Autodesk

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ:  AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM, ŻE LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI, KTÓRE ZOSTAŁY ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB DO KTÓRYCH NINIEJSZA UMOWA SIĘ ODWOŁUJE.

Poprzez wybór przycisku „Akceptuję" („I accept”) lub innego przycisku albo mechanizmu przeznaczonego do wyrażenia zgody na warunki zawarte w elektronicznej wersji niniejszej Umowy lub poprzez dokonanie instalacji, pobranie, uzyskanie dostępu bądź inne skopiowanie lub posłużenie się całością lub jakąkolwiek częścią Materiałów Autodesk (i) akceptuje Pan/Pani niniejszą Umowę w imieniu podmiotu, na rzecz którego uprawniony/-a Pan/Pani jest do podejmowania czynności (np. jako pracownik) i uznaje Pan/Pani, że podmiot ten jest prawnie związany postanowieniami niniejszej Umowy (a także zgadza się Pan/Pani podejmować czynności w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy) lub – jeżeli nie istnieje żaden taki podmiot, na rzecz którego uprawniony/-a Pan/Pani jest do podejmowania czynności – akceptuje Pan/Pani niniejszą Umowę we własnym imieniu jako osoba fizyczna i uznaje Pan/Pani, że jest Pan/Pani prawnie związany/-a postanowieniami niniejszej Umowy oraz (ii) oświadcza Pan/Pani i zapewnia, że jest uprawniony/-a i umocowany/-a do podejmowania czynności na rzecz tego podmiotu (o ile takowy istnieje) oraz do związania go (o ile istnieje) lub siebie postanowieniami umownymi. Nie zezwala się na akceptację niniejszej Umowy w imieniu innego podmiotu, chyba że jest Pan/Pani pracownikiem lub przedstawicielem takiego podmiotu uprawnionym do działania w jego imieniu.

Jeżeli Licencjobiorca nie ma woli zaakceptowania niniejszej Umowy lub jeżeli nie jest Pan/Pani uprawniony/-a i umocowany/-a do podejmowania czynności na rzecz tego podmiotu (o ile takowy istnieje) oraz do związania go lub siebie (jeżeli podmiot ów nie istnieje) postanowieniami umownymi, (a) PROSIMY NIE WYBIERAĆ PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” („I ACCEPT”) ANI ŻADNEGO INNEGO PRZYCISKU BĄDŹ MECHANIZMU PRZEZNACZONEGO DO WYRAŻENIA STOSOWNEJ ZGODY, A TAKŻE NIE DOKONYWAĆ INSTALACJI, POBRANIA, UZYSKANIA DOSTĘPU BĄDŹ INNEJ FORMY SKOPIOWANIA LUB POSŁUŻENIA SIĘ CAŁOŚCIĄ LUB JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ MATERIAŁÓW AUTODESK; PRZY CZYM (b) W CIĄGU 30 (TRZYDZIESTU) DNI OD DATY ZAKUPU MATERIAŁÓW AUTODESK LICENCJOBIORCA MOŻE JE ZWRÓCIĆ (WRAZ Z WSZELKIMI ICH KOPIAMI) PODMIOTOWI, OD KTÓREGO MATERIAŁY TE ZOSTAŁY ZAKUPIONE ZA ZWROTEM UISZCZONYCH PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OPŁAT LICENCYJNYCH.

Słowa „Umowa”, „Autodesk” i „Licencjobiorca” oraz pozostałe terminy pisane w niniejszej Umowie wielką literą są terminami zdefiniowanymi.  Stosowne definicje zawarte są w Załączniku A (chyba że dany termin został zdefiniowany w głównej części niniejszej Umowy).

1.         Licencja

1.1        Udzielenie Licencji. Autodesk udziela Licencjobiorcy ograniczonej licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej,  bez prawa udzielania podlicencji, z prawem do Instalacji i Dostępu do odczytywalnych komputerowo kopii kodu wynikowego Materiałów Licencjonowanych, zgodnie z właściwą Dokumentacją Użytkownika oraz niniejszą Umową, oraz do zwielokrotniania i dystrybucji kopii Materiałów Licencjonowanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Zezwala się na instalowanie Materiałów Licencjonowanych na jednym lub większej liczbie komputerów znajdujących się w jednym lub większej liczbie lokalizacji; umieszczanie i udostępnianie Materiały Licencjonowane na sieciowych serwerach plików w celu Zainstalowania Materiałów Licencjonowanych na innych Komputerach lub w celu korzystania z Materiałów Licencjonowanych w takiej sieci; oraz w celu tworzenia kopii zapasowych Materiałów Licencjonowanych. Oprogramowanie jest licencjonowane jako pojedynczy produkt, a jego komponenty nie mogą być wyodrębnione dla potrzeb dokonania Instalacji, uzyskania Dostępu, dystrybucji, ani korzystania. Zezwala się na wykonywanie nieograniczonej liczby kopii Materiałów Licencjonowanych oraz na dystrybuowanie takich kopii do innych osób lub podmiotów, w tym na pobieranie Materiałów Licencjonowanych z Internetu lub podobnego źródła sieciowego, pod warunkiem, że (i) wszystkie takie kopie będą zawierać niniejszą Umowę oraz takie same informacje o prawie autorskim i informacja o właścicielu praw autorskich oraz inne oznaczenia własności, jakie znajdują się na lub w Materiałach licencjonowanych, (ii) Materiały Licencjonowane zostaną skopiowane i rozdystrybuowane w całości, (iii) Oprogramowanie (niezależnie od tego, czy jest ono zintegrowane z innymi technologiami jako komponent, czy też jako produkt autonomiczny) będzie wymagać od użytkowników końcowych uzyskania dostępu w celu przeprowadzenia pełnego procesu Instalacji Oprogramowania, w tym dostępu do niniejszej Umowy, oraz (iv) nie będzie Pan/Pani dystrybuować kopii Materiałów Licencjonowanych, które są niekompletne, zmodyfikowane, poddane inżynierii wstecznej lub innym zmianom.

1.2        Nowsze Wersje i Poprzednie Wersje. 

1.2.1     Efekt Nowszych Wersji.  Jeżeli Autodesk lub dowolny Odsprzedawca przekaże Licencjobiorcy  Nowszą Wersję w stosunku do innych Materiałów Licencjonowanych, na które Licencjobiorca uzyskał wcześniejszą licencję, wówczas Materiały Licencjonowane, na które Licencjobiorca uzyskał wcześniejszą licencję oraz wszelkie inne związane z tym Materiały Autodesk uznane zostaną za „Poprzednią Wersję”.  Z wyjątkiem postanowień Paragrafu 1.2.2 (Wyjątek dla Licencjobiorców Subskrypcji) licencja udzielona na każdą Poprzednią Wersję wraz ze związanymi z nią pozostałymi prawami wygaśnie w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od Instalacji Nowszej Wersji.  W tymże terminie 120 (stu dwudziestu) dni, z wyjątkiem postanowień Paragrafu 1.2.2 (Wyjątek dla Licencjobiorców Subskrypcji: (a) Licencjobiorca ma obowiązek zaprzestać używania Poprzedniej Wersji oraz dokonać Odinstalowania wszystkich egzemplarzy Poprzedniej Wersji, oraz (b) z upływem tego okresu dana Poprzednia Wersja przestanie stanowić Materiały Licencjonowane i uznana zostanie za Materiały Wykluczone, a Licencjobiorca nie będzie już posiadaczem licencji na tę Poprzednią Wersję. Na żądanie Autodesk Licencjobiorca zniszczy lub zwróci wszystkie kopie Poprzedniej Wersji na ręce Autodesk lub Odsprzedawcy, od którego zostały one zakupione. Autodesk zastrzega sobie prawo zażądania od Licencjobiorcy okazania zadowalającego dowodu Odinstalowania wszystkich kopii Poprzedniej Wersji i, według uznania Autodesk, zniszczenia lub zwrotu do Autodesk lub Odsprzedawcy, od którego zostały zakupione.

1.2.2     Wyjątek dla Licencjobiorców Subskrypcji.  Wygaśnięcie praw do Poprzednich Wersji, o których mowa w Paragrafie 1.2.1 (Efekt Nowszych Wersji), może nie mieć zastosowania do Licencjobiorcy, jeżeli oraz w zakresie, w jakim (a) Licencjobiorca posiada Subskrypcję, a Warunki Programu Subskrypcji upoważniają Licencjobiorcę do zachowania tychże Poprzednich Wersji lub (b) Autodesk wyda inne stosowne upoważnienie na piśmie.

1.3        Warunki Dodatkowe.  Materiały Licencjonowane (lub ich części) mogą podlegać warunkom (np. warunkom dodanym do tych Materiałów Licencjonowanych lub udostępnionym w związku z zamówieniem, instalacją, pobraniem, uzyskaniem dostępu, korzystaniem lub kopiowaniem Materiałów Licencjonowanych) dodatkowym lub różniącym się od warunków określonych w niniejszej Umowie, przy czym Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie takich dodatkowych lub odmiennych warunków.

1.4        Pozostałe Materiały.  W przypadku przekazania lub udostępnienia Licencjobiorcy przez Autodesk jakichkolwiek dodatkowych materiałów związanych z Materiałami Licencjonowanymi, w tym wszelkich korekt, poprawek (patches), pakietów usług (service packs), uaktualnień lub bardziej zaawansowanych albo nowszych wersji w stosunku do Materiałów Licencjonowanych (w tym Nowszych Wersji) lub Materiałów Uzupełniających albo Dokumentacji Użytkownika dołączonej do Materiałów Licencjonowanych, (a) te dodatkowe materiały mogą zawierać lub podlegać innym warunkom dodatkowym lub różniącym się od warunków określonych w niniejszej Umowie (w tym m.in. dodatkowych lub odmiennych opłat, warunków licencji lub ograniczeń korzystania), przy czym Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie takich dodatkowych lub odmiennych warunków, lub (b) jeżeli nie istnieją żadne inne warunki mające zastosowanie do dodatkowych materiałów, materiały te będą – z wyjątkiem odmiennych postanowień niniejszego Paragrafu 1.2 (Nowsze Wersje i Poprzednie Wersje) – podlegały tym samym warunkom (w tym m.in. licencjom, stosownemu Typowi Licencji i Dozwolonej Liczbie oraz pozostałym warunkom niniejszej Umowy) co Materiały Licencjonowane, do których te dodatkowe materiały się odnoszą.  W żadnym przypadku postanowienia zdania poprzedzającego nie spowodują powstania jakichkolwiek praw dotyczących Materiałów Wykluczonych.

1.5        Autoryzowani Użytkownicy.  Licencjobiorca może zezwolić na Instalację i/lub uzyskanie Dostępu do Materiałów Licencjonowanych wyłącznie Personelowi Licencjobiorcy (z wyjątkiem odmiennych postanowień mających zastosowanie do danego Typu Licencji), przy czym każda taka Instalacja i Dostęp będą podlegać wszelkim pozostałym wymogom wynikającym z postanowień niniejszej Umowy, stosownego Typu Licencji i Dozwolonej Liczby.  Licencjobiorca ponosił będzie odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszej Umowy przez Personel Licencjobiorcy oraz wszelkie pozostałe osoby, które ewentualnie uzyskają Dostęp do Materiałów Autodesk za pośrednictwem Licencjobiorcy (bez względu na to, czy uzyskanie Dostępu odbędzie się z upoważnienia Autodesk czy nie oraz bez względu na to, czy odbędzie się w ramach stosownego Typu Licencji i Dozwolonej Liczby czy nie).

1.6        Materiały Licencjonowane Stron Trzecich.  Materiały Autodesk mogą zawierać w sobie lub może im towarzyszyć oprogramowanie, dane lub inne materiały stron trzecich podlegające warunkom dodatkowym lub różniącym się od warunków określonych w niniejszej Umowie i przekazane na podstawie takich dodatkowych lub odmiennych warunków.  Warunki te mogą być przytoczone lub zawarte w stosownym oprogramowaniu, danych lub innych materiałach stron trzecich (np. w polu „Informacje”) albo na wskazanej przez Autodesk stronie internetowej (w postaci adresu internetowego zamieszczonego na stronie internetowej Autodesk lub który Autodesk może przekazać na żądanie).  Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie tych warunków.  Ponadto Licencjobiorca ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie i przestrzeganie warunków wszelkich licencji, jakie ewentualnie okażą się niezbędne do korzystania z oprogramowania, danych i innych materiałów stron trzecich, z których Licencjobiorca będzie korzystał lub które zostaną mu przekazane do korzystania w powiązaniu z Materiałami Licencjonowanymi.  Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Autodesk nie składa oświadczeń ani zapewnień dotyczących oprogramowania, danych i innych materiałów stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu oraz nie składa oświadczeń ani zapewnień dotyczących korzystania przez Licencjobiorcę z oprogramowania, danych i innych materiałów stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takiego korzystania.

1.7        Subskrypcja.  Autodesk może zaoferować, a Licencjobiorca może zdecydować się na nabycie Subskrypcji Materiałów Licencjonowanych przekazanych Licencjobiorcy na podstawie niniejszej Umowy (przy czym Subskrypcje te mogą obejmować prawa dodatkowe lub różniące się od praw określonych w niniejszej Umowie).  Wszelkie Subskrypcje podlegają ustalonym przez Autodesk warunkom mającym zastosowanie do danych Subskrypcji, określonych w stosownych Warunkach Programu Subskrypcji.  Licencjobiorca wyraża zgodę na to, że jeżeli zamówi, zaakceptuje lub skorzysta z jakiejkolwiek Subskrypcji, będzie związany obowiązującymi w danym momencie warunkami zgodnymi ze stosownymi Warunkami Programu Subskrypcji (przy czym warunki te, z ewentualnymi późniejszymi zmianami, stanowią część niniejszej Umowy i są do niej włączone przez odniesienie). Ponadto Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie tych warunków.  Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może nałożyć wymóg dodatkowej akceptacji stosownych warunków przed udostępnieniem Subskrypcji.

1.8        Usługi.  Autodesk może świadczyć Usługi, a Licencjobiorca może zdecydować się na skorzystanie z pewnych dostępnych w danym czasie Usług.  Wszelkie Usługi podlegają ustalonym przez Autodesk warunkom mającym zastosowanie do danych Usług, określonych w stosownych Warunkach Świadczenia Usług.  Licencjobiorca wyraża zgodę na to, że jeżeli zamówi, zaakceptuje lub skorzysta z jakichkolwiek Usług, będzie związany obowiązującymi w danym momencie warunkami zgodnymi ze stosownymi Warunkami Świadczenia Usług (przy czym warunki te, z ewentualnymi późniejszymi zmianami, stanowią część niniejszej Umowy i są do niej włączone przez odniesienie). Ponadto Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie tych warunków.  Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może nałożyć wymóg dodatkowej akceptacji stosownych warunków przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

1.9        [Punkt zastrzeżony]

1.10      Charakter Licencji.  Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nabycia przezeń licencji na Materiały Licencjonowane, Subskrypcję lub Usługi nabycie to nie jest uzależnione od zapewnienia jakichkolwiek przyszłych cech ani funkcjonalności i nie podlega żadnym sformułowanym przez Autodesk publicznie lub w inny sposób uwagom (przekazanym ustnie, pisemnie lub inaczej) w odniesieniu do przyszłych cech lub funkcjonalności.

1.11      Interfejsy Programowania Aplikacji (API).  Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie Informacje API i Materiały Programistyczne (o ile nie zostały inaczej określone przez Autodesk w dodatkowych lub odmiennych warunkach dotyczących Informacji API lub Materiałów Programistycznych) (a) są poufne i stanowią własność Autodesk, (b) nie mogą być rozpowszechniane, ujawniane ani w żaden inny sposób przekazywane stronom trzecim, (c) mogą być wykorzystywane wyłącznie wewnątrz podmiotu i tylko w związku z dozwolonym korzystaniem przez Licencjobiorcę na wewnętrzne potrzeby z Materiałów Licencjonowanych, do których Informacje API i Materiały Programistyczne się odnoszą, np. dla potrzeb opracowania i obsługi aplikacji, modułów i komponentów funkcjonujących na bazie lub wespół z tymi Materiałami Licencjonowanymi, oraz (d) mogą być Instalowane wyłącznie na tym samym Komputerze/tych samych Komputerach, na którym/których dozwolona jest Instalacja stosownych Materiałów Licencjonowanych.  Niezależnie od powyższego lub postanowień punktu 3 (Wszystkie Prawa Zastrzeżone), jeżeli Licencjobiorca opracuje jakiekolwiek tego rodzaju aplikacje, moduły i komponenty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwi Licencjobiorcy korzystania z tych aplikacji, modułów i komponentów wraz z (ani łączenia tych aplikacji, modułów i komponentów z) innym oprogramowaniem i sprzętem (w tym oprogramowaniem i sprzętem stron trzecich), pod warunkiem, że te aplikacje, moduły i komponenty (i) nie zawierają w sobie żadnych Materiałów Programistycznych ani innych Materiałów Autodesk (poza Informacjami API, które były wykorzystywane przy ich opracowywaniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy) oraz (ii) nie ujawniają Informacji API. Dla potrzeb niniejszego Paragrafu 1.11 Interfejsy programowania aplikacji (API) (A) „Informacje API” oznaczają standardowe informacje dotyczące interfejsów programowania aplikacji (API) zazwyczaj przekazywane przez Autodesk licencjobiorcom Materiałów Licencjonowanych, określające wymogi interfejsowania (np. wywoływania funkcji lub kierowania funkcjami) oprogramowania zawartego w tych Materiałach Licencjonowanych; oraz (B) „Materiały Programistyczne” oznaczają narzędzia dla programistów (SDK) oraz inne zestawy narzędzi, biblioteki, skrypty, kod referencyjny lub próbny, a także podobnego rodzaju materiały dla programistów zawarte w Materiałach Licencjonowanych.  Informacje API nie obejmują wdrożenia informacji związanych z interfejsowaniem, Materiałów Programistycznych ani żadnego innego oprogramowania, modułu ani komponentu.

2.         Ograniczenia/Zakazy związane z licencją

2.1        Ograniczenia i Wyłączenia.

2.1.1     Nieudzielenie Licencji/Niedozwolone Działania.  Strony przyjmują do wiadomości i akceptują , że niezależnie od ewentualnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy nie zostaje udzielona licencja (w sposób wyraźny, dorozumiany ani żaden inny) na podstawie niniejszej Umowy (przy czym niniejsza Umowa wyraźnie wyłącza wszelkie prawa w odniesieniu do następujących pozycji) (a) na Materiały Wyłączone, (b) na wszelkie Materiały Autodesk, których Licencjobiorca nie nabył w sposób zgodny z prawem lub które Licencjobiorca nabył z naruszeniem niniejszej Umowy albo w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, (c) na Instalację lub Dostęp do Materiałów Licencjonowanych wykraczające poza stosowny okres licencyjny (będący okresem określonym lub okresem Subskrypcji) lub poza zakres stosownego Typu Licencji lub Dozwolonej Liczby, (d) na Instalację Materiałów Licencjonowanych na dowolnym Komputerze innym niż Komputer stanowiący własność lub przedmiot leasingu i kontrolowany przez Licencjobiorcę, chyba że Autodesk wyda inne stosowne upoważnienie na piśmie, (e) na rozpowszechnianie, wydzierżawianie, wypożyczanie, wynajmowanie, sprzedaż, podlicencjonowanie, zbywanie lub inną formę przekazania całości lub dowolnej części Materiałów Autodesk jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie lub w stosunku do których Autodesk wyda inne stosowne upoważnienie na piśmie, (f) na przekazanie lub udostępnienie jakichkolwiek cech lub funkcjonalności Materiałów Autodesk dowolnej osobie lub podmiotowi (chyba że samemu Licencjobiorcy dla potrzeb określonych w stosownym Typie Licencji), niezależnie od tego, czy poprzez sieć czy nie, oraz czy na warunkach hostingu czy nie, (g) o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w odniesieniu do danego Typu Licencji, na Instalację lub Dostęp albo zezwolenie na Instalację lub Dostęp do Materiałów Autodesk poprzez Internet lub inną sieć nielokalną, w tym m.in. na korzystanie powiązane z siecią rozległą (WAN), wirtualną siecią prywatną (VPN), wirtualizacją, hostingiem strony internetowej, podziałem czasu (time-sharing), biurem usług (service bureau), oprogramowaniem jako usługą, chmurą obliczeniową lub inną usługą albo technologią, (h) na usuwanie, modyfikowanie lub zasłanianie jakichkolwiek oznaczeń własności, etykiet lub znaków umieszczonych na Materiałach Autodesk, (i) na dekompilowanie, rozmontowywanie lub dokonywanie innego rodzaju inżynierii wstecznej w stosunku do Materiałów Autodesk, ani (j) na tłumaczenie, adaptację, reorganizację lub tworzenie dzieł pochodnych w oparciu o Materiały Autodesk ani na jakiekolwiek ich modyfikowanie w dowolnym celu.

2.1.2     Materiały Licencjonowane Jako Pojedynczy Produkt.  Licencja na Materiały Licencjonowane zostaje udzielona Licencjobiorcy jako pojedynczy produkt, a stosowne komponenty nie mogą być wyodrębnione dla potrzeb dokonania Instalacji lub uzyskania Dostępu (przy czym Instalacja wszystkich tych komponentów i Dostęp do nich muszą być realizowane na tym samym Komputerze, chyba że Autodesk wyda inne stosowne upoważnienie na piśmie).

2.1.3     Terytorium.  Licencje udzielone w niniejszej Umowie obejmują swoim zasięgiem wyłącznie obręb Terytorium, chyba że Autodesk wyda inne stosowne upoważnienie na piśmie.  Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zezwala Licencjobiorcy (w tym m.in. ewentualnemu Personelowi Licencjobiorcy) na dokonywanie Instalacji ani uzyskiwanie Dostępu do Materiałów Licencjonowanych poza obrębem Terytorium.

2.1.4     Efekt Nieuprawnionego Korzystania.  Licencjobiorca nie będzie się angażował ani nie zezwoli żadnej stronie trzeciej na angażowanie się, ani nie ułatwi jej angażowania się w jakiekolwiek formy korzystania lub działania zakazane (ani żadne formy korzystania lub działania niezgodne z ograniczeniami opisanymi) w niniejszym Paragrafie 2.1 Ograniczenia i Wyłączenia (łącznie: „Nieuprawnione Korzystanie”).  Każde Nieuprawnione Korzystanie i każda Instalacja Materiałów Licencjonowanych lub Dostęp do Materiałów Licencjonowanych przekazanych na podstawie niniejszej Umowy wykraczające poza zakres stosownych udzielonych licencji (w tym m.in. wykraczające poza zakres stosownego Typu Licencji i/lub Dozwolonej Liczby) lub w inny sposób niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, stanowi lub skutkuje naruszeniem praw własności intelektualnej Autodesk oraz naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.  Licencjobiorca niezwłocznie powiadomi Autodesk o każdym przypadku Nieuprawnionego Korzystania oraz o każdej innej formie nieuprawnionej Instalacji lub Dostępu.

2.2        Obchodzenie Zabezpieczeń. 

2.2.1     Licencjobiorca nie może (i) wykorzystywać żadnego sprzętu, urządzenia, oprogramowania ani innych środków do (lub przeznaczonych do) obchodzenia lub usuwania jakiejkolwiek formy technicznego zabezpieczenia wykorzystywanego przez Autodesk w związku z Materiałami Autodesk ani (ii) dokonywać Instalacji ani uzyskiwać Dostępu do Materiałów Autodesk za pomocą jakiegokolwiek kodu produktu, kodu autoryzacji, numeru seryjnego ani innego urządzenia służącego do ochrony kopii niedostarczonego przez Autodesk bezpośrednio lub poprzez Odsprzedawcę.  Z zastrzeżeniem ogólnego charakteru powyższego postanowienia, Licencjobiorca nie może wykorzystywać żadnego sprzętu, urządzenia, oprogramowania ani innych środków do (lub przeznaczonych do) obchodzenia lub usuwania Menedżera Licencji Autodesk albo dowolnego narzędzia lub środka ochrony technicznej dostarczonego lub udostępnionego przez Autodesk w celu zarządzania, monitorowania lub kontrolowania Instalacji Materiałów Autodesk lub Dostępu do Materiałów Autodesk.

2.2.2     Licencjobiorca nie może wykorzystywać żadnego sprzętu, urządzenia, oprogramowania ani innych środków do (lub przeznaczonych do) obchodzenia lub usuwania jakichkolwiek ograniczeń korzystania ani odblokowania funkcjonalności wyłączonych przez Autodesk w związku z Materiałami Wyłączonymi.  Licencjobiorca nie może obchodzić ani usuwać żadnej funkcjonalności ani ograniczenia technicznego Materiałów Autodesk, które uniemożliwiają lub utrudniają nieuprawnione kopiowanie, Instalację lub Dostęp do Materiałów Wyłączonych (lub które są do tego przeznaczone).

2.3        Wyjątki od Zakazów.  Zakazy zawarte w niniejszej Umowie, w tym m.in. w niniejszym Paragrafie 2 (Ograniczenia/Zakazy związane z licencją), nie mają zastosowania w zakresie, w jakim stosowny przepis prawa (w tym m.in. przepisy prawa wdrażające Dyrektywę KE 91/250 w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych oraz przepisy prawa obowiązujące w innych jurysdykcjach, a dotyczące podobnego przedmiotu) nie zezwala na egzekwowanie danego zakazu.  Ponadto niniejsza Umowa opisuje pewne prawa wynikające z przepisów.  Licencjobiorcy przysługiwać mogą inne prawa wynikające z przepisów obowiązujących w stanie lub państwie, w którym Materiały Licencjonowane zostały nabyte, w związku z czym niniejsza Umowa nie modyfikuje praw Licencjobiorcy wynikających z przepisów obowiązujących w tym stanie lub państwie, jeżeli oraz w zakresie, w jakim przepisy prawa danego stanu lub państwa nie zezwalają na wprowadzenie takich postanowień modyfikujących do niniejszej Umowy.  Na Licencjobiorcy spoczywa ciężar udowodnienia, że stosowny przepis prawa nie zezwala na egzekwowanie danego zakazu lub na wprowadzenie do niniejszej Umowy postanowień zmieniających określone prawa obowiązujące w danym stanie lub państwie.

3.         Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Autodesk i jego licencjodawcy zachowują prawo własności oraz wszelkie pozostałe prawa do Materiałów Autodesk oraz wszystkich kopii Materiałów Autodesk, w tym m.in. wszelkich powiązanych praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów i innych praw własności intelektualnej.  Licencjobiorca jest jedynie posiadaczem ograniczonych licencji wyraźnie udzielonych postanowieniami niniejszej Umowy w odniesieniu do Materiałów Licencjonowanych i nie przysługują mu żadne inne prawa, w tym prawa dorozumiane.  Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Materiały Autodesk są licencjonowane, a nie sprzedawane, oraz że prawa do Instalacji Materiałów Licencjonowanych i Dostępu do Materiałów Licencjonowanych nabywane być mogą wyłącznie na podstawie licencji udzielonej przez Autodesk. Struktura i organizacja Oprogramowania zawartego w Materiałach Autodesk, wszelkie kody źródłowe lub podobne materiały odnoszące się do tego Oprogramowania, wszelkie Informacje API i Materiały Programistyczne – w obu przypadkach opisane w Paragrafie 1.11 Interfejsy programowania aplikacji (API) – a także wszelkie pozostałe Materiały Licencjonowane określone jako poufne lub zastrzeżone stanowią cenne tajemnice handlowe oraz poufne i zastrzeżone informacje Autodesk i jego dostawców, w związku z czym (a) nie mogą być rozpowszechniane, ujawniane ani w inny sposób przekazywane stronom trzecim oraz (b) mogą być wykorzystywane wyłącznie wewnątrz podmiotu i tylko w związku z dozwolonym korzystaniem przez Licencjobiorcę z Materiałów Licencjonowanych na własne wewnętrzne potrzeby. 

4.         Kwestie związane z Prywatnością; Wykorzystanie Informacji; Łączność

4.1        Kwestie związane z Prywatnością oraz Wykorzystanie Informacji. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że Licencjobiorca (oraz osoby trzecie działające w imieniu Licencjobiorcy) zapewni, a Autodesk i jego Odsprzedawcy (oraz osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jego Odsprzedawców) będą mogli uzyskać niektóre informacje i dane dotyczące Licencjobiorcy (w tym m.in. informacje osobiste) i działalności Licencjobiorcy w związku z niniejszą Umową, w tym m.in. informacje i dane zapewniane lub uzyskane przez Autodesk i jego Odsprzedawców (lub osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jego Odsprzedawców) za pośrednictwem Formularza Informacji o Kliencie lub w inny sposób, w związku ze złożeniem zamówienia, dokonaniem rejestracji, aktywacji, aktualizacji, nadaniem ważności prawu własności, wykonaniem audytu, monitorowaniem Instalacji i uzyskiwaniem Dostępu do Materiałów, Subskrypcji i Usług Autodesk oraz zarządzaniem relacjami z Licencjobiorcą. Licencjobiorca niniejszym wyraża zgodę na utrzymywanie, korzystanie, przechowywanie i ujawnianie przez Autodesk takich informacji i danych (w tym m.in. ewentualnych informacji osobistych) zgodnie z politykami Autodesk dotyczącymi prywatności i ochrony danych, które to polityki mogą od czasu do czasu być aktualizowane, w tym, bez ograniczeń, Polityka Prywatności Autodesk dostępna obecnie pod adresem: http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy. Nie ograniczając ogólności powyższego stwierdzenia, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że (a) Autodesk może od czasu do czasu powiadomić Licencjobiorcę (oraz osoby trzecie działające w jego imieniu) o konieczności wyrażenia zgody na warunki Polityki Prywatności Autodesk i/lub zgody na określone wykorzystanie informacji i danych (w tym, bez ograniczeń, danych osobowych) przekazywać informacje i dane, w tym m.in. informacje i dane dotyczące korzystania przez Licencjobiorcę z Materiałów i Subskrypcji Autodesk oraz składanych przez Licencjobiorcę wniosków o udzielenie wsparcia technicznego spółkom powiązanym i Odsprzedawcom Autodesk, a także innym osobom trzecim w związku z zapewnianiem, utrzymywaniem, administracją lub korzystaniem z Materiałów Licencjonowanych, Subskrypcji lub Usług lub w związku z egzekwowaniem wszelkich umów dotyczących Materiałów Licencjonowanych, Subskrypcji lub Usług oraz że (b) Autodesk może wysyłać takie informacje i dane za granicę, w tym do jurysdykcji, w których prawa dotyczące prywatności i ochrony danych chronią Licencjobiorcę w mniejszym stopniu, niż w jurysdykcji, w której Licencjobiorca posiada swoją siedzibę. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że takie polityki mogą być od czasu do czasu przez Autodesk zmieniane oraz że Licencjobiorcę będą obowiązywać takie zmiany od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Autodesk lub otrzymania pisemnego zawiadomienia od Autodesk.

4.2        Łączność. Niektóre Materiały Licencjonowane mogą ułatwić Licencjobiorcy (lub od niego wymagać) dostęp i korzystanie z treści i usług zamieszczonych na stronach internetowych prowadzonych przez Autodesk lub osoby trzecie. W niektórych przypadkach takie treści i usługi, pomimo tego że są one umieszczone na takich stronach internetowych, mogą stanowić właściwości, funkcje lub przedłużenia Materiałów Licencjonowanych na Komputerze Licencjobiorcy. Uzyskanie dostępu do takich treści lub usług oraz wykorzystanie Materiałów Licencjonowanych może spowodować automatyczne połączenie się Komputera Licencjobiorcy z Internetem bez osobnego powiadomienia (przejściowo, okresowo lub regularnie) oraz nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Autodesk lub osoby trzeciej - na przykład, w celu przekazania Licencjobiorcy dodatkowych informacji, właściwości lub funkcjonalności lub w celu weryfikacji korzystania z Materiałów Licencjonowanych i/lub treści lub usług w sposób dozwolony niniejszą Umową lub innymi mającymi zastosowanie warunkami. Do ww. połączeń ze stroną internetową Autodesk mają zastosowanie polityki Autodesk dotyczące prywatności i ochrony danych opisane w Paragrafie 4 (Kwestie związane z Prywatnością; Wykorzystanie Informacji; Łączność). Do ww. połączeń ze stronami internetowymi osób trzecich mają zastosowanie warunki (w tym zapisy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności i zawiadomienia) umieszczone na takich stronach internetowych lub w inny sposób związane z treściami lub usługami osób trzecich. Autodesk nie posiada kontroli, nie udziela zatwierdzenia oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie takie treści lub usługi osób trzecich, a także za wszelkie transakcje pomiędzy Licencjobiorcą a jakąkolwiek osobą trzecią związane z takimi treściami lub usługami, w tym m.in. polityki prywatności takiej osoby trzeciej, wykorzystywanie przez nią informacji osobistych, realizację dostaw lub płatności za towary i usługi, a wszelkie inne warunki związane z takimi transakcjami istnieją wyłącznie pomiędzy Licencjobiorcą a taką osobą trzecią. Autodesk może w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu dokonać modyfikacji lub zaprzestać udostępniania treści lub usług osób trzecich. Uzyskanie dostępu lub korzystanie z niektórych treści i usług (Autodesk lub osób trzecich) może wymagać akceptacji odrębnych warunków i/lub uiszczenia dodatkowych opłat.

5.         Wyłączenie Gwarancji, Organiczona Odpowiedzialność

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA  ANI AUTODESK, ANI JEGO DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ, A LICENCJOBIORCA NIE OTRZYMUJE, ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, STWIERDZEŃ LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB NIENARUSZANIA PRAWA ORAZ GWARANCJI W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB PRZEBIEGU TRANSAKCJI, LUB DOKONYWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH) W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW, SUBSKRYPCJI LUB USŁUG AUTODESK (ZGODNIE Z SUBSKRYPCJĄ LUB W INNY SPOSÓB), NADTO LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE MATERIAŁY AUTODESK SĄ DOSTARCZANE MU ZGODNIE Z ICH AKTUALNYM STANEM, I AKCEPTUJE JE JAKO TAKIE . WSZELKIE OŚWIADCZENIA LUB STWIERDZENIA NA TEMAT MATERIAŁÓW AUTODESK, SUBSKRYPCJI LUB USŁUG I ICH WŁAŚCIWOŚCI LUB FUNKCJI, ZAWARTE W MATERIAŁACH LICENCJONOWANYCH LUB DOKONANE W KOMUNIKACJI Z LICENCJOBIORCĄ, SĄ WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWIĄ GWARANCJI, STWIERDZENIA LUB WARUNKU. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZYCH STWIERDZEŃ, AUTODESK NIE GWARANTUJE: (a) NIEPRZERWANEGO, POZBAWIONEGO USTEREK, BEZPIECZNEGO, DOKŁADNEGO, NIEZAWODNEGO ORAZ KOMPLETNEGO DZIAŁANIA LUB REZULTATÓW MATERIAŁÓW LICENCJONOWANYCH LUB USŁUG, ZARÓWNO BĘDĄCYCH JAK I NIEBĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM SUBSKRYPCJI LUB POMOCY TECHNICZNEJ UDZIELANEJ PRZEZ AUTODESK LUB OSOBĘ TRZECIĄ; (b) DOKONYWANIA PRZEZ AUTODESK LUB OSOBĘ TRZECIĄ NAPRAW USTEREK; LUB (c) REALIZACJI PRZEZ AUTODESK LUB OSOBĘ TRZECIĄ OBSŁUGI POSZCZEGÓLNYCH WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY TECHNICZNEJ LUB SPEŁNIENIA PRZEZ TAKĄ OBSŁUGĘ WYMAGAŃ LUB OCZEKIWAŃ LICENCJOBIORCY. ŻADEN Z POWYŻSZYCH ZAPISÓW NIE OGRANICZA OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI LUB WARUNKÓW, JAKIE MOGĄ WYNIKAĆ Z MOCY PRAWA I KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE, OGRANICZONE LUB ZMODYFIKOWANE PRZEZ PRZECIWNE OGRANICZENIA UMOWNE.

6.         Ostrzeżenia

6.1        Ograniczenia Funkcjonalne. Materiały Licencjonowane i Usługi (oprócz Materiałów Licencjonowanych przeznaczonych do użytku niekomercyjnego, takich jak Materiały Autodesk przeznaczone do użytku domowego lub innych celów konsumpcyjnych lub licencjonowanych tylko dla celów edukacyjnych lub związanych z indywidualną nauką) są profesjonalnymi narzędziami komercyjnymi przeznaczonymi wyłącznie do użytku przeszkolonych fachowców. W szczególności w przypadku profesjonalnego użycia komercyjnego Materiały Licencjonowane i Usługi nie zastępują profesjonalnego osądu Licencjobiorcy lub niezależnego przeprowadzenia testów. Materiały Licencjonowane i Usługi przeznaczone są do wspomagania Licencjobiorcy przy wykonywaniu przez niego projektu, analizy, symulacji, oszacowania, testowania i/lub innych działań i nie zastępują własnych i niezależnych projektów, analiz, symulacji, oszacowań, testów, i/lub innych działań Licencjobiorcy, w tym także dotyczących wytrzymałości produktów, bezpieczeństwa i użytkowania. W związku z szeroką gamą potencjalnych zastosowań Materiałów Licencjonowanych i Usług, Materiały Licencjonowane i Usługi nie zostały przetestowane we wszystkich sytuacjach, w których mogą zostać użyte. Autodesk w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane przy pomocy tych Materiałów Licencjonowanych lub Usług. Osoby korzystające z Materiałów Licencjonowanych lub z Usług odpowiadają za nadzór nad Materiałami Licencjonowanymi i Usługami oraz zarządzanie i kontrolę nad nimi, a także za wyniki korzystania z Materiałów Licencjonowanych. W zakres tej odpowiedzialności wchodzi między innymi ustalenie odpowiednich sposobów wykorzystania Materiałów Licencjonowanych i Usług, i wybór Materiałów Licencjonowanych i Usług oraz innych programów komputerowych i materiałów dla osiągnięcia zamierzonych wyników. Osoby korzystające z Materiałów Licencjonowanych lub Usług odpowiadają także za ustanowienie wystarczających niezależnych procedur testowania niezawodności, dokładności, kompletności i wszelkich innych charakterystyk wszelkich danych będących rezultatem Materiałów Licencjonowanych lub Usług, w tym m.in. wszelkich przedmiotów zaprojektowanych przy pomocy Materiałów Licencjonowanych lub Usług. Ponadto Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, aby Materiały Licencjonowane stanowiły część całkowitego unikatowego środowiska sprzętowego i oprogramowania Licencjobiorcy dostarczającego szczegółowych funkcjonalności oraz że Materiały Licencjonowane i Usługi dostarczone przez Autodesk mogą nie osiągnąć oczekiwanych przez Licencjobiorcę wyników w ramach projektu, analizy, symulacji, oszacowania Licencjobiorcy i/lub ograniczeń testowych.

6.2        Kody Aktywacji i Bezpieczeństwo.

6.2.1     Kod Aktywacji Wymagany do Instalacji/Uzyskania Dostępu i Dalszego Używania. Instalacja i Uzyskanie Dostępu do Materiałów Licencjonowanych wymaga, a dalsze ich używanie może od czasu do czasu wymagać kodów aktywacji wydanych przez Autodesk. Przed wydaniem kodu aktywacji przez Autodesk może być wymagane dokonanie rejestracji. Licencjobiorca przekaże Autodesk i jego Odsprzedawcy wszelkie informacje wymagane dla dokonania takiej rejestracji oraz wyraża zgodę na to, że wszelkie informacje przekazywane Autodesk lub jego Odsprzedawcy będą dokładne i aktualne. Licencjobiorca będzie także na bieżąco zachowywał i aktualizował informacje rejestracyjne Licencjobiorcy za pomocą procedur rejestracji danych klientów, w tym m.in. Formularza Informacji o Kliencie, jaki może zostać przekazany Autodesk. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że Autodesk może korzystać z takich informacji zgodnie z jego polityką dotyczącą prywatności (zgodnie z opisem lub odniesieniem w Paragrafie 4 Kwestie związane z Prywatnością; Wykorzystanie Informacji; Łączność).

6.2.2     Wyłączenie Dostępu. LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻA ZGODĘ, ŻE INSTALACJA I DOSTĘP DO MATERIAŁÓW LICENCJONOWANYCH MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONY PRZEZ MECHANIZMY AKTYWACJI, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY TECHNICZNEJ, JEŻELI LICENCJOBIORCA PODEJMIE PRÓBĘ DOKONANIA TRANSFERU CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI MATERIAŁÓW LICENCJONOWANYCH NA INNY KOMPUTER, JEŻELI LICENCJOBIORCA PODEJMIE PRÓBĘ MANIPULOWANIA MECHANIZMEM OCHRONY TECHNICZNEJ LUB MECHANIZMEM DATOWYM NA KOMPUTERZE LUB W MATERIAŁACH LICENCJONOWANYCH, JEŻELI LICENCJOBIORCA BĘDZIE WYKORZYSTYWAŁ MATERIAŁY LICENCJONOWANE PO UPŁYWIE OBOWIĄZUJĄCEGO OKRESU SUBSKRYPCJI LUB OKRESU USTALONEGO LUB JEŻELI LICENCJOBIORCA PODEJMIE INNE DZIAŁANIA MAJĄCE WPŁYW NA TRYB ZABEZPIECZENIA LUB DZIAŁANIA DOKONANE W INNYCH OKOLICZNOŚCIACH, MAJĄCE WPŁYW NA DOSTĘP LICENCJOBIORCY DO PRODUKTÓW PRAC I INNYCH DANYCH LICENCJOBIORCY. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ Z ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW LICENCJONOWANYCH LUB NA ŻĄDANIE OD AUTODESK.

6.2.3     Skuteczność Kodów Aktywacji. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, że otrzymanie kodu aktywacji (zarówno w drodze dostarczenia go Licencjobiorcy przez pomyłkę jak i nie) nie będzie stanowiło dowodu istnienia praw licencyjnych Licencjobiorcy lub miało wpływ na ich zakres. Prawa te będą wyłącznie takie, jakie zostały określone w niniejszej Umowie oraz obowiązującej Identyfikacji Licencji.

6.3        Dane będące Przedmiotem Zastrzeżeń i Ograniczeń. Produkty prac oraz inne dane utworzone przy użyciu Materiałów Licencjonowanych udostępnionych w ramach odpowiednich Typów Licencji, w tym licencji ograniczających dozwolony cel do celów edukacyjnych lub osobistych celów edukacyjnych, mogą zawierać pewne zastrzeżenia i ograniczenia powodujące, że produkty prac i inne dane będą użyteczne wyłącznie w niektórych okolicznościach (np. tylko w obszarze edukacyjnym). Ponadto, jeżeli Licencjobiorca połączy lub powiąże produkty prac lub inne dane utworzone przy użyciu takich Materiałów Licencjonowanych z produktami prac lub innymi danymi utworzonymi w inny sposób, to wtedy takie inne produkty prac lub dane mogą także podlegać tym zastrzeżeniom i ograniczeniom. Autodesk nie będzie w żaden sposób zobowiązany ani nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku połączenia lub powiązania przez Licencjobiorcę produktów prac lub innych danych utworzonych przy użyciu takich Materiałów Licencjonowanych z produktami prac lub innymi danymi utworzonymi w inny sposób. Ponadto, Licencjobiorca nie będzie usuwał takich zastrzeżeń i ograniczeń, zmieniał ich lub utrudniał możliwości ich zrozumienia.

7.         Ograniczenia Odpowiedzialności

7.1        Ograniczenie w zakresie Typu i Kwoty Odpowiedzialności. AUTODESK ANI JEGO DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZA ŻADNE SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB KARNE; ZA UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, PRZYCHODÓW LUB DANYCH ORAZ ZA PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI (BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ PRAWNĄ  DOCHODZENIA TAKICH ROSZCZEŃ LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ). PONADTO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTODESK I JEGO DOSTAWCÓW WYNIKAJĄCA Z MATERIAŁÓW, SUBSKRYPCJI LUB USŁUG AUTODESK, LUB Z NIMI ZWIĄZANA, NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ LUB NALEŻNEJ DO ZAPŁATY PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA, ODPOWIEDNIO, TAKIE MATERIAŁY, SUBSKRYPCJE LUB USŁUGI AUTODESK.

7.2        Zastosowanie Ograniczeń i Podstawa dla Nich. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM PARAGRAFIE 7 (OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO DO WSZELKICH SZKÓD I INNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH SPOWODOWANIA ORAZ BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZARÓWNO WYNIKAJĄCYCH Z KONTRAKTU, DELIKTU (W TYM M.IN. NIEDBALSTWA), JAK I SPOWODOWANYCH W INNY SPOSÓB, NAWET JEŻELI AUTODESK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY OGRANICZONE ŚRODKI NAPRAWCZE DOSTĘPNE W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY SPEŁNIĄ SWÓJ ZASADNICZY CEL CZY NIE. PONADTO, LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ABY OPŁATY LICENCYJNE, SUBSKRYPCYJNE LUB ZWIĄZANE Z USŁUGAMI LUB INNE OPŁATY NALICZANE PRZEZ AUTODESK I PŁATNE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ BYŁY OPARTE NA ALOKACJI RYZYKA OKREŚLONEGO W NINIEJSZYM PARAGRAFIE 7 (OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) I STANOWIŁY JEGO ODZWIERCIEDLENIE ORAZ ABY OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM PARAGRAFIE 7 (OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) STANOWIŁY ZASADNICZY ELEMENT UMOWY POMIĘDZY STRONAMI.

8.         Okres Obowiązywania i Rozwiązanie Umowy

8.1        Okres Obowiązywania; Rozwiązanie lub Zawieszenie Umowy. Każda licencja wynikająca z niniejszej Umowy, w odniesieniu do każdego poszczególnego zestawu Materiałów Licencjonowanych objętych niniejszą Umową, wejdzie w życie w jednej następujących dat, w zależności od tego, która z nich nastąpi później: (a) wejścia w życie Umowy, (b) zapłaty przez Licencjobiorcę odpowiednich opłat, z wyjątkiem licencji niewymagających takich opłat (takich jak licencje do oceny), (c) dostawy określonych Materiałów Licencjonowanych, oraz (d) w przypadku zapewnienia Materiałów Autodesk w powiązaniu z Subskrypcją, w momencie rozpoczęcia odpowiedniego okresu Subskrypcji. Zarówno Autodesk, jak i Licencjobiorca mogą rozwiązać niniejszą Umowę, licencję Licencjobiorcy w zakresie Materiałów Licencyjnych, Subskrypcję Licencjobiorcy, i/lub dostawę Usług w zakresie Materiałów Licencjonowanych w przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez drugą stronę i braku naprawy takiego naruszenia w ciągu (10) dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o takim naruszeniu; przy czym, jeżeli Licencjodawca dopuści się naruszenia postanowień Paragrafu 1 (Licencja) lub Paragrafu 2 (Ograniczenia/Zakazy związane z licencją), Autodesk może rozwiązać niniejszą Umowę, licencję udzieloną Licencjobiorcy na Materiały Licencjonowane, Subskrypcję Licencjobiorcy i/lub zaprzestać świadczenia Usług w zakresie Materiałów Licencjonowanych, niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o naruszeniu. Ponadto, Autodesk może, w ramach alternatywy do rozwiązania Umowy, dokonać zawieszenia licencji Licencjobiorcy w zakresie Materiałów Licencjonowanych, Subskrypcji Licencjobiorcy, dostawy Usług w zakresie Materiałów Licencjonowanych i/lub realizacji innych zobowiązań Autodesk lub praw Licencjobiorcy wynikających z niniejszej Umowy (lub ewentualnych innych warunków dotyczących materiałów związanych z Materiałami Licencjonowanymi), jeżeli Licencjobiorca nie dokona płatności na rzecz Autodesk lub Odsprzedawcy lub w inny sposób nie wykona zapisów niniejszej Umowy, lub innych warunków dotyczących takiej licencji, Subskrypcji, Usług lub innych materiałów powiązanych. Autodesk może rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli Licencjobiorca stanie się przedmiotem postępowania upadłościowego, stanie się niewypłacalny lub zawrze układ z wierzycielami Licencjobiorcy. Niniejsza Umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu bez powiadomienia lub podjęcia przez Autodesk innych działań, jeżeli wobec Licencjobiorcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, że Autodesk może dokonać cesji lub podzielenia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. W kontekście postępowania upadłościowego, Licencjodawca przyjmuje do wiadomości i uznaje, że niniejsza Umowa jest i będzie uznawana za umowę podlegającą wykonaniu, z której prawa i obowiązki nie mogą zostać przejęte i/lub przeniesione bez uprzedniej zgody Autodesk wyrażonej na piśmie, której Autodesk może, wedle własnego uznania, nie udzielić na podstawie art. 365(c)(1) tytuł 11 Kodeksu Stanu Zjednoczonych lub innych przepisów regulujących kwestię umów podlegających wykonaniu w związku z upadłością.

8.2        Skutek Rozwiązania Umowy lub Licencji. W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, licencje nadane na mocy niniejszej Umowy zostaną rozwiązane. W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia  jakiejkolwiek licencji udzielonej Licencjobiorcy Licencjobiorca zobowiązany jest do zaprzestania wszelkiego korzystania z Materiałów Autodesk, których taka licencja dotyczy, wszelkich Subskrypcji (w tym m.in. usług powiązanych) oraz wszelkich Usług, oraz dokonania dezinstalacji wszelkich kopii Materiałów Autodesk; na życzenie Autodesk Licencjobiorca zobowiązuje się do zniszczenia lub zwrotu do Autodesk lub Odsprzedawcy, od którego zostały one nabyte,wszystkich Materiałów Autodesk. Autodesk rezerwuje sobie prawo do wymagania od Licencjobiorcy przedstawienia wystarczających dowodów na dezinstalację wszystkich kopii Materiałów Autodesk oraz, na życzenie Autodesk,  zniszczenia lub zwrotu do Odsprzedawcy, od którego zostały nabyte. Jeżeli Subskrypcja Licencjobiorcy zostanie rozwiązana lub ulegnie wygaśnięciu, a niniejsza Umowa i licencja Licencjobiorcy na Materiały Licencjonowane pozostaną w mocy, to wszelkie prawa Licencjobiorcy oparte na Subskrypcji (w tym m.in. prawa dotyczące Poprzednich Wersji) zostaną rozwiązane, a Licencjobiorca (o ile Warunki Programu Subskrypcji nie stanowią inaczej) ma obowiązek wywiązania się ze zobowiązań określonych w Paragrafie 1.2.1 (Efekt Nowszych Wersji) w odniesieniu do wszelkich kopii takich Poprzednich Wersji (w tym zobowiązań dotyczących zaprzestania użytkowania, wykonania dezinstalacji oraz zniszczenia lub zwrotu).

8.3        Ważność Postanowień po Zakończeniu Obowiązywania Umowy. Postanowienia Paragrafów: 1.3 Warunki Dodatkowe, 1.4 Pozostałe Materiały, 1.5 Autoryzowani Użytkownicy, 1.6 Materiały Licencjonowane Stron Trzecich, 1.11 Interfejsy Programowania Aplikacji (API), 2.1.1 Nieudzielenie Licencji/Niedozwolone Działania, 2.1.4 Efekt Nieuprawnionego Korzystania, 2.2 Obchodzenie Zabezpieczeń, 3 Wszelkie Prawa Zastrzeżone, 4 Kwestie związane z Prywatnością; Wykorzystanie Informacji; Łączność, 5 Wyłączenie Gwarancji, Ograniczona Odpowiedzialność, 6 Ostrzeżenia, 7 Ograniczenia Odpowiedzialności, 8 Okres Obowiązywania i Rozwiązanie Umowy i 9 Postanowienia Ogólne oraz Załącznika A pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

9.         Postanowienia Ogólne

9.1        Zawiadomienia.  Zawiadomienia w związku z niniejszą Umową będą sporządzane przez każdą ze stron w formie pisemnej i będą (a) wysyłane pocztą elektroniczną, przesyłką pocztową, kurierem (np. UPS, FedEx lub DHL), z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca nie może powiadomić Autodesk drogą elektroniczną o naruszeniu postanowień przez Autodesk, ani doręczyć zawiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Zawiadomienia skierowane od Autodesk do Licencjobiorcy będą skuteczne (a) w przypadku zawiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną 1 (jeden) dzień po jego wysłaniu na adres poczty elektronicznej przedstawiony Autodesk lub (b) w przypadku zawiadomienia wysłanego przesyłką pocztową lub usługą kurierską 5 (pięć) dni po wysłaniu pocztą tradycyjną lub kurierem na adres podany Autodesk. Licencjobiorca niniejszym wyraża zgodę na doręczanie pism procesowych do Licencjobiorcy w formie listu poleconego przesłanego na adres przedstawiony na Formularzu Informacji o Kliencie Licencjobiorcy (lub jeżeli Formularz Informacji o Kliencie nie został przekazany, na ostatni adres Licencjobiorcy znany Autodesk), jeśli jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa.  Zawiadomienia skierowane od Licencjobiorcy do Autodesk będą skuteczne (a) w przypadku zawiadomień wysłanych e-mailem 1 (jeden) dzień po ich wysłaniu na adres CopyrightAgent@autodesk.com (i otrzymaniu przez Autodesk pod adresem poczty elektronicznej) lub (b) w przypadku zawiadomień wysłanych przesyłką pocztową lub kurierską w momencie ich otrzymania przez Autodesk pod adresem: Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornia 94903, USA, do rąk: CopyrightAgent. Jeżeli Licencjobiorca posiada Subskrypcję, każda ze stron może również przekazać zawiadomienie zgodnie z postanowieniami ustalonymi w Warunkach Programu Subskrypcji.

9.2        Prawo właściwe i jurysdykcja.  Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem (a) Szwajcarii, jeżeli Licencjobiorca nabył Materiały Autodesk w państwie znajdującym się na terenie Europy, Afryki lub Bliskiego Wschodu, (b) Singapuru, jeżeli Licencjobiorca nabył Materiały Autodesk w państwie znajdującym się na terenie Azji, Oceanii lub rejonu Pacyfiku, lub (c) Stanu Kalifornia (a w zakresie kontroli – prawem federalnym Stanów Zjednoczonych), jeżeli Licencjobiorca nabył Materiały Autodesk w państwie znajdującym się na terenie jednej z Ameryk (w tym Karaiby) lub jakimkolwiek innym państwie niewymienionym w punkcie 9.2. Prawa obowiązujące w tych jurysdykcjach będą mieć zastosowanie, bez odwoływania się do zasad konfliktu praw Stanu Kalifornia. Prawa Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów oraz ujednoliconej Ustawy o Obrocie Danymi Komputerowymi nie będą mieć zastosowania do (i są wyłączone z obowiązujących przepisów) niniejszej Umowy.  Ponadto, każda ze stron zgadza się, że wszelkie roszczenia, pozwy lub spory wynikające z niniejszej Umowy lub odnoszące się do niej będą wnoszone wyłącznie do (i strony będą podlegały wyłącznej jurysdykcji) Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia w hrabstwie Marin lub Sądu Rejonowego w Stanach Zjednoczonych dla Okręgu Północnego Kalifornii w San Francisco, z wyjątkiem przypadku, gdy Licencjobiorca nabył Materiały Autodesk (a) w dowolnym państwie w Europie, Afryce lubna Bliskim Wschodzie (w kraju innym niż te objęte embargiem przez USA) lub w Afryce, każde takie roszczenie lub sprawa sporna będą wnoszone wyłącznie do (i strony będą podlegały wyłącznej jurysdykcji) sądów w Szwajcarii lub (b) w państwie znajdującym się Azji, Oceanii lub rejonie Pacyfiku, roszczenia tego rodzaju lub sprawy sporne będą wnoszone wyłącznie do (i strony będą podlegały wyłącznej jurysdykcji) sądów w Singapurze. Żadne z powyższych nie staje na przeszkodzie, aby Autodesk wniósł pozew o naruszenie praw własności intelektualnej w kraju, gdzie takie naruszenie rzekomo nastąpiło.

9.3        Zakaz przekazania praw; Upadłość. Licencjobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Autodesk dokonać cesji niniejszej Umowy ani żadnych wynikających z niej praw (poprzez zakup akcji lub aktywów, fuzję, zmianę kontroli, z mocy prawa lub w inny sposób), których wstrzymanie leży w wyłącznej i bezwzględnej dyspozycji Autodesk, przy czym wszelkie czynności Licencjobiorcy w zakresie przeniesienia praw zostaną unieważnione. W świetle jakiegokolwiek postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania niniejsza Umowa jest i będzie traktowana jako umowa wykonawcza w rodzaju opisanym w paragrafie 365 (c) (1) pod tytułem 11 Kodeksu Stanów Zjednoczonych i nie może być scedowana bez wcześniejszej zgody Autodesk na piśmie, która może zostać wstrzymana przez Autodesk według własnego uznania.

9.4        Spółki zależne i filie Autodesk.  Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Autodesk może zażyczyć sobie, aby jego spółki zależne oraz filie prowadziły działalność w związku z niniejszą Umową, w tym m.in. dostarczały Materiały Autodesk i zapewniały Subskrypcje i Usługi Autodesk, pod warunkiem, że Autodesk (a nie jego spółki zależne i filie) podlegać będzie w dalszym ciągu obowiązkom Autodesk wynikającym z niniejszej Umowy. Licencjobiorca zgadza się także, że spółki zależne i filie Autodesk mogą egzekwować (w tym podejmować działania w przypadku naruszenia prawa) niniejszą Umowę.

9.5        Rozłączność.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub nieegzekwowalne w całości lub w części zgodnie z odpowiednimi przepisami i tylko w stopniu, w którym za takie zostanie uznane, postanowienie to lub jego część będzie nieskuteczne w jurysdykcji, w której jest niezgodne z prawem, nieważne lub nieegzekwowalne – w takim zakresie, w jakim jest niezgodne z prawem, nieważne lub nieegzekwowalne – i będzie uznane za zmienione w stopniu niezbędnym do osiągnięcia zgodności ze stosownymi przepisami, tak aby możliwie najpełniej odzwierciedlać intencje stron. Niezgodność z prawem, nieważność lub nieegzekwowalność takiego postanowienia w danej jurysdykcji nie będzie mieć żadnego wpływu na zgodność z prawem, ważność i egzekwowalność takiego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji ani na zgodność z prawem, ważność i egzekwowalność jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

9.6        Brak możliwości zrzeczenia się warunków Umowy.  Nie można zrzec się żadnego z warunków ani postanowień niniejszej Umowy, a jakiekolwiek naruszenie jej postanowień nie będzie usprawiedliwione, jeśli zrzeczenia takiego nie sporządzono na piśmie i nie zostało ono podpisane w imieniu strony zrzekającej się.  Żadne zrzeczenie się warunków Umowy (wyraźne ani dorozumiane) nie stanowi zgody na jakiekolwiek inne albo kolejne zrzeczenie się warunków lub usprawiedliwienie ich kolejnego naruszenia.

9.7        Audyty.  Licencjobiorca zgadza się, że Autodesk ma prawo domagać się audytu (drogą elektroniczną lub w inny sposób) Materiałów Autodesk i ich Instalacji oraz dostępu do takich Materiałów. W ramach takiego audytu Autodesk lub jego upoważniony przedstawiciel będą mieli prawo z 15-dniowym (piętnastodniowym) wcześniejszym powiadomieniem Licencjobiorcy do przeprowadzenia kontroli zapisów, systemów i urządzeń Licencjobiorcy, w tym identyfikatorów urządzeń, numerów seryjnych i powiązanych informacji, aby sprawdzić, czy korzystanie z wszelkich Materiałów Autodesk jest zgodne z niniejszą Umową.  Licencjobiorca zapewni pełną współpracę w celu umożliwienia przeprowadzenia takiego audytu. Jeżeli Autodesk wykryje, że korzystanie jest niezgodne z niniejszą Umową, Licencjobiorca będzie niezwłocznie zobowiązany do wniesienia wszelkich bieżących opłat licencyjnych, aby doprowadzić do zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy oraz innymi warunkami, a także ponieść uzasadnione koszty danego audytu. Oprócz praw do tych płatności Autodesk zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich innych środków dostępnych w prawie lub na zasadzie słuszności, zarówno na podstawie niniejszej Umowy, jak na innych podstawach.

9.8        Język.  W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszej Umowy a jakimkolwiek jej tłumaczeniem wiążąca prawnie jest wersja Umowy w języku angielskim. Jeśli Licencjobiorca nabył licencję na Materiały Licencjonowane w Kanadzie, Licencjobiorca zgadza się niniejszym na następujące: Strony niniejszej Umowy potwierdzają, że jest ich życzeniem, aby zarówno niniejsza Umowa, jak i inne odnoszące się do niej dokumenty, w tym zawiadomienia, były teraz i w przyszłości sporządzane wyłącznie w języku angielskim.

9.9        Interpretacja. Wszelkie niejasności w niniejszej Umowie nie będą interpretowane na niekorzyść osoby przygotowującej tekst Umowy.

9.10      Siła Wyższa.  Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub kary powstałe wskutek opóźnień lub błędów wynikających z działania siły wyższej, opóźnień dostawcy lub z innych przyczyn będących poza uzasadnioną kontrolą Autodesk.

9.11      Prawa Władz Stanów Zjednoczonych. W przypadku zamówień od rządu amerykańskiego, wszystkie Materiały Autodesk będą uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zdefiniowane w FAR 12.212, podlegające ograniczonym prawom, określonym w FAR punkt 52.227-19 „Komercyjne oprogramowanie komputerowe – ograniczone prawa" i DFARS 227.7202 „Prawa do komercyjnego oprogramowania komputerowego lub dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, w zależności od tego, który przepis będzie miał zastosowanie, oraz we wszelkich regulacjach, które je zastąpią. Korzystanie z Materiałów Autodesk przez rząd amerykański, ich modyfikacja, sporządzanie kopii, wykonywanie, eksponowanie lub ujawnianie będzie odbywało się wyłącznie z zastrzeżeniem praw i ograniczeń licencji, o których mowa w niniejszej Umowie.

9.12      Kontrola Eksportu.  Licencjobiorca potwierdza i uznaje, że Materiały Autodesk i Usługi (w tym dane przekazane przez Licencjodawcę w związku z Usługą oraz rezultatem wygenerowanym przez Usługę dla konkretnego Licencjodawcy) podlegają przepisom, zasadom i regulacjom Stanów Zjednoczonych lub innego odpowiedniego kraju w zakresie kontroli eksportu oraz sankcjom gospodarczym, w tym, między innymi, regulacjom ogłoszonym przez amerykański departament handlu i amerykański departamentu skarbu (łącznie „Przepisy w zakresie kontroli eksportu"). Licencjobiorca oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że ani on sam, ani Personel Licencjobiorcy (i) nie są obywatelami ani rezydentami i nie znajdują się w kraju podlegającym amerykańskim sankcjom gospodarczym lub innym znacznym ograniczeniom gospodarczym (w tym, między innymi, na Kubie, w Iranie, Sudanie, Syrii i Korei Północnej), (ii) nie znajdują się na żadnej z list rządu USA wskazujących osoby podlegające ograniczeniom (w tym, między innymi, w Wykazie amerykańskiego departamentu skarbu, zwierającym listę określonych obywateli i osób objętych blokadą, Wykazie osób wykluczonych amerykańskiego departamentu handlu, Wykazie podmiotów i Wykazie osób niepotwierdzonych oraz w Wykazach amerykańskiego departamentu stanu dotyczących rozprzestrzeniania bron, (iii) nie będą, chyba że zostaną do tego uprawnieni na podstawie Przepisów w zakresie kontroli eksportu, wykorzystywać Materiałów ani Usług Autodesk w żadnym zakazanym użytkowaniu końcowym, w tym m.in. w projektowaniu, analizie, symulacji, estymacji, testowaniu i innych działaniach dotyczących aplikacji związanych z bronią atomową, chemiczną/biologiczną, systemami rakietowymi lub bezzałogowymi statkami powietrznymi, lub (iv) nie będą wykorzystywać Materiałów lub Usług Autodesk do ujawniania, przesyłania, pobierania, eksportowania, ponownego eksportowania, bezpośrednio lub pośrednio, rezultatów wygenerowanych przez Materiały lub Usługi Autodesk dla konkretnego Licencjodawcy, treści Licencjodawcy, treści osób trzecich lub jakichkolwiek innych treści lub materiałów do jakiegokolwiek kraju, podmiotu lub strony, która nie jest upoważniona do ich otrzymania zgodnie z Przepisami w zakresie kontroli eksportu lub innych przepisów prawa i regulacji, którym Licencjodawca podlega. Licencjobiorca uznaje, że wymogi i ograniczenia nałożone przez Przepisy w zakresie kontroli eksportu mogą się różnić w zastosowaniu do Licencjobiorcy w zależności od Materiałów lub Usług Autodesk, dostarczonych na podstawie niniejszej Umowy i mogą ulec zmianie w czasie. Licencjobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za (i) dokładne określenie mechanizmów kontroli mających zastosowanie do Materiałów lub Usług Autodesk, i (iii) przestrzeganie Przepisów w zakresie kontroli eksportu oraz monitorowanie zmian do nich.

9.13      Całość Umowy. Niniejsza Umowa oraz stosowne inne postanowienia, o których mowa w niniejszej Umowie (np. Warunki Programu Subskrypcji oraz Warunki Usług), stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami (oraz wcielają i zastępują wszelkie uprzednie lub obecne umowy, omówienia, korespondencje, ustalenia, oświadczenia, gwarancje, reklamy oraz porozumienia) w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, z wyjątkiem konkretnych Materiałów Autodesk, które mogą podlegać dodatkowym lub innym warunkom związanym z Materiałami Autodesk. Strony przyjmują do wiadomości, że zawierając niniejszą Umowę, nie opierają się na żadnych umowach, omówieniach, korespondencjach, ustaleniach, oświadczeniach, gwarancjach, reklamach ani porozumieniach innych niż wyraźnie określone w niniejszej Umowie. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może co pewien czas dodawać lub zmieniać warunki zawarte w Warunkach Programu Subskrypcji oraz Warunkach Usług, pod warunkiem, że Autodesk powiadomi w formie pisemnej o uzupełnieniach lub zmianach (oraz może pozwolić Licencjobiorcy na nieprzedłużanie, może zezwolić Licencjobiorcy na wypowiedzenie, a także może zaproponować inne opcje w odniesieniu do Subskrypcji lub świadczonych Usług) przed dokonaniem uzupełnień lub zmian i zanim staną się one skuteczne względem Licencjobiorcy. W przypadku konfliktu pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a stosownymi innymi postanowieniami Autodesk (w tym m.in. Warunkami Programu Subskrypcji, Warunkami Usług lub podobnymi dodatkowymi albo innymi warunkami) zastosowanie będą miały te inne postanowienia.  Warunki określone przez Licencjobiorcę w korespondencji Licencjobiorcy, które zmierzają do zmiany niniejszej Umowy, lub inne podobne postanowienia są nieważne i nieskuteczne, chyba że zostały uzgodnione na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Autodesk. Wszelkie inne zmiany do niniejszej Umowy będą również nieważne, chyba że zostaną uzgodnione w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Autodesk.  

 

Załącznik A

Definicje

1.             Dostęp” lub „Dostępny” w odniesieniu do programu komputerowego lub innych materiałów oznacza (a) używanie lub wykonywanie tego programu komputerowego lub innych materiałów albo (b) używanie lub korzystanie w inny sposób z elementów lub funkcjonalności tego programu komputerowego lub innych materiałów.

2.             Umowa” oznacza niniejszą Licencję i Umowę o Usługach, wraz z wszystkimi załącznikami do niej oraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wprowadzanymi do Licencji i Umowy o Usługach, zgodnie z podanymi tu warunkami.

3.             Autoryzowany Użytkownik” oznacza każdą osobę, która dokonuje Instalacji lub uzyskuje Dostęp, albo jest upoważniona do dokonania Instalacji lub uzyskania Dostępu, do jakichkolwiek Materiałów Licencjonowanych.

4.             „Autodesk” oznacza Autodesk Inc., spółkę z Delaware, z wyjątkiem przypadku, gdy Licencjobiorca nabędzie licencję na Materiały Autodesk w (a) państwie na terenie Europy, Afryki lub Bliskiego Wschodu; „Autodesk” oznaczać będzie Autodesk Development Sarl lub (b) w państwie na terenie Azji, Oceanii lub rejonu Pacyfiki, „Autodesk” oznaczać będzie Autodesk Asia Pte Ltd.

5.             Menedżer Licencji Autodesk” oznacza narzędzie znane pod nazwą Menedżer Licencji Autodesk albo jakiekolwiek późniejsze narzędzie do zarządzania, monitorowania lub kontrolowania Instalacji lub Dostępu do Materiałów Autodesk.

6.             Materiały Autodesk” oznaczają wszelkie materiały dystrybuowane lub udostępniane przez Autodesk, bezpośrednio lub pośrednio, w tym Oprogramowanie, Materiały Uzupełniające, Dokumentację Użytkownika i Materiały Wykluczone (niezależnie od tego, czy Licencjobiorcy udzielono na nie licencji).

7.             Komputeroznacza (i) pojedyncze urządzenie elektroniczne z co najmniej jednym procesorem (CPU), które przyjmuje dane w postaci cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu osiągnięcia konkretnych wyników w oparciu o ciąg instrukcji lub (ii) implementację takiego urządzenia w formie oprogramowania (albo tak zwanej maszyny wirtualnej).

8.             Formularz Informacji o Kliencie” oznacza formularz wypełniony przez Licencjobiorcę oraz przekazany do Autodesk lub Odsprzedawcy, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z zamówieniem przez Licencjobiorcę licencji na Materiały Autodesk, Subskrypcji lub Usług.

9.             „Materiały Wykluczone” oznaczają wszelkie materiały, w tym Oprogramowanie, Materiały Uzupełniające lub Dokumentację Użytkownika (w tym bez ograniczeń, wszelkie programy komputerowe, moduły lub składniki programu komputerowego, funkcjonalności lub elementy programu komputerowego, materiały wyjaśniające w formie wydruków lub w formie elektronicznej, materiały posiadające treść lub inne ewentualne materiały), które mogą być przekazane lub udostępnione Licencjobiorcy w dowolny sposób albo które znajdują się na jakichkolwiek nośnikach przekazanych Licencjobiorcy, (a) na które Licencjobiorca nie posiada Identyfikacji Licencji lub (b) za które Licencjobiorca nie uiścił (i nie kontynuował uiszczania) stosownych opłat. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Materiały Wykluczone znajdują się na nośnikach lub na materiałach do pobrania dla wygody używania mechanizmu licencji przez Autodesk i włączenie ich nie daje w żaden sposób prawa, czy to w sposób wyraźny czy domniemany, do używania takich Materiałów Wykluczonych.

10.          „Instalacja” lub „Instalować” w odniesieniu do programu komputerowego lub innych materiałów oznacza skopiowanie programu lub innych materiałów na twardy dysk lub inny nośnik do przechowywania danych.

11.          Identyfikacja Licencji” oznacza jedną lub więcej określeń wystawionych przez Autodesk określających Rodzaj Licencji (między innymi) dla Licencjobiorcy na Materiały Licencyjne. Identyfikacja Licencji może (a) znajdować się (i) w Materiałach Licencyjnych (np. w polu „Informacje”, oknie dialogowym licencji lub w pliku tekstowym Oprogramowania; (ii) na lub w opakowaniu Autodesk, lub (iii) w pisemnym potwierdzieniu lub innym powiadomieniu wystawionym do Licencji przez Autodesk i przesłanym pocztą elektroniczną, faksem, przesyłką lub w inny sposób; lub (b) być otrzymana od Autodesk na życzenie. Dla uniknięcia wątpliwości Identyfikacja Licencji nie obejmuje określenia, potwierdzenia, opakowania ani innych dokumentów dostarczonych przez Odsprzedawcę lub osoby trzecie.

12.          „Typ Licencji” oznacza typ licencji wskazany przez Autodesk dla Materiałów Autodesk w Paragrafie 1.1.

13.          „Materiały Licencjonowane” oznaczają Oprogramowanie, Materiały Uzupełniające i Dokumentację Użytkownika (a) pobrane przez kliknięcie przycisku „Akceptuję" („I accept”) lub innego przycisku, lub mechanizmu związanego z niniejszą Umową, lub przez wskazanie w inny sposób zgody na niniejszą Umowę, (b) dostarczone w opakowaniu razem z niniejszą Umową lub (c) w inny sposób dołączone do niniejszej Umowy, pod warunkiem, że (i) w przypadku Oprogramowania na Oprogramowanie to znajduje się stosowna Identyfikacja Licencji, w której ono jest wymienione, oraz (ii) Licencjobiorca uiścił (i kontynuuje uiszczanie) stosownych opłat.  Materiały Licencjonowane zawierają także Materiały Uzupełniające i Dokumentację Użytkownika, które Autodesk przekazuje lub udostępnia Licencjobiorcy do stosowania wraz z Oprogramowaniem objętym licencją na podstawie niniejszej Umowy, o ile Autodesk nie podaje dla takich materiałów warunków odrębnych. Materiały Licencjonowane oznaczają, bez ograniczeń, wszelkie korekty błędów, poprawki, pakiety usług, Aktualizacje i nowsze wersje Materiałów Licencjonowanych przekazane lub udostępnione przez Autodesk Licencjobiorcy w ramach ważnej wówczas licencji.  Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że dostępność aktualizacji i nowszych wersji może zależeć od dodatkowych opłat i Warunków Programu Subskrypcji. Ponadto Materiały Licencjonowane zawierają, bez ograniczeń, wszelkie Poprzednie Wersje i inne Materiały Autodesk, które Licencjobiorca otrzyma lub zachowa zgodnie z Warunkami Programu Subskrypcji, lecz wyłącznie gdy wyraźnie upoważniają go do tego Warunki Programu Subskrypcji oraz w określonym w tych warunkach zakresie.  Bez względu na powyższe (oraz bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Umowy) Materiały Licencjonowane w żadnym przypadku nie zawierają Materiałów Wykluczonych.

14.          „Licencjobiorcaoznacza (a) przedsiębiorstwo lub inną osobę prawną, w imieniu której zostają nabyte Materiały Autodesk, o ile Materiały Autodesk zostaną nabyte w imieniu takiego podmiotu (np. przez pracownika, niezależnego wykonawcę lub innego upoważnionego przedstawiciela) lub (b) jeżeli nie istnieje taki podmiot, osobę, która akceptuje niniejszą Umowę (np. przez wybór przycisku „Akceptuję” („I accept”) lub innego przycisku lub mechanizmu związanego z niniejszą umową, bądź przez wskazanie w inny sposób zgody na niniejszą Umowę lub przez instalację, pobranie, uzyskanie dostępu lub skopiowanie albo używanie w inny sposób całości lub dowolnej części Materiałów Autodesk).  W celu uniknięcia wątpliwości termin „Licencjobiorca” odnosi się wyłącznie do jednego, wyraźnie wymienionego podmiotu prawnego lub osoby fizycznej, z wyłączeniem wszelkich podmiotów powiązanych lub stowarzyszonych takiej osoby prawnej lub fizycznej, lub innej powiązanej osoby.

15.          „Dozwolona Liczbaoznacza liczbę maksymalną (np. liczbę autoryzowanych użytkowników, liczbę jednoczesnych użytkowników, liczbę komputerów, sesji itp.) dotyczącą licencji na Materiały Licencjonowane oraz Typu Licencji związanego z taką licencją. Taka liczba jest określona przez Autodesk i może być zamieszczona w stosownej Identyfikacji Licencji.     

16.          „Personel” oznacza (a) osoby fizyczne zatrudnione przez Licencjobiorcę oraz (b) osoby fizyczne będące niezależnymi wykonawcami, pracujące w zakładzie Licencjobiorcy, które dokonują Instalacji lub uzyskują Dostęp do Materiałów Licencjonowanych wyłącznie na Komputerach będących własnością Licencjobiorcy lub przez niego wynajętych i kontrolowanych, albo przez takie Komputery.

17.          „Poprzednie Wersje” oznaczają, w odniesieniu do aktualnego w danym momencie wydania Materiałów Licencjonowanych, wydane uprzednio Materiały Licencjonowane, w stosunku do których to aktualne w danym momencie wydanie następuje po nich lub je zastępuje (co ustala Autodesk).

18.          „Odsprzedawca” oznacza dystrybutora lub odsprzedawcę autoryzowanego przez Autodesk do dystrybucji Materiałów Autodesk dla Licencjobiorcy.

19.          Usługi” oznaczają usługi (w tym rezultaty usług) dostarczone lub udostępnione przez Autodesk, w tym bez ograniczeń usługi wsparcia, przechowywania, symulacji i testowania, korzyści szkoleniowe i inne, jednak z wykluczeniem usług dostarczanych lub udostępnionych w ramach Subskrypcji Autodesk.

20.          „Warunki Usług” oznaczają warunki Usług określone w pewnym miejscu, gdzie użytkownik może zamówić takie Usługi albo się na nie zarejestrować, albo które są wyświetlane w związku z zamówieniem takich Usług lub rejestracją na  nie (np. na stronie internetowej) lub, jeżeli takie warunki nie występują, na stronie http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use lub innej dodatkowej lub następnej stronie internetowej Autodesk.

21.          „Oprogramowanieoznacza program komputerowy lub moduł czy też składnik programu komputerowego, dystrybuowany lub udostępniany przez Autodesk. Termin „Oprogramowanie” może także odnosić się do funkcji i elementów programu komputerowego.               

22.          Subskrypcja” oznacza program oferowany na zasadach ogólnych przez Autodesk, zgodnie z którym Autodesk dostarcza subskrybentom programu (między innymi) aktualizacje i nowsze wersje oraz wsparcie innego rodzaju, usługi i szkolenia związane z Materiałami Autodesk.

23.          „Warunki Programu Subskrypcji” oznaczają warunki Subskrypcji podane na stronie http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions albo na innej kolejnej lub uzupełniającej stronie Autodesk (do których adres URL można uzyskać na stronie Autodesk lub na własną prośbę).

24.          Materiały Uzupełniające” oznaczają materiały inne niż Oprogramowanie i powiązana Dokumentacja Użytkownika, które są dystrybuowane lub udostępniane przez Autodesk do używania wraz z Oprogramowaniem. Materiały Uzupełniające obejmują między innymi, bez ograniczeń, (a) treści, takie jak przykładowe rysunki i projekty, moduły dla rysunków i projektów oraz przedstawienia elementów stosowanych w rysunkach i projektach (np. budynki, części budynków, wyposażenie, meble, mosty, ulice, postacie, tła, ustawienia i animacje), (b) materiały pomocnicze, takie jak kody budynków i opisy praktyk budowlanych, (c) narzędzia do tworzenia produktów Oprogramowania, takie jak czcionki, oraz (d) Materiały Programisty, interfejsy programowania aplikacji (API) oraz inne podobne materiały dla programistów (w tym Informacje API).

25.          „Terytorium” (a) oznacza państwo, państwa, jurysdykcję lub jurysdykcje wymienione w Identyfikacji Licencji lub (i) jeżeli nie istnieje taka Identyfikacja Licencji albo w Identyfikacji Licencji nie jest podany żaden kraj ani jurysdykcja, oznacza państwo, w którym Licencjobiorca nabywa Materiały Autodesk.  Jeżeli państwo, które jest wymienione w Dowodzie Licencji albo w którym Licencjobiorca nabywa Materiały Autodesk jest krajem członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Terytorium oznacza wszystkie kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

26.          Odinstalowanie” oznacza usunięcie lub wyłączenie egzemplarza Materiałów Autodesk z twardego dysku lub innego nośnika do przechowywania danych dowolnymi sposobami albo zniszczenie w inny sposób egzemplarza Materiałów Autodesk lub sprawienie, że egzemplarz taki stanie się niezdatny do użytku.

27.          Nowsza Wersja” oznacza pełną wersję komercyjną Materiałów Licencjonowanych, (a) która następuje po poprzednim wydaniu Materiałów Licencjonowanych, uprawniającym do otrzymania Nowszej Wersji, lub je zastępuje (i może zawierać korekty błędów, poprawki, pakiety usług oraz aktualizacje i nowe wersje oraz może ulepszać lub dodawać elementy lub funkcjonalność poprzedniego wydania) lub inne wydanie Materiałów Licencjonowanych, oraz (b) dostarczona została Licencjobiorcy, który uzyskał uprzednio licencję od Autodesk na wydanie uprawniające do otrzymania Nowszej Wersji lub inne wydanie oraz (c) za którą Autodesk zasadniczo pobiera oddzielną opłatę albo którą udostępnia wyłącznie klientom w ramach Subskrypcji. To, czy dane Materiały Autodesk są Nowszą Wersją i czy Licencjodawca spełnił warunki uprawniające go do uzyskania licencji na konkretne Materiały Autodesk w formie Nowszej Wersji, ustala Autodesk.

28.          „Dokumentacja Użytkownikaoznacza materiały wyjaśniające lub instruktażowe dla Oprogramowania lub Materiałów Uzupełniających (w tym materiały dotyczące używania Oprogramowania lub Materiałów Uzupełniających), czy to w postaci drukowanej czy elektronicznej, które Autodesk lub Odsprzedawca włącza do Oprogramowania lub Materiałów Uzupełniających (albo pakietu Oprogramowania lub Materiałów Uzupełniających) albo w inny sposób dostarcza swym klientom, kiedy i po tym jak klienci ci dokonają zakupu licencji, nabycia lub Instalacji Oprogramowania lub Materiałów Uzupełniających.