Aktualizace Service Pack 3 aplikace Autodesk Vault 2014 pro aplikaci Autodesk Vault Basic 2014, Autodesk Vault Workgroup 2014 a Autodesk Vault Professional 2014
Květen 2015

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Service Pack 3 aplikace Autodesk Vault 2014 (Client) a aktualizaci Service Pack 3 aplikace Autodesk Vault 2014 (Server) pro aplikace Autodesk Vault Basic 2014, Autodesk Vault Workgroup 2014 a Autodesk Vault Professional 2014. Aktualizace Service Pack opravují nebo řeší množství různých problémů, které se týkají těchto verzí. Soubor Readme obsahuje informace o tom, jak stáhnout aktualizaci Service Pack, jak nainstalovat aktualizaci Service Pack a co vše bylo opraveno.

Poznámka : V tomto dokumentu Readme se odkazy na aplikaci Vault 2014 vztahují na aplikace Autodesk Vault Basic 2014, Autodesk Vault Workgroup 2014 a Autodesk Vault Professional.UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

          Soubory aktualizace Service Pack 3 aplikace Autodesk Vault 2014 vyhledejte na webových stránkách Autodesk Knowledge Network.

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může mít za následek nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se používá při nasazení na jednom pracovišti, více pracovištích a v propojené pracovní skupině.

POZNÁMKA: Před použitím této aktualizace Service Pack vždy nejprve proveďte úspěšné zálohování.

Instalace aktualizace Service Pack 3 klientu – platí pro všechny verze aplikace Autodesk Vault Client 2014

 1. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2014 Service Pack 3 (Client).msp v klientu Vault Explorer.
POZNÁMKA 1: K dokončení aktualizace funkce otevření pomocí nástroje Viewer je nutné provést následující změny v příslušném konfiguračním souboru nástroje Vault Explorer.
 1. Konfigurační soubory nástroje Vault Explorer mají následující názvy:
 2. Pomocí Průzkumníku Windows přejděte do umístění aplikace konfiguračního souboru nástroje Vault Explorer. Příklad: C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2014\Explorer.
 3. Otevřete konfigurační soubor nástroje Vault Explorer v textovém editoru.
 4. Vyhledejte sekce ExtensionHandlerService, ExtensionHandlers, IViewExtensionHandler.
 5. Níže uvedeným způsobem upravte hodnoty Priority.
 6. Uložte soubor a zavřete textový editor.
 7. POZNÁMKA: díky této aktualizaci bude spuštěn správný nástroj Viewer, který se může lišit od dříve používaného nástroje Viewer.
POZNÁMKA 2: K dokončení aktualizace úrovně detailů je požadována následující změna souboru JobProcessor.exe.config.
 1. Pomocí výše uvedeného postupu upravte příslušný konfigurační soubor nástroje Vault Explorer a/nebo soubor JobProcessor.exe.config.
 2. Vyhledejte sekci <appSettings>.
 3. Přidejte řádek <add key="DWFPublisher.OpenInventorAssemblyInLastActiveLevelOfDetailRepresentation" value="True" />.
 4. Uložte soubor a zavřete textový editor.

Instalace aktualizace Service Pack 3 serveru – platí pro všechny servery ADMS (Autodesk Data Management Server)

 1. POZNÁMKA: Při instalaci u jiné než anglické verze serveru aplikace Vault Basic nejprve spusťte soubor Autodesk Vault 2014 Pre SP1 (Server).msi.
 2. Spusťte aplikaci ADMS Console.
 3. Zkontrolujte, zda byly všechny databáze plně migrovány do nejnovější verze.
 4. Ukončete aplikaci ADMS Console.
 5. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 6. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2014 Service Pack 3 (Server).msp na serveru ADMS.
 7. Předchozí kroky opakujte u všech serverů ADMS.

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU z jedné instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) podle zadání.

UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou aktualizací Service Pack 3 úspěšně aktualizovány VŠECHNY servery ADMS.

 1. Použijte příslušný server a aplikaci ADMS Console.
 2. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 3. Spusťte aplikaci ADMS Console a proveďte migraci databází.
 4. V případě potřeby připojte dříve odpojené databáze a umožněte dokončení migrace.

POZNÁMKA 1: V prostředí propojených pracovních skupin nemusí agent snímků SQL vygenerovat počáteční snímek. Pokud k tomu dojde, restartuje agenta snímků SQL.

POZNÁMKA 2: Po dokončení instalace této aktualizace serveru (včetně všech kroků v následujících části) je nutné k dokončení zvětšení velikosti fondu připojení systému SQL provést následující úpravy souboru Web.config.

 1. Pomocí Průzkumníku Windows přejděte do umístění souboru Web.Config. Tento soubor se obvykle nachází v umístění C:\Program Files\Autodesk\ADMS Professional 2014\Server\Web\Services.
 2. V textovém editoru otevřete soubor Web.config.
 3. Vyhledejte sekci <connectivity.platform>, <database >.
 4. Za řádek timeouts connection a před řádek fragmentationCriteria přidejte nový řádek s kódem <pooling enabled="true" minSize="0" maxSize="500" />.
 5. Na příkazovém řádku spusťte příkaz iisreset /restart.

SOUHRN PROBLÉMŮ, KTERÉ AKTUALIZACE ŘEŠÍ

 1. Soubory vydané v jedné pracovní skupině se v rozsahu hodin až dnů nezobrazí jako vydané v jiné pracovní skupině.
 2. Při změně revize u souboru se může zobrazit zpráva „Upozornění: Může dojít k neočekávaným výsledkům.“.
 3. Při přihlášení k aplikaci Vault z aplikace Inventor jako „Uživatel knihovny Obsahového centra s oprávněními pouze ke čtení“ se zobrazí chybová zpráva o chybě referencí objektu.
 4. Soubory protokolu byly aktualizovány, aby podporovaly licencování pomocí tokenů Flex.
 5. Byly opraveny chyby rozevírací nabídky revizí rozpisky položek (chybějící revize) a nesprávné revize zobrazené v rozevírací nabídce revizí, na panelu detailů a na vertikálním panelu vlastností.
 6. V replikovaném prostředí se v konzole ADMS z důvodu různosti časových pásem nezobrazovaly indexované atributy bloků pro všechny pracovní skupiny.
 7. Provedení aktualizace v aplikaci Vault Explorer ihned po zařazení souboru mohlo způsobit chybějící data v podokně detailů.
 8. Pokud je server úložiště nakonfigurován pro protokol SSL, uživatelé se mohli přihlásit pomocí tenkého klientu, ale ne pomocí sady SDK (klientů Vault).
 9. Bylo vylepšeno formátování e-mailových upozornění.
 10. Po migraci vydaných souborů ze starších verzí aplikace se při pokusu o získání či vydání těchto souborů může zobrazit zpráva Replikace souborů: Soubor, ke kterému se pokoušíte získat přístup, doposud nebyl zkopírován na váš místní server. Při pokusu o zkopírování souboru na místní server došlo k chybě.
 11. Byly vyřešeny problémy s neočekávaným ukončováním aplikace.
 12. Při provádění importu položky nebylo v replikovaných prostředích dodržováno vlastnictví.
 13. Pokud dojde k neočekávanému ukončení aplikace Inventor, služba řešení může zůstat spuštěna a při provádění některých operací aplikace Vault může docházet k chybám aplikace Inventor.
 14. Při zpracování souborů DWG s nevyřešenými externími referencemi otevřených z úložiště může někdy docházet ke snížení výkonu.
 15. Při použití parametru -S s příkazem -Oreindexfileproperties zůstane dialog otevřený na pozadí a příkaz se nespustí.
 16. Po ručním odstranění řádku rozpisky položky operace a změnové příkazy položky stále obsahují odstraněný řádek.
 17. Bylo umožněno zvětšení velikosti fondu připojení systému SQL.
 18. Funkce trvalých ID nefunguje, pokud jsou hodnoty ID příliš velké. To je obzvláště patrné v prostředí více pracovních skupin a důsledkem je zobrazení zpráv o nenalezení souboru.
 19. Byl zdokonalen server, aby se snížila četnost výskytu chyby Error 231 - The server is currently busy (Chyba 231 – Server je zaneprázdněn.) (například během současného provádění operací kopírování návrhů u velkých sestav).
 20. Byly vyřešeny výskyty chyb referencí objektů v následujících situacích:
  1. přidání nových poskytovatelů vlastností zdrojů obsahu do konfigurace aplikace Vault,
  2. použití ověřování systému Windows pomocí parametru -WA při spuštění souboru Connectivity.WorkspaceSync.exe.
 21. Pokud pracovní složka obsahuje systémovou proměnnou (např. %username%), nejsou při provádění synchronizace pracovního prostoru nalezeny žádné soubory.
 22. Přihlášení do aplikace Vault z aplikace AutoCAD Civil 3D bylo optimalizováno pro lepší výkon.
 23. Pokud je do protokolu zapsáno více než 65 536 bajtů při použití metody IJobProcessorServices.Log v uživatelské úloze, dojde k chybě úlohy a zobrazí se hlášení The communication object, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, cannot be used for communication because it is in the faulted state (Komunikační objekt System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel nelze použít ke komunikaci, protože je v chybném stavu.).
 24. Soubory, které jsou hromadně načteny do aplikace Vault bez správné struktury rozpisky, se nezobrazují jako podřazené položky nových sestav a nezobrazují se v rozpiskách výsledných položek sestav.
 25. Tisk souhrnu změnového příkazu může mít za následek hlášení The given key was not present in the dictionary (Daný klíč nebyl ve slovníku nalezen).
 26. Systém nápovědy aplikace Vault Explorer používal k odesílání dotazů online systému nápovědy prohlížeč Internet Explorer namísto výchozího prohlížeče. U pracovních stanic, které prohlížeč Internet Explorer nemají, to může vyvolat problémy s aplikací, doplňky či nápovědou.
 27. Při uložení souboru DWG s externími referencemi ve starším souborovém formátu by zařazení do úložiště mohlo způsobit poškození souboru.
 28. Objekty, které nejsou ve vlastnictví pracovní skupiny, bylo možné odstranit. (Například soubor v pracovní skupině 1 s nastavenou dobou trvání propůjčení mohl být odstraněn v pracovní skupině 2.)
 29. Pokud uživatel v aplikaci Vault Basic vybere možnost Ano ve výzvě Soubor ... je STARŠÍ než poslední verze v úložišti. Chcete jej nahradit poslední verzí z úložiště?, zobrazí se zpráva Následující soubory nelze vydat či stáhnout z důvodu omezení.
 30. Otevření pomocí nástroje Viewer u některých souborů DWG způsobovalo vyvolání upozornění referencí souborů.
 31. Při uložení souboru DWG ve starším formátu souboru mohla výzva k uložení při zařazení do úložiště způsobit poškození souboru. Uživatel nyní musí provést uložení pomocí aplikace CAD, než je zařazení povoleno.
 32. Nástroje Vault Explorer a Procesor úloh lze nastavit k vytváření souborů DWF, které zobrazují místo hlavní úrovně detailů naposledy použitou úroveň detailů.
 33. Byl vyřešen problém, kdy Procesor úloh nedodržoval počet publikování souboru DWF.
 34. Byl vyřešen problém s počátečním datem platnosti rozpisky položek, které způsobovalo chybu 1417 Pro zadané počáteční datum neexistuje žádná platná rozpiska.
 35. Byl vyřešen problém zobrazení rozpisky položek, kdy se u standardních komponent, na které odkazovalo více různých sestav, mohly na kartě rozpiska zobrazovat opakované revize.
Známé problémy
 1. Pomocí Průzkumníku Windows přejděte do složky, kam byl nainstalován soubor acmaddin.arx (obvykle v umístění C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Acadm).
 2. Přejmenujte soubor acmaddin.arx na acmaddin.arx.SP1.
 3. Do složky zkopírujte přiložený soubor acmaddin.arx. Použijte správnou bitovou verzi souboru podle verze instalace aplikace Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 SP1 (x86 nebo x64).
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Autodesk Vault Professional, Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Basic, Autodesk Data Management Server, Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, and AutoCAD Electrical are trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries. Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, and Microsoft Office 2010 are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Zpět na začátek


Copyright © 2015 Autodesk, Inc.