je Držitel licence fyzickou osobou) nebo zaměstnancem Držitele licence, (iii) tato osoba zpřístupní další kopii výhradně za účelem plnění pracovních úkolů, když je mimo své běžné místo výkonu práce a výhradně pro interní obchodní potřeby Držitele licence, a (iv) základní a další kopie nejsou zpřístupněny ve stejnou dobu. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, není licence na vícemístnou samostatnou verzi časově omezená.

3. Licence na síťovou verzi. Pokud je označení licence označen typ licence jako „licence na síťovou verzi“, je Držitel licence oprávněn nainstalovat kopie verze licencovaných materiálů uvedené v příslušném označení licence v počítači a zpřístupnit tyto kopie licencovaných materiálů ve více počítačích v rámci sítě výhradně pracovníkům Držitele licence, výhradně pro interní obchodní potřeby Držitele licence, pouze za předpokladu, že maximální počet souběžných oprávněných uživatelů nepřesáhne povolený počet oprávněných uživatelů nebo jiná omezení stanovená nástrojem Autodesk License Manager. Držitel licence může na základě vlastního uvážení licencované materiály nainstalovat také na záložním serveru spuštěném na pozadí, s tím, že Držitel licence může licencované materiály na záložním serveru spuštěném na pozadí zpřístupnit pouze po dobu, kdy primární nainstalovaná kopie licencovaných materiálů nefunguje, a na základě týchž podmínek, které se vztahují na základní nainstalovanou kopii. „Záložní server spuštěný na pozadí“ znamená počítač souborového serveru, ve kterém je nainstalována druhá kopie softwaru a doplňkových materiálů, ale který je povoleno zpřístupnit pouze tehdy, pokud primární nainstalovaná kopie softwaru a doplňkových materiálů nefunguje, a to pouze po dobu trvání nefunkčnosti primární nainstalované kopie. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, není síťová licence časově omezená.

4. Licence na samostatnou (individuální) verzi pro vzdělávací instituce. Pokud je v označení licence označen typ licence jako „licence na samostatnou (individuální) verzi pro vzdělávací instituce“, je Držitel licence pro vzdělávací instituce oprávněn nainstalovat jednu kopii verze licencovaných materiálů uvedené v příslušném označení licence do jednoho (1) samostatně stojícího počítače (s určitými funkčními omezeními popsanými v bodu 6.3 – Dotčené údaje) a zpřístupnit tuto kopii licencovaných materiálů výhradně Držiteli licence pro vzdělávací instituce, a to výhradně pro vzdělávací účely. Licence na samostatnou (individuální) verzi pro vzdělávací instituce je časově omezená na dobu uvedenou v příslušném označení licence, nebo pokud taková doba stanovena není, na dobu třiceti šesti (36) měsíců od instalace nebo jak je jinak písemně schváleno společností Autodesk.

5. Licence na vícemístnou samostatnou verzi pro vzdělávací instituce. Pokud je v označení licence označen typ licence jako „licence na vícemístnou samostatnou verzi pro vzdělávací instituce“, je Držitel licence pro vzdělávací instituce oprávněn nainstalovat kopie verze licencovaných materiálů uvedené v příslušném označení licence do povoleného počtu samostatně stojících počítačů (s určitými funkčními omezeními popsanými v bodu 6.3 – Dotčené údaje) a zpřístupnit tyto kopie licencovaných materiálů výhradně držitelům licence pro vzdělávací instituce, a to výhradně pro vzdělávací účely. Licence na vícemístnou samostatnou verzi pro vzdělávací instituce je časově omezená na dobu uvedenou v příslušném označení licence, nebo pokud taková doba stanovena není, na dobu třiceti šesti (36) měsíců od instalace nebo jak je jinak písemně schváleno společností Autodesk.

6. Licence na síťovou verzi pro vzdělávací instituce. Pokud je v označení licence označen typ licence jako „licence na síťovou verzi pro vzdělávací instituce“, je Držitel licence pro vzdělávací instituce oprávněn nainstalovat kopie verze licencovaných materiálů uvedené v příslušném označení licence do jednoho počítače souborového serveru (s určitými funkčními omezeními popsanými v bodu 6.3 – Dotčené údaje) a zpřístupnit tyto licencované materiály na více počítačích v rámci sítě a umožnit zpřístupnění těchto kopií licencovaných materiálů výhradně držitelům licence pro vzdělávací instituce, a to výhradně pro vzdělávací účely, pouze za předpokladu, že maximální počet souběžných oprávněných uživatelů nepřesáhne povolený počet oprávněných uživatelů. Licence na síťovou verzi pro vzdělávací instituce je časově omezená na dobu uvedenou v příslušném označení licence, nebo pokud taková doba stanovena není, na dobu třiceti šesti (36) měsíců od instalace nebo jak je jinak písemně schváleno společností Autodesk.

7. Licence na edici pro osobní vzdělávání. Pokud je v označení licence označen typ licence jako „licence na edici pro osobní vzdělávání“, je Držitel licence oprávněn nainstalovat jednu kopii verze licencovaných materiálů uvedené v příslušném označení licence do jednoho (1) samostatně stojícího počítače (s určitými funkčními omezeními popsanými v bodu 6.3 – Dotčené údaje) a zpřístupnit tuto kopii licencovaných materiálů výhradně Držiteli licence jako jednotlivci výhradně pro účely osobního vzdělávání a pouze na místech nebo z míst, která nejsou laboratořemi nebo učebnami a která nejsou provozována za komerčními, odbornými nebo jinými výdělečnými účely. Licence na edici pro osobní vzdělávání platí po dobu určitou, která je uvedena v příslušném označení licence. Pokud taková doba není stanovena, platí licence třináct (13) měsíců od instalace.

8. Licence na zkušební verzi/verzi na ukázku/pro vyzkoušení. Pokud společnost Autodesk v příslušném dokladu o udělení licence označí typ licence jako „verzi na ukázku“, „zkušební verzi“, „verzi pro vyzkoušení“ nebo „verzi, která není určena k dalšímu prodeji“, je Držitel licence oprávněn nainstalovat jednu kopii verze licencovaných materiálů uvedené v příslušném označení licence do jednoho (1) samostatně stojícího počítače (s určitými funkčními omezeními popsanými v bodu 6.3 – Dotčené údaje) a zpřístupnit tuto kopii licencovaných materiálů výhradně pracovníkům Držitele licence pro zkušební účely, pouze za předpokladu, že maximální počet souběžných oprávněných uživatelů nepřesáhne jednoho (1) uživatele, a pouze z pracoviště Držitele licence. Licence na zkušební verzi platí po dobu určitou, která je uvedena v příslušném označení licence, nebo pokud taková doba není stanovena, platí licence třicet (30) dnů od instalace nebo po jinou dobu, kterou písemně schválí společnost Autodesk.

9. Licence na dobu určitou/s omezeným trváním/k pronájmu. Pokud společnost Autodesk v příslušném označení licence uvede, že se jedná o licenci na konkrétně stanovenou dobu či s omezeným trváním nebo licenci na dobu určitou nebo o licenci k pronájmu, bude mít Držitel licence právo nainstalovat a zpřístupnit licencované materiály pouze po dobu uvedenou v označení licence. Toto nainstalování a zpřístupnění musí odpovídat příslušnému typu licence a povolenému počtu. Pokud společnost Autodesk v příslušném označení licence uvede, že se jedná o licenci na konkrétně stanovenou dobu či s omezeným trváním nebo licenci na dobu určitou či licenci k pronájmu, ale žádná doba není v označení licence stanovena, platí licence devadesát (90) dnů od instalace (nebo po dobu stanovenou v bodech B.6 (Licence na síťovou verzi pro vzdělávací instituce), B.7 (Licence na edici pro osobní vzdělávání) nebo B.8 (Licence na zkušební verzi/verzi na ukázku/pro vyzkoušení) této Přílohy B pro licence v nich popsané).

10. Licence na síťovou verzi pro konkrétní relaci. Pokud je v označení licence označen typ licence jako „licence na síťovou verzi pro konkrétní relaci“, je Držitel licence oprávněn nainstalovat jednu (1) kopii verze licencovaných materiálů uvedené v příslušném označení licence do počítače a zpřístupnit tyto licencované materiály na více počítačích v rámci sítě prostřednictvím podporované aplikace pro virtualizaci výhradně pracovníkům Držitele licence a výhradně pro interní obchodní potřeby Držitele licence, pouze za předpokladu, že maximální počet souběžných relací nepřesáhne povolený počet oprávněných uživatelů nebo případná jiná omezení stanovená nástrojem Autodesk Licence Manager. Pro účely této licence na síťovou verzi pro konkrétní relaci, (a) je pojem „relace“ definován jako jednotlivá interaktivní výměna informací mezi dvěma počítači, které jsou propojeny prostřednictvím podporované aplikace pro virtualizaci, a (b) pojem „podporovaná aplikace pro virtualizaci“ znamená aplikace třetích stran pro virtualizaci nebo metody, u nichž je v uživatelské dokumentaci pro licencované materiály konkrétně uvedeno, že jsou podporovány společností Autodesk. Ve vztahu k příslušné podporované aplikaci pro virtualizaci souhlasí Držitel licence s tím, že aktivuje jakýkoliv dostupný mechanismus ke sledování relací, neprovede dezaktivaci žádného takového mechanismu ke sledování relací a uschová veškeré záznamy vytvořené takovým mechanismem ke sledování relací. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, není licence na síťovou verzi pro konkrétní relaci časově omezená.