Autodesk

LICENTIE- EN SERVICEOVEREENKOMST

BELANGRIJK: AUTODESK GEEFT DEZE SOFTWARE EN OVERIG GELICENTIEERD MATERIAAL UITSLUITEND AAN U IN LICENTIE ONDER VOORWAARDE DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN IN DEZE overeenkomst ALSMEDE MET ALLE VOORWAARDEN WAARNAAR IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERWEZEN.

Wanneer u op de knop “I accept” klikt of een andere knop of ander mechanisme selecteert bij wijze van akkoordverklaring met het bepaalde in een elektronische versie van deze Overeenkomst, dan wel overgaat tot het geheel of gedeeltelijk installeren, downloaden, openen of anderszins geheel of gedeeltelijk kopiëren of aanwenden van het Autodesk-materiaal, (i) verklaart u zich namens de rechtspersoon door wie u bent gemachtigd (b.v. een werkgever) akkoord met deze Overeenkomst en is deze Overeenkomst voor bedoelde rechtspersoon rechtens bindend (en verklaart u dat u conform het bepaalde in deze Overeenkomst zult handelen), dan wel verklaart u zich persoonlijk akkoord met deze Overeenkomst ingeval u niet door een rechtspersoon bent gemachtigd en is deze Overeenkomst rechtens bindend voor uzelf, en (ii) verklaart en garandeert u dat u gerechtigd, gemachtigd en bevoegd bent om namens bedoelde rechtspersoon dan wel namens uzelf op treden en bedoelde rechtspersoon dan wel uzelf rechtens te binden. U mag zich niet namens een andere rechtspersoon akkoord verklaren met deze Overeenkomst, tenzij u een werknemer of andere vertegenwoordiger van die andere rechtspersoon bent en gerechtigd, gemachtigd en bevoegd bent om namens bedoelde rechtspersoon op treden.

Wanneer Licentienemer niet met het bepaalde in deze Overeenkomst akkoord wenst te gaan, dan wel u niet gerechtigd, gemachtigd en bevoegd bent om namens bedoelde rechtspersoon dan wel namens uzelf als natuurlijke persoon (ingeval er geen sprake is van een dergelijke rechtspersoon) verbintenissen aan te gaan, dan (a) DIENT U NIET OP DE KNOP “I ACCEPT” TE KLIKKEN EN GEEN ANDERE KNOP OF ANDER MECHANISME TE SELECTEREN TER AKKOORDVERKLARING MET DEZE OVEREENKOMST EN NIET OVER TE GAAN TOT HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK INSTALLEREN, DOWNLOADEN, OPENEN OF ANDERSZINS GEHEEL OF GEDEELTELIJK KOPIËREN OF GEBRUIKEN VAN HET AUTODESK-MATERIAAL, EN (b) KAN LICENTIENEMER HET AUTODESK-MATERIAAL (MET INBEGRIP VAN EVENTUELE KOPIEËN) BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM VAN AANKOOP RETOURNEREN AAN HET BEDRIJF WAAR HET IS GEKOCHT, IN WELK GEVAL RESTITUTIE PLAATSVINDT VAN DE BETREFFENDE, DOOR LICENTIENEMER BETAALDE LICENTIEVERGOEDING.

De begrippen "Autodesk", “Overeenkomst” en “Licentienemer” en de andere begrippen die in deze Overeenkomst met een beginhoofdletter zijn geschreven, hebben een vastomlijnde betekenis. Een omschrijving van deze begrippen is te vinden in Bijlage A (voor zover deze begrippen niet in de tekst van de Overeenkomst zelf zijn gedefinieerd).

1.         Licentie

1.1        Licentieverlening. Autodesk verleent aan Licentienemer een niet voor sublicentie vatbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie tot het Installeren van en het hebben van Toegang tot door machines leesbare objectcode kopieën van het Gelicentieerde Materiaal in overeenstemming met de toepasselijke Gebruikersdocumentatie en deze Overeenkomst en om kopieën van het Gelicentieerde Materiaal te vervaardigen en te distribueren met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst. U mag het Gelicentieerde Materiaal op één of meer Computers op één of meer locaties Installeren; het Gelicentieerde Materiaal op een netwerk bestandsserver posten en beschikbaar maken ten behoeve van het Installeren van het Gelicentieerde Materiaal op andere Computers of het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal via dat netwerk en back-up kopieën van het Gelicentieerde Materiaal maken. De Software wordt als een op zichzelf staand product gelicentieerd en de componenten mogen niet gescheiden worden voor de Installatie, Toegang, distributie of gebruik.  U mag een onbeperkt aantal kopieën van het Gelicentieerde Materiaal maken en deze kopieën distribueren aan andere (rechts)personen, onder meer door middel van downloaden van het Gelicentieerde Materiaal van het Internet of een vergelijkbare online bron, mits (i) al deze kopieën deze Overeenkomst en dezelfde auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke aanduidingen die op of in het Gelicentieerde Materiaal worden weergegeven bevatten, (ii) U het Gelicentieerde Materiaal in zijn geheel kopieert en distribueert, (iii) de Software (hetzij tezamen met andere technologie geïntegreerd als een component, hetzij als stand-alone product) vereist dat eindgebruikers het volledige Software Installatie proces doorlopen, waaronder mede deze Overeenkomst, en (iv) U geen onvolledige, gewijzigde, reverse engineerde, of anderszins gewijzigde kopieën van het Gelicentieerde Materiaal distribueert. 

1.2        Upgrades en Vorige Versies.

1.2.1     Gevolgen van een Upgrade. Indien Licentienemer van Autodesk of van een Distributeur een Upgrade van ander Gelicentieerd Materiaal ontvangt dat eerder aan Licentienemer in licentie is gegeven, wordt het eerder aan Licentienemer in licentie gegeven Gelicentieerde Materiaal en ander Autodesk-materiaal dat daarop betrekking heeft, vanaf dat moment als “Vorige Versie” aangemerkt. De licentieverlening en de overige rechten ter zake van een Vorige Versie komen honderdtwintig (120) dagen na Installatie van de Upgrade te vervallen, behoudens het bepaalde in artikel 1.2.2 (Uitzondering voor Licentienemer/Abonnementhouder). Behoudens het bepaalde in artikel 1.2.2 (Uitzondering voor Licentienemer/Abonnementhouder) dient Licentienemer binnen deze termijn van honderdtwintig (120) dagen (a) elk gebruik van de Vorige Versie te staken en alle kopieën van de Vorige Versie te Deïnstalleren en (b) wordt de Vorige Versie na afloop van deze termijn niet langer aangemerkt als Gelicentieerd Materiaal maar als Niet-inbegrepen Materiaal en komt de licentie voor die Vorige Versie voor Licentienemer te vervallen. Licentienemer verbindt zich om, op verzoek van Autodesk, alle kopieën van de Vorige Versie te vernietigen dan wel te retourneren aan Autodesk of aan de Distributeur bij wie dit materiaal is gekocht. Autodesk behoudt zich het recht voor te verlangen dat Licentienemer voldoende bewijs overlegt dat alle kopieën van de Vorige Versie zijn Gedeïnstalleerd en, indien daartoe door Autodesk verzocht, zijn vernietigd dan wel geretourneerd aan Autodesk of aan de Distributeur bij wie dit materiaal was gekocht.

1.2.2     Uitzondering voor Licentienemer/Abonnementhouder. Het verval van rechten met betrekking tot Vorige Versies als bedoeld in artikel 1.2.1 (Gevolgen van een Upgrade) geldt niet voor Licentienemer indien en voor zover (a) Licentienemer een Abonnement heeft en in de Abonnementsprogrammavoorwaarden is bepaald dat Vorige Versies door Licentienemer mogen worden behouden dan wel (b) zulks schriftelijk door Autodesk is aangegeven.

1.3        Aanvullende bepalingen. Op het Gelicentieerde Materiaal (of delen daarvan) kunnen voorwaarden van toepassing zijn ter aanvulling op of in afwijking van de bepalingen in deze Overeenkomst (b.v. voorwaarden die met het Gelicentieerde Materiaal worden meegeleverd of die ten tijde van het bestellen, installeren, downloaden, kopiëren of gebruik van het Gelicentieerd Materiaal ter beschikking worden gesteld). Licentienemer verbindt zich tot naleving van die voorwaarden.

1.4        Ander Materiaal. Indien Autodesk in verband met het Gelicentieerde Materiaal aanvullend materiaal aan Licentienemer levert of ter beschikking stelt, met inbegrip van correcties, patches, servicepacks, updates of upgrades voor of nieuwe versies van het Gelicentieerde Materiaal (met inbegrip van Upgrades) of Aanvullend Materiaal of Gebruikersdocumentatie voor het Gelicentieerde Materiaal, dan geldt (a) dat op dat aanvullende materiaal voorwaarden van toepassing kunnen zijn in aanvulling op of in afwijking van het bepaalde in deze Overeenkomst (waaronder mede begrepen aanvullende of afwijkende vergoedingen, licentievoorwaarden of gebruiksbeperkingen), in welk geval Licentienemer zich verbindt tot naleving van die voorwaarden, en (b) dat ingeval er geen sprake is van andere voorwaarden voor het aanvullende materiaal, op dit aanvullende materiaal (behoudens het bepaalde in dit artikel 1.2 (Upgrades en Vorige Versies)) dezelfde voorwaarden van toepassing zijn (waaronder mede begrepen de licenties, de Soort Licentie en het Toegestane Aantal en de andere bepalingen in deze Overeenkomst) als op het Gelicentieerde Materiaal ten behoeve waarvan het aanvullende materiaal is verstrekt. Aan het hiervoor bepaalde kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot Niet-inbegrepen Materiaal.

1.5        Bevoegde Gebruikers. Licentienemer dient ervoor te zorgen dat het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend door Werknemers van Licentienemer Geïnstalleerd wordt en/of dat de Toegang daartoe uitsluitend aan hen is voorbehouden (tenzij in de betreffende Licentiesoort anders is aangegeven). Op deze Installatie en Toegang zijn alle overige voorschriften van toepassing die in deze Overeenkomst daaraan worden gesteld, met inbegrip van de Soort Licentie en het Toegestane Aantal. Licentienemer is verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde in deze Overeenkomst door de Werknemers van Licentienemer en door eventuele andere personen die via Licentienemer Toegang tot het Autodesk-materiaal verkrijgen (ongeacht of deze Toegang door Autodesk is toegestaan dan wel binnen het kader valt van de Soort Licentie en het Toegestane Aantal).

1.6        Gelicentieerd Materiaal van Derden. Het Autodesk-materiaal kan software, gegevens of andere materialen van derden bevatten. Het is ook mogelijk dat software, gegevens en ander materialen van derden met het Autodesk-materiaal worden meegeleverd. Op deze software, gegevens en materialen kunnen voorwaarden van toepassing zijn in aanvulling op of in afwijking van het bepaalde in deze Overeenkomst. Deze aanvullende of afwijkende voorwaarden of verwijzingen daarnaar zijn opgenomen in of worden meegeleverd met bedoelde software, gegevens of andere materialen van derden (b.v. in het “About”-venster) of staan vermeld op een door Autodesk aangegeven webpagina (het URL-adres staat dan op de website van Autodesk of kan bij Autodesk worden opgevraagd). Licentienemer verbindt zich tot naleving van die voorwaarden. Licentienemer is daarnaast als enige verantwoordelijk voor de verkrijging en naleving van eventuele licenties die nodig zijn voor gebruik van de software, gegevens en andere materialen van derden welke door Licentienemer in verband met het Gelicentieerde Materiaal verkregen zijn of gebruikt worden. Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk niet verantwoordelijk is voor en geen mededelingen doet of garanties verstrekt ter zake van deze software, gegevens en materialen van derden en het gebruik dat Licentienemer daarvan maakt.

1.7        Abonnement. Autodesk kan ter zake van het aan Licentienemer ingevolge deze Overeenkomst in licentie gegeven Gelicentieerde Materiaal een of meer Abonnementen aanbieden, gelijk Licentienemer de keuze heeft om een of meer Abonnementen af te nemen (op grond van deze Abonnementen kunnen aanvullende of afwijkende rechten worden verleend ten opzichte van de rechten die in deze Overeenkomst zijn opgenomen). Op deze Abonnementen zijn de betreffende voorwaarden van Autodesk van toepassing, welke voorwaarden staan vermeld in de betreffende Abonnementsprogrammavoorwaarden. Licentienemer gaat ermee akkoord dat ingeval hij een Abonnement aanvraagt, accepteert of daarvan gebruikmaakt, Licentienemer gebonden is aan bedoelde voorwaarden, zoals deze te eniger tijd conform de toepasselijke Abonnementsprogrammavoorwaarden gewijzigd kunnen worden (welke voorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen daarop, deel uitmaken van deze Overeenkomst en hier als ingelast dienen te worden beschouwd). Licentienemer verbindt zich tot naleving van die voorwaarden. Licentienemer is ermee bekend dat Autodesk nadere acceptatie van bedoelde voorwaarden mag verlangen als voorwaarde voor de levering van deze Abonnementen.

1.8        Diensten. Autodesk kan van tijd tot tijd bepaalde Diensten aanbieden, gelijk Licentienemer ervoor kan kiezen deze Diensten af te nemen en daarvan te profiteren. Op deze Diensten zijn de betreffende voorwaarden van Autodesk van toepassing, welke voorwaarden staan vermeld in de betreffende Servicevoorwaarden. Licentienemer gaat ermee akkoord dat ingeval hij bepaalde Diensten aanvraagt, accepteert of daarvan gebruikmaakt, Licentienemer gebonden is aan bedoelde voorwaarden, zoals deze te eniger tijd conform de toepasselijke Servicevoorwaarden gewijzigd kunnen worden (welke voorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen daarop, deel uitmaken van deze Overeenkomst en hier als ingelast dienen te worden beschouwd). Licentienemer verbindt zich tot naleving van die voorwaarden. Licentienemer is ermee bekend dat Autodesk nadere acceptatie van bedoelde voorwaarden mag verlangen als voorwaarde voor de levering van deze Diensten.

1.9        [Gereserveerd.]

1.10      Aard van de Licenties. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat wanneer hij een licentie voor het Gelicentieerde Materiaal verkrijgt, een Abonnement aanschaft of Diensten afneemt, deze transactie niet afhangt van de levering van toekomstige eigenschappen of functionaliteiten en evenmin gebaseerd is op in het openbaar gedane of overige (al dan niet schriftelijk verrichte) mededelingen van Autodesk met betrekking tot toekomstige eigenschappen of functionaliteiten.

1.11      API’s. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat eventuele API-gegevens en Ontwikkelingsmaterialen (tenzij ter zake van die API-gegevens of Ontwikkelingsmaterialen in aanvullende of afwijkende voorwaarden door Autodesk anders is aangegeven) (a) vertrouwelijk zijn en eigendom zijn van Autodesk, (b) niet mogen worden verspreid, medegedeeld of anderszins beschikbaar worden gesteld aan derden, (c) uitsluitend intern en uitsluitend in samenhang met en ten behoeve van het bij Licentienemer intern toegestane gebruik van het Gelicentieerde Materiaal waarop de API-gegevens of de Ontwikkelingsmaterialen betrekking hebben, aangewend mogen worden, zoals voor de ontwikkeling en ondersteuning van applicaties, modules en onderdelen die op of in samenhang met het betreffende Gelicentieerde Materiaal dienen te functioneren, en (d) uitsluitend Geïnstalleerd mogen worden op dezelfde Computer(s) als die waarop het betreffende Gelicentieerde Materiaal mag worden Geïnstalleerd. Onverminderd het vorenstaande of artikel 3 (Alle rechten voorbehouden) geldt dat wanneer dergelijke applicaties, modules of onderdelen conform het bepaalde in deze Overeenkomst door Licentienemer worden ontwikkeld, het Licentienemer op grond van deze Overeenkomst niet verboden is om die applicaties, modules en onderdelen in samenhang te gebruiken met (en deze applicaties, modules en onderdelen over te zetten naar) andere software en hardware (met inbegrip van software en hardware van derden), wanneer (i) in deze applicaties, modules en onderdelen geen Ontwikkelingsmaterialen of andere Autodesk-materialen zijn verwerkt of opgenomen (behoudens de API-gegevens die conform het bepaalde in deze Overeenkomst bij de ontwikkeling daarvan zijn gebruikt) en (ii) de API-gegevens niet daarin bekend worden gemaakt. Voor de toepassing van dit artikel 1.11 (API’s), wordt (A) onder “API-gegevens” verstaan de standaardgegevens inzake de application programming interface (“API”) die in het algemeen door Autodesk aan licentienemers van het Gelicentieerde Materiaal ter beschikking worden gesteld en waarin de eisen staan vermeld voor de interactie met (b.v. het oproepen of sturen van de functionaliteiten van) de software die in het Gelicentieerde Materiaal is opgenomen, en wordt (B) onder “Ontwikkelingsmaterialen” verstaan software development kits (SDK’s) en overige toolkits, libraries, scripts, reference codes of sample codes en vergelijkbare ontwikkelingsmaterialen die in het Gelicentieerde Materiaal zijn opgenomen. Onder API-gegevens wordt niet verstaan de implementatie van deze interface-gegevens, eventuele Ontwikkelingsmaterialen of andere software, modules of onderdelen.

2.         Licentiebeperkingen/-verboden

2.1        Beperkingen en uitsluitingen.

2.1.1     Geen licentieverlening/Onbevoegde activiteiten. Partijen merken op en gaan ermee akkoord dat op grond van deze Overeenkomst - ongeacht een andersluidende bepaling in deze Overeenkomst - geen (schriftelijke, stilzwijgende of overige) licentie wordt verleend (waarbij geldt dat een dergelijk recht uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is uitgesloten) (a) voor Niet-inbegrepen Materiaal, (b) voor Autodesk-materiaal dat onrechtmatig door Licentienemer is verkregen dan wel door Licentienemer op een wijze die strijdig is met deze Overeenkomst is verkregen, (c) voor Installatie van of Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal na afloop van de geldende licentieperiode (ongeacht of dit een vaste contractsperiode of een Abonnementsperiode betreft) dan wel buiten het kader van de Soort Licentie en het Toegestane Aantal, (d) voor Installatie van het Gelicentieerde Materiaal op een Computer die geen eigendom is van Licentienemer en niet door Licentienemer is geleasd en die binnen diens macht gelegen is, behoudens schriftelijke toestemming van Autodesk, (e) voor de doorgifte, verhuur, uitleen, leasing, verkoop, sublicentiëring, overdracht of ter beschikking stelling van het Autodesk-materiaal of een gedeelte daarvan aan natuurlijke of rechtspersonen, behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is bepaald dan wel behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Autodesk, (f) voor de levering of terbeschikkingstelling van eigenschappen of functionaliteiten van het Autodesk-materiaal aan natuurlijke of rechtspersonen (behoudens aan en ten behoeve van Licentienemer zelf voor het doel dat voor de betreffende Soort Licentie is aangegeven), ongeacht of dit via een netwerk of al dan niet via hosting geschiedt, (g) voor het (doen) Installeren of gebruiken van het Autodesk-materiaal via internet of via een ander niet-lokaal netwerk, waaronder mede begrepen gebruik in verband met een Wide Area Network (WAN), een Virtual Private Network (VPN), virtualisatie, webhosting, timesharing, servicebureau, Software-as-a-Service, cloud-service of andere diensten en technologie, behoudens voor zover met betrekking tot een bepaalde Soort Licentie uitdrukkelijk anders is bepaald, (h) voor het verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken van eigendomsrechtelijke aanduidingen, etiketten of markeringen in het Autodesk-materiaal, (i) voor het decompileren en disassembleren van of anderszins toepassen van reverse engineering op het Autodesk-materiaal, dan wel (j) voor het vertalen, adapteren, arrangeren of het maken van afgeleide werken van of anderszins aanbrengen van wijzigingen in het Autodesk-materiaal voor welk doel dan ook.

2.1.2     Gelicentieerd Materiaal als één product. Het Gelicentieerde Materiaal wordt als één product aan Licentienemer in licentie gegeven, waarbij geldt dat de diverse onderdelen niet ten behoeve van Installatie of Toegang van elkaar mogen worden afgescheiden (en dat alle onderdelen op dezelfde Computer Geïnstalleerd dienen te worden en daarop Toegankelijk zijn, behoudens schriftelijke toestemming van Autodesk).

2.1.3     Gebied. De ingevolge deze Overeenkomst verleende licenties zijn uitsluitend verleend voor het Gebied, behoudens schriftelijke toestemming van Autodesk. Het is Licentienemer (diens Werknemers daaronder mede begrepen) ingevolge deze Overeenkomst niet toegestaan om het Gelicentieerde Materiaal buiten het Gebied te Installeren of daartoe buiten het Gebied Toegang te hebben.

2.1.4     Gevolgen van onbevoegd gebruik. Licentienemer verbindt zich geen gebruikstoepassingen of activiteiten te verrichten die op grond van het bepaalde in dit artikel 2.1 (Beperkingen en uitsluitingen) verboden zijn (dan wel met de alhier vermelde beperkingen in strijd zijn) (gezamenlijk te noemen: “Onbevoegd Gebruik”), dan wel zulks aan derden toe te staan of derden daarbij van dienst te zijn. Onbevoegd Gebruik van, dan wel Installatie van of Toegang tot, het ingevolge deze Overeenkomst geleverde Gelicentieerde Materiaal buiten het kader van de licentieverlening (waaronder begrepen buiten het kader van de betreffende Soort Licentie en/of het Toegestane Aantal) of anderszins in strijd met deze Overeenkomst, wordt geacht inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Autodesk alsmede een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst op te leveren. Licentienemer dient Autodesk terstond van een Onbevoegd Gebruik of een anderszins onbevoegde Installatie of Toegang in kennis te stellen.

2.2        Omzeiling.

2.2.1     Het is Licentienemer niet toegestaan om (1) apparatuur, software of andere middelen in te zetten (die bestemd zijn) ter omzeiling of ter verwijdering van de door Autodesk in verband met het Autodesk-materiaal gehanteerde technische beveiliging, dan wel (ii) bij Installatie van of Toegang tot het Autodesk-materiaal gebruik te maken van een productcode, autorisatiecode, serienummer of andere kopieerbeveiliging die niet rechtstreeks door Autodesk of door een Distributeur is geleverd. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het vorenstaande, is het Licentienemer niet toegestaan om apparatuur, software of andere middelen in te zetten (die bestemd zijn) ter omzeiling of ter verwijdering van de Autodesk Licentie Manager dan wel ter omzeiling of ter verwijdering van andere tools of technische beschermingsmaatregelen die door Autodesk zijn aangeleverd of beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van het beheer van en het toezicht en de controle op de Installatie van of de Toegang tot het Autodesk-materiaal.

2.2.2     Het is Licentienemer niet toegestaan om apparatuur, software of andere middelen in te zetten (die bestemd zijn) ter omzeiling of ter verwijdering van gebruiksbeperkingen, dan wel ter activering van functionaliteiten die door Autodesk buiten werking zijn gesteld, in verband met het Niet-inbegrepen Materiaal. Het is Licentienemer niet toegestaan om functionaliteiten of technische beperkingen van het Autodesk-materiaal te omzeilen of te verwijderen die onbevoegd kopiëren of Installatie van of Toegang tot het Niet-inbegrepen Materiaal voorkomen of onmogelijk maken, dan wel daartoe bestemd zijn.

2.3        Uitzonderingen op verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen in deze Overeenkomst, waaronder mede begrepen het bepaalde in dit artikel 2 (Licentiebeperkingen/Verbodsbepalingen), zijn niet van toepassing voor zover de handhaving van deze verbodsbepalingen ingevolge het toepasselijke recht (waaronder mede begrepen wet- en regelgeving ter uitvoering van Richtlijn 91/250/EEG betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s en vergelijkbare wet- en regelgeving in andere landen) niet is toegestaan. Daarnaast worden in deze Overeenkomst bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat Licentienemer op grond van de wet- of regelgeving van het land of de (deel)staat waar het Gelicentieerde Materiaal is aangeschaft, ook andere rechten toekomen. Deze Overeenkomst laat de rechten van Licentienemer ingevolge de wet- en regelgeving in het betreffende land of de betreffende (deel)staat onverlet indien en voor zover het op grond van die wet- en regelgeving niet is toegestaan dat bedoelde rechten door deze Overeenkomst worden gewijzigd. De bewijslast ter zake rust bij Licentienemer, die dient aan te tonen dat het toepasselijke recht niet toestaat dat deze verbodsbepalingen worden gehandhaafd dan wel dat bepaalde rechten in het betreffende land of de betreffende (deel)staat door deze Overeenkomst worden gewijzigd.

3.         Alle rechten voorbehouden

Autodesk en haar licentiegevers behouden zich de eigendom en alle rechten voor ter zake van het Autodesk-materiaal en alle kopieën daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot daarmee verbandhoudende auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en overige intellectuele eigendomsrechten. Licentienemer beschikt ter zake van het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend over de beperkte licenties die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn verleend. Aan Licentienemer komen geen andere (al dan niet stilzwijgende) rechten toe. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat het Autodesk-materiaal in licentie wordt gegeven en niet wordt verkocht en dat alle rechten tot Installatie van en Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend worden verkregen op grond van deze licentie van Autodesk. De opzet en inrichting van de Software in het Autodesk-materiaal, de broncodes en vergelijkbaar materiaal met betrekking tot deze Software, de API-gegevens en de Ontwikkelingsmaterialen (beide laatste als bedoeld in artikel 1.11 (API’s)), alsmede alle overige Gelicentieerde Materiaal dat als vertrouwelijk of als bedrijfseigendom wordt aangemerkt, betreffen waardevolle bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke en eigendomsrechtelijk beschermde gegevens van Autodesk en haar leveranciers, welke (a) niet mogen worden verspreid, medegedeeld of anderszins beschikbaar worden gesteld aan derden en (b) uitsluitend intern en uitsluitend in samenhang met en ten behoeve van het bij Licentienemer intern toegestane gebruik van het Gelicentieerde Materiaal gebruikt mogen worden.

4.         Privacy, gebruik van gegevens, connectiviteit

4.1        Privacy en gebruik van gegevens. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Licentienemer (en derden die namens Licentienemer optreden) in verband met deze Overeenkomst bepaalde informatie en gegevens (waaronder mede begrepen persoonsgegevens) betreffende Licentienemer en diens bedrijf aan Autodesk en haar Distributeurs ter beschikking kan (kunnen) stellen, gelijk Autodesk en haar Distributeurs (en derden die namens Autodesk en haar Distributeurs optreden) deze informatie en gegevens kunnen verkrijgen, waaronder mede begrepen de informatie en de gegevens die aan Autodesk en haar Distributeurs (dan wel derden die namens Autodesk en haar Distributeurs optreden) worden verstrekt, dan wel door hen worden verkregen, via het Klantgegevensformulier dan wel anderszins in verband met bestellingen, registratie, activering, updates, autorisaties van rechten, audits, toezicht op de Installatie van en de Toegang tot het Autodesk-materiaal, Abonnementen en Diensten en het beheer van de klantrelatie met Licentienemer. Licentienemer verleent hierbij toestemming aan Autodesk om deze informatie en gegevens (eventuele persoonsgegevens daaronder begrepen) onder zich te houden, te gebruiken, op te slaan en openbaar te maken conform het beleid van Autodesk inzake privacy en gegevensbescherming, zoals dit beleid van tijd tot tijd gewijzigd kan worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het privacybeleid van Autodesk, dat momenteel te vinden is op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het vorenstaande, is Licentienemer ermee bekend en gaat hij ermee akkoord dat Autodesk (a) Licentienemer (en derden die namens Licentienemer optreden) van tijd tot tijd mag verzoeken uitdrukkelijk in te stemmen met de voorwaarden van het privacybeleid van Autodesk en/of met specifiek gebruik van informatie en gegevens (waaronder mede begrepen persoonsgegevens); (b) informatie en gegevens, waaronder mede begrepen informatie en gegevens inzake het gebruik van het Autodesk-materiaal door Licentienemer en diens Abonnementen en ondersteuningsaanvragen, mag doorgeven aan gelieerde ondernemingen van Autodesk, aan Distributeurs en aan overige derden in verband met de levering, het onderhoud, de administratie of het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal, de Abonnementen of de Diensten, dan wel in verband met de uitvoering van overeenkomsten betreffende het Gelicentieerde Materiaal, de Abonnementen of de Diensten; en (c) deze informatie en gegevens ook naar het buitenland mag overbrengen, ook naar landen waar de wet- en regelgeving op het gebied van privacy of gegevensbescherming een lager niveau van bescherming aan Licentienemer bieden dan het land waar Licentienemer is gevestigd. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat dit beleid van tijd tot tijd door Autodesk gewijzigd kan worden en dat deze wijzigingen, zodra zij op de website van Autodesk staan gepubliceerd of anderszins schriftelijk door Autodesk kenbaar zijn gemaakt, ook voor Licentienemer zullen gelden.

 

4.2        Connectiviteit. Bepaald Gelicentieerd Materiaal faciliteert voor Licentienemer de toegang tot en het gebruik van content en diensten die gehost worden op websites die door Autodesk en derden worden onderhouden, of vereist dat Licentienemer deze toegang heeft. Deze content en diensten kunnen in sommige gevallen een eigenschap of functie lijken te zijn binnen of ter aanvulling op het Gelicentieerde Materiaal op de Computer van Licentienemer, hoewel ze op deze websites gehost worden. Wanneer toegang tot die content of diensten wordt verkregen of wanneer Gelicentieerd Materiaal wordt gebruikt, is het mogelijk dat de Computer van Licentienemer zonder verdere waarschuwing automatisch verbinding maakt met internet (incidenteel, periodiek of regelmatig) en een website van Autodesk of derden opent — bijvoorbeeld om extra informatie, eigenschappen of functionaliteiten aan Licentienemer aan te bieden of om te controleren dat het Gelicentieerde Materiaal en/of de content en de diensten gebruikt worden overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst en eventuele andere toepasselijke voorwaarden. Op deze connectiviteit met de websites van Autodesk is het beleid van Autodesk inzake privacy en gegevensbescherming van toepassing als bedoeld in artikel 4 (Privacy, gebruik van gegevens, connectiviteit). De connectiviteit met websites van derden wordt geregeld in de voorwaarden (met inbegrip van disclaimers en kennisgevingen) die op die websites vermeld staan of die anderszins betrekking hebben op de content of de diensten van derden. Autodesk heeft geen invloed op, doet geen aanbevelingen ter zake van, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze content of diensten van derden. Transacties tussen Licentienemer en derden in verband met deze content en diensten, waaronder mede begrepen het privacybeleid van die derden, het gebruik dat zij maken van persoonsgegevens, de levering van en betaling voor producten en diensten en alle overige voorwaarden die op die transacties betrekking hebben, betreffen uitsluitend transacties tussen Licentienemer en die derden. Autodesk kan de beschikbaarheid van de content of de diensten van derden te allen tijde om welke reden dan ook aanpassen of stopzetten. Het is mogelijk dat voor de toegang tot en het gebruik van bepaalde content en diensten (van Autodesk of van derden) akkoord dient te worden gegaan met aparte voorwaarden en/of aanvullende vergoedingen dienen te worden voldaan.

 

5.         Geen Garrantie; Garantie-uitsluitingen

VOOR ZOVER ZULKS INGEVOLGE HET TOEPASSELJKE RECHT IS TOEGESTAAN, WORDEN DOOR AUTODESK EN HAAR LEVERANCIERS AAN LICENTIENEMER GEEN GARANTIES VERLEEND OF VERKLARINGEN GEDAAN VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND (WAARONDER MEDE BEGREPEN STILZWIJGENDE GARANTIES OMTRENT COURANTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET-INBREUKMAKEN OP RECHTEN, DAN WEL OVERIGE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE WET, UIT DE GANG VAN ZAKEN BIJ VORIGE TRANSACTIES OF UIT HANDELSGEBRUIK) MET BETREKKING TOT HET AUTODESK-MATERIAAL, DE ABONNEMENTEN OF DE DIENSTEN (OP GROND VAN EEN ABONNEMENT OF ANDERSZINS) EN LICENTIENEMER STEMT ERMEE IN DAT LICENTIENEMER HET AUTODESK MATERIAAL ‘AS IS’ AANVAARD. VERKLARINGEN OF MEDEDELINGEN IN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL BETREFFENDE HET AUTODESK-MATERIAAL, DE ABONNEMENTEN OF DE DIENSTEN EN DE EIGENSCHAPPEN OF FUNCTIONALITEITEN DAARVAN EN ANDERE BERICHTGEVING AAN LICENTIENEMER DIENEN SLECHTS TER INFORMATIE EN LEVEREN GEEN GARANTIE OF BINDENDE VERKLARING OP. ONVERMINDERD HET VORENSTAANDE WORDT NIET DOOR AUTODESK GEGARANDEERD: (a) DAT DE WERKING VAN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL OF DE DIENSTEN C.Q. DE DAARMEE BEHAALDE RESULTATEN ZONDER ONDERBREKINGEN EN FOUTEN, VEILIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR EN VOLLEDIG GESCHIEDT C.Q. TOT STAND KOMEN, ONGEACHT OF ER SPRAKE IS VAN EEN ABONNEMENT OF ONDERSTEUNING DOOR AUTODESK OF DOOR DERDEN; (b) DAT FOUTEN DOOR AUTODESK OF DOOR DERDEN WORDEN HERSTELD, DAN WEL (c) DAT EEN BEPAALD VERZOEK OM ONDERSTEUNING DOOR AUTODESK OF DOOR DERDEN WORDT INGEWILLIGD DAN WEL DAT DE GEBODEN OPLOSSING VOLDOET AAN DE EISEN OF VERWACHTINGEN VAN LICENTIENEMER. HET VORENSTAANDE LAAT ONVERLET DE WERKING VAN GARANTIES DIE UIT DE WET VOORTVLOEIEN EN DIE ONDANKS EEN ANDERSLUIDENDE CONTRACTUELE BEPERKING NIET GEWIJZIGD, BEPERKT OF UITGESLOTEN KUNNEN WORDEN.

6.         Waarschuwingen

6.1        Functionaliteitsbeperkingen. Het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten betreffen professionele, bedrijfsmatige tools die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik door geschoolde professionals (behoudens het Gelicentieerde Materiaal dat bestemd is voor niet-commercieel gebruik, zoals het Autodesk-materiaal dat ontwikkeld is voor huishoudelijk of ander consumentengebruik dan wel uitsluitend voor educatieve of individuele leerdoeleinden in licentie is gegeven). Met name bij professioneel, bedrijfsmatig gebruik dienen het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten niet de plaats in te nemen van het professionele oordeel van Licentienemer en onafhankelijke toetsing. Het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van Licentienemer bij diens ontwerp-, analyse-, simulatie-, beoordelings-, test- en/of overige activiteiten. Het Gelicentieerde Materiaal  en de Diensten mogen niet de plaats innemen van de eigen zelfstandige ontwerp-, analyse-, simulatie-, beoordelings-, test- en/of andere activiteiten van Licentienemer, waaronder begrepen activiteiten op het gebied van productbelasting, veiligheid en nut. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen van het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten zijn het Gelicentieerde Materiaal  en de Diensten niet getest voor alle situaties waarin zij gebruikt zouden kunnen worden. Autodesk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de resultaten die met het gebruik van het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten zijn verkregen. Degenen die van het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten gebruikmaken, zijn verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht en de controle op het Gelicentieerde Materiaal en de daarmee verkregen resultaten. Deze verantwoordelijkheid strekt zich mede uit tot het vaststellen voor welk gebruik het Gelicentieerde Materiaal en de Diensten geëigend is en welke combinatie van Gelicentieerd Materiaal, Diensten en andere computerprogramma’s en materialen een bijdrage kan leveren aan de beoogde resultaten. Degenen die van het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten gebruikmaken, zijn eveneens verantwoordelijk voor het vaststellen welke onafhankelijke procedures voldoende zijn om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en andere eigenschappen van de met het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten verkregen resultaten te testen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle zaken die met behulp van het Gelicentieerde Materiaal of de Diensten zijn ontworpen. Licentienemer is er voorts mee bekend en gaat ermee akkoord dat het Gelicentieerde Materiaal bij het leveren van specifieke functionaliteit deel uitmaakt van de totale unieke hardware- en softwareomgeving van Licentienemer en dat het mogelijk is dat het door Autodesk geleverde Gelicentieerde Materiaal en de Diensten binnen het beperkte kader van de ontwerp-, analyse-, simulatie-, beoordelings- en/of testactiviteiten van Licentienemer niet de door Licentienemer gewenste resultaten opleveren.

6.2        Activeringscodes en beveiliging.

6.2.1     Activeringscode nodig voor Installatie/Toegang en gebruik. Voor de Installatie van en de Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal en het verdere gebruik daarvan kunnen van tijd tot tijd activeringscodes nodig zijn. Deze worden door Autodesk aangeleverd. Voordat Autodesk een activeringscode afgeeft, kan registratie worden verlangd. Licentienemer dient aan Autodesk en haar Distributeur alle informatie te verstrekken die voor deze registratie nodig is en ervoor te zorgen dat alle aan Autodesk en haar Distributeur verstrekte informatie juist en actueel is. Licentienemer dient zijn registratiegegevens permanent via klantenregistratieprocedures bij te houden en te actualiseren, onder meer via het door Autodesk te verstrekken Klantgegevensformulier. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat deze gegevens door Autodesk gebruikt mogen worden overeenkomstig het bepaalde in haar privacybeleid (zoals beschreven of vermeld in artikel 4 (Privacy, gebruik van gegevens, connectiviteit)).

6.2.2     Blokkering toegang. LICENTIENEMER IS ERMEE BEKEND EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE INSTALLATIE VAN EN TOEGANG TOT HET GELICENTIEERDE MATERIAAL DOOR DE ACTIVERINGS-, BEVEILIGINGS- EN TECHNISCHE BESCHERMINGSMECHANISMEN GEBLOKKEERD KUNNEN WORDEN INGEVAL LICENTIENEMER TRACHT HET GELICENTIEERDE MATERIAAL OF EEN GEDEELTE DAARVAN OVER TE ZETTEN OP EEN ANDERE COMPUTER, LICENTIENEMER INGRIJPT IN DE TECHNISCHE BESCHERMINGS- OF DATUMMECHANISMEN OP EEN COMPUTER OF IN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL, LICENTIENEMER OOK NA AFLOOP VAN EEN GELDENDE ABONNEMENTSPERIODE OF VASTE CONTRACTSPERIODE VAN HET GELICENTIEERDE MATERIAAL GEBRUIK BLIJFT MAKEN, DAN WEL LICENTIENEMER BEPAALDE ANDERE HANDELINGEN VERRICHT WAARDOOR DE BEVEILIGINGSMODUS WORDT ONTREGELD DAN WEL IN ANDERE OMSTANDIGHEDEN, ALSMEDE DAT ZULKS NEGATIEVE GEVOLGEN KAN HEBBEN VOOR DE TOEGANG TOT HET WERKPRODUCT EN DE ANDERE GEGEVENS VAN LICENTIENEMER. NADERE INFORMATIE HIEROVER IS TE VINDEN IN HET BETREFFENDE GELICENTIEERDE MATERIAAL OF KAN WORDEN INGEWONNEN BIJ AUTODESK.

6.2.3     Gevolgen van activeringscodes. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de ontvangst van een activeringscode (ongeacht of deze al dan niet onterecht aan Licentienemer is verstrekt) geen bewijs oplevert van de licentierechten van Licentienemer en niet van invloed is op de omvang van die rechten. Deze rechten staan uitsluitend omschreven in deze Overeenkomst en in de betreffende Licentieaanduiding.

6.3        Gevolgen voor gegevens. De werkproducten en andere gegevens die met behulp van het Gelicentieerde Materiaal op grond van bepaalde Soorten Licenties worden vervaardigd, waaronder begrepen licenties die het gebruik daarvan beperken tot educatieve of persoonlijke leerdoeleinden, kunnen bepaalde mededelingen en beperkingen bevatten waardoor dat werkproduct of die gegevens slechts in bepaalde omstandigheden gebruikt kunnen worden (b.v. alleen op educatief gebied). Daarnaast geldt dat wanneer Licentienemer werkproducten of andere gegevens die met behulp van het Gelicentieerde Materiaal zijn vervaardigd, combineert met of koppelt aan werkproducten of gegevens die op andere wijze zijn vervaardigd, die andere werkproducten en gegevens ook onder de werking van die mededelingen en restricties kunnen vallen. Autodesk is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor situaties waarin werkproducten of andere gegevens die met behulp van het Gelicentieerde Materiaal zijn vervaardigd, door Licentienemer worden gecombineerd met of gekoppeld aan werkproducten en gegevens die op andere wijze zijn vervaardigd. Voorts is het Licentienemer niet toegestaan om deze mededelingen of beperkingen te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

7.         Beperking van aansprakelijkheid

7.1        Beperking van aansprakelijkheid naar soort en bedrag. AUTODESK EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN NIMMER (RECHTSTREEKS DAN WEL INDIRECT) AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, WINST- OF OMZETDERVING, GEBRUIKS- OF GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN (ONGEACHT UIT WELKE HOOFDEN DEZE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVORDERD). VOORTS IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK EN HAAR LEVERANCIERS VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBANDHOUDENDE MET DE MATERIALEN, ABONNEMENTEN OF DIENSTEN VAN AUTODESK BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR LICENTIENEMER VOOR DIE MATERIALEN, ABONNEMENTEN OF DIENSTEN BETAALD OF VERSCHULDIGD IS.

7.2        Toepassing en omvang aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN DIT ARTIKEL 7 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) GELDT, VOORZOVER ZULKS WETTELIJK IS TOEGESTAAN, VOOR ALLE SCHADE EN ANDERE AANSPRAKELIJKHEID ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT UIT WELKEN HOOFDE AANSPRAKELIJKHEID WORDT GESTELD, DAT WIL ZEGGEN UIT OVEREENKOMST, UIT ONRECHTMATIGE DAAD (NALATIGHEID DAARONDER MEDE BEGREPEN) OF ANDERSZINS, ZELFS INGEVAL AUTODESK OP DE MOGELIJKHEID VAN AANSPRAKELIJKHEID IS GEWEZEN EN ONGEACHT OF DE BEPERKTE VERHAALSRECHTEN DIE INGEVOLGE DEZE OVEREENKOMST WORDEN VERLEEND AAN HUN SPECIFIEKE DOEL VOLDOEN. VOORTS GAAT LICENTIENEMER ERMEE AKKORD DAT DE DOOR AUTODESK IN REKENING GEBRACHTE EN DOOR LICENTIENEMER BETAALDE LICENTIE-, ABONNEMENTS-, SERVICE- EN OVERIGE VERGOEDINGEN GEBASEERD ZIJN OP EN REKENING HOUDEN MET DE RISICOVERDELING ALS BEDOELD IN DIT ARTIKEL 7 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) EN DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN DIT ARTIKEL 7 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VORMT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN.

8.         Duur en beëindiging

8.1        Duur, beëindiging en opschorting. Elke licentie ingevolge deze Overeenkomst met betrekking tot een specifiek pakket aan Gelicentieerd Materiaal treedt in werking: (a) per de aanvangsdatum van deze Overeenkomst, dan wel (b) op het tijdstip van betaling van de geldende vergoedingen door Licentienemer, behoudens ingeval van licenties (zoals een evaluatielicentie) waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, dan wel (c) op het tijdstip van levering van het Gelicentieerde Materiaal, dan wel (d) per de aanvangsdatum van de abonnementsperiode ingeval het Autodesk-materiaal in verband met een abonnement wordt geleverd, zulks afhankelijk van welke gebeurtenis zich het laatste voordoet. Zowel Autodesk als Licentienemer is gerechtigd deze Overeenkomst, de licentie van Licentienemer met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal, het Abonnement van Licentienemer en/of de levering van Diensten ten behoeve van het Gelicentieerde Materiaal te beëindigen ingeval de wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en deze tekortkoming niet alsnog binnen tien (10) dagen na schriftelijke ingebrekestelling heeft hersteld. Indien de Licentienemer echter in strijd handelt met Artikel 1 (Licentie) of Artikel 2 (Licentiebeperkingen/-verboden), dan mag Autodesk deze Overeenkomst, de licentie van Licentienemer met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal, het Abonnement van Licentienemer, en/of de levering van Diensten ten behoeve van het Gelicentieerde Materiaal onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke ingebrekestelling. Voorts is Autodesk gerechtigd om in plaats van beëindiging over te gaan tot opschorting van de licentie van Licentienemer met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal, het Abonnement van Licentienemer, de levering van Diensten ten behoeve van het Gelicentieerde Materiaal en/of overige verplichtingen van Autodesk of rechten van Licentienemer ingevolge deze Overeenkomst (of ingevolge andere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op materiaal dat bij het Gelicentieerde Materiaal hoort), ingeval Licentienemer nalatig is gebleven met een betaling aan Autodesk of een Distributeur dan wel anderszins tekort is geschoten in de nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst dan wel het bepaalde in andere voorwaarden die op die licentie, het Abonnement, de Diensten of het andere bijbehorende materiaal van toepassing zijn. Autodesk is tevens gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen ingeval Licentienemer in een faillissementsprocedure betrokken raakt, insolvent raakt of een akkoord sluit met diens schuldeisers. Deze Overeenkomst wordt automatisch, zonder nadere kennisgeving of handeling zijdens Autodesk, beëindigd ingeval van vereffening van Licentienemer. In het kader van een faillissementsprocedure is Licentienemer ermee bekend en gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst als een executoriale overeenkomst  zal worden aangemerkt die niet mag worden overgedragen of gecedeerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk. Autodesk mag deze toestemming op grond van artikel 365(c)(1), Titel 11 van de United States Code dan wel krachtens enige andere toepasselijke wet die de behandeling van executoriale overeenkomsten in faillissement eerbiedigt, geheel naar eigen inzicht weigeren.

Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Autodesk haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan overdragen of uitbesteden.

8.2        Gevolgen van beëindiging van overeenkomst of licentie. De ingevolge deze Overeenkomst verleende licenties komen te vervallen bij afloop of beëindiging van deze Overeenkomst. Bij afloop of beëindiging van een aan Licentienemer verleende licentie dient Licentienemer elk gebruik van het Autodesk-materiaal waarop die licentie van toepassing is en elk gebruik van eventuele Abonnementen (bijbehorende diensten daaronder mede begrepen) en Diensten te staken en alle kopieën van het Autodesk-materiaal te Deïnstalleren. Licentienemer verbindt zich om, op verzoek van Autodesk, alle Autodesk-materiaal te vernietigen dan wel te retourneren aan Autodesk of aan de Distributeur bij wie dit materiaal is gekocht. Autodesk behoudt zich het recht voor te verlangen dat Licentienemer voldoende bewijs overlegt dat alle kopieën van het Autodesk-materiaal zijn Gedeïnstalleerd en, indien daartoe door Autodesk verzocht, zijn vernietigd dan wel geretourneerd aan Autodesk of aan de Distributeur bij wie dit materiaal was gekocht. Ingeval het Abonnement van Licentienemer afgelopen of beëindigd is, maar deze Overeenkomst en de licentie van Licentienemer voor het Gelicentieerde Materiaal nog geldig zijn, komen de rechten van Licentienemer uit hoofde van dat Abonnement (de rechten op Vorige Versies daaronder mede begrepen) te vervallen en verbindt Licentienemer zich (behoudens een andersluidende bepaling in de Abonnementsprogrammavoorwaarden) met betrekking tot alle kopieën van die Vorige Versies tot nakoming van zijn verplichtingen ingevolge artikel 1.2.1 (Gevolgen van een upgrade) (waaronder begrepen de verplichting om het gebruik van die kopieën te staken, deze te Deïnstalleren en te vernietigen dan wel te retourneren).

8.3        Geldigheid na beëindiging. De artikelen 1.3 (Aanvullende bepalingen), 1.4 (Ander materiaal), 1.5 (Bevoegde gebruikers), 1.6 (Gelicentieerd materiaal van derden), 1.11 (API’s), 2.1.1 (Geen licentieverlening/Verboden activiteiten), 2.1.4 (Gevolgen van onbevoegd gebruik), 2.2 (Omzeiling), 3 (Alle rechten voorbehouden), 4 (Privacy, gebruik van gegevens, connectiviteit), 5. (Geen Garantie; Garantie-uitsluitingen), 6 (Waarschuwingen), 7 (Beperking van aansprakelijkheid), 8 (Duur en beëindiging) en 9 (Algemene bepalingen), alsmede Bijlage A, blijven ook na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst geldig.

9.         Algemene bepalingen

9.1        Kennisgevingen. Kennisgevingen van partijen in verband met deze Overeenkomst dienen schriftelijk en per e-mail, per gewone post of per koerier (zoals UPS, FedEx of DHL) te geschieden, met dien verstande dat Licentienemer Autodesk niet per e-mail in gebreke kan stellen en deze Overeenkomst niet per e-mail kan opzeggen. Een kennisgeving van Autodesk aan Licentienemer wordt geacht te zijn ontvangen (a) indien per e-mail: een (1) dag na verzending aan het aan Autodesk opgegeven e-mailadres, dan wel (b) indien per post of per koerier: vijf (5) dagen na verzending per gewone post of koerier aan het aan Autodesk opgegeven adres. Licentienemer stemt ermee in dat de betekening van juridische stukken aan Licentienemer kan geschieden per aangetekende brief aan het adres dat vermeld staat op het Klantgegevensformulier van Licentienemer (dan wel ingeval geen Klantgegevensformulier is aangeleverd, aan het aan Autodesk laatste bekende adres van Licentienemer), voor zover zulks op grond van het toepasselijke recht is toegestaan. Een kennisgeving van Licentienemer aan Autodesk wordt geacht te zijn ontvangen (a) indien per e-mail: een (1) dag na verzending aan (en ontvangst door Autodesk op) het e-mailadres CopyrightAgent@autodesk.com, dan wel (b) indien per post of per koerier: bij ontvangst door Autodesk op het adres Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, t.a.v. Copyright Agent. Indien Licentienemer een Abonnement heeft, mogen kennisgevingen ook door partijen geschieden op de wijze als vermeld in de Abonnementsprogrammavoorwaarden.

9.2        Toepasselijk recht en forum. Het volgende recht is van toepassing op deze Overeenkomst en de uitleg daarvan: (a) dat van Zwitserland indien Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft in een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, (b) dat van Singapore indien Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft in een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, of (c) dat van de Amerikaanse staat Californië (alsmede voor zover van toepassing het federale recht van de Verenigde Staten) indien Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (daaronder begrepen het Caraïbisch gebied) of een land dat in dit artikel 9.2 niet is gespecificeerd. Het recht van genoemde landen is van toepassing met uitsluiting van de betreffende verwijzingsregels. Het Weens Koopverdrag en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst (en zijn uitgesloten van het daarop van toepassing zijnde recht). Daarnaast komen partijen overeen dat geschillen, aanspraken en vorderingen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Overeenkomst uitsluitend worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de Superior Court of the State of California, County of Marin, dan wel de United States District Court for the Northern District of California in San Francisco, met dien verstande dat (a) ingeval Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft in (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, het geschil of de vordering uitsluitend dient te worden voorgelegd aan (en partijen onder de exclusieve rechtsmacht vallen van) de Zwitserse rechter, en (b) ingeval Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, het geschil of de vordering uitsluitend dient te worden voorgelegd aan (en partijen onder de exclusieve rechtsmacht vallen van) de rechter in Singapore. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Autodesk om ingeval van een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten een vordering in te stellen in het land waar die inbreuk beweerdelijk is gepleegd.

9.3        Geen cessie, insolventie. Het is Licentienemer niet toegestaan deze Overeenkomst of de rechten uit hoofde van deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk over te dragen (ongeacht of dit geschiedt door middel van de aankoop van aandelen of activa, een fusie, een zeggenschapswijziging, van rechtswege of anderszins). Autodesk mag deze toestemming geheel naar eigen inzicht weigeren. Een dergelijke overdracht door Licentienemer is nietig. Ingeval van een faillissements- of vergelijkbare procedure geldt deze Overeenkomst als executoriale overeenkomst als omschreven in artikel 365(c)(1), Titel 11 van de United States Code en kan deze Overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk worden overgedragen. Autodesk mag deze toestemming geheel naar eigen inzicht weigeren.

9.4        Dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen van Autodesk. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen van Autodesk activiteiten verrichten in verband met deze Overeenkomst, waaronder mede begrepen het leveren van Autodesk-materiaal en het aanbieden van Abonnementen en Diensten, met dien verstande dat Autodesk (en niet haar dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen) gehouden is tot nakoming van de verplichtingen van Autodesk uit hoofde van deze Overeenkomst. Licentienemer gaat er voorts mee akkoord dat dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen van Autodesk de nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst kunnen afdwingen (en vorderingen wegens wanprestatie kunnen instellen).

9.5        Splitsbaarheid. Indien en voor zover een bepaling in deze Overeenkomst op grond van het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onafdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft die bepaling of het desbetreffende gedeelte daarvan geen werking in het rechtsgebied waar die bepaling of het betreffende gedeelte ervan onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, en wordt die bepaling of het betreffende gedeelte ervan geacht zodanig te zijn gewijzigd als nodig is om in overeenstemming te zijn met het geldende recht, en wel zodanig dat maximaal uitvoering wordt gegeven aan de intentie van partijen. De onwettigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de betreffende bepaling in het betreffende rechtsgebied laat onverlet de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van die bepaling en van alle overige bepalingen in deze Overeenkomst in een ander rechtsgebied.

9.6        Geen afstand van recht. Voor het doen van afstand van rechten ten aanzien van het bepaalde in deze Overeenkomst en ten aanzien van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming daarvan is een schriftelijke verklaring vereist die dient te worden ondertekend door de partij jegens wie de afstand van recht wordt ingeroepen. Wanneer (uitdrukkelijk of stilzwijgend) afstand is gedaan van rechten, betekent dit niet dat daarmee afstand wordt gedaan van rechten ten aanzien van eventuele andere of daaropvolgende tekortkomingen.

9.7        Inspectie. Licentienemer gaat ermee akkoord dat Autodesk het recht heeft om te verlangen dat een (elektronische of andersoortige) inspectie wordt verricht van het Autodesk-materiaal, de Installatie daarvan en de Toegang daartoe. Autodesk c.q. haar gevolmachtigde heeft in het kader van deze inspectie het recht om na een kennisgeving aan Licentienemer op een termijn van vijftien (15) dagen vooraf, de administratie, systemen en faciliteiten van Licentienemer, waaronder begrepen de registratie- en serienummers van apparatuur en aanverwante gegevens, te inspecteren en zich ervan te vergewissen dat het gebruik van alle Autodesk-materiaal in overeenstemming is met het bepaalde in deze Overeenkomst. Licentienemer dient aan deze inspectie volledige medewerking te verlenen. Ingeval Autodesk vaststelt dat het gebruik door Licentienemer niet in overeenstemming is met het bepaalde in deze Overeenkomst, dient Licentienemer onmiddellijk tegen betaling geldige licentie(s) aan te schaffen om het gebruik door Licentienemer in overeenstemming te brengen met het bepaalde in deze Overeenkomst en overige toepasselijke voorwaarden alsmede de redelijke kosten van de inspectie te vergoeden. Autodesk behoudt zich naast deze rechten op betaling en vergoeding het recht voor om andere (rechts)maatregelen te nemen, al dan niet op grond van deze Overeenkomst.

9.8        Taal. Ingeval van strijdigheid tussen de Engelse versie van deze Overeenkomst en een vertaling daarvan, is de Engelse versie rechtens bindend. Ingeval Licentienemer het Gelicentieerde Materiaal in Canada heeft aangeschaft, gaat Licentienemer akkoord met het volgende: Partijen bij deze overeenkomst bevestigen dat zij deze Overeenkomst, alsmede alle daarmee verbandhoudende stukken, uitsluitend in het Engels wensen op te stellen.

9.9        Uitleg. Onduidelijkheden in deze Overeenkomst mogen niet aan de auteur worden tegengeworpen.

9.10      Overmacht. Autodesk is niet aansprakelijk voor schade of boetes als gevolg van niet-nakoming of niet-tijdige nakoming als gevolg van natuurrampen, vertraging bij leveranciers of andere oorzaken die redelijkerwijze buiten de macht van Autodesk zijn gelegen.

9.11      Rechten van de Amerikaanse overheid. In het kader van aanbestedingen van de Amerikaanse overheid wordt al het  Autodesk-materiaal geacht commerciële computer software in de zin van FAR 12.212 te zijn en onderworpen te zijn aan de beperkte rechten zoals omschreven in de op dat moment geldende FAR Artikel 52.227-19 “Commercial Computer Software – Restricted Rights” en DFARS 227.7202, “Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation” en enige opvolgende regeling. Ieder gebruik, wijziging, reproductie uitgave, openbaarmaking, vertoning of onthulling van het  Autodesk-materiaal door de Amerikaanse overheid zal slechts geschieden met inachtneming van de licentierechten en –restricties die in deze Overeenkomst staan omschreven.

9.12      Exportrestricties. Licentienemer is ermee bekend en stemt ermee in dat het Autodesk-materiaal en de Diensten (met inbegrip van alle data die door Licentienemer in het kader van een Dienst zijn verstrekt en alle Licentie-specifieke resultaten die behaald zijn met een Dienst) onderworpen zijn aan exportrestricties en handelssancties van Amerika en andere toepasselijke landen, waaronder mede begrepen de reglementen die worden afgekondigd door de US Department of Commerce en de US Department of the Treasury (gezamenlijk de  “Exportrestrictie Wetgeving”). Licentienemer verklaart en garandeert dat Licentienemer en diens Werknemers (i) geen inwoner of staatsburger zijn van, of gevestigd zijn in, een land dat onderworpen is aan Amerikaanse handelssancties of andere aanzienlijke handelsrestricties (waaronder mede begrepen Cuba, Iran, Sudan, Syrië en Noord-Korea), (ii) niet staan vermeld op een door de Amerikaanse overheid gehanteerde lijst van verboden partijen (waaronder mede begrepen de door de U.S. Treasury opgestelde List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, de Denied Party List, de Entity list en de Unverified List  van de U.S Department of Commerce en de aan proliferatie gerelateerde lijsten van de U.S. Department of State, (iii) het Autodesk-materiaal en de Diensten, behoudens toestemming ingevolge de Exportrestrictie Wetgeving niet zullen aanwenden voor een verboden eindgebruiksdoel, waaronder mede begrepen ontwerp-, analyse-, simulatie-, beoordelings-, test- en andere activiteiten in verband met kernwapens, chemische/biologische wapens, raketsystemen of onbemande luchtvaarttoepassingen, of (iv) het Autodesk Materiaal en de Diensten niet zullen gebruiken om Licentie-speficieke resultaten die door middel van het Autodesk Materiaal of de Diensten behaald zijn, content van Licentienemer, content van derden, of ieder andere content of materiaal direct of indirect bekend te maken, over te dragen, te downloaden, te exporteren of opnieuw te exporteren naar een land, entiteit of partij die op grond van de Exportrestrictie Wetgeving of andere wet- en regelgeving die op de Licentienemer van toepassing is onbevoegd is om dergelijke items te ontvangen. Licentienemer begrijpt dat de voorschriften en beperkingen zoals die op grond van de Exportrestrictie Wetgeving  op Licentienemer van toepassing zijn, afhangen van het Autodesk-materiaal of de Diensten die op grond van deze Overeenkomst geleverd worden en dat deze in de loop van de tijd gewijzigd kunnen worden. Uitsluitend de Licentienemer zal aansprakelijk zijn voor (i) de precieze vaststelling van de restricties die op het Autodesk-materiaal of de Diensten van toepassing zijn, en (ii) het voldoen aan de Exportrestrictie Wetgeving  en het bijhouden van wijzigingen aan de Exportrestrictie Wetgeving.

9.13      Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst en de overige voorwaarden waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen (zoals de Abonnementsprogrammavoorwaarden en de Servicevoorwaarden), vormen de gehele overeenkomst tussen partijen (en treden in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, discussies, berichtgeving, verklaringen, garanties, reclame en afspraken) ter zake van het voorwerp daarvan, met dien verstande echter dat op bepaald Autodesk-materiaal aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Partijen verklaren dat zij bij de totstandkoming van deze Overeenkomst zich niet hebben gebaseerd op overeenkomsten, discussies, berichtgeving, verklaringen, garanties, reclame of afspraken die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Licentienemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de Abonnementsprogrammavoorwaarden en de Servicevoorwaarden te eniger tijd door Autodesk kunnen worden gewijzigd of aangevuld, met dien verstande dat Autodesk van die aanvullingen of wijzigingen schriftelijk melding maakt voordat deze voor Licentienemer gaan gelden (en daarbij aan Licentienemer kan toestaan dat Licentienemer Abonnementen of Diensten niet verlengt, deze beëindigt dan wel andere opties aan Licentienemer aanbiedt). Ingeval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en andere door Autodesk gehanteerde voorwaarden (waaronder mede begrepen de Abonnementsprogrammavoorwaarden, de Servicevoorwaarden of eerdergenoemde aanvullende of afwijkende voorwaarden), zijn die andere voorwaarden van toepassing. Door Licentienemer in een kennisgeving opgenomen voorwaarden die afwijken van deze Overeenkomst of van bedoelde andere voorwaarden, zijn nietig en hebben geen gevolgen, tenzij zulks schriftelijk met een gevolmachtigde van Autodesk is overeengekomen. Ook alle andere wijzigingen op deze Overeenkomst zijn ongeldig, tenzij zulks schriftelijk met een gevolmachtigde van Autodesk is overeengekomen.

 

Bijlage A

Definities

1.             “Toegang” of “Toegankelijk”: met betrekking tot een computerprogramma of ander materiaal, (a) het gebruikmaken van of uitvoeren van dat computerprogramma of andere materiaal dan wel (b) het gebruikmaken of profiteren van de eigenschappen of de functionaliteiten van dat computerprogramma of andere materiaal.

2.             “Overeenkomst”: deze Licentie- en Serviceovereenkomst, met inbegrip van alle bijlagen daarbij, en inclusief alle wijzigingen die te eniger tijd conform het bepaalde in deze Licentie- en Serviceovereenkomst daarin aangebracht mochten worden.

3.             “Bevoegde Gebruiker”: de natuurlijke persoon door wie het Gelicentieerde Materiaal wordt Geïnstalleerd dan wel die Toegang daartoe verkrijgt of die gemachtigd is tot Installatie van of Toegang tot het Gelicentieerde Materiaal.

4.             “Autodesk”: Autodesk, Inc., een Delaware Corporation. Indien Licentienemer een licentie voor het Autodesk-materiaal verkrijgt in (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, wordt onder “Autodesk” verstaan Autodesk Development Sàrl. of (b) in een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, wordt onder “Autodesk” verstaan Autodesk Asia Pte Ltd.

5.             “Autodesk Licentie Manager”: de tool die bekend staat onder de naam Autodesk Licentie Manager, dan wel een toekomstige Autodesk-tool ten behoeve van het beheer van en het toezicht en de controle op de Installatie van of de Toegang tot het Autodesk-materiaal.

6.             “Autodesk-materiaal”: alle materiaal dat door Autodesk rechtstreeks of indirect gedistribueerd of ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen Software, Aanvullend Materiaal, Gebruikersdocumentatie en Niet-inbegrepen Materiaal (ongeacht of zulks aan Licentienemer in licentie is gegeven).

7.             “Computer”: (i) een elektronisch apparaat met een of meer centrale verwerkingseenheden (CPU’s) dat gevoed wordt door informatie in digitale of vergelijkbare vorm en deze informatie ten behoeve van een specifiek resultaat verwerkt op basis van een opeenvolging van instructies, dan wel (ii) een software-implementatie van een dergelijk apparaat (een zogeheten virtuele computer).

8.             “Klantgegevensformulier”: een door of namens Licentienemer ingevuld formulier dat rechtstreeks of indirect aan Autodesk of aan een Distributeur wordt verstrekt in verband met de aanvraag van Licentienemer van een licentie voor Autodesk-materiaal, een Abonnement of Diensten.

9.             “Niet-inbegrepen Materiaal”: alle materiaal, met inbegrip van de Software, het Aanvullende Materiaal en de Gebruikersdocumentatie (eventuele computerprogramma’s, modules of onderdelen van een computerprogramma, functionaliteiten of eigenschappen van een computerprogramma, schriftelijke of elektronische toelichtingen, content of ander materiaal daaronder mede begrepen), dat op welke wijze dan ook aan Licentienemer geleverd of beschikbaar wordt gesteld dan wel op een aan Licentienemer verstrekte gegevensdrager is opgeslagen, en waarvoor (a) Licentienemer geen Licentieaanduiding heeft dan wel (b) Licentienemer de verschuldigde vergoedingen (verder) niet heeft betaald. Licentienemer is ermee bekend dat Niet-inbegrepen Materiaal op gegevensdragers of in downloads kan zijn verwerkt ter facilitering van het door Autodesk gehanteerde licentiemechanisme, maar dat daarmee geen stilzwijgende of uitdrukkelijke gebruiksrechten ter zake van dat materiaal worden verleend.               

10.          “Installeren” en “Installatie”: met betrekking tot een computerprogramma of ander materiaal het kopiëren van dat programma of dat andere materiaal op een harde schijf of ander opslagmedium.

11.          “Licentieaanduiding”: een of meer door Autodesk aan te leveren documenten waarin o.a. de Soort Licentie wordt aangegeven met betrekking tot het Gelicentieerde Materiaal dat aan Licentienemer in licentie is gegeven. De Licentieaanduiding kan (a) opgenomen zijn in (i) het Gelicentieerde Materiaal (b.v. in een “About”-venster, in een dialoogvenster met licentiegegevens of in een tekstbestand van de Software), (ii) op of bij een Autodesk-verpakking, of (iii) een schriftelijke bevestiging of andere kennisgeving die per e-mail, fax, post of op andere wijze door Autodesk aan Licentienemer is verstrekt, dan wel (b) bij Autodesk worden opgevraagd. Duidelijkheidshalve wordt opgemerkt dat onder Licentieaanduiding niet wordt verstaan een bewijs, bevestiging, verpakking of ander document van een Distributeur of overige derden.

12.          “Soort Licentie”: het door Autodesk ten behoeve van het Autodesk-materiaal in artikel 1.1 vastgestelde soort licentie.

13.          “Gelicentieerd Materiaal”: de Software, het Aanvullende Materiaal en de Gebruikersdocumentatie die (a) gedownload wordt door op de knop “I accept” of op een andere knop of ander mechanisme in verband met deze Overeenkomst te klikken dan wel anderszins door akkoordverklaring met het bepaalde in deze Overeenkomst, (b) voorverpakt met deze Overeenkomst wordt meegeleverd, dan wel (c) anderszins met deze Overeenkomst wordt meegeleverd, met dien verstande dat (i) ingeval van Software melding van die Software wordt gemaakt in een geldige Licentieaanduiding en (ii) Licentienemer alle verschuldigde vergoedingen (nader) heeft voldaan. Onder Gelicentieerd Materiaal wordt tevens verstaan alle Aanvullende Materiaal en alle Gebruikersdocumentatie die door Autodesk aan Licentienemer worden geleverd of beschikbaar worden gesteld voor gebruik met de Software die op grond van deze Overeenkomst in licentie is gegeven, ingeval er geen afzonderlijke voorwaarden voor dat materiaal door Autodesk worden gehanteerd. Onder Gelicentieerd Materiaal wordt mede begrepen alle foutcorrecties, patches, servicepacks, updates en upgrades voor en nieuwe versies van het Gelicentieerde Materiaal die op grond van de alsdan geldende licentie van Licentienemer door Autodesk aan Licentienemer geleverd of beschikbaar worden gesteld. Licentienemer is ermee bekend dat voor Upgrades en nieuwe versies een extra vergoeding verschuldigd kan zijn en dat daarop de Abonnementsprogrammavoorwaarden van toepassing kunnen zijn. Voorts wordt onder Gelicentieerd Materiaal mede verstaan alle Vorige Versies en andere Autodesk-materialen die op grond van de Abonnementsprogrammavoorwaarden door Licentienemer zijn ontvangen of onder zich worden gehouden, doch uitsluitend voor zover en voor zolang zulks uitdrukkelijk volgens de Abonnementsprogrammavoorwaarden is toegestaan. Onverminderd het vorenstaande (en onverminderd de overige bepalingen in deze Overeenkomst) wordt onder Gelicentieerd Materiaal in geen geval verstaan het Niet-inbegrepen Materiaal.

14.          “Licentienemer”: (a) de vennootschap of overige rechtspersoon namens wie het Autodesk-materiaal wordt aangeschaft, mocht het Autodesk-materiaal namens die rechtspersoon worden aangeschaft (b.v. door een werknemer, door een onafhankelijke leverancier of door een overige gevolmachtigde), dan wel (b) ingeval er geen sprake is van een rechtspersoon, de natuurlijke rechtspersoon die zich met deze Overeenkomst akkoord verklaart (b.v. door op de knop “I accept” of op een andere knop of ander mechanisme in verband met deze Overeenkomst te klikken of anderszins aan te geven met deze Overeenkomst akkoord te zijn, dan wel door het Autodesk-materiaal geheel of gedeeltelijk te installeren, te downloaden, zich daartoe toegang te verschaffen of anderszins te kopiëren of te gebruiken). Duidelijkheidshalve wordt opgemerkt dat “Licentienemer” uitsluitend verwijst naar één specifiek benoemde rechtspersoon of natuurlijke persoon en niet naar dochterbedrijven of gelieerde ondernemingen van die rechtspersoon of natuurlijke persoon of naar andere verbonden partijen.

15.          “Toegestane Aantal”: een maximumaantal (b.v. aantal bevoegde gebruikers, aantal gelijktijdige gebruikers, aantal computers, sessies, etc.) dat van toepassing is op een licentie voor het Gelicentieerde Materiaal en op de betreffende Soort Licentie. Dit aantal wordt bepaald door Autodesk en kan worden vermeld in de geldende Licentieaanduiding.

16.          “Werknemers”: (a) de individuele werknemers van Licentienemer en (b) de individuele personen die als zelfstandige leveranciers op de locatie van Licentienemer werkzaam zijn en die het Gelicentieerde Materiaal uitsluitend Installeren op en daartoe Toegang verkrijgen vanaf Computers die eigendom zijn dan wel geleasd worden door en binnen de macht zijn gelegen van Licentienemer.

17.          “Vorige Versies”: met betrekking tot de alsdan geldende versie van het Gelicentieerde Materiaal, een eerdere versie van het Gelicentieerde Materiaal ter zake waarvan de alsdan geldende versie als opvolger of vervanging geldt (zulks door Autodesk te bepalen).

18.          “Distributeur”: een distributeur of wederverkoper die direct of indirect door Autodesk gemachtigd is om authentiek Autodesk-materiaal aan Licentienemer te leveren.

19.          ”Diensten”: diensten (met inbegrip van de resultaten van diensten) die door Autodesk geleverd of beschikbaar worden gesteld, waaronder mede begrepen ondersteuning, opslag, simulatie, tests, scholing en andere voordelen, doch met uitzondering van diensten die als onderdeel van een abonnement worden geleverd of beschikbaar worden gesteld.

20.          “Voorwaarden van Dienstverlening”: de voorwaarden voor bepaalde Diensten zoals deze vermeld worden op een plaats waar een gebruiker de betreffende Diensten kan aanvragen of zich daartoe kan laten registreren, dan wel die bij aanvraag van of registratie voor die Diensten op het scherm verschijnt (bijv. een webpagina) of, indien dergelijke voorwaarden niet voorhanden zijn, op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use of op een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk.

 

21.          “Software”: een computerprogramma of een module of een onderdeel van een computerprogramma dat of die door Autodesk gedistribueerd of beschikbaar wordt gesteld. De “Software” kan ook verwijzen naar de functies en eigenschappen van een computerprogramma.

 

22.          “Abonnement”: het programma dat doorgaans door Autodesk wordt aangeboden en op grond waarvan Autodesk (onder meer) updates en upgrades voor en nieuwe versies van, alsmede bepaalde andere ondersteuning, diensten en cursussen in verband met, het Autodesk-materiaal levert.

 

23.          “Abonnementsprogrammavoorwaarden”: de voor Abonnementen geldende voorwaarden welke zijn te vinden op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions of op een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk (het URL-adres staat vermeld op de website van Autodesk en kan tevens bij Autodesk worden opgevraagd).

 

24.          “Aanvullend Materiaal”: materiaal (behoudens Software en de bijbehorende Gebruikersdocumentatie) dat door Autodesk gedistribueerd of beschikbaar wordt gesteld voor gebruik in samenhang met de Software. Onder Aanvullend Materiaal wordt mede verstaan (a) content, zoals concepttekeningen en -ontwerpen, modules voor tekeningen en ontwerpen en voorbeelden van elementen die in tekeningen en ontwerpen gebruikt worden (b.v. gebouwen of onderdelen daarvan, meubilair en stoffering, bruggen, wegen, tekens, achtergronden, settings en animaties), (b) achtergrondmateriaal, zoals constructiecodes en beschrijvingen van bouwtechnieken, (c) tools voor de output van de Software, zoals fonts, alsmede (d) Ontwikkelingsmaterialen, application programming interfaces (API’s) en vergelijkbare ontwikkelingsmaterialen (met inbegrip van API-gegevens).

 

25.          “Gebied”: (a) het land, de landen of jurisdictie(s) die staan vermeld in de Licentieaanduiding, dan wel (b) er geen Licentieaanduiding is of in de Licentieaanduiding geen land of jurisdictie wordt vermeld, het land waar Licentienemer een licentie voor het Autodesk-materiaal heeft verkregen. Wanneer in de Licentieaanduiding een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie wordt genoemd, dan wel Licentienemer het Autodesk-materiaal in een van deze lidstaten heeft aangeschaft, wordt onder Gebied verstaan alle landen van de Europese Unie en van de Europese Vrijhandelsassociatie.

 

26.          “Deïnstalleren”: het verwijderen van een kopie van het Autodesk-materiaal van een harde schijf of ander opslagmedium of het blokkeren daarvan met behulp van welk middel dan ook, dan wel het vernietigen of onbruikbaar maken van een kopie van het Autodesk-materiaal.

 

27.          “Upgrade”: een volledige commerciële versie van het Gelicentieerde Materiaal (a) die als opvolger of vervanger geldt van een in aanmerking komende eerdere versie (en waarin foutcorrecties, patches, servicepacks en updates en upgrades voor die eerdere versie kunnen zijn verwerkt of waarin de eigenschappen en functionaliteiten van die eerdere versie zijn verbeterd of aangevuld) of een andere versie van het Gelicentieerde materiaal, (b) die wordt geleverd aan een Licentienemer die de betreffende in aanmerking komende eerdere of andere versie van Autodesk in licentie had, en (c) waarvoor Autodesk doorgaans een afzonderlijke vergoeding in rekening brengt dan wel die zij uitsluitend ter beschikking stelt aan klanten met een Abonnement. Of Autodesk-materiaal als Upgrade dient te worden beschouwd kan worden gespecificeerd in de toepasselijke Licentieaanduiding. Of Autodesk-materiaal als Upgrade dient te worden beschouwd en of de Licentienemer voldoet aan de vereisten om bepaald Autodesk Materiaal als Upgrade in licentie te geven wordt bepaald door Autodesk.

 

28.          “Gebruikersdocumentatie”: het schriftelijk of elektronisch aangeleverde toelichtings- of instructiemateriaal voor de Software of het Aanvullende Materiaal (waaronder begrepen materiaal inzake het gebruik van de Software of het Aanvullende Materiaal) dat door Autodesk of door een Distributeur in de Software of in het Aanvullende Materiaal (of in de verpakking van de Software of het Aanvullende Materiaal) wordt meegeleverd dan wel anderszins aan klanten wordt verstrekt op het moment dat of nadat deze klanten de Software of het Aanvullende Materiaal in licentie hebben verkregen dan wel aangeschaft of Geïnstalleerd hebben.