Autodesk

LICENCIA ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN:  AZ AUTODESK KIZÁRÓLAG AZZAL A FELTÉTELLEL ENGEDÉLYEZI A SZOFTVER ÉS BÁRMELY MÁS LICENCIÁBA ADOTT ANYAG FELHASZNÁLÁSÁT, HA A LICENCIAJOGOSULT ELFOGADJA A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT, VAGY ABBAN HIVATKOZOTT VALAMENNYI FELTÉTELT.

Az “Elfogadom” ("I Accept"), vagy más gomb kiválasztásával, illetve más olyan megoldás alkalmazásával, amely a jelen Megállapodás elektronikus példányának elfogadására, megkötésére szolgál, vagy az Autodesk Anyagok, illetve azok bármely részének telepítésével, letöltésével, az ahhoz való hozzáféréssel vagy annak más módon történő másolásával vagy felhasználásával (i) Ön annak a személynek (társaságnak) a nevében, akinek a képviseletében jogosult eljárni (pl. mint munkavállaló), megköti a jelen Megállapodást és elismeri azt, hogy ezt a személyt a Megállapodás jogilag köti (és Ön elfogadja azt, hogy a jelen Megállapodással összhangban járhat el), vagy ha nem valamilyen más személy (társaság) képviseletében jár el, akkor a jelen Megállapodást a saját nevében, mint természetes személy köti és elismeri, hogy Önre nézve a Megállapodás kötelező, továbbá (ii) Ön kijelenti és szavatol azért, hogy jogosult a kérdéses személy nevében illetve képviseletében (ha van ilyen), vagy a saját nevében eljárni, kötelezettséget vállalni. Ön nem jogosult a jelen Megállapodást más személy nevében megkötni, kivéve ha Ön ennek a személynek olyan munkavállalója, vagy ügynöke (képviselője), aki jogosult, illetve felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ennek a személynek a nevében eljárjon.

Ha a Licencia Jogosult nem hajlandó megkötni a jelen Megállapodást, vagy Ön nem jogosult, illetve nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy ilyen személy nevében vagy a saját nevében (ha nincs ilyen személy) eljárjon, illetve kötelezettséget vállaljon, (a) NE VÁLASSZA KI AZ “ELFOGADOM” ("I Accept"), VAGY MÁS GOMBOT, ÉS NE ALKALMAZZON MÁS, A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ALKALMAZÁST, ILLETVE NE TELEPÍTSE, TÖLTSE LE, FÉRJEN HOZZÁ VAGY MÁSOLJA LE MÁS MÓDON, ILLETVE HASZNÁLJA FEL AZ AUTODESK ANYAGOKAT VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZÉT; ÉS (b) AZ AUTODESK ANYAGOK MEGSZERZÉSÉTŐL (MEGVÁSÁRLÁSÁTÓL) SZÁMÍTOTT HARMINC (30) NAPON BELÜL JOGOSULT VISSZAKÜLDENI AZ AUTODESK ANYAGOT (BELEÉRTVE VALAMENNYI MÁSOLATOT) ANNAK A SZEMÉLYNEK, AKITŐL AZT MEGSZEREZTE,  A LICENCIA JOGOSULT ÁLTAL FIZETETT VONATKOZÓ LICENCIADÍJNAK A LICENCIA JOGOSULT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSE ELLENÉBEN.

Az “Autodesk”, “Megállapodás” és “Licencia jogosult” kifejezés, továbbá más, a jelen Megállapodásban nagy kezdőbetűvel használt szó definiált kifejezés.  A definíciók az "A" Függelékben találhatók (kivéve, ha adott kifejezés a jelen Megállapodás testében került meghatározásra).

1.         Felhasználási Jogosultság (Licencia)

1.1        Felhasználási Jogosultság Biztosítása.  Az Autodesk al-licenciába nem adható, nem kizárólagos, át nem ruházható és korlátozott felhasználási jogot biztosít a Licencia Jogosultnak arra, hogy a Licenciába Adott Anyagok géppel olvasható, tárgykód példányait Telepítse és azokhoz Hozzáféréssel rendelkezzen az alkalmazandó Felhasználási Dokumentációval és a jelen Megállapodással összhangban, valamint, hogy a jelen Megállapodás feltételeivel összhangban a Licenciába Adott Anyagok példányait reprodukálja és forgalmazza (elérhetővé tegye). Ön jogosult a Licenciába Adott Anyagokat egy vagy több helyen található egy vagy több Számítógépre Telepíteni; a Licenciába Adott Anyagokat közzétenni vagy hozzáférhetővé tenni hálózati fájl szervereken a Licenciába Adott Anyagok másik Számítógépre történő Telepítése érdekében vagy annak érdekében, hogy a Licenciába Adott Anyagokat ilyen hálózaton keresztül használják; biztonsági mentéseket készíteni a Licenciába Adott Anyagokról. A Szoftver egységes termékként (mint egy termék) kerül licenciába adásra és az egyes komponensek nem választhatók le arról Telepítés, Hozzáférés vagy használat céljából. Ön jogosult korlátlan számú másolatot készíteni a Licenciába Adott Anyagokról és jogosult ezen példányok forgalmazására magánszemélyek és szervezetek/gazdasági társaságok részére, ideértve a Licenciába Adott Anyagok Internetről vagy más online forrásból történő letöltését is, amennyiben (i) minden ilyen példány tartalmazza a jelen Megállapodást és a Licenciába Adott Anyagokban vagy azokon található szerzői jogi és más bizalmas információkra felhívó értesítést; (ii) Ön a Licenciába Adott Anyagok egységes egészét másolja le és forgalmazza; (iii) a Szoftver (akár mint más technológiával egyesített/egybeépített alkotórész, akár mint önálló termék) használatához szükséges, hogy a végfelhasználók a teljes Szoftver Telepítési eljáráshoz hozzáférjenek, ideértve a jelen Megállapodást is, és (iv) Ön nem forgalmazza a Licenciába Adott Anyagok nem-teljes, módosított, visszafejtett vagy egyéb módon megváltoztatott példányait.

1.2        Frissítések és Korábbi Verziók. 

1.2.1     A Frissítések Joghatása.  Ha az Autodesk vagy egy Viszonteladó a Licenciába Adott Anyagok Frissítését bocsátja a Licencia Jogosult rendelkezésre, a korábban a Licencia Jogosult részére licenciába adott Licenciába Adott Anyagok és minden ahhoz kapcsolódó Autodesk Anyagok “Korábbi Verziónak” minősülnek.  Kivéve, ha a 1.2.2 pont másképp rendelkezik (Előfizetéssel Rendelkező Licencia Jogosultak Esetében Alkalmazott Eltérések), a Korábbi Verzió tekintetében biztosított felhasználási jogosultság, illetve az annak tekintetében fennálló más jogosultságok a Frissítés Telepítésétől számított százhúsz (120) napot követően megszűnnek.  A fenti százhúsz (120) napos időtartam alatt, kivéve, ha az 1.2.2 pont eltérően rendelkezik  (Előfizetéssel Rendelkező Licencia Jogosultak Esetében Alkalmazott Eltérések), (a) a Licencia Jogosult köteles a Korábbi Verzió minden felhasználásával felhagyni és annak valamennyi példányát Eltávolítani, és (b) a fenti időtartam elteltét követően az ilyen Korábbi Verziók nem minősülnek többé Licenciába Adott Anyagoknak, hanem Kizárt Anyagoknak minősülnek, és a Licencia Jogosult az ilyen Korábbi Verziók tekintetében a továbbiakban nem rendelkezik felhasználási jogosultsággal. A Licencia Jogosult vállalja, hogy az Autodesk kérésére megsemmisíti vagy visszaküldi az Autodesknek vagy annak a Viszonteladónak a Korábbi Verzió minden példányát, akitől azt vásárolta. Az Autodesk fenntartja magának a jogot arra, hogy annak a megfelelő bizonyítására szólítsa fel a Licencia Jogosultat, hogy a Korábbi Verzió valamennyi példánya Eltávolításra, és az Autodesk külön kérésére megsemmisítésre, vagy visszaküldésre került annak a Viszonteladónak, akitől azt vásárolta.

1.2.2     Előfizetéssel Rendelkező Licencia Jogosultak Esetében Alkalmazott Eltérések.  A Korábbi Verzió tekintetében fennálló jogok megszűnésére vonatkozó, a fenti 1.2.1 pontban (Frissítések Joghatása) meghatározott rendelkezések nem alkalmazandóak a Licencia Jogosultra, ha és amennyiben (a) a Licencia Jogosultnak Előfizetése van és az Előfizetői Program Feltételek lehetővé teszik a Licencia Jogosult számára a Korábbi Verziók megtartását vagy (b) ha az Autodesk írásban másként rendelkezik.

1.3        További Feltételek.  A Licenciába Adott Anyagokra (és annak részeire) vonatkozhatnak olyan további szabályok, feltételek (pl. a Licenciába Adott Anyagokkal együtt átadott feltételek, vagy a Licenciába Adott Anyagok megrendelése, telepítése, letöltése, az ahhoz való hozzáférés, annak felhasználása vagy másolása során, vagy azzal összefüggésben átadott feltételek), amelyek a jelen Megállapodáson felüli, vagy attól eltérő szabálynak minősülnek; a Licencia Jogosult kötelezettséget vállal ezeknek a feltételeknek a betartására.

1.4        További Anyagok.  Ha az Autodesk a Licenciába Adott Anyagokkal összefüggésben bármely további anyagot tesz elérhetővé, vagy bocsát a Licencia Jogosult rendelkezésére, beleértve a javítást, szolgáltatási csomagot, a Licenciába Adott Anyagok frissítését vagy bővítését, vagy új verzióját (beleértve a Frissítéseket), továbbá bármely a Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó Kiegészítő Anyagot vagy Felhasználási Dokumentációt, (a) az ilyen további anyagok tartalmazhatnak más feltéteket, vagy azokra vonatkozhatnak további, vagy eltérő feltételek, mint amelyeket a jelen Megállapodás tartalmaz (beleértve korlátozás nélkül további vagy eltérő díjakat, licencia feltételeket vagy felhasználási korlátozásokat), és a Licencia Jogosult vállalja, hogy ezeket a feltételeket betartja, vagy (b) ha a további anyagok tekintetében nincsenek más feltételek, akkor azokra (kivéve, ha az 1.2 pont (Frissítések és Korábbi Verziók) másképp rendelkezik) ugyanazok a Megállapodási feltételek vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve a licenciákat, vonatkozó Licencia Típust és az Engedélyezett Számot, továbbá a jelen Megállapodás rendelkezéseit), mint azokra a Licenciába Adott Anyagokra, amelyekre ezek a további anyagok vonatkoznak.  A fentiek semmilyen körülmények között nem keletkeztetnek jogot a Kizárt Anyagok tekintetében.

1.5        Jogosult Felhasználók.  A Licencia Jogosult kizárólag a Licencia Jogosult Személyzete számára jogosult engedélyezni a Licenciába Adott Anyagok Telepítését és/vagy az ahhoz való Hozzáférést (kivéve, ha az alkalmazandó Licencia Típus másképp rendelkezik), és minden ilyen Telepítésre vagy Hozzáférésre vonatkozik a jelen Megállapodás minden további feltétele, valamint az alkalmazandó Licencia Típus és az Engedélyezett Szám.  A Licencia Jogosult felel azért, hogy Személyzete, valamint minden olyan személy, aki az Autodesk Anyagokhoz a Licencia Jogosulton keresztül rendelkezik Hozzáféréssel (tekintet nélkül arra, hogy az ilyen Hozzáférést az Autodesk engedélyezte, vagy arra az alkalmazandó Licencia Típus alapján és Engedélyezet Szám keretén belül van lehetőség), betartsa a jelen Megállapodást.

1.6        Harmadik Felek Által Licenciába Adott Anyagok.  Az Autodesk Anyagok tartalmazhatnak, vagy azokhoz kapcsolódhatnak harmadik felek szoftverei, adatai vagy más anyagok, amelyekre olyan feltételek vonatkoznak, illetve olyan feltételeknek megfelelően biztosítják azokat, amely feltételek többletfeltételnek minősülnek a jelen Megállapodás szempontjából, vagy eltérnek attól.  Ilyen feltételeket tartalmazhat, illetve arra hivatkozhat az adott harmadik fél szoftver, adat, vagy más anyag (pl. az “About box”-ban) vagy az Autodesk által meghatározott weboldal (az Autodesk weboldalán elérhető, vagy az Autodesk által kérésre rendelkezésre bocsátott URL).  A Licencia Jogosult vállalja, hogy megfelel ezeknek a feltételeknek.  A fentieken felül kizárólag a Licencia Jogosult felelős azért, illetve vállalja, hogy megszerzi és betartja az olyan harmadik fél szoftver, adat vagy anyag használatához szükséges licenciát, amelyet a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyagokkal összefüggésben szerez meg.  A Licencia Jogosult elismeri és tudomásul veszi, hogy az Autodesk nem felel, és nem tesz semmilyen kijelentést, kötelezettségvállalást, illetve nem vállal szavatosságot az ilyen harmadik fél szoftverért, adatért vagy más anyagért, vagy azoknak a Licencia Jogosult által történő felhasználásáért.

1.7        Előfizetés.  Az Autodesk a Licencia Jogosult részére ajánlhat a jelen Megállapodás alapján licenciába adott Licenciába Adott Anyagok tekintetében előfizetést, és a Licencia Jogosult igénybe veheti azt (és az ilyen Előfizetések a jelen Megállapodáshoz képest további, illetve attól eltérő jogokat tartalmazhatnak).  Valamennyi Előfizetésre az Autodesk vonatkozó felhasználási feltételei irányadók, amely feltételeket a vonatkozó Előfizetői Program Feltételek tartalmazzák.  A Licencia Jogosult vállalja, hogy ha Előfizetést igényel, fogad el, vagy használ, akkor az ilyen feltételek kötelezőek rá, amely feltételek időről időre a vonatkozó Előfizetői Program Feltételeknek megfelelően módosulhatnak (és ezek a feltételek, amint azok időről időre módosulnak, részei a jelen Megállapodásnak, illetve hivatkozással részeivé válnak annak), és a Licencia Jogosult betartja azokat.  A Licencia Jogosult elismeri, hogy az Autodesk az Előfizetés feltételeként jogosult arra, hogy az ilyen feltételek külön elfogadását kérje.

1.8        Szolgáltatások.  Az Autodesk időről időre bizonyos Szolgáltatásokat nyújthat és a Licencia Jogosult időről időre igénybe veheti, illetve élvezheti azokat.  Minden Szolgáltatásra az Autodesk által meghatározott vonatkozó feltételek az irányadók, amely feltételeket az alkalmazandó Szolgáltatási Feltételek tartalmazzák.  A Licencia Jogosult vállalja, hogy ha Szolgáltatást igényel, fogad el, vagy használ, kötelezőek rá nézve az ilyen feltételek, amelyek időről időre a vonatkozó Szolgáltatási Feltételeknek megfelelően módosulhatnak (és ezek a feltételek, amelyek időről időre módosulnak, részei a jelen Megállapodásnak, illetve hivatkozással részeivé válnak annak), és a Licencia Jogosult betartja azokat.  A Licencia Jogosult elismeri, hogy az Autodesk a Szolgáltatások nyújtása feltételeként jogosult arra, hogy az ilyen feltételek külön elfogadását kérje.

1.9        [Fenntartva]

1.10      A Licencia Természete.  A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy amikor a Licencia Jogosult felhasználási jogosultságot szerez egy Licenciába Adott Anyagra, Előfizetésre vagy Szolgáltatásra, a Licencia Jogosult jogszerzése nem függ, illetve annak nem feltétele jövőbeli funkciók vagy tulajdonságok elérhetővé tétele, illetve arra nem vonatkozik az Autodesk által jövőbeli funkciókkal vagy tulajdonságokkal összefüggésben nyilvánosan tett vagy egyéb kijelentése (legyen az szóbeli, írásbeli, vagy más kijelentés, nyilatkozat).

1.11      API.  A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy minden API Információ és Fejlesztési Anyag (kivéve, ha az Autodesk az API-ra vagy a Fejlesztési Anyagra vonatkozó további, vagy eltérő feltételekben másképp nem rendelkezi) (a) bizalmas és annak tulajdonjoga (az azzal kapcsolatos jogok) az Autodesket illetik meg, (b) nem forgalmazható, nem hozható nyilvánosságra, illetve más módon sem közölhető harmadik személlyel, (c) csak belsőleg és kizárólag a Licenciába Adott Anyaggal együtt használható a Licencia Jogosult saját engedélyezett belső felhasználása keretében, amelyre az API Információ vagy a Fejlesztési Anyag vonatkozik, mint például alkalmazások, modulok és komponensek fejlesztése és támogatása, amelyek a Licenciába Adott Anyagon vagy azzal együtt működnek, és (d) csak ugyanarra a Számítógépre, illetve Számítógépekre Telepíthető(k), amely(ek)re az ilyen Licenciába Adott Anyag Telepítése engedélyezett.  A fentiekre vagy a 3. pontra (Minden Jog Fenntartva) tekintet nélkül, ha a Licencia Jogosult a jelen Megállapodással összhangban bármilyen ilyen alkalmazást, modult és komponenst kifejleszt, a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem tiltja meg a Licencia Jogosultnak azt, hogy az ilyen alkalmazást, modult és komponenst más szoftverrel és hardverrel használjon (vagy ahhoz alakítsa azokat) (beleértve harmadik felek szoftverét és hardverét), ha az ilyen alkalmazás, modul és komponens (i) nem tartalmaz vagy foglal magába, illetve abba nem került beépítésre semmilyen Fejlesztési Anyag vagy más Autodesk Anyag (kivéve az API Információt, amelyet a jelen Megállapodással összhangban a fejlesztéshez felhasználtak) és (ii) nem hozza nyilvánosságra az API Információt. A jelen 1.11 pont (API) céljából (A) az “API Információ” standard alkalmazás-programozási interfész (“API”) információt jelent, amelyet az Autodesk általában a Licenciába Adott Anyagok Licencia Jogosultja részére biztosít, és amely az adott Licenciába Adott Anyag részeként átadott szoftver tekintetében tartalmazza a csatlakozáshoz (interfészeléshez) szükséges információkat (pl. a szoftver funkcióira vagy irányítására vonatkozó információk); és (B) a “Fejlesztési Anyagok” SDK-kat és más olyan eszközrendszert, könyvtárat, scriptet, referencia vagy minta kódot, és hasonló fejlesztői anyagot jelent, amelyek a Licenciába Adott Anyagok részei.  Az API Információ nem foglalja magába az ilyen interfész információ, Fejlesztési Anyag vagy bármely más szoftver, modul vagy komponens implementációját.

2.         A Felhasználási Jogosultság Korlátai/Tilalmak

2.1        Korlátozások és Kizárások.

2.1.1     Licencia Hiánya/Jogosulatlan Tevékenységek.  A felek elismerik és egyetértenek abban, hogy tekintet nélkül a jelen Megállapodás ezzel ellentétes rendelkezéseire, a jelen Megállapodás szerinti felhasználási jogosultság (legyen az kifejezett, hallgatólagos, vagy egyéb) nem vonatkozik (és a jelen Megállapodás kizár minden jogot) (a) a Kizárt Anyagokra, (b) minden Autodesk Anyagra, amelyet a Licencia Jogosult jogellenesen, vagy a jelen Megállapodás megsértésével, vagy abba ütközően szerzett meg, (c) a Licenciába Adott Anyagok olyan Telepítésére vagy Hozzáférésére, amely meghaladja az alkalmazandó licencia kereteit (legyen az akár határozott idejű, vagy Előfizetéses), vagy túllépi az alkalmazandó licencia szerinti Engedélyezett Számot, illetve kívül esik a Licencia Típus keretein, (d) kivéve, ha az Autodesk írásban engedélyezte, a Licenciába Adott Anyag más Számítógépre történő Telepítésére, mint a Licencia Jogosult tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt Számítógép, (e) az Autodesk Anyagok, vagy azok bármely részének forgalmazására, bérbeadására, kölcsönzésére, lízingelésére, értékesítésére, al-licenciába adására, átruházására vagy más módon történő átadására, átruházására bármely személy vagy társaság részére, kivéve, ha a jelen Megállapodás kifejezettem másképp rendelkezik, vagy az Autodesk azt kifejezetten írásban engedélyezte, (f) az Autodesk Anyagok bármely funkciójának, alkalmazásának elérhetővé tételére bármely személy vagy vállalkozás részére (kivéve a Licencia Jogosultat, aki az alkalmazandó Licencia Típusban meghatározott céloknak megfelelően használhatja azokat) akár hálózaton keresztül, akár hosztolva, (g) kivéve, ha adott Licencia Típus kifejezetten másképp rendelkezik, az Autodesk Anyagok Telepítésére vagy Hozzáférhetővé tételére, illetve ennek engedélyezésére, az Interneten, vagy más nem helyi hálózaton, korlátozás nélkül beleértve a WAN-t (földrajzilag szerteágazó hálózatot), virtuális magánhálózatot (VPN), virtualizálást, Web hosting-ot, time-sharing-et (időben megosztott felhasználást), szolgáltató irodát, a szoftver, mint szolgáltatás nyújtását, "cloud"-ot (nem helyi számítógép használatát) vagy más szolgáltatást, vagy technológiát, (h) az Autodesk Anyagokon található bármely jogosultságra vonatkozó felhívás, címke vagy megjelölés eltávolítására, módosítására vagy elfedésére, (i) az Autodesk Anyagok dekompilálására, visszafejtésére vagy szétszedésére, vagy (j) az Autodesk Anyagok fordítására, adaptálására (átdolgozására), átrendezésére, vagy származékos munka készítésére azok alapján, továbbá az Autodesk Anyagok bármely célból történő más módosítására.

2.1.2     Licenciába Adott Anyagok Mint Egységes Termékek.  A Licenciába Adott Anyagok egységes termékként (mint egy termék) kerülnek licenciába adásra a Licencia Jogosult részére és az egyes komponensek nem választhatók le arról Telepítés vagy Hozzáférés céljából (továbbá valamennyi komponenst illetve alkotórészt ugyanarra a Számítógépre kell Telepíteni, illetve ezen lehet azokhoz Hozzáférni, kivéve, ha az Autodesk írásban másképp rendelkezik).

2.1.3     Terület.  Kivéve, ha az Autodesk írásban másképp rendelkezik, a jelen Megállapodás alapján szerzett felhasználási jogok csak a Területre vonatkoznak arra korlátozódnak.  A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése alapján sem engedélyezett a Licencia Jogosult részére (korlátozás nélkül beleértve a Licencia Jogosult Személyzetét is, ha van ilyen), hogy a Területen kívül Telepítsék vagy rendelkezzenek Hozzáféréssel a Licenciába Adott Anyagokhoz.

2.1.4     A Jogosulatlan Felhasználás Következményei.  A Licencia Jogosult nem valósít meg, illetve működik közre, továbbá nem engedélyezi vagy segít harmadik személynek abban, hogy a jelen 2.1 pontban (Korlátozások és Kizárások) meghatározott bármely tiltott felhasználást vagy tevékenységet (vagy olyan felhasználást vagy tevékenységet, amely a Megállapodásban meghatározott korlátozásokba ütközik) valósítson meg (együttesen: “Jogosulatlan Felhasználás”).  Bármely Jogosulatlan Felhasználás, továbbá a jelen Megállapodás alapján biztosított Licenciába Adott Anyagok ilyen Telepítése vagy az azokhoz való ilyen Hozzáférés, amely kívül esik az alkalmazandó felhasználási jogosultságon (korlátozás nélkül beleértve az alkalmazandó Licencia Típus keretének vagy az Engedélyezett Számnak az átlépését) vagy bármely olyan felhasználás, amely nem a jelen Megállapodásnak megfelelően történik, az Autodesk szellemi tulajdonjogának és a jelen Megállapodásnak a megsértését jelenti, illetve eredményezi.  A Licencia Jogosult vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Autodesk vállalatot minden Jogosulatlan Felhasználásról vagy egyéb jogosulatlan Hozzáférésről, Telepítésről.

2.2        Kijátszás. 

2.2.1     A Licencia Jogosult nem (i) alkalmazhat semmilyen berendezést, eszközt, készüléket, szoftvert vagy más eszközt (vagy amelyet erre a célra terveztek) az Autodesk által az Autodesk Anyagok tekintetében alkalmazott bármely műszaki intézkedés kijátszására, megkerülésére vagy eltávolítására, vagy (ii) Telepíthet vagy Férhet Hozzá az Autodesk Anyagokhoz olyan termékkóddal, engedélyezési kóddal, sorozatszámmal, vagy más, nem az Autodesk által közvetlenül, vagy közvetve a Viszonteladón keresztül biztosított másolásvédelmi eszközzel.   A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, a Licencia Jogosult nem alkalmazhat semmilyen berendezést, eszközt, szoftvert vagy más eszközt (vagy olyat, amelyet erre célra terveztek), hogy megkerülje, kijátssza vagy eltávolítsa az Autodesk Licencia Managert vagy bármely olyan eszközt vagy műszaki védelmi intézkedést (hatásos műszaki intézkedést), amelyet az Autodesk az Autodesk Anyagok Telepítésének vagy Hozzáférésének menedzselésére, monitorozására, ellenőrzésre biztosított vagy bocsátott rendelkezésre.

2.2.2     A Licencia Jogosult nem alkalmazhat semmilyen berendezést, eszközt, szoftvert vagy más eszközt (vagy olyat, amelyet erre célra terveztek) arra, hogy kijátsszon, megkerüljön vagy eltávolítson bármely használati korlátozást, vagy olyan funkciót aktiváljon, amelyet az Autodesk nem aktivált (vagy nem tett elérhetővé) a Kizárt Anyagok tekintetében.  A Licencia Jogosult nem kerülheti meg vagy törölheti az Autodesk Anyagok olyan funkcióját vagy technikai korlátozását, amely megakadályozza vagy kizárja (illetve ebből a célból tervezték) a Kizárt Anyagok jogosulatlan másolását, Telepítését vagy a Hozzáférést.

2.3        Kivételek a Tilalmak Alól.  A jelen Megállapodásban meghatározott tilalmak, korlátozás nélkül beleértve a 2. pontot is (A Felhasználási Jogosultság Korlátai, Tilalmak), nem alkalmazandóak annyiban, amennyiben az alkalmazandó jog (beleértve korlátozás nélkül a számítógépi programok jogi védelméről szóló 91/250/EGK irányelvet átültető jogszabályokat és más államok hasonló tárgyú jogszabályait) nem teszi lehetővé azok végrehajtását, kikényszerítését.  Továbbá, a jelen Megállapodás rendelkezhet bizonyos jogokról.  Annak az államnak a joga szerint, amelyben a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyagokat megszerezte, a Licencia Jogosult rendelkezhet más vagy további jogokkal, és a jelen Megállapodás nem módosítja az ezen állam jogszabályai által biztosított jogokat annyiban, amennyiben a fenti állam joga ezt nem teszi lehetővé. A Licencia Jogosultat terheli annak bizonyítása, hogy az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé valamely tilalom végrehajtását, vagy azt, hogy a jelen Megállapodás az ilyen állam jogszabályai által biztosított meghatározott jogot megváltoztasson. 

3.         Minden Jog Fenntartva

Az Autodesk és a licencia tulajdonosok fenntartják tulajdonjogukat és valamennyi jogukat az Autodesk Anyagok és azok minden másolata tekintetében, korlátozás nélkül beleértve minden kapcsolódó szerzői jogot, védjegyjogot, üzleti titkot, szabadalmat vagy bármely más szellemi alkotáshoz fűződő jogot.  A Licencia Jogosult azokkal a korlátozott felhasználási jogokkal rendelkezik a Licenciába Adott Anyagok tekintetében, amelyeket a jelen Megállapodás kifejezetten biztosít, és a Licencia Jogosultnak semmilyen kifejezett, sem beleértett további joga nincs.  A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy az Autodesk Anyagok tekintetében csak felhasználási jogot szerezhet, azokat nem értékesítették a részére, és a Licenciába Adott Anyagok Telepítésére, valamint a Hozzáféréshez való jog kizárólag az Autodesk által biztosított licencia alapján keletkezik.  Az Autodesk Anyagokban található Szoftver felépítése és szerkezete, a Szoftverrel kapcsolatos bármely forráskód vagy hasonló anyag, bármely API Információ és Fejlesztési Anyag (amint azok az 1.11 (API) pontban kifejtésre kerültek), és minden olyan további Licenciába Adott Anyag, amelyet üzleti titoknak, vagy bizalmas anyagnak jelöltek meg, az Autodesk és szállítói értékes üzleti titka és bizalmas információja, és (a) nem hozható forgalomba, nyilvánosságra vagy más módon harmadik fél tudomására, és (b) kizárólag saját, belső célra használható és kizárólag a Licenciába Adott Anyagok Licencia Jogosult általi saját engedélyezett felhasználása során.] 

4.         Magánélethez Való Jog; Adatok Felhasználása; Összekapcsolódás

4.1        Magánélethez Való Jog és Adatok Felhasználása.  A Licencia Jogosult elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy a Licencia Jogosult (és a Licencia Jogosult nevében eljáró harmadik személy) átadhat, az Autodesk és a Viszonteladói (és az Autodesk vagy a Viszonteladói nevében eljáró harmadik személyek) megszerezhetnek bizonyos a Licencia Jogosulttal kapcsolatos információkat és adatokat (korlátozás nélkül beleértve a személyes adatokat is), továbbá a Licencia Jogosult - a jelen Megállapodással kapcsolatos - vállalkozásával összefüggő adatokat, korlátozás nélkül beleértve az Autodesknek vagy a Viszonteladónak (vagy a nevükben eljáró személynek)  átadott, vagy az általuk gyűjtött információt és adatot, akár a Vevő Információs Formanyomtatványon, akár más módon gyűjtötték a megrendeléssel, regisztrációval, aktiválással, frissítéssel, továbbá az Audodesk Anyagok, Előfizetések és Szolgáltatások tekintetében a jogosultság ellenőrzésével, audittal, monitorozással, Telepítéssel és Hozzáféréssel kapcsolatban, valamint a Licencia Jogosulttal való kapcsolattartásra.  A Licencia Jogosult ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk az Autodesk adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó szabályzatával, ideértve az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatával összhangban, amelyet időről időre módosíthat, és amely jelenleg a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy címen érhető el, feldolgozza, használja, tárolja és feltárja az ilyen adatokat és információkat (korlátozás nélkül beleértve a személyes adatokat, ha vannak).  A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, a Licencia Jogosult elfogadja és egyetért azzal, hogy (a) az Autodesk időről-időre arra kérheti a Licencia Jogosultat (és a Licencia Jogosult nevében eljáró harmadik személyeket), hogy kifejezetten fogadják el az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat, és/vagy kifejezetten járuljanak hozzá információk és adatok (ideértve, korlátozás nélkül, a személyes adatokat is) meghatározott felhasználásához; (b) az Autodesk továbbíthat információt és adatokat, korlátozás nélkül beleértve az Autodesk Anyagok, Előfizetések Licencia Jogosult általi használatával, támogatási kérelmeivel kapcsolatos információkat, az Autodesk leányvállalataihoz, Viszonteladóihoz, és más harmadik személyekhez az Autodesk Anyagok, Előfizetések vagy Szolgáltatások nyújtásával, karbantartásával, adminisztrációjával vagy felhasználásával, vagy az Autodesk Anyagokkal, Előfizetésekkel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodások végrehajtásával kapcsolatban; és (c) az Autodesk jogosult az ilyen információt, adatot más államba is továbbítani, beleértve olyan államokat is, ahol a magánélet illetve a személyes adatok védelmének szintje alacsonyabb, mint amelyet annak az államnak a joga biztosít, amelyben a Licencia Jogosult letelepedett.  A Licencia Jogosult elismeri és egyetért azzal, hogy az ilyen szabályzatokat az Autodesk időről időre módosíthatja, és hogy a módosítás - amely az Autodesk weboldalán való közzététellel vagy az Autodesk más írásbeli értesítésével lép hatályba - a Licencia Jogosultat köti.    

4.2        Összekapcsolódás.  Bizonyos Licenciába Adott Anyagok előmozdíthatják azt, illetve esetükben szükség lehet arra, hogy a Licencia Jogosult hozzáférjen vagy használhasson az Autodesk vagy harmadik személy által üzemeltett weboldalakon található tartalmakat, szolgáltatásokat.  Előfordulhat, hogy bizonyos tartalom vagy szolgáltatás a Licencia Jogosult Számítógépén úgy jelenhet meg, mint a Licenciába Adott Anyagok funkciója, tulajdonsága, vagy annak bővítése, holott az egy ilyen weboldalon található.  Az ilyen tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz való Hozzáférés és a Licenciába Adott Anyagok használata esetén a Licencia Jogosult Számítógépe figyelmeztetés nélkül automatikusan kapcsolódhat az internetre (átmenetileg, váltakozva, vagy rendszeresen) és kommunikálhat az Autodesk vagy harmadik fél weboldalával — például abból a célból, hogy a Licencia Jogosult részére további információt, funkciót, alkalmazást biztosítson, vagy a Licenciába Adott Anyagok érvényesítése érdekében, és/vagy hogy tartalmak, valamint szolgáltatások a jelen Megállapodással, vagy más feltételekkel összhangban kerülnek felhasználásra.  Az Autodesk weboldalakkal történő összekapcsolódás esetén az Autodesk 4. pontban (Magánélethez Való Jog, Adatok Felhasználása, Összekapcsolódás) meghatározott szabályzatai irányadók.  Harmadik felek weboldalával történő összekapcsolás esetén az összekapcsolás feltételei (beleértve a felelősség korlátozását és a figyelmeztetéseket is) az adott oldalon megtalálhatók, vagy azokat a harmadik fél tartalommal, szolgáltatással más módon kapcsolódó feltételek határozzák meg.  Az Autodesk nem ellenőrzi, hagyja jóvá, vagy vállal felelősséget az ilyen harmadik fél szolgáltatások, tartalmak, illetve a Licencia Jogosult és a harmadik fél szolgáltatásokkal, tartalmakkal összefüggő bármely kapcsolata, eljárása tekintetében, korlátozás nélkül beleértve a harmadik fél adatvédelmi szabályzatát, a személyes adatok felhasználásával összefüggő tevékenységét, az áruk vagy szolgáltatások leszállítását és kifizetését, és más, az ilyen tranzakciókkal kapcsolatos feltételeket, amelyek kizárólag a Licencia Jogosult és az adott harmadik fél között valósulnak meg.  Az Autodesk bármikor jogosult arra, hogy bármely okból módosítsa vagy megszüntesse a harmadik fél tartalmak, szolgáltatások elérhetőségét.  Egyes tartalmakhoz való hozzáféréshez, és azok felhasználásához akár az Autodesk akár a harmadik személy kérheti külön szerződési feltételek elfogadását és/vagy külön díj fizetését.

5.         Szavatosság Hiánya és Felelősség Kizárása

AZ AUTODESK, ÉS BESZÁLLÍTÓI AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT (HALLGATÓLAGOS) SZAVATOSSÁGOT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VAGY JOGSZABÁLYOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, VAGY EGYÉBKÉNT BÁRMELY, JOGSZABÁLY VAGY KERESKEDELMI GYAKORLAT ALAPJÁN BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT) NEM VÁLLALNAK, ÉS SEMMILYEN TOVÁBBI FELTÉTELT NEM VÁLLALNAK AZ AUTODESK ANYAGOK, ELŐFIZETÉS VAGY SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN (AZ ELŐFIZETÉS ALAPJÁN ÉS EGYÉBKÉNT SEM), TOVÁBBÁ A LICENCIA JOGOSULT EGYETÉRT AZZAL, HOGY AZ AUTODESK ANYAGOKAT OLYAN ÁLLAPOTBAN ÉS ÚGY FOGADJA EL "AHOGY VANNAK". AZ AUTODESK ANYAGOKKAL, ELŐFIZETÉSSEL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS MŰKÖDÉSÜKKEL VALAMINT TULAJDONSÁGAIKKAL KAPCSOLATOSAN A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOKBAN VAGY AZ ÖNNEL FOLYTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN TETT NYILATKOZATOK ÉS ÁLLÍTÁSOK CSUPÁN INFORMÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁLNAK, ÉS NEM MINŐSÜLNEK SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOKNAK, KIJELENTÉSNEK VAGY SZERZŐDÉSI FELTÉTELNEK.  TOVÁBBÁ A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL AZ AUTODESK EGYÉRTELMŰEN KIZÁRJA A SZAVATOSSÁGOT AZÉRT, HOGY: (a) A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOKNAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY AZOK TERMÉKEINEK (OUTPUT-JAINAK) A MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTÁSMENTES, HIBÁTLAN, BIZTONSÁGOS, MEGFELELŐ, MEGBÍZHATÓ, VAGY TELJESKÖRŰ LESZ FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY ARRA AZ AUTODESKKEL VAGY HARMADIK SZEMÉLLYEL KÖTÖTT ELŐFIZETÉS VONATKOZIK, VAGY AZ AUTODESK VAGY HARMADIK SZEMÉLY TÁMOGATÁSÁVAL BIZTOSÍTJÁK AZT; (b) AZ AUTODESK VAGY BÁRMELY HARMADIK SZEMÉLY KIJAVÍTJA AZ ESETLEGES HIBÁKAT; VAGY (c) HOGY AZ AUTODESK VAGY BÁRMELY HARMADIK SZEMÉLY TELJESÍT BÁRMILYEN TÁMOGATÁSRA IRÁNYULÓ MEGKERESÉST, ILLETVE HOGY AZ ILYEN MEGKERESÉSRE ADOTT MEGOLDÁS MEGFELEL A LICENCIA JOGOSULT KÖVETELMÉNYEINEK ÉS ELVÁRÁSAINAK.  AZ ELŐZŐEK SEMMIBEN SEM KORLÁTOZZÁK AZOKNAK A SZAVATOSSÁGI JOGOKNAK AZ ÉRVÉNYESÜLÉSÉT, AMELYEK JOGSZABÁLYON ALAPULNAK, ÉS AMELYEK MEGÁLLAPODÁS ÚTJÁN NEM ZÁRHATÓK KI, NEM KORLÁTOZHATÓK ÉS NEM MÓDOSÍTHATÓK.

6.         Figyelmeztetések

6.1        Funkcionális Korlátozások.  A Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások (kivéve azok a Licenciába Adott Anyagok, amelyeket nem üzleti célú felhasználásra szántak, úgy mint a háztartási vagy más fogyasztói célokra fejlesztett, vagy kizárólag oktatási vagy személyes tanulásra licenciába adott Autodesk Anyagok) üzleti felhasználásra szánt szakmai eszközök, amelyeket kizárólag képzett szakemberek általi használatra szántak. A Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások, különösen az üzleti célú szakmai felhasználás keretében, nem helyettesítik a Licencia Jogosult szakmai megítélését vagy a független tesztelést.  A Licenciába Adott Anyagokat és Szolgáltatásokat arra szánták, hogy azok segítsék a Licencia Jogosult által végzett tervezést, elemzést, szimulációt, értékelést, tesztelést és/vagy egyéb tevékenységet, és nem helyettesítik a Licencia Jogosult által végzett tervezést, elemzést, szimulációt, értékelést, tesztelést és/vagy egyéb tevékenységet, ideértve a termék teherbírásával, biztonságával és használhatóságával kapcsolatos tevékenységeket.  A Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások lehetséges felhasználási módjainak széles skálájára való tekintettel azok tesztelése nem történt meg minden alkalmazhatóság tekintetében.  Az Autodesk semmilyen felelősséget nem vállal a Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások használata során elért eredményekért.  A Licenciába Adott Anyagokat és Szolgáltatásokat használó személyek felelnek azok felülvizsgálatáért, kezeléséért és ellenőrzéséért, valamint a Licenciába Adott Anyagok használata során elért eredményekért.  Ez a felelősség - a teljesség igénye nélkül - kiterjed a Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások megfelelő használati módjainak a meghatározására, valamint a Licenciába Adott Anyagok, Szolgáltatások és más számítógépes programok kiválasztására a szándékolt eredmények elérése érdekében. A Licenciába Adott Anyagokat vagy Szolgáltatásokat használó személyek továbbá felelősek azért, hogy meghatározzák a Licenciába Adott Anyagok vagy Szolgáltatások bármely output-ja megbízhatóságának, pontosságának, teljességének és más jellemzői tesztelésének megfelelő, független eljárását, többek között a Licenciába Adott Anyagok vagy Szolgáltatások segítségével tervezett eredmények vonatkozásában is.  A Licencia Jogosult továbbá elismeri és elfogadja, hogy a Licenciába Adott Anyagok vagy Szolgáltatások a Licencia Jogosult egyedi számítógépes és szoftveres rendszerének a részei, amelyek célja meghatározott funkciók biztosítása, és hogy az Autodesk által biztosított Licenciába Adott Anyagok és Szolgáltatások nem biztos, hogy elérik a Licencia Jogosult által megkívánt eredményt a Licencia Jogosult tervei, elemzései, szimulációi, becslései és/vagy tesztelése keretében.

6.2        Aktiválási Kódok és Biztonság

6.2.1     A Telepítéshez / Hozzáféréshez és Folyamatos Használathoz Szükséges Aktiválási Kód.  A Licenciába Adott Anyagok Telepítéséhez, az azokhoz való Hozzáféréshez szükségesek, a Licenciába Adott Anyagok folyamatos használatához pedig időről időre szükségesek lehetnek az Autodesk által kiadott aktiválási kódok. A aktiválási kód Autodesk általi kiadása előtt regisztrációra lehet szükséges.  A Licencia Jogosult ellátja az Autodesket és annak Viszonteladóját minden regisztrációhoz szükséges információval, és biztosítja, hogy minden, az Autodesk vagy annak Viszonteladójának átadott információ pontos és időszerű.  A Licencia Jogosult vállalja, hogy rendszeresen karbantartja és frissíti regisztrációs információit a vevői adatregisztrációs eljárásokon keresztül, ideértve, de nem kizárólag a Vevői Információs Űrlapot, amelyet az Autodesk biztosít.  A Licencia Jogosult elismeri és beleegyezik abba, hogy az Autodesk felhasználja az információkat az adatvédelmi politikájában (a 4. pont (Adatvédelem; Információk Felhasználása; Összekapcsolás)) leírt és hivatkozott feltételeknek megfelelően.

6.2.2     Hozzáférés Korlátozása.  A LICENCIA JOGOSULT ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ AKTIVÁLÁSI, BIZTONSÁGI ÉS TECHNIKAI VÉDELMI MECHANIZMUSOK KORLÁTOZHATJÁK A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOK TELEPÍTÉSÉT ÉS AZ AZOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, HA A LICENCIA JOGOSULT KÍSÉRLETET TESZ A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOK VAGY AZOK EGY RÉSZÉNEK MÁS SZÁMÍTÓGÉPRE VALÓ ÁTMÁSOLÁSÁRA, A SZÁMÍTÓGÉPEN VAGY A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOKBAN LÉVŐ TECHNIKAI VÉDELMI MECHANIZMUSOK VAGY IDŐBEÁLLÍTÁSI MECHANIZMUSOK KIKERÜLÉSÉRE, HA A LICENCIA JOGOSULT A LICENCIÁBA ADOTT ANYAGOKAT A MEGFELELŐ ELŐFIZETÉSI IDŐSZAKON VAGY IDŐPONTON TÚL HASZNÁLJA, VAGY HA A LICENCIA JOGOSULT OLYAN TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT, AMI BEFOLYÁSOLJA A BIZTONSÁGI ÜZEMMÓDOT, VAGY EGYÉB KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN, ÉS HOGY EZEK  KIHATÁSSAL LEHETNEK A LICENCIA JOGOSULT MUNKATERMÉKÉHEZ VAGY MÁS ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE.  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRHETŐK A LICENCIÁBA ADOTT TERMÉKEKBEN ÉS IGÉNYELHETŐK AZ AUTODESKTŐL.

6.2.3     Az Aktiválási Kódok Hatása.  A Licencia Jogosult elismeri és beleegyezik abba, hogy egy aktiválási kód átvétele (függetlenül attól, hogy azt a Licencia Jogosult tévedésből kapta, vagy nem) nem szolgál a Licencia Jogosult licencia jogainak bizonyítékaként, és nem befolyásolja a felhasználási jogok terjedelmét.  Ezeknek a jogoknak a terjedelmét kizárólag a jelen Megállapodás és a vonatkozó Licencia Azonosító határozza meg.

6.3        Érintett Adatok Köre.  Bizonyos Licencia Típusok alapján rendelkezésre bocsátott Licenciába Adott Anyagok segítségével előállított munkatermékek és egyéb adatok, ideértve azokat a licenciákat, amelyek korlátozzák a felhasználási módot oktatási és személyes tanulási célokra, tartalmazhatnak olyan nyilatkozatokat és korlátozásokat, amelyek a munkatermék vagy adat felhasználhatóságát bizonyos felhasználási módokra (pl. oktatási célú felhasználás) korlátozzák.  Továbbá, amennyiben a Licencia Jogosult ilyen Licenciába Adott Anyagokkal előállított munkaterméket vagy adatot más módon előállított munkatermékkel vagy adattal összekapcsol, ezek a nyilatkozatok és korlátozások ezekre a más módon előállított munkatermékre vagy adatra is vonatkozhatnak.  Az Autodesknek semmilyen felelőssége nincs abban az esetben, ha a Licencia Jogosult az ilyen Licenciába Adott Anyagokkal előállított munkaterméket vagy adatot más módon előállított munkatermékkel vagy adattal összekapcsolja.  Továbbá, a Licencia Jogosult nem távolíthat el, nem változtathat meg és nem tehet felismerhetetlenné ilyen nyilatkozatokat vagy korlátozásokat.

7.         A Felelősség Korlátozása

7.1        A Felelősség Típusának és Összegének Korlátozása.  AZ AUTODESK, VALAMINT SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ESETI, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BÜNTETŐ-KÁRTÉRÍTÉSÉRT, NYERESÉG- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZLETI FORGALOM MEGSZAKADÁSÁÉRT (FÜGGETLENÜL AZ EFFAJTA FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ JOGI ELMÉLEKTŐL).  TOVÁBBÁ, AZ AUTODESKNEK ÉS SZÁLLÍTÓINAK BÁRMELY AUTODESK ANYAGHOZ, ELŐFIZETÉSHEZ VAGY SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE (FELELŐSSÉGE) NEM HALADHATJA MEG AZ EZEKÉRT AZ AUTODESK ANYAGOKÉRT, ELŐFIZETÉSEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETETT VAGY FIZETENDŐ DÍJ ÖSSZEGÉT.

7.2        A Korlátozások Alkalmazása és Alapja.  A JELEN 7. FEJEZETBEN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉG-KORLÁTOZÁS MINDENFAJTA KÁRRA KITERJED AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, FÜGGETLENÜL ANNAK KELETKEZÉSÉTŐL VAGY A FELELŐSSÉG MÓDJÁTÓL, ELMÉLETÉTŐL, VALAMINT ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG MEGÁLLAPODÁSON ALAPSZIK, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI MAGATARTÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY BÁRMELY MÁS ALAPON NYUGSZIK, MÉG AKKOR IS, HA AZ AUTODESKET TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KORLÁTOZOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK NEM TUDJÁK BETÖLTENI LÉNYEGI CÉLJUKAT. TOVÁBBÁ A LICENCIA JOGOSULT ELISMERI, HOGY AZ AUTODESK ÁLTAL SZÁMLÁZOTT ÉS A LICENCIA JOGOSULT ÁLTAL FIZETETT LICENCIA, ELŐFIZETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJ A JELEN 7. FEJEZETBEN (A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA) MEGHATÁROZOTT  KOCKÁZATELOSZTÁSON ALAPUL ÉS, HOGY A JELEN 7. FEJEZETBEN (A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA) MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK A FELEK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES ELEMÉT KÉPEZIK.

8.         Időtartam és Megszűnés

8.1        Időtartam; Megszűnés vagy Felfüggesztés.  A jelen Megállapodás szerinti valamennyi licencia, amely a jelen Megállapodás által lefedett Licenciába Adott Anyag, illetve azok csoportja vonatkozásában keletkezik, a következők közül a későbbi időpontban hatályosul: (a) jelen Megállapodás hatályba lépése, (b) a vonatkozó díjak Licencia Jogosult általi megfizetése, kivéve azoknak a licenciáknak az esetében (úgy mint értékelési licenciák), amelyekért nem kell díjat fizetni, (c) az adott Licenciába Adott Anyag kiszállítása, és (d) az Előfizetések keretében biztosított Autodesk Anyagok esetében a vonatkozó Előfizetési időszak kezdete. Mind az Autodesk, mind a Licencia Jogosult felmondhatja a jelen Megállapodást, a Licencia Jogosult Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó licenciáját, a Licencia Jogosult Előfizetését, és/vagy a Licenciába Adott Anyagokhoz kapcsolódó Szolgáltatások nyújtását, amennyiben a másik fél megszegi a jelen Megállapodás valamely rendelkezését, és nem szünteti meg a szerződésszegő magatartását az arról való értesítéstől számított tíz (10) napon belül; azonban amennyiben a Licencia Jogosult megsérti az 1. pont (Felhasználási Jogosultság (Licencia)) vagy 2. pont (A Felhasználási Jogosultság Korlátai/Tilalmak) rendelkezéseit, az Autodesk jogosult írásban a szerződésszegés megjelölésével azonnali hatállyal felmondani a jelen Megállapodást, a Licencia Jogosult Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó felhasználási jogosultságát,  a Licencia Jogosult Előfizetését és/vagy a Licenciába Adott Anyagokkal kapcsolatos Szolgáltatások nyújtását. Továbbá, az Autodesk a felmondás helyett felfüggesztheti a Licencia Jogosultnak a Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó felhasználási jogosultságát, a Licencia Jogosult Előfizetését, a Licenciába Adott Anyagokkal kapcsolatos Szolgáltatások nyújtását, és/vagy az Autodesk bármely kötelezettségét, vagy a Licencia Jogosult bármely jogosultságát a jelen Megállapodás alatt (vagy más olyan feltételek alatt, amelyek a Licenciába Adott Anyagokhoz kapcsolódó anyagokkal kapcsolatosak), amennyiben a Licencia Jogosult nem teljesíti fizetési kötelezettségét az Autodesk vagy annak Viszonteladója felé, vagy bármely más módon nem teljesíti a jelen Megállapodás rendelkezéseit, vagy bármely licenciához, Előfizetéshez, Szolgáltatásokhoz, vagy kapcsolódó anyagokhoz fűződő feltételeket.  Az Autodesk akkor is felmondhatja a jelen Megállapodást, ha a Licencia Jogosult ellen csődeljárás indul, fizetésképtelenné válik vagy egyezséget köt hitelezőivel.  A jelen Megállapodás minden értesítés nélkül megszűnik, amennyiben a Licencia Jogosult felszámolását kezdeményezik.  A Licencia Jogosult elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk bármely, jelen Megállapodás alatti jogosultságát vagy kötelezettségét engedményezheti vagy alvállalkozásba adhatja. Licencia Jogosult tudomásul veszi és hozzájárul, hogy csődeljárás esetén és annak során jelen Megállapodást úgy kell tekinteni, mint a felek számára jogokat és kötelezettségeket megállapító teljesítendő megállapodást, amely az Autodesk előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem átruházható (nem engedményezhető és/vagy szerezhető meg), amely hozzájárulást az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja akár az Egyesült Államok Kódexe 11. címének 365.(c)(1) szakasza alapján, akár más, a csődeljárás során teljesítendő megállapodásnak minősülő szerződésre vonatkozó jogszabály alapján.

8.2        A Megállapodás vagy a Licencia Megszűnésének Hatása.  A jelen Megállapodás megszűnése vagy lejárta következtében a jelen Megállapodás alapján nyújtott licenciák is megszűnnek. Bármely Licencia Jogosultnak nyújtott licencia megszűnése vagy lejárta esetén a Licencia Jogosultnak kötelessége felhagyni azoknak az Autodesk Anyagoknak a használatával, amelyekre a licencia vonatkozik, valamint bármely Előfizetés (ideértve, de nem kizárólag kapcsolt szolgáltatások) és Szolgáltatás igénybevételével és köteles Eltávolítani az Autodesk Anyagok minden másolatát. A Licencia Jogosult vállalja, hogy az Autodesk kérésére megsemmisí, vagy visszaküld minden Autodesk Anyagot az Autodesknek vagy annak a Viszonteladónak, akitől azokat vásárolta. Az Autodesk fenntartja magának a jogot, hogy követelje a Licencia Jogosulttól annak megfelelő igazolását, hogy az Autodesk Anyagok minden másolatát Eltávolították, és, amennyiben azt az Autodesk kérte, megsemmisítették vagy visszaküldték az Autodesknek vagy annak a Viszonteladónak, akitől azokat vásárolták.  Amennyiben a Licencia Jogosult Előfizetése szűnik meg vagy jár le, azonban jelen Megállapodás és a Licencia Jogosult Licenciába Adott Anyagokhoz fűződő licenciája hatályban marad, a Licencia Jogosult valamennyi, Előfizetéshez kapcsolódó jogosultsága (ideértve korlátozás nélkül a Korábbi Verziókkal kapcsolatos jogokat) megszűnik, és a Licencia Jogosultnak teljesítenie kell a 1.2.1 pontban (A Frissítések Joghatása) foglalt kötelezettségeit ezeknek a Korábbi Verzióknak a másolataival kapcsolatban (ideértve azokat a kötelezettségeket, hogy a hagyjon fel a másolatok használatával, Távolítsa el, semmisítse meg vagy szolgáltassa vissza azokat), kivéve ha az Előfizetési Program Feltételei másképp rendelkeznek.

8.3        Túlélő Rendelkezések. Az 1.3 (További Feltételek), 1.4 (További Anyagok), 1.5 (Jogosult Felhasználók), 1.6 (Harmadik Felek által Licenciába Adott Anyagok), 1.11 (API), 2.1.1 (Licencia Hiánya/Jogosulatlan Tevékenységek), 2.1.4 (Az Engedély Nélküli Felhasználás Következményei), 2.2 (Kijátszás), 3 (Minden Jog Fenntartva), 4 (Magánélethez Való Jog; Adatok Felhasználása; Összekapcsolódás), 5 (Szavatosság Hiánya és Felelősség Kizárása), 6 (Figyelmeztetések), 7 (A Felelősség Korlátozása), 8 (Időtartam és Megszűnés) és 9. pont (Általános Rendelkezések), valamint az "A" Függelék hatályban maradnak a jelen Megállapodás megszűnését vagy lejártát követően is.

9.         Általános Rendelkezések

9.1        Értesítések.  A jelen Megállapodással kapcsolatos valamennyi értesítést írásba kell foglalni, és elektronikus levélben, postai úton vagy kézbesítési szolgáltatón (mint például a UPS, a FexEx vagy a DHL) keresztül kell kézbesíteni a másik fél részére, azzal a kivétellel, hogy a Licencia Jogosult az Autodesk szerződésszegéséről, valamint a jelen Megállapodás felmondásáról szóló értesítés elektronikus levél útján nem kézbesítheti az Autodesk részére.  Az Autodesknek a Licencia Jogosult részére küldött értesítések (a) e-mailben küldött értesítések esetén, az Autodesknek megadott e-mail címre küldést követő napon, vagy (b) postai úton, vagy kézbesítési szolgáltató igénybevételével küldött értesítések esetében, az Autodesknek megadott kézbesítési címre történő elküldést követő öt (5) napon belül hatályosulnak.  A Licencia Jogosult hozzájárul ahhoz, hogy a hivatalos iratokat ajánlott levélben kézbesítsék a Licencia Jogosult számára a Licencia Jogosult Vevői Információs Űrlapján meghatározott címére (vagy, amennyiben nem rendelkezik Vevői Információs Űrlappal, Licencia Jogosult Autodesk által ismert utolsó címére), amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik. A Licencia Jogosult által az Autodesknek küldött értesítések (a) e-mailen küldött értesítések esetén a CopyrightAgent@autodesk.com e-mailcímre történő elküldést (és Autodesk általi kézhezvételt) követő napon, vagy (b) postai úton vagy kézbesítési szolgáltató útján küldött értesítések esetében azoknak az Autodesk által az Autodesk, Inc. 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, Attention: CopyrightAgent címen történő átvételekor válnak hatályossá.  Amennyiben a Licencia Jogosult rendelkezik Előfizetéssel, bármely fél az Előfizetési Program Feltételeiben meghatározottak szerint is értesítheti a másik felet.

 

9.2        Alkalmazandó Jog és Joghatóság.  A jelen Megállapodás (a) Svájc joga szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat egy európai, afrikai vagy közép-keleti államban vásárolta, (b) Szingapúr joga szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat egy ázsiai, óceániai országban, vagy egy az ázsiai-csendes-óceáni régióba tartozó országban vásárolta, vagy (c) Kalifornia Állam joga (és, amilyen mértékben alkalmazandó, az Egyesült Államok joga) szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat egy amerikai államban (ideértve a karibi térség államait), vagy bármely olyan államban vásárolta, amely nincs meghatározva a jelen 9.2 pontban. Ezen országok jogának nemzetközi magánjogi szabályai nem irányadóak a jelen Megállapodásra. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezménye, és az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvény (Uniform Computer Information Transaction Act) szintén nem irányadó a jelen Megállapodásra (és jelen Megállapodásra való alkalmazása kifejezetten kizárt). Továbbá mindkét fél beleegyezik abba, hogy bármely, a jelen Megállapodással kapcsolatban, vagy jelen Megállapodás alapján keletkező jogvita, követelés és igény kizárólag Kalifornia Állam Fellebbviteli Bíróságának (Marin County), vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának Kalifornia Állam Északi Kerületi Bírósága, San Francisco, kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, ha a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat (a) egy európai, afrikai vagy közel-keleti államban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Svájc bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik, vagy (b) amennyiben egy ázsiai, óceániai, vagy egy az ázsiai-csendes-óceáni régióba tartozó,államban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Szingapúr bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik. Az előzőek nem korlátozzák az Autodesknek a jogát arra, hogy szellemi tulajdonjogok megsértése miatt fellépjen bármely olyan országban, amelyben a szellemi tulajdonjogait feltehetően sértik.

9.3        Engedményezés Tilalma; Fizetésképtelenség.  A Licencia Jogosult nem engedményezheti, illetve ruházhatja át a jelen Megállapodást, vagy bármely abból eredő jogát (függetlenül attól, hogy erre részvények, üzletrész, vagy vagyonátruházás, összefonódás, irányítás megváltozása, jogszabály alapján, vagy más módon kerülne sor) az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelynek megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja, és a Licencia Jogosult általi bármely engedményezés, átruházás érvénytelen. Fizetésképtelenségi, csődeljárás vagy hasonló eljárás esetében a jelen Megállapodás nem teljesített Megállapodásnak minősül az Egyesült Államok Kódexe 11. címének 365.(c)(1) szakasza szerint, és nem engedményezhető az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelynek megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja.

9.4        Az Autodesk Leányvállalatai.  A Licencia Jogosult elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk bármely tag- vagy leányvállalatát bevonja a jelen Megállapodással kapcsolatos bármely tevékenységbe, ideértve korlátozás nélkül az Autodesk Anyagok szolgáltatását és Előfizetések, valamint Szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy az Autodesk (és nem a tag- és leányvállalatai) marad a jelen Megállapodás szerint az Autodesket terhelő kötelezettségek alanya. A Licencia Jogosult ahhoz is hozzájárul, hogy az Autodesk tag- és leányvállalatai fellépjenek a jelen Megállapodás érvényesítése érdekében, beleértve a szerződésszegés esetét is.

9.5        Részleges Érvénytelenség.  Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezése a vonatkozó jogszabályok szerint részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az abban az országban, amelyben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, olyan mértékben, amilyen mértékben az a jogellenesség, érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság kiküszöböléséhez szükséges, illetve az alkalmazandó jognak való megfelelés érdekében és felek szándékának a lehető legnagyobb mértékben megfelelően módosítottnak tekintendő.  Az, hogy egy rendelkezés valamely állam joga szerint jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, nem befolyásolja annak a rendelkezésnek a jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát más országban.

9.6        Joglemondás Hiánya.  A jelen Megállapodásból eredő bármely jogosultságról való lemondás kizárólag annak a félnek az írásbeli nyilatkozata alapján lehetséges, amely ellen a jogosultságot érvényesíteni kívánják. A joglemondás (akár kifejezett, akár beleértett) nem értelmezhető úgy, hogy a fél lemondott volna jogának érvényesítéséről egy másik, eltérő, vagy időben későbbi jogsértés miatt.

9.7        Audit.  A Licencia Jogosult hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesknek jogában áll az Autodesk Anyagok, valamint Telepítésük és a hozzájuk való Hozzáférés (elektronikusan vagy más módon történő) auditálását követelni.  Az Autodesknek vagy az erre jogosult képviselőjének jogában áll, hogy bármely ilyen audit részeként a Licencia Jogosult tizenöt (15) napos előzetes értesítésével ellenőrizze a Licencia Jogosult feljegyzéseit, rendszereit, felszereléseit, ideértve a gépek azonosítószámát, sorozatszámát és kapcsolódó információkat annak érdekében, hogy minden Autodesk Anyag használata megfelel a jelen Megállapodás rendelkezéseinek.  A Licencia Jogosult teljes mértékben együttműködik az ilyen auditok elvégzése érdekében.  Amennyiben az Autodesk megállapítja, hogy a Licencia Jogosult általi felhasználás nem felel meg a jelen Megállapodás rendelkezéseinek, a Licencia Jogosult azonnal megszerzi az érvényes licenciá(ka)t, és köteles ezért licenciáért díjat fizetni annak érdekében, hogy a Licencia Jogosult felhasználása megfeleljen a jelen Megállapodásnak és más vonatkozó rendelkezéseknek, és köteles megtéríteni az audit ésszerű költségeit.  Ezenfelül az Autodesk fenntart minden jogot arra, hogy a jelen Megállapodás, vagy bármely jogszabály szerinti jogorvoslattal éljen.

9.8        Nyelv.  A jelen Megállapodás angol nyelvű változata irányadó, amennyiben eltérések lennének az angol nyelvű változat és bármely fordítás között.  Amennyiben a Licencia Jogosult a Licenciába Adott Anyagokra vonatkozó licenciát Kanadában vásárolta, hozzájárul a következőhöz: a jelen Megállapodásban részes felek megerősítik, hogy az az akaratuk, hogy a jelen Megállapodás, valamint más, hozzá kapcsolódó Igazolás, ideértve az értesítések, kizárólag angol nyelvűek legyenek.

9.9        Értelmezés.  A jelen Megállapodás található bizonytalan rendelkezések nem értelmezhetőek a Megállapodás készítője számára kedvezőtlenül.

9.10      Vis maior.  Az Autodesk nem felel olyan veszteségért, kárért vagy bírságért, amely azzal összefüggésben keletkezett, hogy vis maior esemény miatt a teljesítés késedelmes vagy hibás volt, vagy a szállítók késedelmére vezethető vissza, továbbá amelynek az oka az Autodesk ellenőrzésén kívül álló külső ok.

9.11      Az Egyesült Államok Kormányának Jogai.  Az Egyesült Államok kormánya közbeszerzései során minden Autodesk Anyagot a FAR 12.212 értelmében kereskedelmi számítógépes szoftvernek kell tekinteni és így a vonatkozó FAR 52.227-19 pontjai "Kereskedelmi Számítógépes Szoftver - Korlátozott Jogok" és a DFARS 227.7202 pontjai "Kereskedelmi Számítógépes Szoftverre vagy Kereskedelmi Számítógépes Szoftverdokumentációra vonatkozó jogok " alapján vagy bármely más későbbi szabályozás értelmében korlátozott jogok vonatkoznak rá. Az Autodesk Anyagoknak az Egyesült Államok kormánya általi bármely használata, módosítása, reprodukciós kiadása, teljesítése, kiállítása vagy nyilvánosságra hozatala kizárólag az itt definiált licencia feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően történhet.  

9.12      Export Korlátozások.  A Licencia Jogosult elismeri és hozzájárul, hogy az Autodesk Anyagok és Szolgáltatások (beleértve bármely olyan adatot, amelyet egy Szolgáltatással kapcsolatban, valamint egy Szolgáltatás használata nyomán keletkezett Licencia Jogosult-specifikus ouput-tal kapcsolatban szolgáltatott a Licencia Jogosult) az Egyesült Államok és más megfelelő ország export korlátozásai és szabályai (szankciói) alá tartoznak, ideértve többek között az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Egyesült Államok Államháztartási Minisztériuma által kibocsátott jogszabályokat ("Export Korlátozási Jogszabályok"). A Licencia Jogosult kijelenti, szavatol azért, és vállalja, hogy sem a Licencia Jogosult, sem a Személyzete (i) nem i állampolgárai illetve nem tartózkodnak olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kereskedelmi szankciói vagy más jelentős kereskedelmi korlátozások vonatkoznak (ideértve többek között Kubát, Iránt, Szudánt, Szíriát és Észak-Koreát), (ii) nem szerepelnek az Egyesült Államok kormánya által közétett, korlátozások alá eső személyek felsorolását tartalmazó bármely listán (ideértve többek között az Egyesült Államok Államháztartási Minisztériuma által létrehozott listát a Kifejezetten Megjelölt Állampolgárokról és Tiltott Személyekről, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által létrehozott listákat a Tiltott Személyekről, a Személyi Listát és a Nem-ellenőrzött Listát és az Egyesült Államok Külügyminisztériumának proliferációval összefüggő listái), (iii) nem használják az Autodesk Anyagokat és Szolgáltatásokat olyan korlátozás alá eső célokra, mint például nukleáris, kémiai / biológiai fegyverekkel, rakétarendszerekkel vagy legénység nélküli légijárművekkel kapcsolatos tervezésre, elemzésre, szimulációra, becslésekre, tesztelésre vagy egyéb jogellenes tevékenységre, az Export Korlátozási Jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában, (iv) vagy abból a célból sem használja az Autodesk Anyagokat és Szolgáltatásokat, hogy direkt vagy indirekt módon nyilvánosságra hozza, átruházza, letöltse, exportálja vagy újra-exportálja az Autodesk Anyagok és Szolgáltatások használata nyomán keletkezett bármely Licencia Jogosult-specifikus outputokat, harmadik fél tartalmait vagy bármely más tartalmat vagy anyagokat olyan országba, szervezet vagy személy részére, amely az Export Korlátozási Jogszabályok vagy bármely más, Licencia Jogosultra vonatkozó szabályozás értelmében nem jogosult ilyen termékeket kapni.  A Licencia Jogosult elismeri, hogy az Export Korlátozási Jogszabályoknak Licencia Jogosultra vonatkozó rendelkezései eltérőek lehetnek attól függően, hogy Licencia Jogosult melyik Autodesk Anyagokat vagy Szolgáltatásokat szerezte meg jelen Megállapodás értelmében és idővel változhatnak, továbbá elismeri, hogy egyedül a Licencia Jogosult felelős (i) az Autodesk Anyagokra és Szolgáltatásokra vonatkozó pontos korlátozások meghatározásáért és (ii) az Export Korlátozási Jogszabályok folyamatos betartásáért, továbbá ezek változásainak figyelemmel kíséréséért.

9.13      Teljes Megállapodás.  A jelen Megállapodás és a jelen Megállapodásban hivatkozott valamennyi további megállapodás (úgy mint az Előfizetési Program Feltételek és a Szolgáltatási Feltételek) a felek jelen tárgyban kötött teljes megállapodása (és magában foglal, valamint felülír minden korábbi vagy átmeneti megállapodást, megbeszélést, kommunikációt, megállapodást, kijelentést, szavatosságvállalást, reklámot vagy egyezséget) azzal, hogy bizonyos Autodesk Anyagokra további vagy különböző feltételek vonatkozhatnak.  A felek elismerik, hogy a jelen Megállapodás megkötését követően nem hivatkozhatnak egyetlen olyan megállapodásra, megbeszélésre, kommunikációra, megállapodásra, kijelentésre, szavatosságvállalásra, reklámra vagy egyezségre sem, amelyet a jelen Megállapodás nem tartalmaz.  A Licencia Jogosult elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk időről időre bővítheti és módosíthatja az Előfizetési Program Feltételeket és a Szolgáltatási Feltételeket, feltéve, hogy az Autodesk írásban értesíti a Licencia Jogosultat a bővítésről vagy módosításról, mielőtt a bővítések vagy módosítások Licencia Jogosulttal szemben hatályba lépnének (továbbá az Autodesk biztosíthatja a Licencia Jogosultnak a lehetőséget, hogy ne újítsa meg az Előfizetést vagy Szolgáltatásokat, engedélyezheti azok felmondását, vagy más lehetőségeket biztosíthat az Előfizetésekkel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatban).  Ha a jelen Megállapodás és az Autodesk által alkalmazott egyéb feltételek (ideértve az Előfizetési Program Feltételeit, a Szolgáltatási Feltételeket, vagy egyéb feltételeket) között ellentét van, az egyéb feltételek irányadók.  Ha a Licencia Jogosult a jelen Megállapodás módosítása céljából valamilyen feltételt közöl, az érvénytelen, kivéve, ha arról a Licencia Jogosult az Autodesk képviselőjével írásban megállapodott.  A jelen Megállapodás bármely egyéb módosítása szintén érvénytelen, kivéve, ha arról írásban megállapodtak és az Autodesk képviselője aláírta azt.  

 

"A" Függelék

Definíciók

1.             Hozzáférés” vagy “Hozzáférhető” számítógépes program vagy más anyagok vonatkozásában (a) a számítógépes program vagy más anyagok felhasználását vagy futtatását jelenti vagy (b) a számítógépes program vagy más anyagok alkalmazásainak vagy funkcióinak használatát, vagy az azzal kapcsolatos más előnyszerzést.

2.             Megállapodás” a jelen Licencia és Szolgáltatási Megállapodást jelenti, beleértve annak függelékeit és mellékleteit, valamint annak módosításait, amelyre a jelen Megállapodásnak megfelelően időről időre sor kerülhet.

3.             Jogosult Felhasználó” minden olyan természetes személy, aki Telepíti és Hozzáfér, vagy jogosult Telepíteni és Hozzáférni bármely Licenciába Adott Anyaghoz.

4.             "Autodesk" az Autodesk, Inc., egy Delaware állam joga szerint bejegyzett társaságot jelent, kivéve, ha a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokhoz kapcsolódó licenciát (a) valamely európai, afrikai, vagy közel-keleti államban szerzi meg, mert ilyenkor az "Autodesk" az Autodesk Developement Sàrl-ot, vagy (b) valamely ázsiai, óceániai vagy az ázsiai-csendes-óceáni régióhoz tartozó országban szerzi meg, mert ilyenkor az "Autodesk" az Autodesk Asia Pte Ltd-t jelenti.

5.             Autodesk Licencia Manager” az Autodesk Licencia Manager nevű eszközt jelenti, vagy bármely olyan jövőben alkalmazandó Autodesk eszközt, amely az Autodesk Anyagok Telepítésének, vagy az ahhoz való Hozzáférés menedzselésére, monitorozására vagy ellenőrzésre szolgál.

6.             Autodesk Anyagok” bármely közvetlenül vagy közvetve az Autodesk által forgalmazott vagy elérhetővé tett anyagot jelenti, beleértve a Szoftvert, Kiegészítő Anyagokat, Felhasználói Dokumentációt és Kizárt Anyagokat (függetlenül attól, hogy azok tekintetében a Licencia Jogosult rendelkezik-e felhasználási joggal vagy nem).

7.             Számítógép” (i) különálló elektronikus eszköz, amely egy vagy több központi processzorral (CPU) rendelkezik, amely digitális vagy hasonló formában képes információt fogadni és amely az utasítások sorrendjében valamely meghatározott eredmény elérése érdekében kezeli az információt, vagy (ii) egy ilyen eszköz szoftver  implementációja (úgynevezett virtuális gép).

8.             Vevő Információs Formanyomtatvány” olyan formanyomtatványt jelent, amelyet a Licencia Jogosult, vagy az ő nevében töltenek ki, és amely a Licencia Jogosult Autodesk Anyagokra, Előfizetésre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésével kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve átadásra kerül az Autodesknek vagy a Viszonteladónak.

9.             Kizárt Anyagok” bármely olyan anyag, beleértve a Szoftvert, Kiegészítő Anyagokat, Felhasználói Dokumentációt (korlátozás nélkül beleértve bármely számítógépes programot, vagy annak modulját illetve komponensét, számítógépes program funkcióját vagy tulajdonságát, elektronikus vagy nyomtatott magyarázó anyagot, tartalmat vagy bármely más anyagot, ha van ilyen), amelyet a Licencia Jogosultnak bármely eszközzel vagy médián (adathordozón) átadnak, vagy elérhetővé tesznek, és amelyre (a) a Licencia Jogosult nem rendelkezik Licencia Azonosítóval, vagy (b) amely tekintetében a Licencia Jogosult nem fizetette meg (vagy nem folyamatosan fizette) a vonatkozó díjat.  A Licencia Jogosult elismeri, hogy a Kizárt Anyag elérhető lehet valamely adathordozón vagy letöltés során, amelyet az Autodesk a licencia mechanizmus megkönnyítése érdekében alkalmaz, és az a tény, hogy a Kizárt Anyag itt megtalálható, nem eredményez annak tekintetében, akár kifejezetten, akár hallgatólagosan biztosított felhasználási jogot.

10.          Telepít” és “Telepítés” számítógépes program vagy más anyag merevlemezre vagy más tárolóeszközre történő másolását jelenti.

11.          "Licencia Azonosító" az Autodesk egy vagy több olyan megjelölése, amely (többek között) tartalmazza a Licenciába Adott Anyagok Licencia Típusát. A Licencia Azonosító elhelyezésre kerülhet (a) (i) a Licenciába Adott Anyagokban (például egy "Rólunk" dobozban, egy licenciáról szóló információkat tartalmazó dobozban, vagy a Szoftvernek egy szövegfájljában, (ii) az Autodesk csomagoláson, vagy amellett, vagy (iii) az Autodesk által a Licencia Jogosult részére e-mailben, faxon, postai úton, vagy másképpen küldött írásbeli megerősítésben, vagy más értesítésben, vagy (b) kérésre megkapható az Autodesktől. Az egyértelműség kedvéért nem minősül Licencia Azonosítónak a Viszonteladótól, vagy egyéb harmadik személytől kapott megjelölés, megerősítés, csomagolás vagy egyéb dokumentum.

12.          Licencia Típus” az Autodesk által az Autodesk Anyagok tekintetében, az 1.1 pontban meghatározott licencia típust jelenti.

13.          Licenciába Adott Anyagok” olyan Szoftvert, Kiegészítő Anyagokat és Felhasználói Dokumentációt jelent, amely (a) az “Elfogadom” ("I Accept"), vagy más gombra való kattintással, vagy a jelen Megállapodás megkötésére vonatkozó mechanizmus útján került letöltésre, megszerzésre vagy bármely olyan módon, amely a Megállapodás elfogadást jelenti, (b) a jelen Megállapodással egybecsomagolva került átadásra, vagy (c) amelyet más módon kísér a jelen Megállapodás, feltéve, hogy (i) Szoftver esetében a Szoftver azonosításra került az alkalmazandó Licencia Azonosítóban, és (ii) a Licencia Jogosult megfizette (és/vagy folyamatosan fizeti) az alkalmazandó díjat.  Licenciába Adott Anyagnak minősül a Kiegészítő Anyag és a Felhasználói Dokumentáció is, amelyet az Autodesk a jelen Megállapodás alapján licenciába adott Szoftverrel való használatra átad vagy elérhetővé tesz a Licencia Jogosult számára, kivéve, ha ahhoz arra nem vonatkoznak az Autodesk által meghatározott külön feltételek.  A Licenciába Adott Anyag fogalma kiterjed továbbá korlátozás nélkül a hibajavításokra, javításokra, szolgáltatási csomagokra, továbbá a Licenciába Adott Anyagok frissítésére és bővítésére, azok új verzióira, amelyeket az Autodesk a Licencia Jogosult részére az akkor hatályos licence feltételek szerint átad vagy elérhetővé tesz.  A Licencia Jogosult elismeri, hogy a Frissítések és új verziók elérhetőségének további díj fizetése és Előfizetői Program Feltételek elfogadása/alkalmazása lehet a feltétele.  Továbbá, a Licenciába Adott Anyagok közé tartozik - korlátozás nélkül - bármely Korábbi Verzió, vagy más Autodesk Anyag, amelyet a Licencia Jogosult az Előfizetői Program Feltételek alapján megkap vagy amellyel annak alapján rendelkezik mindaddig, amíg arra az Előfizetői Program Feltételek kifejezetten feljogosítják.  Tekintet nélkül a fentiekre (vagy a jelen Megállapodás bármely más rendelkezésére), a Kizárt Anyagok semmilyen körülmények között nem tartoznak a Licenciába Adott Anyagok közé.

14.          Licencia Jogosult” azt a (a) társaságot vagy más (jogi) személyt jelenti, amelynek a nevében az Autodesk Anyagokat megszerzik, ha az Autodesk Anyagokat ilyen személy javára szerzik meg (pl. valamely munkavállaló, független szerződéses partner, vagy más képviselő), vagy (b) ha nincs ilyen személy, az a természetes személy, aki a jelen Megállapodást megköti (pl. az “Elfogadom” ("I Accept") gomb, vagy más gomb kiválasztásával, illetve jelen Megállapodáshoz kapcsolódó olyan mechanizmus alkalmazásával, vagy más módon, amely a jelen Megállapodás elfogadását fejezi ki, vagy az Autodesk Anyagok, illetve azok bármely részének telepítésével, letöltésével, az ahhoz való hozzáféréssel, vagy más módon történő másolásával illetve felhasználásával).  A félreértések elkerülése végett, a “Licencia Jogosult” csak egy meghatározott jogi személyt vagy természetes személyt jelent, és nem vonatkozik ezek leányvállalataira, kapcsolt vállalkozásokra, vagy bármely más kapcsolódó személyre, hozzátartozóra.         

15.          Engedélyezett Szám” azt a maximális számot jelenti (pl. az engedélyezett felhasználók, egyidejű felhasználások, számítógépek számát, felhasználási alkalmakat stb.), amely a Licenciába Adott Anyagok licencére és Licencia Típusára irányadó.  Ezt a számot az Autodesk határozza meg és az a vonatkozó Licencia Azonosítóba foglalható.      

16.          Személyzet” (a) a Licencia Jogosult munkavállalóit és (b) olyan személyeket jelent, akik független szerződéses partnerek, és a Licencia Jogosult telephelyén (területén) dolgoznak és akik a Licenciába Adott Anyagokat a Licencia Jogosult tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt Számítógépekre Telepítik, illetve Hozzáféréssel rendelkeznek.

17.          Korábbi Verziók” a Licenciába Adott Anyagok aktuális változatáshoz képest annak megelőző kiadását/változatát jelentik, amelynek az utóda vagy helyettesítője az aktuális változat (amint azt az Autodesk meghatározza).

18.          Viszonteladó” az Autodesk által az autentikus Autodesk Anyagok Licencia Jogosult részére történő forgalmazására közvetlenül vagy közvetetten kijelölt kereskedő vagy viszonteladó.

19.          Szolgáltatások” az Autodesk által nyújtott vagy elérhetővé tett szolgáltatásokat jelentik (a szolgáltatások eredményét is) korlátozás nélkül beleértve a támogatási szolgáltatást, tárolást, szimulációs és teszt szolgáltatást is, képzést továbbá más előnyöket; az Előfizetés részeként nyújtott vagy elérhetővé tett szolgáltatások nem tartoznak ide.

20.          Szolgáltatási Feltételek” a Szolgáltatások igénybevételének szabályait jelentik, amelyek adott Szolgáltatás vonatkozásában ott kerülnek közzétételre ahol a felhasználó valamely Szolgáltatást megrendelhet vagy arra regisztrálhat, vagy amelyet az adott Szolgáltatás megrendelése, illetve az arra való regisztráció során megjelenítenek (például egy weboldal), vagy, amennyiben ilyen feltételek nem léteznek, a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use weboldalon, vagy az Autodesk bármely utód-, vagy kiegészítő honlapján.

21.          Szoftver” számítógépes programot, vagy annak modulját, alkotórészét jelenti, amelyet az Autodesk forgalmaz vagy elérhetővé tesz.  A “Szoftver” fogalma utalhat egy számítógépes program valamely funkciójára is.                     

22.          Előfizetés” olyan lehetőség (program), amelyet az Autodesk általában ajánl, és amelynek keretében az Autodesk többek között az Autodesk Anyagok,frissítéseit, bővítéseit, vagy új verzióit nyújtja, vagy más, ahhoz kapcsolódó támogatást, szolgáltatást és képzési lehetőséget biztosít.

23.          Előfizetői Program Feltételek” az Előfizetés igénybevételének szabályait, feltételeit jelenti, amint az a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions weboldalon, vagy a későbbiek során az Autodesk által biztosított más, vagy kiegészítő weboldalon közzétételre került (a Szolgáltatás URL címén, amely az Autodesk weboldalán vagy kérésre érhető el).

24.          Kiegészítő Anyagok” olyan anyagokat jelentenek, amelyek nem minősülnek Szoftvernek vagy kapcsolódó Felhasználói Dokumentációnak, hanem amelyeket az Autodesk a Szoftverrel való használat érdekében elérhetővé tesz, vagy rendelkezésre bocsát.  A Kiegészítő Anyagok korlátozás nélkül magukba foglalnak (a) tartalmakat, például rajz- vagy tervmintákat, rajz- vagy tervmodulokat, valamint rajzok és tervek készítése során használt elemek megjelenítései (pl. épületek, épületrészek, berendezési tárgyak, bútorok, hidak, utak, jelek, hátterek, beállítások és animációk), (b) háttéranyagok, úgy mint épületkódok és az építési technikai leírása, (c) eszközök, amelyek a Szoftver output-ját segítik, pl. betűrajzolatok sorozata, és (d) Fejlesztési Anyagok alkalmazási program interfészek (API), és más hasonló fejlesztői anyagok (ideértve az API Információt).

25.          Terület” (a) az az ország, országok vagy joghatóság(ok), amely abban a Licencia Azonosítóban került meghatározásra, vagy (b) ha nincs Licencia Azonosító, vagy a Licencia Azonosító nem határoz meg országot vagy joghatóságot, akkor az az ország, amelyben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokra vonatkozó licenciát megszerzi. Ha az a Licencia Azonosítóban meghatározásra került, vagy ha a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállamában szerzi meg, akkor a Terület az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamennyi tagállamát jelenti.

26.          Eltávolít” az Autodesk Anyagok valamely példányának az eltávolítását jelenti a merevlemezről vagy más memóriából, illetve a működés bármely eszközzel történő végleges megszüntetését ezek tekintetében, vagy annak megsemmisítését, illetve az Autodesk Anyagok valamely példányának használhatatlanná tételét.

27.          Frissítés” a Licenciába Adott Anyag teljes kereskedelmi verzióját jelenti, amely (a) valamely megfelelő (jogosult) korábban kiadott Licenciába Adott Anyag utóda,helyettesítője vagy másik kiadása (és magába foglalja a hibajavításokat, javításokat, szerviz csomagokat, és frissítheti, bővítheti, vagy további funkcióval bővítheti a korábbi kiadást), (b) olyan Licencia Jogosultnak kerül biztosításra, aki korábban licenciába vette az Autodesktől a vonatkozó és megfelelő (jogosult) forgalomba hozatal előtti vagy másik kiadású anyagot és (c) amelyért az Autodesk általában külön díjat számít fel vagy csak Előfizetés keretében bocsát a vevő rendelkezésére. Az, hogy egy Autodesk Anyag Frissítésnek minősül-e, a vonatkozó Licencia Azonosítóban kerülhet meghatározásra. Az Autodesk határozza meg, hogy az Autodesk Anyagok Frissítésnek minősülnek-e, valamint azt, hogy a Licencia Jogosult megfelel-e a feltételeknek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Autodesk Anyagokat Frissítésként vegye licenciába.

28.          Felhasználói Dokumentáció” a Szoftverhez vagy a Kiegészítő Anyagokhoz tartozó, kinyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre álló magyarázó vagy iránymutatást tartalmazó anyag (beleértve a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok felhasználásával kapcsolatos anyagokat), amelyeket az Autodesk vagy a Viszonteladó a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok részévé tesz (vagy a Szoftver, illetve Kiegészítő Anyagok csomagolásában van, csomagolásán szerepel) vagy amelyeket egyébként átad a vevőknek, amikor a vevők a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok felhasználási jogát megszerzik, vagy azokat Telepítik.