Autodesk

LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA

ČTĚTE POZORNĚ: SPOLEČNOST AUTODESK UDĚLUJE LICENCI NA SOFTWARE A JINÉ MATERIÁLY PODLÉHAJÍCÍ LICENCI POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE DRŽITEL LICENCE PŘIJME VEŠKERÉ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ NEBO PODMÍNKY, NA KTERÉ TATO SMLOUVA ODKAZUJE.

Volbou tlačítka „Souhlasím“ („I accept“) nebo jiného tlačítka či mechanismu určeného k vyjádření souhlasu s podmínkami elektronické kopie této Smlouvy nebo nainstalováním, zavedením, zpřístupněním či jiným zkopírováním nebo použitím všech materiálů společnosti Autodesk nebo jakékoliv jejich části (i) souhlasíte s touto Smlouvou jménem společnosti, za kterou jste oprávněni jednat (např. zaměstnavatele), a potvrzujete, že tato společnost je touto Smlouvou právně vázána (a zavazujete se jednat způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou), nebo pokud neexistuje žádná společnost, za kterou jste oprávněni jednat, souhlasíte s touto Smlouvou svým jménem jako samostatná fyzická osoba a potvrzujete, že jste touto Smlouvou právně vázáni, a (ii) prohlašujete a zaručujete, že máte právo, pověření a zplnomocnění jednat jménem takové společnosti nebo jménem svým a že tato Smlouva je pro tuto společnost nebo pro vás závazná. Tuto Smlouvu nesmíte přijmout jménem jiné společnosti, pokud nejste jejím zaměstnancem nebo jiným zástupcem a nemáte právo, pověření nebo zplnomocnění jménem takové společnosti jednat.

Pokud Držitel licence s touto Smlouvou nesouhlasí nebo pokud nemá právo, pověření a zplnomocnění jednat jménem takové společnosti nebo jménem svým nebo nemá právo, pověření a zplnomocnění takovou společnost (pokud existuje) nebo sebe jako fyzickou osobu zavazovat, (a) NEZVOLÍ TLAČÍTKO „Souhlasím“ („I accept“) ani NEKLIKNE NA ŽÁDNÉ TLAČÍTKO ČI MECHANISMUS URČENÝ K VYJÁDŘENÍ SOUHLASU S TOUTO SMLOUVOU, A NEBUDE INSTALOVAT, ZAVÁDĚT, ZPŘÍSTUPŇOVAT ANI JINAK KOPÍROVAT ČI UŽÍVAT ŽÁDNÉ ČÁSTI MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI AUTODESK A (b) DO TŘICETI (30) DNŮ OD DATA POŘÍZENÍ MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI AUTODESK MŮŽE MATERIÁLY SPOLEČNOSTI AUTODESK (VČETNĚ VŠECH KOPIÍ) VRÁTIT SPOLEČNOSTI, OD KTERÉ JE ZÍSKAL, A BUDE MU VRÁCEN PŘÍSLUŠNÝ LICENČNÍ POPLATEK, KTERÝ ZAPLATIL.

Pojmy „Autodesk“, „Smlouva“ a „Držitel licence“ a jiné pojmy uváděné v této Smlouvě s velkými počátečními písmeny jsou definovanými pojmy. Definice jsou uvedeny v Příloze A (pokud tyto pojmy nejsou definovány v textu této Smlouvy).

1.         Licence

1.1        Udělení licence. Společnost Autodesk uděluje Držiteli licence nevýlučnou, nepřevoditelnou, omezenou licenci bez možnosti poskytování dílčí licence k instalaci a zpřístupnění kopií licencovaných materiálů ve formě strojově čitelného cílového kódu v souladu s příslušnou uživatelskou dokumentací a touto Smlouvou a k reprodukci a distribuci kopií licencovaných materiálů v souladu s podmínkami této Smlouvy. Jste oprávněni nainstalovat licencované materiály na jednom nebo více počítačích na jednom nebo více místech, zveřejnit je a dát k dispozici na síťovém souborovém serveru za účelem instalace licencovaných materiálů na jiných počítačích nebo jejich použití v rámci takové sítě a pořizovat záložní kopie licencovaných materiálů. Na software je poskytována licence jako na jediný produkt a jeho komponenty nemohou být odděleny pro účely instalace, zpřístupnění, distribuce nebo použití. Můžete pořizovat neomezený počet kopií licencovaných materiálů a tyto kopie distribuovat jiným osobám či subjektům, včetně stahování licencovaných materiálů z internetu nebo obdobného online zdroje, pokud (i) všechny tyto kopie obsahují tuto Smlouvu a stejná upozornění na autorská práva a jinou ochranu, která jsou uvedena na licencovaných materiálech nebo v nich, (ii) licencované materiály kopírujete a distribuujete jako celek, (iii) software (ať již integrovaný s jinou technologií jako komponenta nebo jako samostatný produkt) vyžaduje, aby koncoví uživatelé měli přístup k celému procesu instalace softwaru, včetně této Smlouvy, a (iv) nedistribuujete neúplné, změněné či jinak upravené kopie licencovaných materiálů nebo kopie, u nichž byl proveden reverzní inženýring.

1.2        Vyšší verze a předchozí verze.

1.2.1     Účinek vyšších verzí. Pokud společnost Autodesk nebo distributor poskytne Držiteli licence vyšší verzi jiných licencovaných materiálů, ke kterým již dříve poskytla Držiteli licenci, budou licencované materiály, ke kterým byla Držiteli již dříve poskytnuta licence, a jakékoliv jiné s nimi související materiály společnosti Autodesk považovány za „předchozí verzi“. S výjimkou případu uvedeného v bodu 1.2.2 (Výjimka pro Držitele licence s předplatným) skončí platnost udělené licence a ostatních práv k předchozí verzi sto dvacet (120) dnů od instalace vyšší verze. V rámci této stodvacetidenní (120 dnů) lhůty, s výjimkou případu uvedeného v bodu 1.2.2 (Výjimka pro Držitele licence s předplatným), (a) musí Držitel licence přestat používat předchozí verzi a odinstalovat veškeré kopie této předchozí verze a (b) po uplynutí výše uvedené lhůty již nebude předchozí verze představovat licencované materiály, bude považována za nezahrnuté materiály a Držitel licence již nebude mít licenci ani doklad o udělení licence na takovou předchozí verzi. Držitel licence souhlasí s tím, že na žádost společnosti Autodesk zničí nebo vrátí společnosti Autodesk či distributorovi, od kterého předchozí verzi získal, veškeré její kopie. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo požádat Držitele licence, aby dostatečným způsobem doložil, že veškeré kopie předchozí verze byly odinstalovány, a pokud o to společnost Autodesk požádala, zničeny nebo vráceny společnosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého předchozí verzi získal.

1.2.2     Výjimka pro Držitele licence s předplatným. Zánik práv k předchozím verzím popsaný v bodu 1.2.1 (Účinek vyšších verzí) pro Držitele licence neplatí, pokud (a) má Držitel licence předplatné a Podmínky programu pro předplatitele mu umožňují si předchozí verze ponechat nebo (b) má jiný písemný souhlas společnosti Autodesk.

1.3        Dodatečné podmínky. Licencované materiály (nebo jejich části) mohou podléhat podmínkám (např. podmínkám, které jsou připojeny k licencovaným materiálům nebo jsou dány k dispozici v souvislosti s objednávkou, nainstalováním, zavedením, zpřístupněním, použitím nebo zkopírováním takových licencovaných materiálů), které doplňují podmínky stanovené touto Smlouvou nebo jsou od těchto podmínek odchylné. Držitel licence se zavazuje, že bude tyto podmínky dodržovat.

1.4        Jiné materiály. Pokud společnost Autodesk poskytuje nebo zpřístupňuje Držiteli licence jakékoliv další materiály související s licencovanými materiály, včetně oprav, korekčních programů, servisních balíčků, aktualizací nebo vyšších či nových verzí licencovaných materiálů (včetně vyšších verzí) nebo jakýchkoliv doplňkových materiálů či uživatelské dokumentace pro licencované materiály, (a) mohou tyto další materiály zahrnovat další podmínky, které doplňují podmínky stanovené touto Smlouvou nebo se od nich odchylují (zejména dodatečné nebo odlišné poplatky, licenční podmínky či omezení užívání), a Držitel licence souhlasí s tím, že bude tyto podmínky dodržovat, nebo (b) pokud žádné další podmínky pro tyto další materiály neexistují (s výjimkou případu, kdy je stanoveno jinak bodem 1.2 (Vyšší verze a předchozí verze), budou podléhat stejným podmínkám (zejména licencím, příslušnému typu licence a povolenému počtu a dalším podmínkám této Smlouvy) jako licencované materiály, ke kterým se takové další materiály vztahují. V žádném případě nevyplyne z výše uvedeného právo k nezahrnutým materiálům.

1.5        Oprávnění uživatelé. Držitel licence může povolit, aby licencované materiály byly nainstalovány a/nebo zpřístupněny pouze zaměstnancům Držitele licence (s výjimkou případu, kdy bude stanoveno jinak u příslušného typu licence), a takové nainstalování nebo zpřístupnění bude podléhat jakýmkoliv jiným požadavkům stanoveným touto Smlouvou a příslušným typem licence a povoleným počtem. Držitel licence bude odpovědný za dodržování této Smlouvy ze strany svých zaměstnanců a jakýchkoliv jiných osob, které mají přístup k materiálům společnosti Autodesk prostřednictvím Držitele licence (ať již takový přístup schválí společnost Autodesk nebo ať již odpovídá příslušnému typu licence a povolenému počtu či nikoliv).

1.6        Licencované materiály třetí strany. Materiály Autodesk mohou obsahovat (nebo k nim může být připojen) software třetí strany, údaje nebo jiné materiály, které podléhají a jsou poskytovány v souladu s podmínkami doplňujícími nebo odchylnými od podmínek stanovených touto Smlouvou. Tyto podmínky mohou být zahrnuty v softwaru třetí strany, údajích nebo jiných materiálech nebo se v nich na ně může odkazovat (např. v údajích „O produktu“) nebo mohou být uvedeny na webových stránkách určených společností Autodesk (jejichž URL lze získat na webových stránkách společnosti Autodesk nebo od společnosti Autodesk na požádání). Držitel licence souhlasí s tím, že bude tyto podmínky dodržovat. Držitel licence bude také odpovědný za získání a dodržování jakýchkoliv licencí, které mohou být nezbytné k užívání softwaru třetí strany, údajů nebo jiných materiálů, které Držitel licence používá nebo získá k užívání v souvislosti s licencovanými materiály. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk nenese žádnou odpovědnost za takový software třetí strany, údaje nebo jiné materiály nebo za jejich používání Držitelem licence, ani v souvislosti s nimi nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky.

1.7        Předplatné. Autodesk může Držiteli licence nabídnout předplatné na licencované materiály, na které mu byla poskytnuta licence dle této Smlouvy (a takové předplatné může zahrnovat práva, která doplňují práva stanovená touto Smlouvou nebo se od nich odchylují), a Držitel licence se může rozhodnout toto předplatné přijmout. Předplatné podléhá příslušným podmínkám společnosti Autodesk, které jsou stanoveny v podmínkách programu pro předplatitele. Držitel licence souhlasí s tím, že pokud požádá o předplatné, přijme je nebo je využije, bude vázán příslušnými podmínkami ve znění čas od času upraveném v souladu s podmínkami programu pro předplatitele (a tyto podmínky, v upraveném znění, budou tvořit součást této Smlouvy a budou do ní začleněny odkazem), a s tím, že bude tyto podmínky dodržovat. Držitel licence bere na vědomí, že společnost Autodesk může požadovat další souhlas s těmito podmínkami jako podmínku pro poskytnutí předplatného.

1.8        Služby. Společnost Autodesk může čas od času poskytovat vybrané služby a Držitel licence může tyto služby přijmout nebo z nich mít prospěch. Veškeré služby podléhají podmínkám společnosti Autodesk, které jsou stanoveny v příslušných podmínkách poskytování služeb. Držitel licence souhlasí s tím, že pokud požádá o jakékoliv služby, přijme je nebo je využije, bude vázán výše uvedenými podmínkami ve znění čas od času upraveném v souladu s příslušnými podmínkami poskytování služeb (a takto upravené podmínky tvoří součást této Smlouvy a jsou do ní začleněny odkazem), a s tím, že bude tyto podmínky dodržovat. Držitel licence bere na vědomí, že společnost Autodesk může požadovat další souhlas s těmito podmínkami jako podmínku pro poskytování služeb.

1.9        [Vyhrazeno]

1.10      Povaha licencí. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nabude licenci k licencovaným materiálům, předplatnému nebo službám, nebude toto nabytí podmíněno budoucím dodáním jakýchkoliv funkcí či programů ani nebude podléhat žádným veřejným ani jiným vyjádřením (ústním, písemným či jiným) společnosti Autodesk ohledně budoucích funkcí či programů.

1.11      API. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré informace a vývojové materiály API (pokud společnost Autodesk nestanoví jinak v doplňujících nebo odchylných podmínkách spojených s těmito informacemi nebo vývojovými materiály API) (a) jsou pro společnost Autodesk důvěrné a tajné, (b) nesmějí být dále distribuovány, zpřístupněny ani jinak poskytnuty třetím stranám, (c) smějí být používány pouze interně a pouze v souvislosti s vlastním oprávněným interním užíváním licencovaných materiálů ze strany Držitele licence, ke kterým se vztahují informace nebo vývojové materiály API, například vývoj a podpora aplikací, modulů a komponentů k používání na licencovaných materiálech nebo společně s nimi, a (d) mohou být nainstalovány pouze na počítači/počítačích, na kterém/kterých je umožněna instalace licencovaných materiálů. Bez ohledu na výše uvedené nebo na článek 3 (Vyhrazení všech práv) platí, že pokud Držitel licence vyvine jakoukoliv takovou aplikaci, moduly a komponenty podle této Smlouvy, nebude nic v této Smlouvě Držiteli licence bránit v používání takových aplikací, modulů a komponentů s jiným softwarem a hardwarem (včetně softwaru a hardwaru třetích stran) a jejich portování na takový jiný software a hardware, pokud takové aplikace, moduly a komponenty (i) nezahrnují ani neobsahují žádné vývojové či jiné materiály společnosti Autodesk (jiné než informace API, které byly používány při jejich vývoji podle této Smlouvy) a (ii) nezpřístupní informace API. Pro účely tohoto bodu 1.11 (API), (A) znamenají „informace API“ informace o standardním rozhraní pro programování aplikací („API“) obecně poskytované společností Autodesk Držiteli licence na licencované materiály, které uvádějí požadavky pro rozhraní (např. zavádění nebo směrování funkcí) softwaru zahrnutého v takových licencovaných materiálech, a (B) pojem „vývojové materiály“ znamená SDK a jiné nástroje, knihovny, zápisy, odkazy nebo vzorové kódy a podobné vývojové materiály začleněné do licencovaných materiálů. Informace API nezahrnují žádnou implementaci takových informací o rozhraní, vývojové materiály ani žádný jiný software, modul ani komponent.

2.         Omezení licence/zákazy

2.1        Omezení a výjimky.

2.1.1     Neudělení licence/nepovolené činnosti. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že nehledě na cokoliv protikladného stanoveného touto Smlouvou nebude na základě této Smlouvy poskytnuta žádná licence (ať již výslovně, implikací či jinak) (a touto Smlouvou se výslovně vylučuje jakékoliv právo) (a) na nezahrnuté materiály, (b) na jakékoliv materiály společnosti Autodesk, které Držitel licence nezískal zákonným způsobem nebo které obdržel na základě porušení této Smlouvy nebo způsobem, který je s touto Smlouvou v rozporu, (c) na instalaci nebo přístup k licencovaným materiálům nad rámec platné doby trvání licence (ať již pevně stanovené doby nebo doby trvání předplatného) nebo nad rámec platného typu licence či povoleného počtu, (d) na instalaci licencovaných materiálů na jakémkoliv jiném počítači než na počítači vlastněném nebo pronajatém a kontrolovaném Držitelem licence, pokud společnost Autodesk neschválí písemně jinak, (e) na distribuci, najímání, půjčování, pronájem, prodej, poskytování sublicence, převod či jiné poskytování veškerých materiálů společnosti Autodesk jakékoliv osobě nebo subjektu, s výjimkou případů výslovně stanovených touto Smlouvou nebo výslovně písemně schválených společností Autodesk, (f) na poskytování nebo zpřístupňování jakýchkoliv funkcí či programů v rámci materiálů společnosti Autodesk jakékoliv osobě či subjektu (s výjimkou samotného Držitele licence pro účely uvedené v příslušném typu licence), ať již prostřednictvím sítě či na základě hostingu, (g) s výjimkou případů, kdy bude výslovně uvedeno jinak v souvislosti s konkrétním typem licence, na nainstalování či zpřístupnění nebo umožnění instalace či zpřístupnění materiálů společnosti Autodesk přes Internet nebo jiné sítě, zejména užívání v souvislosti s WAN a VPN, virtualizací, web hostingem, sdílením (timesharing), servisní kanceláří, softwarem jako službou, tzv. cloud computing nebo jinou službou či technologií, (h) na odstranění jakýchkoliv sdělení o vlastnictví, nálepek nebo známek v materiálech společnosti Autodesk nebo na jejich úpravu či zakrytí, (i) na dekompilaci, rozkládání či jinou zpětnou analýzu materiálů společnosti Autodesk nebo (j) na provádění překladů, přizpůsobování, změnu uspořádání či vytváření odvozených děl z materiálů společnosti Autodesk za jakýmkoliv účelem.

2.1.2     Licencované materiály jako jediný produkt. Držiteli licence byla poskytnuta licence na licencované materiály jako na jediný produkt a příslušné komponenty nemohou být odděleny pro účely instalace nebo zpřístupnění (a veškeré takové komponenty musejí být nainstalovány a zpřístupněny na témže počítači, s výjimkou případů písemně schválených společností Autodesk).

2.1.3     Území. S výjimkou případů písemně schválených společností Autodesk jsou licence udělené dle této Smlouvy poskytovány pouze pro dané území. Žádným ustanovením v této Smlouvě se Držiteli licence (zejména případným pracovníkům Držitele licence) nepovoluje instalace či zpřístupnění licencovaných materiálů mimo území.

2.1.4     Účinek neoprávněného užívání. Držitel licence se nebude podílet (a ani to neumožní třetí straně) na žádném užívání nebo činnostech zakázaných tímto bodem 2.1 (Omezení a výjimky) (ani na jakémkoliv užívání nebo činnostech, které uvedeným omezením odporují) (dále společně jen „neoprávněné užívání“). Jakékoliv takové neoprávněné užívání a nainstalování či zpřístupnění licencovaných materiálů poskytnutým dle této Smlouvy nad rámec příslušné licence (zejména nad rámec typu licence a/nebo povoleného počtu) nebo jinak v rozporu s touto Smlouvou zakládá porušení práv k duševnímu vlastnictví společnosti Autodesk i porušení této Smlouvy. Držitel licence okamžitě společnosti Autodesk oznámí jakýkoliv takový případ neoprávněného užívání nebo jiného neoprávněného nainstalování či zpřístupnění.

2.2        Obcházení.

2.2.1     Držitel licence nesmí (i) používat žádné vybavení, zařízení, software nebo jiné prostředky určené k obcházení či odstranění jakékoliv formy technické ochrany používané společností Autodesk v souvislosti s jakýmikoliv materiály společnosti Autodesk ani (ii) nainstalovat či zpřístupnit materiály společnosti Autodesk spolu s produktovým kódem, autorizačním kódem, sériovým číslem či jiným prostředkem ochrany proti kopírování, který nedodala přímo společnost Autodesk nebo autorizovaný distributor. Aniž by se omezila obecná platnost výše uvedeného, nesmí Držitel licence používat žádné vybavení, zařízení, software ani jiné prostředky určené k obcházení či odstraňování nástroje Autodesk License Manager nebo jiného nástroje či opatření technické ochrany, které společnost Autodesk poskytla nebo zpřístupnila za účelem řízení, monitoringu nebo kontroly instalace či přístupu k materiálům společnosti Autodesk.

2.2.2     Držitel licence nesmí používat žádné vybavení, zařízení, software ani jiné prostředky určené k obcházení či odstranění jakýchkoliv omezení užívání nebo k povolení funkcí zakázaných společností Autodesk v souvislosti s nezahrnutými materiály. Držitel licence nesmí obcházet ani odstranit žádné funkce či technická omezení materiálů společnosti Autodesk, která brání neoprávněnému kopírování, nainstalování či zpřístupnění nezahrnutých materiálů nebo je potlačují (nebo jsou k takovému účelu určena).

2.3        Výjimky ze zákazů. Zákazy uvedené v této Smlouvě, zejména v tomto článku 2 (Omezení licence/zákazy), mohou být uplatněny v rozsahu povoleném příslušnými zákony (zejména zákony přijatými za účelem zavádění směrnice ES č. 91/250 o právní ochraně počítačových programů a zákony jiné jurisdikce vztahující se na tuto problematiku). Tato Smlouva také stanoví konkrétní práva. Držitel licence může mít i další práva dle právního řádu státu či země, kde jsou licencované materiály pořizovány. Touto Smlouvou se nemění práva Držitele licence dle právního řádu takového státu či země, pokud to právní řád takového státu či země neumožňuje. Držitel licence nese důkazní břemeno při prokazování, že příslušné zákony nepovolují uplatnění jakéhokoliv takového zákazu a že ani nepovolují, aby byla touto Smlouvou měněna konkrétní práva platná v daném státě či zemi.

3.         Vyhrazení všech práv

Právní titul a vlastnictví materiálů společnosti Autodesk a všech jejich kopií i veškerá další práva a podíl na materiálech společnosti Autodesk a jejich kopiích, mimo jiné patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství a jiná práva duševního vlastnictví, zůstávají společnosti Autodesk a jejím poskytovatelům licencí. Držitel licence má pouze omezená práva ve vztahu k licencovaným materiálům výslovně uvedená v této Smlouvě a nemá žádná další práva, ať již předpokládaná či jiná. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že k materiálům společnosti Autodesk se uděluje licence a nejedná se o prodej a že práva na nainstalování a zpřístupnění licencovaných materiálů jsou získána pouze na základě licence od společnosti Autodesk. Struktura a organizace softwaru v materiálech společnosti Autodesk, jakýkoliv zdrojový kód či podobné materiály související s takovým softwarem, veškeré informace a vývojové materiály API (uvedené v bodu 1.11 (API)) a jakékoliv další licencované materiály označené jako důvěrné či tajné představují cenné obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti Autodesk a jejích dodavatelů a (a) nesmějí být distribuovány, sdělovány ani jinak poskytovány třetím stranám a (b) mohou být užívány pouze interně a výhradně ve spojení s vlastním oprávněným užíváním licencovaných materiálů ze strany Držitele licence.

4.         Důvěrné informace; používání informací; propojenost

4.1        Důvěrné informace a užívání informací. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že on (a třetí strany jednající jeho jménem) může v souvislosti s touto Smlouvou poskytovat informace a údaje o sobě (zejména osobní údaje) a svém podnikání a že společnost Autodesk a její distributoři (a třetí strany jednající jménem společnosti Autodesk a jejích distributorů) mohou tyto informace a údaje týkající se Držitele licence získat, a to zejména informace a údaje poskytované společnosti Autodesk a jejích distributorům nebo informace a údaje, které společnost Autodesk a její distributoři (nebo třetí strany jednající jménem společnosti Autodesk a jejích distributorů) získají z informačního zákaznického formuláře nebo jinak v souvislosti s objednávkou, registrací, aktivací, aktualizací, potvrzením platnosti nároku na zpřístupnění, auditem, monitoringem nainstalování a zpřístupnění materiálů společnosti Autodesk, předplatným a službami a řízením vztahu s Držitelem licence. Držitel licence tímto uděluje svůj souhlas s tím, že společnost Autodesk bude udržovat, používat, ukládat a sdělovat tyto informace a údaje (zejména případné osobní údaje) v souladu se směrnicemi společnosti Autodesk o důvěrných informacích a ochraně osobních údajů, ve znění příležitostných úprav, zejména předpisu společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách společnosti Autodesk http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy. Aniž by se tím omezila obecná platnost výše uvedeného, bere Držitel licence na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk může (a) příležitostně Držitele licence (a třetí strany jednající jeho jménem) vyzvat k vyjádření výslovného souhlasu s podmínkami předpisu společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů a/nebo výslovného souhlasu s konkrétním použitím informací a údajů (zejména osobních údajů), (b) poskytovat informace a údaje, zejména informace a údaje o užívání materiálů společnosti Autodesk Držitelem licence, o předplatném a dalších požadavcích Držitele licence spřízněným osobám společnosti Autodesk, distributorům a dalším třetím stranám v souvislosti s poskytováním, vedením, správou a užíváním licencovaných materiálů, předplatného nebo služeb nebo v souvislosti s uplatněním jakýchkoliv smluv, které se k nim vztahují, a (c) tyto informace a údaje předávat do zahraničí, a to i do jurisdikcí, kde jsou zákony na ochranu důvěrných informací a osobních údajů méně striktní než v jurisdikci, kde má Držitel licence sídlo. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že se tyto směrnice mohou čas od času měnit a že nabývají pro Držitele licence účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti Autodesk nebo na základě jiného písemného oznámení společnosti Autodesk.

4.2        Propojenost. Licencované materiály mohou usnadnit nebo vyžadovat přístup Držitele licence k obsahu a službám, které jsou provozovány na webových stránkách společnosti Autodesk nebo třetích stran, a užívání tohoto obsahu a služeb ze strany Držitele licence. V některých případech se může takový obsah a služby jevit jako funkce nebo vlastnost v rámci licencovaných materiálů v počítači Držitele licence nebo jako rozšíření takových materiálů, i když jsou provozovány na těchto webových stránkách. V důsledku přístupu k takovému obsahu a službám a použití licencovaných materiálů může dojít k tomu, že bude počítač Držitele licence bez jakéhokoliv upozornění automaticky připojen k Internetu (dočasně, občas nebo pravidelně) a že bude komunikovat s webovými stránkami společnosti Autodesk nebo třetí strany – například pro účely poskytování dalších informací, funkcí a vlastností Držiteli licence nebo za účelem potvrzení, že licencované materiály a/nebo obsah či služby jsou užívány v souladu s touto Smlouvou nebo jinými platnými podmínkami. Propojenost s webovými stránkami společnosti Autodesk se řídí směrnicemi společnosti Autodesk o důvěrných informacích a ochraně osobních údajů, jak je uvedeno v článku 4 (Důvěrné informace; užívání informací; propojenost). Propojenost s webovými stránkami třetích stran se řídí podmínkami (včetně prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti a oznámení), které jsou uvedeny na takových webových stránkách nebo jsou jinak spojeny s obsahem a službami třetích stran. Společnost Autodesk nekontroluje, neschvaluje ani nepřebírá odpovědnost za jakýkoliv obsah či služby třetí strany a jakákoliv jednání mezi Držitelem licence a třetí stranou v souvislosti s takovým obsahem a službami, zejména směrnice takových třetích stran o ochraně důvěrných informací, používání osobních údajů, dodávky zboží a poskytování služeb a platby za ně, i veškeré další podmínky spojené s takovými jednáními jsou výhradně záležitostí Držitele licence a takové třetí strany. Společnost Autodesk může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu upravit či přerušit dostupnost obsahu a služeb třetích stran. Přístup k obsahu a službám a jejich užívání (ať již se jedná o obsah a služby společnosti Autodesk nebo třetích stran) může vyžadovat souhlas se samostatnými podmínkami a/nebo platbu dodatečných poplatků.

5.         Neexistence záruky; zřeknutí se odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM DLE PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA SPOLEČNOST AUTODESK A JEJÍ DODAVATELÉ VE VZTAHU K MATERIÁLŮM SPOLEČNOSTI AUTODESK, PŘEDPLATNÉMU A SLUŽBÁM (PODLE PŘEDPLATNÉHO ČI JINAK) NEPOSKYTUJÍ A DRŽITEL LICENCE NEDOSTÁVÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ (ZEJMÉNA JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ZÁRUKY JINAK PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM NEBO V RÁMCI JEDNÁNÍ ČI OBCHODNÍHO STYKU) A DRŽITEL LICENCE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE MATERIÁLY SPOLEČNOSTI AUTODESK PŘIJÍMÁ „TAK, JAK JSOU“. JAKÁKOLIV PROHLÁŠENÍ NEBO UJIŠTĚNÍ O MATERIÁLECH SPOLEČNOSTI AUTODESK A JEJICH VLASTNOSTECH, PŘEDPLATNÉM ČI SLUŽBÁCH A FUNKČNOSTI, UVEDENÁ V LICENCOVANÝCH MATERIÁLECH NEBO PŘI JAKÉKOLIV KOMUNIKACI S DRŽITELEM LICENCE, JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A NEZAKLÁDAJÍ VÝSLOVNOU ZÁRUKU NEBO GARANCI. ANIŽ BY SE OMEZILA PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST AUTODESK NEZARUČUJE: (a) ŽE PROVOZ LICENCOVANÝCH MATERIÁLŮ NEBO VÝSTUPY Z NICH ČI SLUŽBY BUDOU PLYNULÉ, BEZ CHYB, BEZPEČNÉ, PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ NEBO ÚPLNÉ, AŤ JIŽ S PŘEDPLATNÝM NEBO PODPOROU SPOLEČNOSTI AUTODESK ČI JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY, NEBO (b) ŽE VADY BUDOU OPRAVENY SPOLEČNOSTÍ AUTODESK NEBO JAKOUKOLIV TŘETÍ STRANOU NEBO (c) ŽE SPOLEČNOST AUTODESK NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA VYŘEŠÍ JAKÝKOLIV KONKRÉTNÍ POŽADAVEK NA PODPORU NEBO ŽE TOTO ŘEŠENÍ SPLNÍ POŽADAVKY ČI OČEKÁVÁNÍ DRŽITELE LICENCE. ŽÁDNÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NEBUDE MÍT VLIV NA ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEDPOKLÁDÁNY ZE ZÁKONA A NEMOHOU BÝT VYLOUČENY, OMEZENY NEBO ZMĚNĚNY BEZ OHLEDU NA OPAČNÁ SMLUVNÍ OMEZENÍ.

6.         Upozornění

6.1        Funkční omezení. Licencované materiály a služby (s výjimkou licencovaných materiálů určených k nekomerčnímu užívání, jako jsou materiály společnosti Autodesk určené k užívání v domácnostech nebo pro jiné spotřební účely nebo licencované pouze pro vzdělávací účely či osobní vzdělávání) jsou komerčními profesionálními nástroji, které jsou určeny k užívání pouze vyškolenými odborníky. Zvláště v případě komerčního profesionálního užívání nenahrazují licencované materiály a služby odborný úsudek nebo nezávislé odzkoušení ze strany Držitele licence. Licencované materiály a služby jsou určeny pouze k tomu, aby Držiteli licence napomáhaly při jeho činnostech v oblasti navrhování, analýzy, simulace, plánování, testování a/nebo při jiných činnostech a neslouží jako náhrada za vlastní samostatné navrhování, analýzu, simulaci, plánování, testování a/nebo jiné činnosti Držitele licence, včetně činností týkajících se testování zatížení, bezpečnosti a použitelnosti výrobku. Vzhledem k  široké škále možných aplikací nebyly tyto licencované materiály a služby vyzkoušeny ve všech situacích, v nichž mohou být použity. Společnost Autodesk nenese žádnou odpovědnost za výsledky získané za použití těchto licencovaných materiálů a služeb. Osoby, které používají licencované materiály a služby, odpovídají za dohled, správu a kontrolu licencovaných materiálů a služeb, jakož i za výsledky získané používáním licencovaných materiálů. K této povinnosti patří zejména stanovení vhodného uplatnění licencovaných materiálů a služeb a výběr licencovaných materiálů a služeb a jiných počítačových programů a materiálů k  dosažení zamýšlených výsledků. Osoby, které používají licencované materiály a služby, jsou také odpovědné za stanovení přijatelnosti samostatných postupů pro testování spolehlivosti, přesnosti, úplnosti a jiných vlastností jakéhokoliv výstupu licencovaných materiálů nebo služeb, zejména veškerých položek navržených pomocí těchto licencovaných materiálů. Držitel licence dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že licencované materiály tvoří součást celého jedinečného hardwaru a softwaru Držitele licence k plnění určité funkce a že licencované materiály a služby, které jsou poskytovány společností Autodesk, nemusejí dosahovat výsledků, které Držitel licence zamýšlí v rámci svých návrhů, analýz, simulací, plánů a/nebo zátěžových testů.

6.2        Aktivační kódy a zabezpečení.

6.2.1     Aktivační kód požadovaný pro aktivaci/přístup a trvalé používání. Instalace a přístup k licencovaným materiálům a jejich trvalé používání mohou čas od času vyžadovat aktivační kódy vydané společností Autodesk. Předtím, než společnost Autodesk vydá aktivační kód, může být požadována registrace. Držitel licence poskytne společnosti Autodesk a jejímu distributorovi veškeré informace nezbytné k registraci a souhlasí s tím, že informace poskytnuté společnosti Autodesk nebo jejím distributorům budou přesné a aktuální. Držitel licence bude pravidelně udržovat a aktualizovat své registrační údaje pomocí postupů zákaznické registrace dat, jmenovitě na základě informačního zákaznického formuláře, které mu může poskytnout společnost Autodesk. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk může tyto informace použít v souladu se svými platnými zásadami zachování povinnosti mlčenlivosti (jak je popsáno v článku 4 (Mlčenlivost; používání informací, propojenost)).

6.2.2     Znemožnění přístupu. DRŽITEL LICENCE BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE INSTALACE A PŘÍSTUP K LICENCOVANÝM MATERIÁLŮM MOHOU BÝT ZNEMOŽNĚNY AKTIVACÍ, ZABEZPEČENÍM A MECHANISMY TECHNICKÉ OCHRANY, POKUD SE DRŽITEL LICENCE POKUSÍ PŘEVÉST VŠECHNY LICENCOVANÉ MATERIÁLY NEBO JEJICH ČÁST NA JINÝ POČÍTAČ, BUDE MANIPULOVAT S MECHANISMY TECHNICKÉ OCHRANY NEBO MECHANISMY K NASTAVENÍ DAT NA SVÉM POČÍTAČI V RÁMCI LICENCOVANÝCH MATERIÁLŮ, POUŽÍVAT LICENCOVANÉ MATERIÁLY I PO UPLYNUTÍ DOBY PŘEDPLATNÉHO NEBO PEVNĚ STANOVENÉ DOBY NEBO PROVÁDĚT JINÉ ČINNOSTI, KTERÉ MOHOU ZMĚNIT NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO REŽIMU, NEBO ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ, A ŽE TO MŮŽE OVLIVNIT PŘÍSTUP DRŽITELE LICENCE K JEHO PRODUKTU A JINÝM DATŮM. DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍSLUŠNÝCH LICENCOVANÝCH MATERIÁLECH NEBO JSOU K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ U SPOLEČNOSTI AUTODESK.

6.2.3     Účinek aktivačních kódů. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že přijetí aktivačního kódu (ať již je či není Držiteli poskytnut omylem) nezakládá doklad o rozsahu licenčních práv Držitele licence ani tento rozsah neovlivňuje. Tato práva jsou stanovena pouze touto Smlouvou a příslušným označením licence.

6.3        Dotčené údaje. Pracovní produkty a jiné údaje vytvořené pomocí licencovaných materiálů poskytnutých na základě určitých typů licence, včetně licencí, které omezují povolený účel použití na vzdělávací účely nebo osobní vzdělávání, mohou obsahovat určitá upozornění a omezení, dle kterých je možné takový pracovní produkt nebo jiné údaje použít pouze za určitých okolností (například v oblasti vzdělávání). Pokud navíc Držitel licence pracovní produkt nebo jiné údaje vytvořené pomocí takových licencovaných materiálů zkombinuje či propojí s jinak vytvořeným pracovním produktem nebo jinými údaji, mohou se tato upozornění a omezení vztahovat i takový další pracovní produkt nebo údaje. Společnost Autodesk nenese žádnou odpovědnost v případě, že Držitel licence takto zkombinuje nebo propojí pracovní produkt či jiné údaje vytvořené pomocí licencovaných materiálů s jinak vytvořeným pracovním produktem nebo údaji. Držitel licence také nesmí taková upozornění nebo omezení odstranit, změnit nebo zakrýt.

7.         Omezení odpovědnosti

7.1        Omezení typu a výše odpovědnosti. SPOLEČNOST AUTODESK ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ (PŘÍMO ANI NEPŘÍMO) NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, PŘÍJMU NEBO DAT NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU (BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII OHLEDNĚ UPLATŇOVÁNÍ TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI). ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AUTODESK A JEJÍCH DODAVATELŮ VE VZTAHU K JAKÝMKOLIV MATERIÁLŮM SPOLEČNOSTI AUTODESK, PŘEDPLATNÉMU NEBO SLUŽBÁM ČI V SOUVISLOSTI S NIMI NAVÍC NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘEKROČIT ČÁSTKU UHRAZENOU DRŽITELEM LICENCE NEBO JÍM SPLATNOU ZA TAKOVÉ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI AUTODESK, PŘEDPLATNÉ NEBO SLUŽBY.

7.2        Uplatnění omezení a jejich základ. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI DLE TOHOTO ČLÁNKU 7 (OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI) SE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY VZTAHUJE NA VEŠKERÉ ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ VZNIKLY JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM A BEZ OHLEDU NA TEORII O ODPOVĚDNOSTI A AŤ UŽ JE ODVOZENA ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (ZEJMÉNA NEDBALOSTI) NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST AUTODESK BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD INFORMOVÁNA, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA OMEZENÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PODLE TÉTO SMLOUVY K DISPOZICI, NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ CÍL. DRŽITEL LICENCE TAKÉ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE LICENCE, PŘEDPLATNÉ A POPLATKY ZA SLUŽBY A JINÉ POPLATKY ÚČTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ AUTODESK A ZAPLACENÉ DRŽITELEM LICENCE ODRÁŽEJÍ A VYCHÁZEJÍ Z ROZLOŽENÍ RIZIKA TAK, JAK JE ZAMÝŠLENO TÍMTO ČLÁNKEM 7 (OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI), A ŽE OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI STANOVENÁ TÍMTO ČLÁNKEM 7 (OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI) JSOU ZÁKLADNÍ SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI STRANAMI.

8.         Doba trvání a ukončení

8.1        Doba trvání; ukončení nebo pozastavení. Každá licence dle této Smlouvy týkající se konkrétního souboru licencovaných materiálů, na které se vztahuje, nabývá účinnosti okamžikem, kdy: (a) tato Smlouva nabude účinnosti, (b) Držitel licence uhradí příslušné poplatky, s výjimkou licencí (jako je licence na zkušební verzi), kde nejsou požadovány žádné poplatky, (c) dojde k vydání konkrétních licencovaných materiálů a (d) začne příslušná doba předplatného, pokud jsou materiály Autodesk poskytovány v souvislosti s předplatným, podle toho, co nastane nejpozději. Společnost Autodesk nebo Držitel licence mohou ukončit tuto Smlouvu, licenci Držitele licence na licencované materiály, předplatné Držitele licence a/nebo poskytování služeb vztahujících se na licencované materiály, pokud druhá strana poruší tuto Smlouvu a nenapraví takové porušení do deseti (10) dnů od zaslání písemného oznámení o porušení; pokud však Držitel licence poruší článek 1 (Licence) nebo článek 2 (Omezení licence/zákazy), může společnost Autodesk ukončit tuto Smlouvu, licenci Držitele licence k licencovaným materiálům, předplatné držitele licence a/nebo poskytování služeb v souvislosti s licencovanými materiály bezprostředně po písemném upozornění o porušení. Společnost Autodesk také namísto ukončení může pozastavit platnost licence Držitele licence k licencovaným materiálům, předplatné Držitele licence, poskytování služeb týkajících se licencovaných materiálů a/nebo závazků společnosti Autodesk či práv Držitele licence dle této Smlouvy (nebo podle jiných případných podmínek týkajících se licencovaných materiálů), pokud Držitel licence neprovede platbu ve prospěch společnosti Autodesk či distributora nebo jinak nesplní ustanovení této Smlouvy či jiné podmínky vztahující se na jakoukoliv takovou licenci, předplatné, služby nebo jiné související materiály. Autodesk může také ukončit tuto Smlouvu, pokud je v souvislosti s Držitelem licence zahájeno konkurzní řízení, Držitel licence se dostane do platební neschopnosti nebo dojde k narovnání s věřiteli Držitele licence. Tato Smlouva bude bez dalšího ukončena automaticky nebo na základě úkonu společnosti Autodesk, pokud Držitel licence vstoupí do likvidace. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk může postoupit nebo subkontrahovat svá práva či povinnosti dle této Smlouvy. V souvislosti s jakýmkoliv insolvenčním řízením bere Držitel licence na vědomí a souhlasí s tím, že s touto Smlouvou je a bude nakládáno jako se smlouvou, z níž má/mělo být plněno, která nesmí být převzata a/nebo převedena bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk, kterýžto souhlas může společnost Autodesk dle vlastního uvážení odepřít, ať již podle § 365 písm. c) bod 1 Hlavy 11 Zákoníku Spojených států amerických nebo jakéhokoliv jiného platného práva týkajícího se nakládání se  smlouvami, z nichž má/mělo být v rámci insolvenčního řízení (konkurzu) plněno.

8.2        Účinek ukončení Smlouvy nebo licence. Udělené licence zaniknou po ukončení či uplynutí platnosti této Smlouvy. Po ukončení nebo uplynutí platnosti jakékoliv licence udělené Držiteli licence musí Držitel licence přestat používat veškeré materiály společnosti Autodesk, na které se licence vztahují, předplatné (zejména související služby) a jakékoliv služby a odinstalovat veškeré kopie materiálů společnosti Autodesk. Držitel licence souhlasí s tím, že na žádost společnosti Autodesk zničí nebo vrátí veškeré materiály společnosti Autodesk zpět společnosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého je získal. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo požádat Držitele licence o předložení dostatečného dokladu o tom, že veškeré kopie materiálů společnosti Autodesk byly odinstalovány, a pokud o to společnost Autodesk požádala, zničeny nebo vráceny společnosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého je získal. Pokud je ukončeno předplatné Držitele licence nebo uplyne jeho platnost, avšak tato Smlouva a licence Držitele licence k licencovaným materiálům zůstávají v platnosti, zaniknou veškerá práva Držitele licence vyplývající z předplatného (zejména práva týkající se předchozích verzí) a (pokud podmínky programu pro předplatitele neumožní jinak) Držitel licence musí dodržovat závazky stanovené v článku 1.2.1 (Účinek vyšších verzí) ve vztahu k veškerým kopiím takových předchozích verzí (včetně závazku ukončit užívání takových předchozích verzí, odinstalovat je a zničit je nebo vrátit).

8.3        Platnost ustanovení. Články 1.3 (Dodatečné podmínky), 1.4 (Jiné materiály), 1.5 (Oprávnění uživatelé), 1.6 (Licencované materiály třetí strany), 1.11 (API), 2.1.1 (Neudělení licence/nepovolené činnosti), 2.1.4 (Účinek neoprávněného užívání), 2.2 (Obcházení), 3 (Vyhrazení všech práv), 4 (Důvěrné informace; použití důvěrných informací, propojenost), 5 (Neexistence záruky; zřeknutí se odpovědnosti), 6 (Upozornění), 7 (Omezení odpovědnosti), 8 (Doba trvání a ukončení) a 9 (Obecná ustanovení) a Příloha A zůstávají v platnosti i po jakémkoliv ukončení či uplynutí platnosti této Smlouvy.

9.         Obecná ustanovení

9.1        Oznámení. Oznámení kterékoliv ze stran v souvislosti s touto Smlouvou budou v písemné podobě a budou zaslána elektronickou poštou, poštou nebo doručovací službou (jako je UPS, FedEx nebo DHL), s výjimkou toho, že Držitel licence nesmí společnosti Autodesk podat oznámení o jejím porušení nebo vypovědět tuto Smlouvu elektronickou poštou. Oznámení společnosti Autodesk Držiteli licence nabývají účinnosti (a) v případě oznámení elektronickou poštou jeden (1) den po zaslání na e-mailovou adresu poskytnutou společnosti Autodesk nebo (b) v případě oznámení poštou či doručovací službou pět (5) dnů po zaslání běžnou poštou nebo doručovací službou na adresu poskytnutou společnosti Autodesk. Držitel licence tímto souhlasí s tím, že služební korespondence bude Držiteli licence doručována doporučenou poštou na adresu uvedenou v informačním zákaznickém formuláři Držitele licence (nebo pokud tento formulář nebude předložen, na poslední adresu Držitele licence známou společnosti Autodesk), pokud tak umožňují příslušné zákony. Oznámení Držitele licence společnosti Autodesk nabývá účinnosti (a) v případě oznámení e-mailem jeden (1) den od zaslání (a přijetí společností Autodesk) na adresu CopyrightAgent@autodesk.com nebo (b) v případě oznámení poštou nebo doručovací službou okamžikem přijetí společností Autodesk na adrese Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornie 94903, USA, k rukám: Copyright Agent. Pokud má Držitel licence předplatné, může kterákoliv strana podat oznámení, jak je uvedeno v podmínkách programu pro předplatitele.

9.2        Rozhodné právo a jurisdikce. Tato Smlouva se bude řídit a bude vykládána v souladu s právním řádem (a) Švýcarské konfederace, pokud Držitel licence získal materiály společnosti Autodesk v některé zemi v Evropě, Africe nebo na Středním východě, (b) Singapuru, pokud Držitel licence získal materiály společnosti Autodesk v některé zemi v Asii, Oceánii nebo regionu Asie a Tichomoří, nebo (c) státu Kalifornie (a v oblasti kontroly i v souladu s federálními zákony Spojených států amerických), pokud Držitel licence získal materiály společnosti Autodesk v některé zemi Severní nebo Jižní Ameriky (včetně Karibské oblasti) nebo v jakékoliv jiné zemi neuvedené v bodu 9.2. Zákony těchto jurisdikcí budou platit bez odkazu na principy kolizních norem v daných jurisdikcích. Úmluva OSN o Smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a zákon o jednotných počítačových informacích se na tuto Smlouvu nevztahují (a jsou vyloučeny ze zákonů, kterými se tato Smlouva řídí). Mimoto strany souhlasí s tím, že veškeré nároky, žaloby či spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související budou výhradně postoupeny Nejvyššímu soudu státu Kalifornie, okres Marin, nebo Okresnímu soudu Spojených států amerických pro severní okres státu Kalifornie v San Franciscu (a strany se podřídí jejich výhradní jurisdikci), s tou výjimkou, že pokud Držitel licence získal materiály společnosti Autodesk (a) v některé zemi v Evropě, Africe nebo na Blízkém východě, budou takové nároky či spory postoupeny výhradně soudům Švýcarské konfederace (a strany se podřídí jejich výhradní jurisdikci), nebo (b) v některé zemi v Asii, Oceánii nebo regionu Asie a Tichomoří, budou takové nároky nebo spory postoupeny výhradně soudům v Singapuru (a strany se podřídí jejich výhradní jurisdikci). Žádné výše uvedené ustanovení nebude společnosti Autodesk bránit v tom, aby vznesla žalobu na porušení práv k duševnímu vlastnictví v jakékoliv zemi, kde k takovému porušení údajně došlo.

9.3        Zákaz postoupení; platební neschopnost. Držitel licence nesmí tuto Smlouvu ani žádná práva z této Smlouvy postoupit (ať již na základě koupě akcií nebo majetku, sloučení, změny kontroly, působením práva nebo jinak), aniž by k tomu získal předchozí písemný souhlas společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk na základě svého výhradního uvážení odepřít, a jakékoliv zamýšlené postoupení ze strany Držitele licence bude neplatné. V rámci jakéhokoliv konkurzního či jiného řízení bude s touto Smlouvou nakládáno jako s prováděcí Smlouvou typu, který je popsán v § 365 písm. c) bodu 1) Kapitoly 11 Zákoníku Spojených států amerických, a tato Smlouva nesmí být převedena bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk dle svého výhradního uvážení odepřít.

9.4        Dceřiné společnosti a spřízněné osoby Autodesk. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk může zajistit, aby se její dceřiné společnosti a spřízněné osoby podílely na činnosti související s touto Smlouvou, zejména na dodávce materiálů společnosti Autodesk a poskytnutí předplatného a služeb s tím, že společnost Autodesk (a nikoliv takové dceřiné společnosti a spřízněné osoby) bude i nadále podléhat svým závazkům dle této Smlouvy. Držitel licence také souhlasí s tím, že dceřiné společnosti a spřízněné osoby Držitele licence mohou vymáhat plnění této Smlouvy (včetně přijetí opatření proti porušení této Smlouvy).

9.5        Oddělitelnost. Pokud se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane zcela nebo částečně nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným dle příslušného práva, bude takové ustanovení nebo jeho část neúčinné ve vztahu k jurisdikci, v níž je nezákonné, neplatné či nevynutitelné v rozsahu takové nezákonnosti, neplatnosti či nevynutitelnosti, a bude považováno za upravené v rozsahu nezbytném k tomu, aby odpovídalo příslušným zákonům a aby strany mohly v maximální možné míře naplnit jeho účel. Nezákonnost, neplatnost či nevynutitelnost takového ustanovení v dané jurisdikci nijak neovlivní zákonnost, platnost či vynutitelnost takového nebo jiného ustanovení této Smlouvy v jiné jurisdikci.

9.6        Nezřeknutí se práv. Žádná podmínka ani ustanovení této Smlouvy nebudou pokládány za podmínku nebo ustanovení, od nichž bylo upuštěno, a žádné porušení Smlouvy nebude prominuto, pokud toto zřeknutí se práv není podepsáno jménem strany, proti které je uplatňováno. Žádné zřeknutí se práv (ať již vyjádřené přímo nebo nepřímo) nebude znamenat schválení, zřeknutí se nebo prominutí v souvislosti s jakýmkoliv jiným, odlišným nebo následným případem porušení.

9.7        Audity. Držitel licence souhlasí s tím, že společnost Autodesk má právo požadovat audit (elektronický nebo jiný) materiálů společnosti Autodesk a jejich instalaci a zpřístupnění. V rámci jakéhokoliv takového auditu bude mít na základě písemného oznámení podaného 15 (patnáct) dnů předem společnost Autodesk nebo její pověřený zástupce právo zkontrolovat záznamy, systémy a zařízení Držitele licence, včetně identifikačního čísla přístroje, sériových čísel a souvisejících údajů, a ověřit, že je užívání všech materiálů společnosti Autodesk v souladu s touto Smlouvou. Držitel licence poskytne plnou součinnost, aby takový audit umožnil. Pokud společnost Autodesk zjistí, že užívání ze strany Držitele licence není v souladu s touto Smlouvou, obdrží Držitel okamžitě platnou/platné licenci/licence a zaplatí za ni/ně tak, aby jeho užívání materiálů společnosti Autodesk odpovídalo této Smlouvě a bylo v souladu s veškerými platnými podmínkami, a dále zaplatí přiměřené náklady na audit. Mimo tato práva na platby si společnost Autodesk vyhrazuje právo požadovat jakékoliv další prostředky nápravy, které jsou dostupné dle příslušných právních předpisů a ekvity, ať již dle této Smlouvy či jinak.

9.8        Jazyk. Anglická jazyková verze této Smlouvy je právně závazná v případě jakékoliv nesrovnalosti mezi anglickou jazykovou verzí a jejími překlady. Pokud Držitel licence koupil licenci na licencované materiály v Kanadě, souhlasí s následujícím: strany této Smlouvy potvrzují, že si přejí, aby tato Smlouva, jakož i ostatní související dokumenty, včetně oznámení, byla sepsána pouze v anglickém jazyce.

9.9        Výklad. Nejasnosti v této Smlouvě nebudou vykládány proti osobě, která tuto Smlouvu sepsala.

9.10      Vyšší moc. Společnost Autodesk neponese odpovědnost za žádnou ztrátu, škodu ani pokutu vyplývající z prodlení v plnění či neprovedení plnění v důsledku působení vyšší moci, prodlení dodavatele nebo z jiných příčin mimo přiměřenou kontrolu společnosti Autodesk.

9.11      Práva vlády Spojených států amerických. Pro zakázky vlády Spojených států amerických budou všechny materiály Autodesk považovány za komerční počítačový software, jak je definováno ve FAR 12.212, který podléhá omezeným právům, jak je definováno ve FAR, § 52, 227-19 „Komerční počítačový software – omezená práva“ a DFARS 227.7202, „Práva ke komerčnímu počítačovému softwaru nebo případně komerční počítačové softwarové dokumentaci“, a v jakýchkoliv následných nařízeních. Jakékoliv použití, úpravy, reprodukce, plnění, vystavování nebo sdělení materiálu Autodesk ze strany vlády Spojených států amerických bude výhradně v souladu s licenčními právy a omezeními, jak jsou popsána v této Smlouvě.

9.12      Kontrola vývozu. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že materiály společnosti Autodesk a služby (včetně jakýchkoliv údajů předložených Držitelem licence v souvislosti se službou a jakýmkoliv výstupem služeb specifickým pro daného Držitele licence) podléhají zákonům a předpisům Spojených států amerických a příslušné země o kontrole vývozu, zákonům o obchodních sankcích, pravidlům a předpisům, zejména nařízením vydaným Ministerstvem obchodu Spojených států amerických a Ministerstvem financí Spojených států amerických (dále společně jen „Zákony o kontrole vývozu“). Držitel licence prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že on ani jeho pracovníci/zaměstnanci (i) nemají státní příslušnost ani bydliště v zemi podléhající obchodním sankcím ani jiným významným omezením vlády USA (zejména Kuba, Írán, Súdán, Sýrie a Severní Korea) ani se v takové zemi nenacházejí, (ii) nejsou na žádném seznamu vlády USA uvádějícím zakázané osoby (zejména na seznamu Ministerstva financí Spojených států amerických zvlášť určených státních příslušníků a zakázaných osob/„the U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons“, na seznamu zakázaných osob Ministerstva obchodu/„the U.S. Department of Commerce’s Denied Party List“ a na seznamu subjektů a neověřeném seznamu a seznamech Ministerstva vnitra Spojených států amerických týkajících se šíření zbraní/„Entity List and Unverified List and the U.S. Department of State’s proliferation-related lists“, (iii)  nebudou, pokud na základě zákonů o kontrole vývozu nebude odsouhlaseno jinak, používat materiály společnosti Autodesk nebo služby při žádném zakázaném konečném užívání, zejména při navrhování, analýze, simulaci, plánování, testování nebo jiných činnostech souvisejících s jadernými, chemickými/biologickými zbraněmi, raketovými systémy nebo automatizovanými leteckými zařízeními, ani (iv) nebudou používat materiály společnosti Autodesk nebo Služby za účelem sdělování, převodu, stahování, vývozu nebo opětovného vývozu, přímo či nepřímo, jakýchkoliv specifických výstupů vytvořených na základě materiálů společnosti Autodesk nebo služeb pro daného Držitele licence, obsahu Držitele licence, obsahu třetí strany nebo jakéhokoliv jiného obsahu nebo materiálu do jakékoliv země, jakémukoliv subjektu nebo straně, která není dle zákonů o kontrole vývozu nebo jiných zákonů či právních předpisů, kterým Držitel licence může podléhat, oprávněna tyto položky získat. Držitel licence je srozuměn s tím, že požadavky a omezení stanovená zákony o kontrole vývozu, která se na Držitele licence vztahují, se mohou lišit v závislosti na stažených materiálech společnosti Autodesk a službách poskytovaných dle této Smlouvy a mohou se čas od času měnit. Držitel licence je výhradně odpovědný za (i) stanovení přesné regulace ve vztahu k materiálům společnosti Autodesk nebo službám a (ii) za dodržování zákonů o kontrole vývozu a monitorování jakýchkoliv jejich úprav.

9.13      Úplná dohoda. Tato Smlouva a jakékoliv další podmínky v ní uvedené (např. podmínky programu pro předplatitele a podmínky poskytování služeb) zakládají úplnou dohodu mezi stranami (a spojí se a nahradí veškeré předcházející či současné Smlouvy, diskuze, komunikaci, dohody, prohlášení, záruky, reklamy a ujednání) ve vztahu k předmětu této Smlouvy, s výjimkou těch materiálů společnosti Autodesk, které mohou podléhat dodatečných nebo odlišným podmínkám spojeným s materiály společnosti Autodesk. Strany potvrzují, že při uzavření této Smlouvy nevycházejí z žádné jiné dohody, jednání, komunikace, smlouvy, prohlášení, záruky, reklamy nebo ujednání, než je výslovně uvedeno v této Smlouvě. Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Autodesk může čas od času doplnit nebo změnit podmínky programu pro předplatitele a podmínky poskytování služeb s tím, že společnost Autodesk bude Držitele licence o takových doplňcích či změnách písemně informovat (a umožní mu, aby předplatné či poskytování služeb neobnovil nebo je ukončil, a nabídne mu další možnosti ohledně tohoto předplatného či služeb) před tím, než doplňky či změny nabudou vůči Držiteli licence účinnosti. Pokud dojde k rozporu mezi touto Smlouvou a ostatními podmínkami společnosti Autodesk (zejména podmínkami programu pro předplatitele, podmínkami poskytování služeb nebo doplňujícími či odlišnými podmínkami), platí ostatní podmínky. Podmínky stanovené Držitelem licence v rámci jakékoliv komunikace z jeho strany, jejímž cílem je změna této Smlouvy nebo takových ostatních podmínek, budou neplatné a neúčinné, pokud nebudou sjednány písemně a podepsány pověřeným zástupcem společnosti Autodesk. Ani žádné další úpravy této Smlouvy nebudou platné, pokud nebudou sjednány písemně a podepsány pověřeným zástupcem společnosti Autodesk.    

 

Příloha A

Definice pojmů

1.         Zpřístupnění“ nebo „přístup“ znamená ve vztahu k počítačovému programu nebo jiným materiálům (a) používání nebo spuštění počítačového programu či jiných materiálů nebo (b) používání nebo jiný prospěch z vlastností či funkcí počítačového programu nebo jiných materiálů.

2.         Smlouva“ znamená tuto licenční a servisní smlouvu včetně všech jejích příloh tak, jak může být čas od času upravena v souladu s jejími podmínkami.

3.         Oprávněný uživatel“ znamená jakoukoliv osobu, která si nainstaluje nebo zpřístupní licencované materiály nebo která je oprávněna tak učinit.

4.         Autodesk“ znamená Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware, s tou výjimkou, že pokud Držitel licence získá licenci na materiály společnosti Autodesk v (a) některé zemi v Evropě, Africe nebo na Blízkém východě, znamená „Autodesk“ společnost Autodesk Development Sàrl, nebo (b) v některé zemi v Asii, Oceánii nebo regionu Asie a Tichomoří, znamená „Autodesk“ společnost Autodesk Asia Pte Ltd.

5.         Autodesk License Manager“ znamená nástroj označovaný jako Autodesk License Manager nebo jakýkoliv budoucí nástroj Autodesk pro řízení, sledování a kontrolu instalace nebo zpřístupnění materiálů společnosti Autodesk.

6.         Materiály společnosti Autodesk“ znamenají veškeré materiály přímo či nepřímo poskytované nebo dané k dispozici společností Autodesk, včetně softwaru, uživatelské dokumentace a nezahrnutých materiálů (bez ohledu na to, zda na ně byla Držiteli licence poskytnuta licence či nikoliv).

7.         Počítač“ znamená (i) samostatné elektronické zařízení s jednou nebo více základními procesorovými jednotkami (CPU), které přijímají informace v digitální nebo jí podobné formě a na základě sekvence příkazů tyto informace zpracovávají za účelem dosažení specifického výsledku, nebo (ii) softwarovou realizaci takového zařízení (tzv. virtuální počítač).

8.         Informační zákaznický formulář“ znamená formulář vyplněný Držitelem licence a předložený společnosti Autodesk nebo distributorem přímo či nepřímo v souvislosti s objednávkou Držitele licence na materiály společnosti Autodesk, předplatné nebo služby.

9.         Nezahrnuté materiály“ znamenají veškeré materiály, včetně softwaru, doplňkových materiálů nebo uživatelské dokumentace (zejména veškeré počítačové programy, moduly, komponenty nebo funkce počítačového programu, vysvětlující tištěné nebo elektronické materiály, obsah nebo případně jiné materiály), které mohou být jakýmkoliv způsobem poskytnuty nebo dány k dispozici Držiteli licence nebo které mohou být obsaženy na médiích dodaných Držiteli licence, u nichž (a) Držitel licence nemá označení licence nebo (b) za které Držitel licence nezaplatil (a neplatí) příslušné poplatky. Držitel licence bere na vědomí, že nezahrnuté materiály jsou obsaženy na médiích nebo ve stahovaných souborech pouze z důvodu licenčního mechanismu používaného společností Autodesk a jejich přítomnost Držitele licence nijak neopravňuje, a to výslovně ani implicitně, je používat.

10.       Instalovat“ a „instalace“ ve vztahu k počítačovému programu nebo jiným materiálům znamená umístění kopie takového programu nebo jiných materiálů na pevný disk nebo na jiné paměťové médium.

11.       Označení licence“ znamená jedno nebo více označení společnosti Autodesk, která uvádějí (mimo jiné) typ licence daného Držitele licence na licencované materiály. Označení licence může být (a) umístěno v (i) licencovaných materiálech (například v kolonce „O produktu“, v dialogu s informacemi o licenci nebo textovém souboru softwaru), (ii) v balení společnosti Autodesk nebo na něm nebo (iii) písemném potvrzení nebo jiném oznámení vydaném Držiteli licence společností Autodesk a zaslaném e-mailem či faxem nebo doručeném osobně či jinak nebo (b) jej lze získat od společnosti Autodesk na vyžádání. Aby se předešlo pochybnostem, označení licence nezahrnuje označení, potvrzení, obal ani jiný dokument poskytovaný distributorem nebo jinou třetí stranou.

12.       Typ licence“ znamená typ licence stanovený společností Autodesk pro materiály společnosti Autodesk v článku 1.1.

13.       Licencované materiály“ znamenají software, doplňkové materiály a uživatelskou dokumentaci (a) staženou kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ („I accept“) nebo na jiné tlačítko či pomocí jiného mechanismu spojeného s touto Smlouvou nebo jiným vyjádřením souhlasu s touto Smlouvou, (b) dodanou v balení spolu s touto Smlouvou nebo (c) jinak připojenou k této Smlouvě, s tím, že (i) v případě softwaru je daný software uveden v příslušném označení licence a (ii) Držitel licence zaplatil (a nadále platí) příslušné poplatky. Licencované materiály dále zahrnují doplňkové materiály a uživatelskou dokumentaci, kterou společnost Autodesk poskytuje nebo dává k dispozici Držiteli licence k použití se softwarem licencovaným podle této Smlouvy, pokud společnost Autodesk ve vztahu k takovým materiálům nestanoví zvláštní podmínky. Licencované materiály zahrnují zejména opravy chyb, korekční programy, servisní balíčky, aktualizace, vyšší verze a nové verze licencovaných materiálů, které společnost Autodesk poskytuje nebo dává k dispozici Držiteli na základě jeho aktuálně platné licence. Držitel licence bere na vědomí, že vyšší a nové verze mohou být k dispozici za poplatek a mohou se na ně vztahovat podmínky programu pro předplatitele. Licencované materiály dále zahrnují zejména veškeré předcházející verze a jiné materiály společnosti Autodesk, které Držitel licence obdrží nebo které si ponechá podle podmínek programu pro předplatitele, ale pouze tehdy, pokud je to výslovně povoleno v podmínkách takového programu. Bez ohledu na výše uvedené (nebo na kterékoliv jiné ustanovení této Smlouvy) jsou z licencovaných materiálů v každém případě vyloučeny nezahrnuté materiály.

14.       Držitel licence“ znamená (a) společnost nebo jiný subjekt, jehož jménem jsou materiály společnosti Autodesk pořizovány, pokud jsou pořizovány jménem takového subjektu (například zaměstnancem, nezávislým dodavatelem nebo jiným pověřeným zástupcem), nebo (b) pokud se o žádný subjekt nejedná, osobu, která přijme tuto Smlouvu (například volbou tlačítka „Souhlasím“ („I accept“) nebo jiného tlačítka či mechanismu spojeného s touto Smlouvou nebo jiným vyjádřením souhlasu s touto Smlouvou nebo instalací, stažením, zpřístupněním nebo jiným způsobem kopírování či použití materiálů společnosti Autodesk, ať již v celém rozsahu nebo jen některé jejich části). Aby se předešlo pochybnostem, „Držitel licence“ znamená pouze jednotlivou, konkrétně označenou právnickou nebo fyzickou osobu a nezahrnuje žádné dceřiné společnosti nebo spřízněné osoby takové právnické či fyzické osoby ani žádnou jinou propojenou osobu.

15.       Povolený počet“ znamená maximální počet (například počet oprávněných uživatelů, počet souběžných uživatelů, počet počítačů, relací atp.), který odpovídá licenci na dané licencované materiály a příslušnému typu licence. Tento počet stanoví společnost Autodesk a může být uveden v příslušném označení licence.

16.       Pracovníci“ znamenají (a) jednotlivé zaměstnance Držitele licence a (b) fyzické osoby, které jako nezávislí dodavatelé pracují v prostorách Držitele licence a které si nainstalují a mají přístup k licencovaným materiálům pouze na počítačích vlastněných nebo pronajímaných a kontrolovaných Držitelem licence nebo jejich prostřednictvím.

17.       Předchozí verze“ znamenají ve vztahu k jakékoliv aktuálně platné verzi licencovaných materiálů předchozí verzi takových licencovaných materiálů, po které aktuální verze následuje nebo kterou nahradila (podle rozhodnutí společnosti Autodesk).

18.       Distributor“ znamená distributora nebo prodejce přímo či nepřímo pověřeného společností Autodesk dodáním pravých materiálů společnosti Autodesk Držiteli licence.

19.       Služby“ znamenají služby (včetně jejich výstupů) poskytované nebo dané k dispozici společností Autodesk, zejména služby podpory, ukládání, simulace, testování, školení a jiné výhody, ovšem s vyloučením služeb poskytovaných nebo daných k dispozici jako součást předplatného.

20.       Podmínky služeb“ znamenají podmínky služeb uvedené na místě, kde může uživatel zadat objednávku nebo se zaregistrovat nebo které se zobrazí v souvislosti s objednáváním takových služeb nebo registrací k nim (například na webové stránce), nebo pokud žádné takové podmínky neexistují, na adrese http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use nebo na webové stránce Autodesk, která tuto adresu nahradí či doplní.

21.       Software“ znamená počítačový program nebo modul či komponent počítačového programu poskytovaného nebo daného k dispozici společností Autodesk. Pojem „software“ může být dále používán v souvislosti s funkcemi nebo vlastnostmi počítačového programu.

22.       Předplatné“ je program obecně nabízený společností Autodesk, v rámci kterého společnost Autodesk poskytuje mimo jiné aktualizace a vyšší verze, nové verze a další vybranou podporu, služby a školení k materiálům společnosti Autodesk.

23.       Podmínky programu pro předplatitele“ znamenají podmínky předplatného tak, jak jsou uvedeny na adrese http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions nebo na webové stránce Autodesk, která tuto adresu nahradí či doplní (jejíž URL lze získat na stránkách společnosti Autodesk nebo na vyžádání).

24.       Doplňkové materiály“ znamenají materiály s výjimkou softwaru a materiálů týkajících se uživatelské dokumentace, které jsou poskytovány nebo dány k dispozici společností Autodesk k použití spolu se softwarem. Doplňkové materiály zahrnují zejména (a) obsah, jako jsou například vzorové kresby a návrhy, moduly ke kreslení a navrhování a představení prvků používaných v kresbách a návrzích (např. budovy, části budov, vybavení, nábytek, mosty, silnice, znaky, pozadí, prostředí a animace), (b) podkladové materiály, jako jsou například stavební řády a popis stavebních postupů, (c) nástroje k zobrazení výstupu ze softwaru, jako jsou například fonty, a (d) vývojové materiály, rozhraní pro programování aplikací (API) a další podobné vývojové materiály (včetně informací o API).

25.       Území“ znamená (a) zemi, země či jurisdikci/jurisdikce uvedenou v označení licence, nebo (b) pokud žádné označení licence neexistuje nebo v něm není uvedena žádná země či jurisdikce, zemi, ve které Držitel licenci na materiály společnosti Autodesk pořídil. Pokud je v označení licence uvedena členská země Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) nebo pokud Držitel licence v takové zemi materiály společnosti Autodesk pořídil, znamená „území“ všechny členské státy Evropské unie a EFTA.

26.       Odinstalovat“ znamená jakýmikoliv prostředky odstranit nebo dezaktivovat kopii materiálů společnosti Autodesk z pevného disku či jiného paměťového média nebo jinak zničit či znemožnit užívání kopie materiálů společnosti Autodesk.

27.       Vyšší verze (upgrade)“ znamená úplnou komerční verzi licencovaných materiálů, (a) která následuje po schválené předchozí verzi nebo ji nahrazuje (a může v sobě zahrnovat opravy chyb, korekční programy, servisní balíčky a aktualizace a upgrady předchozí verze nebo může rozšiřovat či doplňovat její vlastnosti nebo funkce) nebo znamená odlišnou verzi licencovaných materiálů, (b) která je poskytnuta Držiteli licence, který již od společnosti Autodesk získal licenci na příslušnou schválenou předchozí nebo odlišnou verzi, a (c) za kterou společnost Autodesk obvykle účtuje zvláštní poplatek nebo ji poskytuje výhradně zákazníkům v rámci předplatného. Zda se v případě materiálů společnosti Autodesk jedná o vyšší verzi, může být uvedeno v příslušném označení licence. Zda se jedná o vyšší verzi materiálů společnosti Autodesk a zda Držitel licence splnil kritéria pro poskytnutí licence na konkrétní materiály společnosti Autodesk jako vyšší verzi, určí společnosti Autodesk.

28.       Uživatelská dokumentace“ znamená vysvětlující nebo instruktážní materiály k softwaru nebo doplňkovým materiálům (včetně materiálů týkajících se používání softwaru nebo doplňkových materiálů) v tištěné nebo elektronické podobě, které společnost Autodesk nebo její distributor začlenili do softwaru nebo doplňkových materiálů (nebo které k nim přibalili) nebo je jinak poskytli svým zákazníkům poté, co daní zákazníci získali licenci na software nebo doplňkové materiály, pořídili si je nebo nainstalovali.